Αποτελέσματα live αναζήτησης

Έκδοση φορολογικών παραστατικών από τις οντότητες παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης, καθώς και από τις οντότητες εκμεταλλευτές ταξί

15 Απρίλιος 2019
Έκδοση φορολογικών παραστατικών από τις οντότητες παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης, καθώς και από τις οντότητες εκμεταλλευτές ταξί
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσηςΆλλη μια σημαντική αλλαγή επιφέρει η τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου «I. Κύρωση της Συμφωνίας για την Ασιατική Τράπεζα Υποδομών και Επενδύσεων, II. Εναρμόνιση του Κώδικα Φ.Π.Α. με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/1065, III. Ενσωμάτωση των σημείων 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 2 και των άρθρων 4,6,7 και 8 της Οδηγίας 1164/2016, IV. Τροποποίηση του ν. 2971/2001 και άλλες διατάξεις.», με την οποία καθορίζεται λεπτομερώς ο τρόπος έκδοσης των φορολογικών παραστατικών από τις οντότητες παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης καθώς και από τις οντότητες εκμετάλλευσης οχημάτων Δημόσιας Χρήσης (ΕΔΧ), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Άρθρο...
Τροποποίηση του άρθρου 12 του ν.4530/2018


Με την προτεινόμενη τροποποίηση καθορίζεται λεπτομερώς ο τρόπος έκδοσης των φορολογικών παραστατικών από τις οντότητες παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης, καθώς και από τις οντότητες εκμεταλλευτές ταξί, σύμφωνα και με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις του ν.4308/2014 (Α' 251), που ρυθμίζουν γενικούς κανόνες έκδοσης λογιστικών αρχείων (στοιχείων).
Επίσης, ορίζονται ειδικότερα θέματα, αναφορικά με τον τρόπο καταβολής της αμοιβής των υπόψη φορέων διαμεσολάβησης.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο ...
Τροποποίηση του άρθρου 12 του ν. 4530/2018


1. Η παρ. 9 του άρθρου 12 του ν. 4530/2018 (Α' 59) αντικαθίσταται ως εξής:
«9. Εφόσον η μεταφορά διενεργείται εντός της ελληνικής επικράτειας, τα έσοδα από την άσκηση της δραστηριότητας διαμεσολάβησης φορολογούνται με βάση την κείμενη φορολογική νομοθεσία. Οι φορείς διαμεσολάβησης εκδίδουν φορολογικό στοιχείο προς τους εκμεταλλευτές των οχημάτων για το ποσό της συμφωνηθείσας αμοιβής. Ο εκμεταλλευτής του οχήματος εκδίδει το προβλεπόμενο φορολογικό στοιχείο της συνολικής αμοιβής στον καταναλωτή, στην οποία συμπεριλαμβάνεται με διακριτή αναγραφή και η συμφωνηθείσα αμοιβή του φορέα διαμεσολάβησης. Εν συνεχεία, για κάθε ημέρα γίνεται εκκαθάριση και η προκύπτουσα αμοιβή του φορέα διαμεσολάβησης καταβάλλεται από τον εκμεταλλευτή του οχήματος σε τραπεζικό λογαριασμό του φορέα, φυσικού ή νομικού προσώπου ή οποιασδήποτε οντότητας, ο οποίος έχει την υποχρέωση ανά μήνα, να εκδίδει το προβλεπόμενο φορολογικό στοιχείο με την συνολική μηνιαία αμοιβή, που προκύπτει από τις ημερήσιες εκκαθαρίσεις, οι οποίες του έχουν καταβληθεί.».

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης