Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αποδεικτικό ηλικίας ασφαλισμένων π. ΟΓΑ - Τρόπος υπολογισμού σύνταξης μονοσυνταξιούχων ασφαλισμένων π. ΤΣΑΥ για αιτήσεις προ του ν. 4387/2016

Αποδεικτικό ηλικίας ασφαλισμένων π. ΟΓΑ - Τρόπος υπολογισμού σύνταξης μονοσυνταξιούχων ασφαλισμένων π. ΤΣΑΥ για αιτήσεις προ του ν. 4387/2016Με την εγκύκλιο Φ.80000/Δ17/32038/742/2019 γνωστοποιούνται οι διατάξεις των άρθρων 14 και 16 του νόμου 4578/2018 και παρέχονται σχετικές οδηγίες για την εφαρμογή τους.

1. Με τις διατάξεις του άρθρου 16 του νόμου 4578/2018 καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού της προσαύξησης της σύνταξης των μονοσυνταξιούχων ασφαλισμένων του πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ - βάσει των διατάξεων του άρθρου 7 παρ. 8 του ν. 982/1979 - που υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016.

Όπως είναι γνωστό, ο χρόνος ασφάλισης στον Κλάδο Μονοσυνταξιούχων του πρώην ΤΣΑΥ μετά την αρ. 58/10.12.2009 του ΔΣ του πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ είναι δυνατό να μην ταυτίζεται με τον συνολικό χρόνο ασφάλισης στον Κλάδο Κύριας Σύνταξης.

Με την αριθμ. 198/2017 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους η οποία έγινε δεκτή από τον Υπουργό επιλύθηκαν τα θέματα ασφάλισης στον Κλάδο μέχρι 31.12.2015 (καταληκτική ημερομηνία λειτουργίας του Κλάδου) και των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών και δόθηκαν αναλυτικές οδηγίες για την εφαρμογή της σχετικής γνωμοδότησης με την αρ. Δ.15/Δ'/27715/722/2018 Εγκύκλιο.

Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 4578/2018 επιλύεται το θέμα του τρόπου υπολογισμού της συνταξιοδοτικής παροχής που χορηγείται από τον Κλάδο Μονοσυνταξιούχων με βάση το χρόνο ασφάλισης για τον οποίο έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές και ο οποίος χρόνος είναι μικρότερος των 25 ετών, για περιπτώσεις αιτήσεων συνταξιοδότησης που εμπίπτουν στον προϊσχύοντα του ν. 4387/2016 τρόπο υπολογισμού της σύνταξης.

Συγκεκριμένα με την παρ.1 του άρθρου 16 ορίζεται ότι στις ανωτέρω περιπτώσεις η σύνταξη υπολογίζεται ως εξής:

Α) για τα έτη ασφάλισης στον κλάδο κύριας σύνταξης χορηγείται το ποσό που προβλέπεται από τις καταστατικές διατάξεις του πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ.

Β) για κάθε έτος ασφάλισης στον κλάδο Μονοσυνταξιούχων χορηγείται επιπλέον ποσό που ισούται με το 1/25 του ποσού της προσαύξησης που προβλέπεται από τις καταστατικές διατάξεις του πρώην Ταμείου για 25 χρόνια ασφάλισης στον Κλάδο Μονοσυνταξιούχων.

Προκειμένου για την εξεύρεση των ετών ασφάλισης στον Κλάδο Μονοσυνταξιούχων για τα οποία χορηγείται η προσαύξηση, ως έτος ασφάλισης λογίζεται και χρόνος καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ανώτερος των 6 μηνών και μικρότερος του έτους (12 μηνών). Π.χ. χρόνος καταβολής 8 μηνών λογίζεται ως πλήρες έτος ασφάλισης.

Παράδειγμα: Ασφαλισμένος με 26 έτη ασφάλισης στον κλάδο κύριας σύνταξης και 23 έτη ασφάλισης στον Κλάδο Μονοσυνταξιούχων του πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ λαμβάνει σύνταξη ίση με το άθροισμα του ποσού που προβλέπεται για 26 έτη ασφάλισης στον κλάδο κύριας σύνταξης και για τα 23 έτη ασφάλισης στον Κλάδο των Μονοσυνταξιούχων 23/25 του ποσού της προσαύξησης που προβλέπεται για 25 έτη ασφάλισης στον κλάδο μονοσυνταξιούχων.

Ποσό: 891,84 + (23/25) Χ (50% Χ 837,95) = 1277,29 €.

Εξυπακούεται ότι στις περιπτώσεις όπου ο χρόνος ασφάλισης στον Κλάδο Μονοσυνταξιούχων είναι ίδιος με το χρόνο ασφάλισης στον Κλάδο κύριας σύνταξης χορηγείται η κατά 50% προσαύξηση της σύνταξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στις καταστατικές διατάξεις του πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ.

Παράδειγμα: Ασφαλισμένος με 26 έτη ασφάλισης στον κλάδο κύριας σύνταξης και παράλληλα 26 έτη ασφάλισης στον Κλάδο Μονοσυνταξιούχων του πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ, λαμβάνει σύνταξη ίση με το άθροισμα του ποσού που προβλέπεται για 26 έτη ασφάλισης στον κλάδο κύριας σύνταξης και του ποσού της προσαύξησης που προβλέπεται για 26 έτη ασφάλισης στον Κλάδο Μονοσυνταξιούχων.

Ποσό: 891,84 +50% Χ 891,84 = 1337,76 €.

Με την παρ. 2 του ίδιου άρθρου 16 ορίζεται ότι ο ανωτέρω τρόπος υπολογισμού της παροχής του Κλάδου Μονοσυνταξιούχων εφαρμόζεται:

α) στις περιπτώσεις ασφαλισμένων του πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ που έχουν υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης μέχρι 12.5.2016, η οποία εκκρεμεί και

β) σε όσους ήδη έχουν συνταξιοδοτηθεί μέχρι 12.5.2016 χωρίς να έχουν λάβει παροχή από τον Κλάδο Μονοσυνταξιούχων λόγω οφειλών. Οι συνταξιούχοι της κατηγορίας αυτής θα λάβουν παροχή σύμφωνα με τα προαναφερόμενα μόνο για τα έτη που έχουν καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές.

Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 16 ορίζεται επίσης ότι κατά τον επανυπολογισμό των ήδη καταβαλλόμενων μέχρι 12.5.2016 συντάξεων, οι δικαιούχοι συνταξιοδοτικής παροχής από τον Κλάδο Μονοσυνταξιούχων λαμβάνουν επιπλέον παροχή για το σύνολο των ετών για τα οποία κατέβαλαν επιπλέον εισφορά στον κλάδο μονοσυνταξιούχων, με ετήσιο ποσοστό αναπλήρωσης 0,075% για κάθε ποσοστιαία μονάδα 1% επιπλέον εισφοράς.

Τέλος, επισημαίνεται ότι για τις αιτήσεις συνταξιοδότησης που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4387/2016, και όπως σας έχει γνωστοποιηθεί με την ανωτέρω Δ.15/Δ'/27715/722/2018 Εγκύκλιο, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 94 του ν. 4387/2016, όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 234 του ν. 4389/2016, σύμφωνα με τις οποίες, η επιπλέον παροχή υπολογίζεται, για κάθε έτος καταβολής επιπλέον εισφοράς, με ετήσιο συντελεστή αναπλήρωσης 0,075% για κάθε ποσοστιαία μονάδα (1%) επιπλέον εισφοράς. Ο συντάξιμος μισθός σε αυτήν την περίπτωση θα προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη τη βάση υπολογισμού της επιπλέον εισφοράς. Οι διατάξεις των άρθρων 28 και 33 εφαρμόζονται αναλόγως.

2. Άρθρο 14 «αποδεικτικό ηλικίας ασφαλισμένων του πρώην ΟΓΑ»

Με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 4578/2018 ρυθμίζεται το θέμα του αποδεικτικού ηλικίας ασφαλισμένων του πρώην ΟΓΑ.

Συγκεκριμένα και για την εφαρμογή ενιαίων κανόνων στους ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ, η ηλικία των ασφαλισμένων του πρώην ΟΓΑ και των μελών της οικογενείας τους αποδεικνύεται πλέον σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 του ν. 1846/1951, όπως ισχύει, ήτοι με το δελτίο της αστυνομικής τους ταυτότητας.

Τα ανωτέρω καταλαμβάνουν και τις αιτήσεις που εκκρεμούν, κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4578/2018 ενώπιον της Διοίκησης, σε οποιοδήποτε στάδιο.

Τέλος, οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4169/1961 καταργούνται.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης