Αποτελέσματα live αναζήτησης

Διαγραφή απαιτήσεων: Φορολογική μεταχείριση οφειλών που επανατιμολογούνται σε συνδεδεμένη εταιρεία κατόπιν παραίτησης από το δικαίωμα είσπραξής τους βάσει αμοιβαίας συμφωνίας

4 Ιούνιου 2019 Σχόλια
Διαγραφή απαιτήσεων: Φορολογική μεταχείριση οφειλών που επανατιμολογούνται σε συνδεδεμένη εταιρεία κατόπιν παραίτησης από το δικαίωμα είσπραξής τους βάσει αμοιβαίας συμφωνίας
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσηςΜε την εγκύκλιο Ε.2091 δίνονται διευκρινίσεις σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση οφειλών που επανατιμολογούνται σε συνδεδεμένη εταιρεία κατόπιν παραίτησης από το δικαίωμα είσπραξής τους βάσει αμοιβαίας συμφωνίας, πριν την έναρξη ισχύος των διατάξεων του ν.4172/2013.

Ειδικότερα, γίνονται γνωστά τα εξής:

«1. Με το αριθμ. πρωτ. ΔΕΑΦ Β 1111174 ΕΞ 2017/20.7.2017 έγγραφό μας διευκρινίστηκε ότι η έκπτωση των δαπανών που μία εταιρεία επαναχρεώνει είτε σε συνδεδεμένες σε αυτή εταιρείες είτε σε τρίτες εταιρείες (πελάτες της) δεν εκπίπτουν λόγω της επαναχρέωσης αυτής και μόνο, αλλά εξαρτάται από το αν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 22 του ΚΦΕ ή όχι, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23 και της παραγράφου 4 του άρθρου 48, αναφορικά με τις δαπάνες που κατά ρητή διατύπωση του νόμου δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων.

2. Τα παραπάνω έχουν εφαρμογή και για τις χρήσεις πριν την εφαρμογή των διατάξεων του ν.4172/2013, καθόσον με τις διατάξεις του ν. 2238/1994 η έκπτωση δαπανών σε περίπτωση επαναχρέωσής τους προβλεπόταν μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις (μη εκπιπτόμενοι φόροι που βαρύνουν την επιχείρηση και έχουν αποτελέσει φορολογητέο έσοδο για αυτή με βάση τις διατάξεις της περ. ε' άρθρου 31 του ν. 2238/1994 καθώς και στην περίπτωση επανατιμολόγησης της χρεωστικής διαφοράς λόγω PSI με βάση την ΠΟΛ.1134/2013).

3. Κατόπιν των ανωτέρω, η έκπτωση των ποσών οφειλών που επανατιμολογούνται σε συνδεδεμένη εταιρεία κατόπιν παραίτησης από το δικαίωμα είσπραξής τους βάσει αμοιβαίας συμφωνίας εξαρτάται από το αν οι δαπάνες αυτές εκπίπτουν με βάση τις διατάξεις της περ. θ' της παρ.1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994.

Κατά συνέπεια και δεδομένου ότι οι φορολογικές διατάξεις ερμηνεύονται στενά, τα ποσά λόγω διαγραφής απαιτήσεων κατά πελατών βάσει αμοιβαίας συμφωνίας δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά της κατά το μέρος που δεν καλύπτεται από τη σχηματισθείσα πρόβλεψη βάσει των διατάξεων της περ. θ' της παρ.1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994, δεδομένου ότι δεν έχουν εξαντληθεί όλα τα ένδικα μέσα για την είσπραξη των απαιτήσεων αυτών, όπως ρητά προβλέπεται στις διατάξεις αυτές (σχετ. το αριθμ. πρωτ. Δ12Β 1017117 ΕΞ 2014/24.1.2014 έγγραφό μας).Δείτε την εγκύκλιο Ε.2091/2019 από το αρχείο του κόμβου.Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης