Αποτελέσματα live αναζήτησης

Διευκρινίσεις για την επιλεξιμότητα δαπανών για αμοιβές προσωπικού που απασχολείται σε συγχρηματοδοτούμενες πράξεις ΕΣΠΑ 2014-2020

Διευκρινίσεις για την επιλεξιμότητα δαπανών για αμοιβές προσωπικού που απασχολείται σε συγχρηματοδοτούμενες πράξεις ΕΣΠΑ 2014-2020
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης


Η εγκύκλιος οδηγιών 61665-11/06/2019 παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με την επιλεξιμότητα των δαπανών για αμοιβές προσωπικού που απασχολείται σε συγχρηματοδοτούμενες πράξεις της περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020. Το κείμενο οδηγιών επεξηγεί τις σχετικές ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στην ΥΠΑΣΥΔ (ΥΑ137675/EΥΘΥ1016/2018), η οποία τροποποιήθηκε ώστε να συμπεριλάβει τις πρόσφατες κανονιστικές ρυθμίσεις που εισάγονται για τις δαπάνες προσωπικού με τον Καν. 1046/2018 (Omnibus) καθώς και ερμηνευτικές απαντήσεις σε ερωτήματα που κατά καιρούς έχουν δοθεί σχετικά με το θέμα. Η ορθή εφαρμογή των κανόνων επιλεξιμότητας των δαπανών για αμοιβές προσωπικού είναι ιδιαίτερης σημασίας διότι, αφενός σε πολλά είδη έργων αποτελούν σημαντικό μέρος του π/υ τους, αφετέρου δε διότι η επιλεξιμότητά τους δύναται να επηρεάζει και άλλες κατηγορίες δαπανών του έργου, οι οποίες υπολογίζονται με κατ' αποκοπή ποσοστό επί των άμεσων δαπανών προσωπικού.

Μετά την έκδοση της ΥΠΑΣΥΔ 137675/EΥΘΥ1016/2018, οι δαπάνες προσωπικού μπορούν να δηλωθούν σε συγχρηματοδοτούμενα έργα με τρεις επιλογές:

1. Με βάση τη συμβατική σχέση και το χρόνο που τα φυσικά πρόσωπα διαθέτουν στο έργο (άρθρο 12).

2. Ως κατ' αποκοπή ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 20% των λοιπών άμεσων δαπανών του έργου (άρθρο 25Γ).

3. Με μοναδιαίο κόστος ανά μονάδα χρόνου απασχόλησης στο έργο, που έχει θεσμοθετηθεί στη βάση του άρθρου 67(1)β) του Καν. 1303/20131

Ό,τι ακολουθεί αφορά στις ρυθμίσεις του άρθρου 12 της ΥΠΑΣΥΔ, δηλαδή στη δήλωση δαπανών προσωπικού στο έργο με βάση τη συμβατική σχέση και το χρόνο απασχόλησης που διαθέτει σε αυτό.

Σημειώνεται ότι οι έννοιες και η ορολογία που χρησιμοποιείται στη συνέχεια, δεν αφορούν στην κατανόηση ή επεξήγηση των συμβατικών σχέσεων (εργασίας, μίσθωσης έργου, ανεξαρτήτων υπηρεσιών κλπ) που συνδέουν ένα δικαιούχο με φυσικά πρόσωπα, αλλά στο κατά πόσο η δαπάνη του δικαιούχου για την αμοιβή φυσικών προσώπων που απασχολούνται στο έργο εντάσσεται ή όχι στην κατηγορία των «δαπανών προσωπικού».

Δείτε την εγκύκλιο 61665/11-06-2019 από το αρχείο του κόμβου

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης