Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αναγραφή του αναλογούντος ΦΠΑ στα συμβόλαια μεταβίβασης ακινήτων όταν ο αγοραστής είναι επιτηδευματίας ή πρόσωπο των παρ. 3, 4 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ.

24 Φεβρουάριου 2009 Σχόλια
  • Αναγραφή του αναλογούντος ΦΠΑ στα συμβόλαια μεταβίβασης ακινήτων όταν ο αγοραστής είναι επιτηδευματίας ή πρόσωπο των παρ. 3, 4 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ.
 
Έχει περάσει  ένας  χρόνος από την ημερομηνία  έκδοσης της απόφασης του Υ.Ο. με Αριθμ. Πρωτ. 1023510/889/227/Α0014/ΠΟΛ. 1043/22.2.2008 η οποία είχε ως  θέμα «Διευκρινίσεις και οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 21 και 27 του ν. 3610/22.11.2007 περί αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις».

Στην παραπάνω απόφαση δόθηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών  κάποιες απαραίτητες  διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή  του  ΦΠΑ στα  ακίνητα.
Πιο συγκεκριμένα στην ενότητα με τίτλο ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ  στην παράγραφο 2 αναφέρονται τα εξής :


«2) Αναγραφή του αναλογούντος ΦΠΑ στο συμβόλαιο

Σχετικά με τα στοιχεία της ειδικής δήλωσης που πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφονται στο συμβόλαιο, στις διατάξεις της περιπ. β του άρθρου 37 αναφέρεται ότι οι συμβολαιογράφοι «υποχρεούνται να αναγράφουν στα πιο πάνω έγγραφα τον αύξοντα αριθμό της ειδικής δήλωσης που προβλέπει η διάταξη της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 4 του άρθρου 36 και του σχετικού ή σχετικών διπλοτύπων καταβολής του φόρου ή της έκτακτης δήλωσης, κατά περίπτωση». Λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι δυνατή η αναγραφή στο συμβόλαιο, οποιωνδήποτε άλλων στοιχείων πλέον των υποχρεωτικών και προς αποφυγή προβλημάτων, σκόπιμο είναι να αναγράφονται στο συμβόλαιο, τουλάχιστον το δηλωθέν τίμημα, ο αναλογών βάσει δήλωσης φόρος καθώς επίσης και ο φόρος προς καταβολή, διακριτά βάσει δήλωσης και βάσει ελέγχου, με την αντιστοιχία των σχετικών διπλοτύπων καταβολής του φόρου, τα οποία, όπως προαναφέρθηκε, αναγράφονται υποχρεωτικά. Στις περιπτώσεις που ο αποκτών το ακίνητο είναι επιτηδευματίας ή πρόσωπο των παραγράφων 3 και 4 άρθρου 2 του ΚΒΣ, καθίσταται εμμέσως υποχρεωτική η αναγραφή των παραπάνω στοιχείων στο συμβόλαιο, δεδομένου ότι αυτό αποτελεί δικαιολογητικό εγγραφών στα τηρούμενα βιβλία καθώς και παραστατικό για την έκπτωση του ΦΠΑ, όπου υπάρχει δικαίωμα έκπτωσης

Παρά το γεγονός ότι έχουν δοθεί σαφείς οδηγίες προς τους συμβολαιογράφους για την αναγραφή του αναλογούντος ΦΠΑ στα συμβόλαια που καταρτίζονται και στα οποία ο αγοραστής είναι επιτηδευματίας ή πρόσωπο των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ., έχει παρατηρηθεί  συχνά το φαινόμενο να αναγράφουν οι συμβολαιογράφοι μόνο το ποσό  του ΦΠΑ που καταβλήθηκε στη Δ.Ο.Υ. με την ειδική δήλωση ΦΠΑ. Δηλαδή δεν γίνεται εκ μέρους τους καμία αναφορά  μέσα στο μεταβιβαστικό συμβόλαιο του αναλογούντος ΦΠΑ, γεγονός που δημιουργεί προβλήματα αφενός στον τρόπο καταχώρησης στα λογιστικά βιβλία και αφετέρου  στο θέμα έκπτωσης του ΦΠΑ. Αυτό γίνεται διότι  όπως αναφέρεται και στην ανωτέρω απόφαση, το συμβολαιογραφικό έγγραφο αποτελεί σύμφωνα με τον Κ.Β.Σ. δικαιολογητικό εγγραφής στα τηρούμενα βιβλία, καθώς και παραστατικό για την έκπτωση του αναλογούντος ΦΠΑ , όταν φυσικά υπάρχει δικαίωμα έκπτωσης αυτού.

Με αφορμή όλα τα παραπάνω και προς αποφυγή προστριβών εκατέρωθεν  θεωρούμε απαραίτητο  οι αρμόδιοι συμβολαιογράφοι να ακολουθήσουν  τις οδηγίες που δόθηκαν από τη διοίκηση. Μάλιστα  προτείνουμε  - για πρακτικούς λόγους - ο αναλογών ΦΠΑ να αναγράφεται στην πρώτη σελίδα του συμβολαιογραφικού εγγράφου εκεί δηλαδή που αναφέρονται η αντικειμενική αξία και  το καταβληθέν τίμημα του ακινήτου.Για την  TaxHeaven
Κωνσταντίνος  Δημ. ΓραβιάςΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης