Αποτελέσματα live αναζήτησης

Πιστοποίηση υλοποίησης του 50% επένδυσης και παροχή της δικαιούμενης ενίσχυσης μετά την υποβολή σχετικής βεβαίωσης από ορκωτό λογιστή και κατάλληλης ειδικότητας μηχανικών, χωρίς έλεγχο από ΚΟΕ/ΠΟΕΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΝΟΜΩΝ

 
Αθήνα 6-5-2019

Ανακοίνωση

ΘΕΜΑ: Πιστοποίηση της υλοποίησης του 50% της επένδυσης και παροχή της δικαιούμενης ενίσχυσης μετά την υποβολή σχετικής βεβαίωσης από ορκωτό λογιστή και κατάλληλης ειδικότητας μηχανικών, χωρίς έλεγχο από ΚΟΕ/ΠΟΕ.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν 4609/2019 (ΦΕΚ Α’ 67), οι φορείς υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στους αναπτυξιακούς νόμους 4399/2016 ( όλα τα καθεστώτα ) και 3908/2011 δύνανται να συνυποβάλλουν με το αίτημα ελέγχου υλοποίησης του 50% του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, βεβαιώσεις υπογεγραμμένες από ορκωτό λογιστή, πολιτικό μηχανικό και άλλης κατά περίπτωση επαγγελματικής ειδικότητας φυσικό πρόσωπο.

Για τα επενδυτικά σχέδια που οι φορείς τους επιλέξουν αυτή τη δυνατότητα, δεν θα απαιτείται η καταβολή παραβόλου και μετά από το σχετικό έλεγχο πληρότητας του αιτήματος από τις αρμόδιες Υπηρεσίες εφαρμογής των Αναπτυξιακών νόμων, θα εκδίδεται η σχετική απόφαση πιστοποίησης και θα χορηγείται η κατά περίπτωση δικαιούμενη ενίσχυση χωρίς τη διενέργεια ελέγχου από ΚΟΕ/ΠΟΕ.

Η Υπουργική απόφαση που ρυθμίζει κάθε σχετική λεπτομέρεια έχει αποσταλεί προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Μετά τη δημοσίευση, από τον οικείο διαδικτυακό τόπο των αναπτυξιακών νόμων www.ependyseis.gr, θα διατίθενται τα πρότυπα των προβλεπόμενων βεβαιώσεων.


Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης