Αποτελέσματα live αναζήτησης

Κατάθεση Σχεδίου Νόμου για Κεφαλαιοαγορά - Τουριστικό κλάδο

21 Φεβρουάριου 2009 Σχόλια
Κατάθεση Σχεδίου Νόμου για Κεφαλαιοαγορά - Τουριστικό κλάδο
  • Κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή το Σχέδιο Νόμου «Σύστημα Άυλων Τίτλων, διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέματα και λοιπές διατάξεις». Στο σχέδιο αυτό έχουν περιληφθεί διατάξεις για τη στήριξη του τουριστικού τομέα της χώρας, σύμφωνα με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού κ. Κώστα Καραμανλή.
Κατάθεση Σχεδίου Νόμου για Κεφαλαιοαγορά - Τουριστικό κλάδο

Κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή το Σχέδιο Νόμου «Σύστημα Άυλων Τίτλων, διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέματα και λοιπές διατάξεις». Στο σχέδιο αυτό έχουν περιληφθεί διατάξεις για τη στήριξη του τουριστικού τομέα της χώρας, σύμφωνα με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού κ. Κώστα Καραμανλή.

Για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού κλάδου, ο οποίος είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένος στη διεθνή οικονομική κρίση, προβλέπονται ειδικότερα:

Μειώνεται από 2% σε 0,5% το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων και το τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των καταστημάτων του ν. 339/1976.


Μειώνεται για τα έτη 2009 και 2010 ο συντελεστής του ΕΤΑΚ για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής στο 0,33 τοις χιλίοις από 1 τοις χιλίοις (επί της αξίας του κτίσματος) και 6 τοις χιλίοις (επί της αξίας του οικοπέδου). Επίσης, για την περίπτωση αυτή δεν έχει εφαρμογή το ελάχιστο όριο του 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο των κτισμάτων.


Δεν θα επιβαρύνονται για το 2009 με την εισφορά του ν. 128/1975 (που ανέρχεται σε 0,6%) τα υπόλοιπα δανείων και τα χορηγούμενα δάνεια ή πιστώσεις από τις τράπεζες προς τα τουριστικά καταλύματα της χώρας.
Με άλλες διατάξεις του Σχεδίου Νόμου προβλέπεται ότι:

οι οφειλές του Δημοσίου προς τους ΟΤΑ, ύψους 1,711 δις. ευρώ που αφορούν στη χρονική περίοδο από την καθιέρωση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων έως και το 2008, μπορούν να εξοφληθούν με την έκδοση ομολόγων  σε 8 ετήσιες ισόποσες δόσεις. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών θα καθοριστεί ο τύπος των ομολόγων, η διάρκεια και οι λοιποί όροι έκδοσής τους


Προβλέπεται, για λόγους κοινωνικούς και ίσης μεταχείρισης των οφειλετών του Δημοσίου, η άρση ή ο περιορισμός των κατασχέσεων που έχουν επιβληθεί σε απαιτήσεις από μισθούς, συντάξεις και ασφαλιστικά βοηθήματα, που κατέστησαν ακατάσχετες βάσει των οριζομένων στις διατάξεις του άρθρου 4 του ν.3714/2008 (αύξηση του ορίου από 600 σε 1.000 ευρώ), ύστερα από υποβολή σχετικής αίτησης.


Συμπληρώνονται και κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο οι ρυθμίσεις για το Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ) με βάση και τις προβλέψεις της οδηγίας MIFID. Στόχος είναι η διεύρυνση των δραστηριοτήτων του Χρηματιστηρίου Αθηνών και η προσέλκυση αλλοδαπών τίτλων (μετοχών της ελληνόκτητης ποντοπόρου ναυτιλίας καθώς και μετοχών από αξιόλογες εταιρίες της νοτιοανατολικής Ευρώπης).


Προβλέπεται η δυνατότητα εισαγωγής μετοχών αλλοδαπών εταιριών με τρόπο συμβατό με τα προβλεπόμενα σε άλλες αναπτυγμένες αγορές και προβλέπεται δημιουργία νέου Κανονισμού λειτουργίας του ΣΑΤ (ακινητοποίηση/ αποϋλοποίηση/ πιστοποιητικά κατάθεσης).


Δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για τη σύνδεση (διαλειτουργικότητα) του ΣΑΤ με κοινοτικά συστήματα εκκαθάρισης και διακανονισμού ή μητρώα καταχώρισης.


Ρυθμίζονται θέματα των Ανωνύμων Εταιρειών Επενδύσεως Χαρτοφυλακίου (ΑΕΕΧ) με σκοπό να γίνουν ελκυστικότερες.


Επεκτείνεται και στις εναλλακτικές αγορές η απαγόρευση κατάχρησης της αγοράς (πρόκειται για «μικρά χρηματιστήρια» που δημιουργούνται μεταξύ τραπεζών ή ΕΠΕΥ).


Εκσυγχρονίζεται η λειτουργία του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου, με αντίστοιχη πρόβλεψη που έχει γίνει πρόσφατα για τον τρόπο υπολογισμού των εισφορών πιστωτικών ιδρυμάτων προς το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων.


Τροποποιείται η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ώστε να μην υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ των ελεγχόντων και ελεγχομένων. Η ρύθμιση είναι ανάλογη με αυτή που έγινε για τη σύνθεση του Δ.Σ. της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠΕΙΑ).


Ευθυγραμμίζεται ο τρόπος υπολογισμού των στοιχείων του ενεργητικού των αμοιβαίων κεφαλαίων με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, τα οποία εφαρμόζονται ήδη από τις εισηγμένες εταιρίες.
Σημειώνεται ότι οι διατάξεις σχετικά με τη μη καταβολή του μερίσματος για το 2008 από τις τράπεζες σε μετρητά αλλά μόνο σε μετοχές καθώς και την απαγόρευση επαναγοράς των ιδίων μετοχών  τους θα  κατατεθούν στο παρόν σχέδιο νόμου την ερχόμενη εβδομάδα.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης