Αποτελέσματα live αναζήτησης

Με 4 εκ. το χρόνο για τέσσερα χρόνια θα ενισχυθούν από το δημόσιο οι επιχειρήσεις έκδοσης εφημερίδων

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση για το πρόγραμμα ενίσχυσης των επιχειρήσεων έκδοσης ημερήσιων και εβδομαδιαίων περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων.

Με την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ποσού 4.000.000€ σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού για έκαστο των ετών 2019, 2020, 2021 και 2022, η οποία θα καλυφθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό

Το πρόγραμμα ενίσχυσης αναλυτικά:

Άρθρο 1
1) Καταρτίζεται το παρόν πρόγραμμα για τη στήριξη και ανάπτυξη των επιχειρήσεων έκδοσης ημερησίων και εβδομαδιαίων περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων.
2) Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις με Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας 58.13.10 (Έκδοση έντυπων εφημερίδων).

Άρθρο 2
Η χρονική διάρκεια του προγράμματος ορίζεται σε τέσσερα (4) έτη, αρχής γενομένης από το έτος 2019 και με ημερομηνία λήξης την 31.12.2022.
Η δαπάνη για την υλοποίηση του προγράμματος ενίσχυσης των επιχειρήσεων έκδοσης ημερησίων και εβδομαδιαίων περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων ανέρχεται ετησίως σε 4.000.000€, ήτοι συνολικά στο ποσό των 16.000.000€ για όλη τη χρονική διάρκεια του προγράμματος.

Άρθρο 3
Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να υπαχθούν στο πρόγραμμα υποβάλλουν από την 1η έως και την 31η Μαΐου κάθε έτους διάρκειας του προγράμματος στη Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης αίτηση περί υπαγωγής τους διά του νομίμου εκπροσώπου τους.
Ειδικά για το έτος 2019 η αίτηση υποβάλλεται εντός προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών, αρχής γενομένης από την 17η Ιουνίου 2019.

Άρθρο 4
Προϋποθέσεις και δικαιολογητικά υπαγωγής - Έλεγχος

Προκειμένου να υπαχθούν στο πρόγραμμα οι επιχειρήσεις έκδοσης ημερησίων ή εβδομαδιαίων περιφερειακών ή τοπικών εφημερίδων πρέπει να είναι καταχωρημένες στο Μητρώο περιφερειακού και τοπικού τύπου του άρθρου 2 του ν. 3548/2007 (Α’ 68), όπως ισχύει, και να μην έχουν οφειλές προς τους εργαζομένους τους από εργατικές απαιτήσεις (δεδουλευμένες αποδοχές, επιδόματα εορτών αδείας) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
Οι ανωτέρω επιχειρήσεις ταυτοχρόνως με την υποβολή της αίτησης του άρθρου 3 συνυποβάλλουν στη Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου τους, στην οποία δηλώνεται ο αριθμός των εργαζομένων που απασχολεί η επιχείρηση κατά ειδικότητα, τα χρονικά διαστήματα απασχόλησής τους και ότι έχουν εξοφληθεί οι εργατικές απαιτήσεις των εργαζομένων της επιχείρησης (δεδουλευμένες αποδοχές, επιδόματα εορτών, αδείας κ.λπ.). Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση συνοδεύεται από βεβαίωση ασφάλισης του Ε.Φ.Κ.Α. για τους εργαζόμενους που απασχολεί η επιχείρηση.
Η Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης ελέγχει το εμπρόθεσμο υποβολής της αίτησης, την καταχώριση της αιτούσας επιχείρησης στο Μητρώο περιφερειακού και τοπικού τύπου του άρθρου 2 του ν. 3548/2007 (Α’68), όπως ισχύει, και την προσκόμιση των δικαιολογητικών της ανωτέρω παραγράφου.

Άρθρο 5
Τρόπος υπολογισμού ποσού ενίσχυσης

Κάθε επιχείρηση έκδοσης ημερησίων ή εβδομαδιαίων περιφερειακών ή τοπικών εφημερίδων λαμβάνει ποσό ενίσχυσης που προσδιορίζεται από τη Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης με βάση τα κάτωθι:
Α) το συνολικό ποσό της ενίσχυσης, ανά έτος διάρκειας του προγράμματος, για τις ανωτέρω επιχειρήσεις,
Β) το συνολικό αριθμό, ανά έτος διάρκειας του προγράμματος, των επιχειρήσεων έκδοσης περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 για την υπαγωγή τους στο πρόγραμμα, και
Γ) τον αριθμό των εργαζομένων με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης που απασχολεί καθεμία των ανωτέρω επιχειρήσεων κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής. Ειδικότερα:
Το ποσό της ενίσχυσης που λαμβάνει κάθε επιχείρηση που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 για να υπαχθεί στο πρόγραμμα, προκύπτει ως το γινόμενο του συνολικού κατ’ έτος ποσού της ενίσχυσης επί του πηλίκου της διαίρεσης του αριθμού των εργαζομένων με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης της επιχείρησης κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής διά του συνολικού αριθμού των εργαζομένων με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης του συνόλου των επιχειρήσεων που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 κατά το χρόνο υποβολής των αιτήσεών τους υπαγωγής.

Άρθρο 6
Διαδικασία υπαγωγής

Οι επιχειρήσεις, που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 υπάγονται κατ’έτος στο πρόγραμμα με απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, η οποία εκδίδεται μια φορά για κάθε ημερολογιακό έτος διάρκειας του προγράμματος.
Στην ως άνω απόφαση αναφέρονται οι υπαχθείσες στο πρόγραμμα επιχειρήσεις και το ποσό με το οποίο ενισχύεται έκαστη αυτών.

Άρθρο 7
Διαδικασία και δικαιολογητικά καταβολής ενίσχυσης

1. Το ποσό της ενίσχυσης καταβάλλεται εφάπαξ, εντός του έτους έκδοσης της απόφασης του άρθρου 6, και ειδικότερα εντός εξήντα (60) ημερών από τη δημοσίευση της ανωτέρω απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το ποσό της ενίσχυσης δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση ή φόρο, συμπεριλαμβανομένου του φόρου προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.), και δεν επιτρέπεται η εκχώρησή του σε τρίτους.
2. Μετά τη δημοσίευσή της, η απόφαση του άρθρου 6 διαβιβάζεται στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης για τη δέσμευση της αντίστοιχης πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις περί δημοσίου λογιστικού.
3. Κάθε υπαχθείσα στο πρόγραμμα επιχείρηση προκειμένου να λάβει το ποσό της ενίσχυσης υποβάλει στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης αίτηση συνοδευόμενη από παραστατικό πληρωμής και τα ακόλουθα στοιχεία και δικαιολογητικά:
α. Πρόσφατη Βεβαίωση Υπηρεσίας ΓΕΜΗ περί:
- τροποποιήσεων καταστατικού,
- μη λύσης της εταιρείας και θέσης σε εκκαθάριση,
- μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή ειδική εκκαθάριση.
β. Πρόσφατο Πιστοποιητικό από το Μητρώο Πτωχεύσεων του αρμοδίου Πρωτοδικείου περί:
- μη πτώχευσης/μη αίτησης για να κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης,
- μη θέσης σε διαδικασία συνδιαλλαγής/ εξυγίανσης, μη αίτησης για να κηρυχθεί η εταιρεία σε διαδικασία συνδιαλλαγής/ εξυγίανσης.
γ. Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας ή περί ρύθμισης οφειλών σε ισχύ, για είσπραξη χρημάτων από το δημόσιο.
δ. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας ή περί ρύθμισης οφειλών σε ισχύ, για είσπραξη χρημάτων από το δημόσιο.
ε. Υπεύθυνη δήλωση, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης στην οποία να δηλώνεται ο αριθμός λογαριασμού (IBAN) της επιχείρησης στον οποίο θα πραγματοποιηθεί η καταβολή της ενίσχυσης. στ. Βεβαίωση τραπέζης με το IBAN του εταιρικού λογαριασμού ή αντίγραφο φύλλου κίνησης εταιρικού λογαριασμού (εφόσον αναγράφεται IBAN, επωνυμία και ΑΦΜ δικαιούχου), με υπογραφή αρμοδίου υπαλλήλου και σφραγίδα αντίστοιχου υποκαταστήματος.

Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος
Η έναρξη ισχύος της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης