Αποτελέσματα live αναζήτησης

Εγκύκλιος για Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

12 Φεβρουάριος 2009
  • Υπεγράφη χθες από τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Αθανάσιο Μπούρα η εγκύκλιος οδηγιών για την υποβολή προτάσεων κατάρτισης και χρηματοδότησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2009.
Εγκύκλιος για Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

Υπεγράφη χθες από τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Αθανάσιο Μπούρα η εγκύκλιος οδηγιών για την υποβολή προτάσεων κατάρτισης και χρηματοδότησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2009.

Ακολουθεί περίληψη της εγκυκλίου:

«Τα συνολικά μεγέθη του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2009 καθορίζονται με βάση την οικονομική πολιτική, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί για το τρέχον έτος και είναι σταθερά προσανατολισμένη στους στόχους για την ενίσχυση της ανάπτυξης, της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής. Η πολιτική της ήπιας δημοσιονομικής προσαρμογής και των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων συνεχίζεται λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης, την έξαρση του διεθνούς πληθωρισμού, την επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας και τις υποχρεώσεις της χώρας στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην ευρωζώνη.

Η δυναμική της ελληνικής οικονομίας ενισχύεται με την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων στο τομέα της φορολογίας, με την ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων μέσω του Επενδυτικού Νόμου, με την εξυγίανση των δομών του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης που ολοκληρώνεται το 2009, με την έναρξη υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2007-2013 και τη σημασία που δίνεται στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών και των υποδομών της χώρας, με τις συμπράξεις Δημοσίου- Ιδιωτικού Τομέα, με την ψηφιακή στρατηγική που οδηγεί στην τεχνολογική αναβάθμιση, με την νέα εξαγωγική πολιτική καθώς και με την πολιτική των αποκρατικοποιήσεων.

Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) αποτελεί για το Κράτος το σημαντικότερο μέσο για την προώθηση της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.

Η αποφασιστική συμβολή του ΠΔΕ στην ανάπτυξη επιτυγχάνεται με τη χρηματοδότηση επενδυτικών προγραμμάτων στους τομείς των μεταφορών και του περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας, της παιδείας, της ενίσχυσης του κοινωνικού Κράτους, καθώς και δραστηριότητες υψηλής προστιθέμενης αξίας και εξωστρέφειας που ενσωματώνουν νέες τεχνολογίες και καινοτομίες.

Το ΠΔΕ 2009 στοχεύει, επίσης, σε δράσεις ενίσχυσης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, του κορμού της ελληνικής οικονομίας, που δρουν ως μοχλός για την απασχόληση και την ανάπτυξη.

Επισημαίνεται ότι το 2009 βασικός στόχος του ΠΔΕ είναι να χρηματοδοτηθούν και να ολοκληρωθούν κατά προτεραιότητα τα έργα του Γ' ΚΠΣ, των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και του Ταμείου Συνοχής.

Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και ο νόμος για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή των αναπτυξιακών παρεμβάσεων της περιόδου 2007-2013 αποτελούν το αναπτυξιακό πλαίσιο και το εργαλείο αντιστοίχως για τη μεγιστοποίηση της αξιοποίησης των σημαντικότατων πόρων ύψους 36,4 δισ. ευρώ (24,4 δις. ευρώ κοινοτικοί πόροι και 12 δις. ευρώ εθνικοί πόροι) που θα τροφοδοτήσουν την ανάπτυξη της χώρας, σε μια δύσκολη διεθνή οικονομική συγκυρία.

Στο σχεδιασμό του ΕΣΠΑ σημαντική θέση κατέχουν η καινοτομία, η έρευνα, η επιχειρηματικότητα και η διασύνδεσή τους, ενώ παράλληλα δίνεται έμφαση σε βιώσιμες υποδομές, που αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για τη βελτίωση της ελκυστικότητας της χώρας ως τόπου επενδύσεων.

Το ΠΔΕ του 2009 θα συμβάλει ολόπλευρα στην υλοποίηση των νέων δράσεων του ΕΣΠΑ 2007 - 2013.

Η τελική διαμόρφωση και έγκριση του ΠΔΕ θα πραγματοποιηθεί, όπως κάθε έτος, από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, με βάση τις συγκεκριμένες αναλυτικές προτάσεις που θα υποβάλουν οι αρμόδιοι φορείς (Βουλή, Υπουργεία, Περιφέρειες, Νομαρχίες) σχετικά με τα έργα και τις μελέτες που προγραμματίζουν να εκτελέσουν κατά το 2009.

Για την απρόσκοπτη χρηματοδότηση τόσο των έργων που είναι ενταγμένα στα συγχρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε. προγράμματα, όσο και των έργων που χρηματοδοτούνται αμιγώς από εθνικούς πόρους, το ΠΔΕ χωρίζεται σε δύο τμήματα (υποπρογράμματα). Για το κάθε τμήμα έχει καθοριστεί χωριστό όριο πληρωμών από τον εγκεκριμένο από τη Βουλή Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων.

Το συνολικό ύψος του ορίου πληρωμών του ΠΔΕ 2009 καθορίστηκε σε 8.800 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό κατανέμεται σε 5.150 εκατ. ευρώ για τα έργα που συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ε.Ε. και σε 3.650 εκατ. ευρώ για τα έργα που χρηματοδοτούνται μόνο από εθνικούς πόρους.

Από το συνολικό όριο πληρωμών κρατήθηκε αποθεματικό 20 εκατ. ευρώ. Ποσό 10 εκατ. ευρώ θα διατεθεί για συγχρηματοδοτούμενα έργα και ποσό 10 εκατ. ευρώ για κάλυψη υποχρεώσεων εκτάκτων αναγκών από εθνικούς πόρους.

Για τη χρηματοδότηση επενδυτικών δραστηριοτήτων των ΟΤΑ, εγγράφεται στον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του 2009 το ποσό των 920 εκατ. ευρώ.

Το ΠΔΕ χρηματοδοτεί και το 2009 τους ΟΤΑ α' βαθμού μέσω του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ», με το ποσό των 173,7 εκατ. ευρώ από το σκέλος των αμιγώς εθνικών πόρων.

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχιση εκτέλεσης των έργων του ΠΔΕ 2009 θα πρέπει οι αρμόδιοι φορείς να υποβάλλουν άμεσα τις προτάσεις τους στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, μέσα στις προβλεπόμενες με την παρούσα Εγκύκλιο προθεσμίες (το αργότερο μέχρι τις 3 Απριλίου 2009). Ειδικότερα για τα προγράμματα του Γ' ΚΠΣ που λήγουν στις 30.6.2009, οι Φορείς θα πρέπει να υποβάλλουν άμεσα τις προτάσεις τους».

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης