Αποτελέσματα live αναζήτησης

Γενική Συνέλευση εισηγμένων εταιρειών: Καθίστανται υπόχρεοι και οι αρμόδιοι ελεγκτές για τη σύγκλησή της

18 Απρίλιου 2019 Σχόλια
Γενική Συνέλευση εισηγμένων εταιρειών: Καθίστανται υπόχρεοι και οι αρμόδιοι ελεγκτές για τη σύγκλησή της
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτάΜε τις διατάξεις της νέας τροπολογίας που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις μέριμνας προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας, Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις.» ρυθμίζονται θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Συγκεκριμένα τροποποιούνται και συμπληρώνονται διατάξεις του ν.4548/2018 σχετικά με την αναμόρφωση του δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.), στα εξής κατά βάση σημεία:

Καθίστανται υπόχρεοι οι αρμόδιοι ελεγκτές, για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης εταιρειών εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά ή Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ), σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων αυτών, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) αυτών δεν προβαίνει στη συγκεκριμένη υποχρέωση.

Δίνεται η δυνατότητα υπογραφής των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων και στο πρόσωπο ή τα πρόσωπα, στα οποία το Δ.Σ. αυτών έχει αναθέσει την ευθύνη για τη σύνταξή τους.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 
Τροποποιήσεις του Ν. 4548/2018 (Α' 104)


Με το δεύτερο προτεινόμενο άρθρο επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις στο ν. 4548/2018: 
1. Με την προτεινόμενη διάταξη απλά διασαφηνίζεται το πεδίο εφαρμογής της συγκεκριμένης παραγράφου του ν. 4548/2018.
2. Με την προτεινόμενη διάταξη καθίστανται υπόχρεοι για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης και οι ελεγκτές με σκοπό την πληρέστερη ενημέρωση των μετόχων.
3. Με τη διάταξη αυτή, δίνεται η δυνατότητα υπογραφής των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και στο πρόσωπο ή τα πρόσωπα, στα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο των πιστωτικών ιδρυμάτων έχει αναθέσει την ευθύνη για τη σύνταξη οικονομικών καταστάσεων, ακόμη και εάν αυτά δεν κατέχουν άδεια Α' τάξης από το Οικονομικό Επιμελητήριο. Η πρόταση αυτή στηρίζεται στο γεγονός ότι, κατά πάγια πρακτική, τα πιστωτικά ιδρύματα, λόγω και της αυξημένης εποπτείας τους είτε από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (όπως συμβαίνει με τις συστημικές τράπεζες), είτε από την ΤτΕ, αναθέτουν την ευθύνη της σύνταξης των χρηματοοικονομικών τους καταστάσεων σε πρόσωπα με πολυετή εμπειρία σε θέματα τραπεζικής λογιστικής και χρηματοπιστωτικής διαχείρισης, ως επικεφαλής οικονομικών υπηρεσιών, στην αρμοδιότητα των οποίων εμπίπτει και η σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.".

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο...
Τροποποιήσεις του ν. 4548/2018 (Α' 104)


1. Στο τελευταίο εδάφιο της περίπτ. στ' της παρ. 3 του άρθρου 99 του ν. 4548/2018 μετά τις λέξεις «Τα προηγούμενα» προστίθεται η λέξη «δύο».

2. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 119 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Την ίδια υποχρέωση έχουν οι ελεγκτές της εταιρίας, αν το διοικητικό συμβούλιο δεν προβαίνει στη σύγκληση εντός της παραπάνω προθεσμίας».

3. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 147 προστίθενται οι λέξεις «ή, εφ' όσον πρόκειται για πιστωτικά ιδρύματα και από πρόσωπο ή πρόσωπα στα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο έχει αναθέσει την ευθύνη για τη σύνταξη οικονομικών καταστάσεων.».Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης