Αποτελέσματα live αναζήτησης

Υποχρεωτική εγκατάσταση συστημάτων εισροών-εκροών για όλα τα είδη καυσίμων - Έννοια της ελεύθερης εγκατάστασης - Διοικητικά πρόστιμα και ποινικές κυρώσεις

9 Απρίλιος 2019Με τα άρθρα 30 και 31 του νομοσχεδίου «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλες διατάξεις.» αναφέρονται αναλυτικά οι εγκαταστάσεις, στις οποίες είναι υποχρεωτική η εγκατάσταση ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών ή/και εκροών για όλα τα είδη καυσίμων και ορίζεται η έννοια της ελεύθερης εγκατάστασης.

Επιπλέον:

Προβλέπεται η έκδοση κ.υ.α., που θα ρυθμίζει, ανά κατηγορία υπόχρεων, διαδικασίες, τεχνικές προδιαγραφές, όρους και προϋποθέσεις της εγκατάστασης των συστημάτων παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών-εκροών των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών, του συστήματος εισροών-εκροών κ.λπ., με ειδική πρόβλεψη για τις εγκαταστάσεις των ενόπλων δυνάμεων.

Καθορίζονται οι αρμόδιες αρχές για τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων που αφορούν τα ολοκληρωμένα συστήματα παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών ή/και εκροών και την τυχόν σύνδεσή τους με φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό. Προβλέπεται η δυνατότητα συγκρότησης μικτών κλιμακίων ελέγχου των αρμόδιων ελεγκτικών υπηρεσιών, για τον από κοινού έλεγχο των εγκαταστάσεων.

Ορίζεται το εύρος των διοικητικών προστίμων για παραβάσεις των συστημάτων παρακολούθησης εισροών - εκροών (κυμαίνεται από 1.000 έως 500.000 ευρώ, ανάλογα με το είδος και τη βαρύτητα της παράβασης παραμένοντας στο ίδιο ύψος που είναι και σήμερα).

Επίσης, σε σοβαρές περιπτώσεις παραβάσεων ή σε περίπτωση υποτροπής, προβλέπεται προσωρινή αφαίρεση της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης ή η προσωρινή παύση λειτουργίας της, για διάστημα από ένα μήνα έως ένα έτος, με ταυτόχρονη ανάρτηση σχετικής πινακίδας σε εμφανές σημείο της εγκατάστασης καθώς και οριστική αφαίρεση της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης,

Καθορίζονται οι περιπτώσεις επιβολής ποινικών κυρώσεων.

Εισάγεται νέα ρύθμιση με την υποχρέωση ογκομέτρησης όλων των διαμερισμάτων των δεξαμενών των βυτιοφόρων μεταφοράς υγρών καυσίμων, από διαπιστευμένους φορείς. Η μη συμμόρφωση με την εν λόγω ρύθμιση επισύρει διοικητικό πρόστιμο πέντε (5.000) χιλιάδων ευρώ στον εκμεταλλευτή του βυτιοφόρου και απαγόρευση της κυκλοφορίας του βυτιοφόρου από την ημέρα της διάπραξης της παράβασης μέχρι τη συμμόρφωση. Σε περίπτωση υποτροπής εντός τριών ετών, το πρόστιμο διπλασιάζεται και αφαιρείται η άδεια κυκλοφορίας του βυτιοφόρου για ένα έτος.

Τίθενται μεταβατικές διατάξεις, ως προς την ισχύ των υφιστάμενων κανονιστικών πράξεων, ως προς το χρόνο εφαρμογής των απαιτήσεων περί ογκομέτρησης των δεξαμενών των βυτιοφόρων κ.λπ.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις που αφορούν στις παρ. 7 έως 11 του άρθρου 31 του ν. 3784/2009, σχετικά με την υποχρέωση εγκατάστασης συστημάτων εισροών εκροών στην εφοδιαστική αλυσίδα υγρών καυσίμων, έχουν ως πρωταρχικό σκοπό την κωδικοποίηση και συμπλήρωση των ρυθμίσεων, δεδομένου ότι οι διατάξεις για τα συστήματα εισροών-εκροών θεσπίστηκαν σταδιακά και αποσπασματικά και δεν επετράπη η ενιαία ρύθμιση όλων των θεμάτων που άπτονται των εν λόγω συστημάτων, με αποτέλεσμα να υπάρχουν κενά και ασάφειες στην ισχύουσα νομοθεσία, που δημιουργούν προβλήματα και σύγχυση, τόσο στους διοικουμένους που καλούνται να εφαρμόσουν τη σχετική νομοθεσία, όσο και στις αρχές/υπηρεσίες που καλούνται να ελέγξουν την εφαρμογή της.

Ειδικότερα, προβλήματα εντοπίζονται ως προς:

α. Το πεδίο εφαρμογής

Ενώ η παράγραφος 7 του άρθρου 31 (που θεσπίστηκε το 2009) ορίζει ότι υποχρεωμένοι να εγκαταστήσουν σύστημα εισροών-εκροών είναι οι κάτοχοι άδειας λιανικής εμπορίας δηλ. τόσο τα πρατήρια υγρών καυσίμων, όσο και οι πωλητές πετρελαίου θέρμανσης, στη συνέχεια αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στα πρατήρια για τα οποία -και μόνο- εκδόθηκαν σχετικές κανονιστικές διατάξεις.

Η υποχρέωση εγκατάστασης συστημάτων εισροών-εκροών στους πωλητές πετρελαίου θέρμανσης τέθηκε στην ουσία τέσσερα χρόνια αργότερα, ως παρ. 10 του άρθρου 31 του ν. 3784/2009, με το άρθρο 31 του ν. 4177/2013 (Α' 173).

Όσον αφορά τις ελεύθερες εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών, οι υπόχρεοι καθορίζονται με τρόπο γενικό και αόριστο και μάλιστα με ορολογία που δεν απαντάται στην ισχύουσα νομοθεσία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι σε καμία διάταξη της νομοθεσίας μας δεν ορίζεται ούτε η έννοια της ελεύθερης εγκατάστασης ούτε η έννοια των ιδιωτικών πρατηρίων του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα.

Όσον αφορά δε τα χημικά προϊόντα που προσμιγνύονται με υγρά καύσιμα επειδή αυτά αναφέρονται ενδεικτικά (μεθανόλη, τολουόλιο, διαλύτες κ.λπ.), καθίσταται όχι μόνο γενικό και αόριστο το υποκείμενο και το αντικείμενο της ρύθμισης, αλλά και τεράστιο το εύρος αυτής.

Λόγω των παραπάνω δημιουργείται σύγχυση ως προς τα υποκείμενα και σε ορισμένες περιπτώσεις και ως προς το αντικείμενο ρύθμισης της παραγράφου 10 του άρθρου 31 του ν.3784/2009.

Παράλληλα, κρίθηκε αναγκαία η παρακολούθηση όλων των ειδών καυσίμων, πέραν των υγρών (π.χ. υγραέριο, πεπιεσμένο φυσικό αέριο κλπ), οπότε και επεκτείνεται το πεδίο εφαρμογής έτσι ώστε να καλύπτονται όλα τα καύσιμα.

β. Τον καθορισμό και την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων

Το γεγονός ότι η ισχύουσα παράγραφος 8α του άρθρου 31 του ν. 3784/2009 δεν προβλέπει την επιβολή διοικητικών κυρώσεων αλλά τον καθορισμό των διοικητικών κυρώσεων - που θα επιβληθούν - με Υπουργική Απόφαση, αναστέλλει την επιβολή κυρώσεων μέχρι την έκδοση της σχετικής Απόφασης, καθώς επίσης δεν καθορίζονται τα όργανα επιβολής των κυρώσεων.

Μέχρι σήμερα έχει εκδοθεί η υπ' αριθμ. Φ2-1871/22.8.2013 (Β'2173) κ.υ.α., των Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης και Υποδομών & Μεταφορών, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. Φ2−518/24.2.2014 (Β' 575) κ.υ.α., με την οποία καθορίζονται οι κυρώσεις που επιβάλλονται στα πρατήρια υγρών καυσίμων, για παραβάσεις που αφορούν τα συστήματα εισροών-εκροών και η ΠΟΛ.1206/2013 (Β'2237) με την οποία καθορίζονται οι σχετικές κυρώσεις που επιβάλλονται αναλογικά και στους πωλητές πετρελαίου θέρμανσης.

γ. Τις ελεγκτικές υπηρεσίες και την έκταση του διενεργούμενου ελέγχου

Δεν υπάρχει καμία αναφορά στο ισχύον άρθρο 31 του ν. 3784/2009 ούτε στις αρχές που είναι αρμόδιες να ελέγχουν την εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν τα ολοκληρωμένα συστήματα παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών ή/και εκροών ούτε στην έκταση του διενεργούμενου από αυτές ελέγχου. Μέχρι σήμερα, η μόνη αναφορά σε ελεγκτικές αρχές είναι στην υπ' αριθμ. Φ2-1871/22.8.2013 (Β'2173) κ.υ.α., όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. Φ2−518/24.2.2014 (Β' 575) κ.υ.α., με την οποία καθορίζονται οι ελεγκτικές αρχές για τα πρατήρια υγρών καυσίμων και κατ' αναλογία, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1206/2013 (Β'2237), για τις εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης. Επίσης στις ως άνω κ.υ.α. προβλέφθηκε τα πρόστιμα για παραβάσεις του συστήματος εισροών εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων και στις εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης να επιβάλλονται από τον προϊστάμενο της υπηρεσίας που διενήργησε τον έλεγχο. Στις προτεινόμενες διατάξεις, αφενός καθορίζονται σαφώς οι αρμόδιες υπηρεσίες για τη διενέργεια των ελέγχων, αφετέρου καθορίζεται ως αρμόδια αρχή για την επιβολή των κυρώσεων η οικεία Τελωνειακή υπηρεσία, ανεξαρτήτως από ποια υπηρεσία διενεργήθηκε ο έλεγχος, προκειμένου να εξετάζονται με ενιαίο τρόπο οι υποθέσεις και να παρακολουθούνται από μία αρχή οι κυρώσεις και οι τυχόν υποτροπές.

δ. Την προστασία των διοικουμένων

Δεν υπάρχει καμία ειδική αναφορά στο ισχύον άρθρο 31 του ν. 3784/2009 ως προς τις διοικητικές διαδικασίες και τη δυνατότητα προσφυγής των διοικούμενων κατά των αποφάσεων επιβολής κυρώσεων εις βάρος τους.

Με την υπ' αριθμ. Φ2-1871/22.8.2013 (Β'2173) κ.υ.α., όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. Φ2−518/24.2.2014 (Β' 575) κ.υ.α., προβλέφθηκε η ενδικοφανής προσφυγή στον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης για όλες τις κυρώσεις που επιβάλλονται από κάθε αρμόδια ελεγκτική υπηρεσία της χώρας, για τις περιπτώσεις παραβάσεων του συστήματος εισροών εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων και στις εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης. Στις προτεινόμενες διατάξεις προβλέπεται η διοικητική προστασία των διοικούμενων, για όλες τις περιπτώσεις παραβάσεων των συστημάτων εισροών εκροών ανεξαρτήτως είδους εγκατάστασης, απευθείας στο Διοικητικό Πρωτοδικείο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. Με την άσκηση της προσφυγής αναστέλλεται η καταβολή ποσοστού 50% του διοικητικού προστίμου, υπό την προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί το υπόλοιπο 50%.

II. Επί των παραγράφων του άρθρου 30

Με τις διατάξεις του άρθρου 30 τροποποιούνται οι παρ. 7 έως 11 του ν.3784/2009 και εισάγονται νέες παρ. 12 έως 13.

Συγκεκριμένα,

Στην παρ. 7 αναφέρονται αναλυτικά οι εγκαταστάσεις στις οποίες είναι υποχρεωτική η εγκατάσταση ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών ή/και εκροών για όλα τα είδη καυσίμων και ορίζεται η έννοια της ελεύθερης εγκατάστασης. Έτσι το πεδίο εφαρμογής του νόμου καθίσταται απόλυτα ξεκάθαρο και σαφές σε αρχές και διοικουμένους.

Στην παρ. 8 προβλέπεται η έκδοση Κ.Υ.Α. που θα ρυθμίζουν, ανά κατηγορία υπόχρεων, διαδικασίες, τεχνικές προδιαγραφές, όρους και προϋποθέσεις της εγκατάστασης των συστημάτων παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων, των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών, της ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών ή/και εκροών, πιστοποίηση συστημάτων, χρονοδιάγραμμα κ.λ.π. με ειδική πρόβλεψη για τις εγκαταστάσεις των ενόπλων δυνάμεων, λόγω ειδικότερων περιορισμών της κείμενης νομοθεσίας.

Στην παρ. 9 καθορίζονται οι αρμόδιες αρχές για τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων που αφορούν τα ολοκληρωμένα συστήματα παρακολούθησης Kat ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών ή/και εκροών και την τυχόν σύνδεσή τους με φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό. Προβλέπεται ρητά η δυνατότητα συγκρότησης μικτών κλιμακίων ελέγχου των αρμόδιων ελεγκτικών υπηρεσιών για, κατά περίπτωση και λόγο αρμοδιότητας, από κοινού έλεγχο εγκαταστάσεων. Σημειώνεται ότι για παραβάσεις που έχουν σημειωθεί από κάθε είδους ελεγκτική υπηρεσία, δίνεται η αρμοδιότητα στην κατά τόπο Τελωνειακή αρχή να εκδίδει τις πράξεις επιβολής προστίμων. Άρα μία αρχή είναι αρμόδια για την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων, τις οποίες εισηγούνται όλες οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές. Επίσης δίνεται η αρμοδιότητα στην αρχή που διενεργεί τον επιτόπιο έλεγχο να σφραγίζει προσωρινά την εγκατάσταση, ενώ η αδειοδοτούσα είναι αρμόδια για την έκδοση απόφασης αφαίρεσης της άδειας λειτουργίας ή έκδοση απόφασης παύσης λειτουργίας της εγκατάστασης.

Με την παρ. 10 καθορίζεται το εύρος των διοικητικών προστίμων για παραβάσεις των συστημάτων παρακολούθησης εισροών εκροών, ενώ καθορίζεται ειδικότερα το εύρος των προστίμων α) σε περίπτωση μη εγκατάστασης των ως άνω συστημάτων, β) σε περίπτωση μη πλήρωσης των όρων εγκατάστασης, γ) σε περίπτωση κατάθεσης ψευδούς δήλωσης από τον εγκαταστάτη εισροών εκροών ή τον υλοποιητή λογισμικού, δ) σε περίπτωση εγκατάστασης εξοπλισμού με πλαστά ή παραποιημένα πιστοποιητικά, ε) σε περίπτωση παρέμβασης σε μηχανικά/ηλεκτρονικά μέρη και λογισμικό και στ) στην περίπτωση διακίνησης καυσίμων εκτός του εγκατεστημένου συστήματος. Επίσης προβλέπεται διπλασιασμός του προστίμου σε περίπτωση υποτροπής εντός τριετίας, ενώ προβλέπεται και η πληρωμή των προστίμων και από όποιον συμπράττει σε εξαιρετικά σοβαρές παραβάσεις της νομοθεσίας. Επίσης, σε σοβαρές περιπτώσεις παραβάσεων, ή σε περίπτωση υποτροπής, προβλέπεται η αναστολή της λειτουργίας της εγκατάστασης ή η παύση λειτουργίας της για διάστημα από ένα μήνα έως ένα έτος, με ταυτόχρονη ανάρτηση σχετικής πινακίδας στο χώρο της εγκατάστασης, καθώς και οριστική αφαίρεση της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης. Την οριστική αφαίρεση της άδειας λειτουργίας ακολουθεί η σφράγιση των εγκαταστάσεων, με την υποχρέωση του εκμεταλλευτή, σε περιπτώσεις παραποίησης ή αλλοίωσης των συστημάτων εισροών εκροών, να απομακρύνει με δικά του έξοδα τυχόν εξοπλισμό και υποδομές που συμμετείχαν στην παραποίηση ή αλλοίωση.

Στην παρ. 11 καθορίζονται οι περιπτώσεις επιβολής ποινικών κυρώσεων.

Με την παρ. 12 προβλέπεται η διασύνδεση των συναρμόδιων υπηρεσιών με τις βάσεις δεδομένων για τα ολοκληρωμένα συστήματα εισροών-εκροών, ενώ προβλέπεται η έκδοση κ.υ.α. για τον καθορισμό σχετικών λεπτομερειών.

Τέλος, με την παρ. 13, εισάγεται νέα ρύθμιση με την υποχρέωση ογκομέτρησης των δεξαμενών βυτιοφόρων μεταφοράς υγρών καυσίμων, από διαπιστευμένα, σε κατάλληλο πεδίο διαπίστευσης, ή από αμοιβαία αναγνωρισμένα εργαστήρια. Η νέα αυτή ρύθμιση μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή χωρίς να απαιτείται προηγουμένως η έκδοσης άλλης κανονιστικής πράξης, ενώ δίνεται η αρμοδιότητα στους συναρμόδιους υπουργούς να καθορίζουν περαιτέρω λεπτομέρειες με κ.υ.α. Επί του παρόντος βρίσκεται σε ισχύ το άρθρο 98 της υπ' αριθμ. 91354/24.8.2017 «Κωδικοποίηση Κανόνων ΔΙΕΠΠΥ» απόφασης του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης, (Β' 2983), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 109034/16.10.2018 υ.α. (Β' 4913), στο οποίο προβλέπεται ότι όλα ανεξαιρέτως τα βυτιοφόρα αυτοκίνητα μεταφοράς και διανομής υγρών καυσίμων, για τη μέτρηση του όγκου των μεταφερόμενων καυσίμων πρέπει να είναι εξοπλισμένα με μετρικούς κανόνες (βέργες) και ογκομετρικό πίνακα όλων των δεξαμενών τους. Παράλληλα είναι σε ισχύ η υπ' αριθμ. Τ.3200/25/30-5-1968 Α.Υ.Ο. «περί τρόπου συστάσεως Επιτροπών, δια την ογκομέτρησιν δεξαμενών αποταμιεύσεως υγρών καυσίμων κλπ και εξουσιοδοτήσεως των Τελωνειακών δια τη συγκρότησιν αυτών», όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. Τ. 1259/32/18-4-1979 ΑΥΟ, που προβλέπει την ογκομέτρηση από τελωνειακή επιτροπή μόνο των βυτιοφόρων που μεταφέρουν υποκείμενα σε δασμούς και λοιπούς φόρους υγρά καύσιμα κλπ.

Με τη νέα ρύθμιση καλύπτεται η ανάγκη ογκομέτρησης των δεξαμενών βυτιοφόρων υγρών καυσίμων, με σύγχρονο τρόπο, που παρέχει ακρίβεια και ιχνηλασιμότητα, ανεξάρτητα με το τελωνειακό ή φορολογικό καθεστώς στο οποίο υπόκεινται τα διακινούμενα καύσιμα.

Επιπλέον, στο άρθρο 31, προβλέπονται μεταβατικές διατάξεις, τόσο ως προς την ισχύ των υφιστάμενων κανονιστικών πράξεων, όσο και ως προς το χρόνο εφαρμογής των απαιτήσεων περί ογκομέτρησης των δεξαμενών των βυτιοφόρων, προκειμένου να υπάρχει ικανός χρόνος για τη σταδιακή προσαρμογή της αγοράς στις νέες ρυθμίσεις.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 30
Τροποποίηση του άρθρου 31 του ν. 3784/2009 (Α'137)


1. Οι παρ. 7 έως 11 του άρθρου 31 του ν. 3784/2009 αντικαθίστανται ως εξής:
«7 α. Εγκαθίσταται υποχρεωτικά ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών ή/και εκροών, στο οποίο συνδέεται φορολογικός ηλεκτρονικός μηχανισμός, όπου απαιτείται ως εξής:
αα. στις εγκαταστάσεις κατόχων άδειας λειτουργίας Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας της παρ. 7 του άρθρου 114 του ν. 4070/2012 (Α' 82),
ββ. στις εγκαταστάσεις κατόχων άδειας λιανικής εμπορίας - πωλητή πετρελαίου θέρμανσης της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 3054/2002 (Α'230),
γγ. στις ελεύθερες εγκαταστάσεις των κατόχων αδείας εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων των κατηγοριών I, II, III και V της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3054/2002,
δδ. στις ελεύθερες εγκαταστάσεις των Προμηθευτικών Συνεταιρισμών ή Κοινοπραξιών της παρ. 10 του άρθρου 7 του ν. 3054/2002,
εε. στις ελεύθερες εγκαταστάσεις υγρών βιοκαυσίμων των κατόχων Άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων του άρθρου 5Α του ν. 3054/2002,
στστ. σας ελεύθερες εγκαταστάσεις των Μεγάλων Τελικών Καταναλωτών της περίπτ. α' της παρ. 13 του άρθρου 3 του ν. 3054/2002,
ζζ. στις εγκαταστάσεις Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας ιδιωτικής χρήσης για την εξυπηρέτηση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου, ιδιόκτητων ή συμβεβλημένων με οποιαδήποτε μορφή με τον κύριο ή κάτοχο του ιδιωτικού πρατηρίου και των λοιπών λειτουργικών αναγκών των πάσης μορφής εργοταξίων, μεταλλείων, ορυχείων, λατομείων και άλλων εγκαταστάσεων προσωρινής λειτουργίας, που προβλέπονται στην παρ. 7 του άρθρου 10 του ν. 3710/2008 (Α' 216),
ηη. στις εγκαταστάσεις Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας ιδιωτικής χρήσης εντός εμπορευματικών σταθμών τύπου Α, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 79/2004 (Α' 62),
θθ. στις εγκαταστάσεις Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας ιδιωτικής χρήσης εντός σταθμών υπεραστικών λεωφορείων (ΚΤΕΛ) ή και εντός σταθμών φορτοεκφόρτωσης φορτηγών αυτοκινήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 79/2004,
ιι. στις εγκαταστάσεις Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας ιδιωτικής χρήσης εντός κέντρων αποθήκευσης και διανομής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4302/2014 (Α'225),
ιαια. στις εγκαταστάσεις Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας ιδιωτικής χρήσης που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τον εφοδιασμό των ιδιόκτητων ή μισθωμένων φορτηγών αυτοκινήτων της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3887/2010 (Α' 174),
ιβιβ. στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης καυσίμων που εξυπηρετούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς των εταιρειών ΟΣΥ ΑΕ και ΣΤΑΣΥ ΑΕ και αυτών που υπάγονται στο ν. 2963/2001 (Α' 268), των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και των επιχειρήσεών τους, καθώς και των μονάδων τεμαχισμού και συμπίεσης ογκωδών αντικειμένων και βιομάζας, που χωροθετούνται εντός των αμαξοστασίων τους.
ιγιγ. στις εγκαταστάσεις Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας ιδιωτικής χρήσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα του π.δ. 1224/1981 (Α' 303) ή του β.δ. 465/1970 (Α' 150),
ιδιδ. στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης καυσίμων που εξυπηρετούν σιδηροδρομικές γραμμές έλξης και κάθε είδους σιδηροδρομικό όχημα,
ιειε. στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης καυσίμων των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας,
ισηστ. σε πλωτά εφοδιαστικά - μεταφορικά μέσα ναυτιλιακού καυσίμου,
ιζιζ. στις εγκαταστάσεις κατόχων Άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων και όσων παράγουν ή εισάγουν με σκοπό τη διάθεση προς χρήση από τους τελικούς καταναλωτές, κατά την έννοια της παρ. 13 του άρθρου 3 του ν. 3054/2002, άκυκλους υδρογονάνθρακες (Μεθανόλη, αιθανόλη, ισοπροπυλική αλκοόλη, ισοβουτυλική αλκοόλη, τριτοταγής βουτυλική αλκοόλη, MtBE, DIPE, ΕΤΒΕ, TAME), κυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες (τολουόλιο, ξυλόλιο, βενζόλιο), λάδια πετρελαίου και λιπαντικά (ορυκτέλαια), που είναι δυνατό να προστεθούν στα υγρά καύσιμα, με εξαίρεση τις δεξαμενές ενεργειακών προϊόντων για τις οποίες υφίσταται υποχρέωση εγκατάστασης ολοκληρωμένων συστημάτων ηλεκτρονικού ελέγχου εισροών- εκροών, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 33 και την παρ. 3 του άρθρου 63 του ν. 2960/2001,
ιηιη. στις ελεύθερες εγκαταστάσεις των αεροδρομίων της χώρας
ιθιθ. στις ελεύθερες εγκαταστάσεις κατόχων αδειών διύλισης.
β. Ως ελεύθερες εγκαταστάσεις νοούνται οι παντός είδους εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης πετρελαιοειδών προϊόντων των κατηγοριών I, II, III και V της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3054/2002 και οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης βιοκαυσίμων, για τα οποία έχει καταβληθεί το σύνολο των δασμολογικών και φορολογικών επιβαρύνσεων στις αρμόδιες προς τούτο Τελωνειακές Αρχές.
8.α. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εσωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ρυθμίζονται το ειδικότερο πεδίο εφαρμογής της παρ. 7, οι διαδικασίες, οι τεχνικές προδιαγραφές, οι όροι και οι προϋποθέσεις της εγκατάστασης των συστημάτων παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών-εκροών, η πιστοποίηση των εν λόγω συστημάτων, οι διαδικασίες, οι όροι και οι προϋποθέσεις της εγκατάστασης των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών του συστήματος εισροών εκροών, το πληροφοριακό σύστημα λήψης των δεδομένων και η πρόσβαση των υπηρεσιών στα δεδομένα του συστήματος εισροών-εκροών, το ακριβές χρονοδιάγραμμα εφαρμογής, οι σχετικές μεταβατικές διατάξεις και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
β. Ειδικά ως προς τις εγκαταστάσεις των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, η ΚΥΑ της προηγούμενης περίπτωσης δύναται να ορίζει την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του συστήματος παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών ή/και εκροών στο σύνολο των εγκαταστάσεών τους σταδιακά, ανά είδος εγκατάστασης, με την επιφύλαξη των διατάξεων περί απορρήτου, δημόσιας ασφάλειας και τυχόν αυστηρότερων προϋποθέσεων της κείμενης νομοθεσίας.
9.α. Αρμόδιες για τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων που αφορούν τα ολοκληρωμένα συστήματα παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών ή/και εκροών και την τυχόν σύνδεσή τους με φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό, είναι οι υπηρεσίες:
αα. του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης,
ββ. του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας,
γγ. του Υπουργείου Οικονομικών,
δδ. του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας,
εε. του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών,
στστ. του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
ζζ. της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και,
ηη. των Διευθύνσεων Ανάπτυξης, Μεταφορών και Επικοινωνιών, και Περιβάλλοντος, των Περιφερειών της χώρας.
β. Οι Υπηρεσίες της περιπτ. α' δύνανται να συγκροτούν, κατά περίπτωση, μικτά κλιμάκια ελέγχου για τον από κοινού έλεγχο, κατά λόγο αρμοδιότητας, της εφαρμογής των διατάξεων για τα ολοκληρωμένα συστήματα παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών ή/και εκροών. Οι αρμόδιες για την διενέργεια ελέγχων υπηρεσίες, δύνανται να ενεργούν κάθε αναγκαία εξέταση ή έρευνα οποιασδήποτε εγκατάστασης των ελεγχόμενων καθώς και των μεταφορικών μέσων αυτών, να ελέγχουν και να συλλέγουν πληροφορίες και δεδομένα κινητών τερματικών, φορητών συσκευών, καθώς και των εξυπηρετητών τους που βρίσκονται μέσα ή έξω από τις κτιριακές εγκαταστάσεις των ελεγχόμενων.
γ. Αρμόδιος για την έκδοση της πράξης επιβολής των προστίμων της περίπτ. α' της παρ. 10 είναι ο Προϊστάμενος της Τελωνειακής Αρχής, στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης ή η διεύθυνση κατοικίας του παραβάτη. Οι αρμόδιες για τη διενέργεια ελέγχων υπηρεσίες, σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης, συντάσσουν έκθεση ελέγχου, την οποία διαβιβάζουν στον αρμόδιο προϊστάμενο Τελωνειακής Αρχής, προκειμένου αυτός να προβεί απευθείας στην έκδοση της σχετικής πράξης επιβολής προστίμων. Πριν τη σύνταξη της έκθεσης ελέγχου ο παραβάτης καλείται εγγράφως να υποβάλει τις απόψεις του εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν σημειώματος διαπιστώσεων ελέγχου.
δ. Αρμόδια αρχή για την έκδοση της απόφασης προσωρινής ή οριστικής αφαίρεσης της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης ή προσωρινής παύσης λειτουργίας αυτής, είναι η αδειοδοτούσα αρχή. Αρμόδια αρχή για την έκδοση της απόφασης προσωρινής σφράγισης της εγκατάστασης, είναι η αρχή που διενήργησε τον έλεγχο. Η εγκατάσταση σφραγίζεται με τη συνδρομή της αστυνομικής αρχής, εφόσον ζητηθεί από τα ελεγκτικά όργανα.
ε. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εσωτερικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζονται η διαδικασία ελέγχου και επιβολής προστίμων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων που αφορούν τα ολοκληρωμένα συστήματα παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών ή/και εκροών και την τυχόν σύνδεσή τους με φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό.
10. α. Για κάθε παράβαση των διατάξεων για την εγκατάσταση συστήματος εισροών εκροών από τους υπόχρεους της παρ. 7, επιβάλλεται στην επιχείρηση, διοικητικό πρόστιμο από χίλια (1.000) ευρώ έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ, πλέον των κυρώσεων για παραβάσεις της τελωνειακής ή και της φορολογικής νομοθεσίας. Το ύψος του προστίμου προσδιορίζεται λαμβάνοντας υπόψη το είδος των παραβάσεων και τη βαρύτητα αυτών.
Ειδικότερα:
αα. Σε περίπτωση μη εγκατάστασης ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών ή/και εκροών επιβάλλεται πρόστιμο από πενήντα (50.000) έως πεντακόσιες (500.000) χιλιάδες ευρώ για κάθε εγκατάσταση, ανάλογα με το είδος της εγκατάστασης.
ββ. Σε περίπτωση μη πλήρωσης των όρων, προϋποθέσεων και προδιαγραφών της εγκατάστασης και λειτουργίας των συστημάτων παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων, της εγκατάστασης των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών του συστήματος εισροών εκροών και της ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων επιβάλλεται πρόστιμο από χίλια (1.000) ευρώ έως διακόσιες εξήντα χιλιάδες (260.000) ευρώ.
γγ. Σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων της παρ. 11, επιβάλλεται πρόστιμο από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ έως διακόσιες εξήντα χιλιάδες (260.000) ευρώ.
δδ. Σε περίπτωση υποτροπής, το πρόστιμο διπλασιάζεται. Ως υποτροπή ορίζεται η εντός τριών (3) ετών από την έκδοση απόφασης επιβολής προστίμου εκ νέου τέλεση της ίδιας παράβασης.
εε. Για την πληρωμή των προστίμων ευθύνονται αλληλεγγύως με το νομικό πρόσωπο και τα φυσικά πρόσωπα που, κατά τον χρόνο διάπραξης της παράβασης, είχαν μια από τις ιδιότητες που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 67 του ν. 4174/2013, καθώς και όσοι ασκούν εν τοις πράγμασι τις ιδιότητες αυτές. Ειδικώς, για τις παραβάσεις της υποπερίπτ. γγ της περιπτ. α και της περιπτ. β της παρ. 11 του παρόντος, για την πληρωμή των σχετικών προστίμων, ευθύνεται αυτοτελώς και όποιος άλλος συμπράττει ή προσφέρει συνδρομή καθ' οιονδήποτε τρόπο στην τέλεση των παραβάσεων.
β. Εφόσον το διοικητικό πρόστιμο της περίπτ. α' είναι ίσο ή μεγαλύτερο του ποσού των πενήντα (50.000) χιλιάδων ευρώ, επιβάλλεται σωρευτικά ανάλογα με το ύφος αυτού και προσωρινή σφράγιση της εγκατάστασης ή προσωρινή αφαίρεση της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης ή προσωρινή παύση λειτουργίας της εγκατάστασης για χρονικό διάστημα από έναν (1) μήνα έως ένα (1) έτος. Τα μέτρα του προηγούμενου εδαφίου επιβάλλονται και σε περίπτωση υποτροπής, ανεξαρτήτως του ποσού του προστίμου. Η επιβολή των κυρώσεων αναστολής λειτουργίας εγκατάστασης εξειδικεύονται στην κοινή απόφαση της περίπτ. στ' της παρούσας παραγράφου.
Σε περίπτωση επιβολής των ως άνω κυρώσεων, τοποθετείται σε εμφανές σημείο της εγκατάστασης από την αρχή που επέβαλε τις κυρώσεις σήμανση με την ένδειξη «Κλειστό λόγω παράβασης των διατάξεων περί συστημάτων εισροών-εκροών και φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών».
γ. Η άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης αφαιρείται οριστικά, ή όταν δεν απαιτείται άδεια, επιβάλλεται η οριστική παύση της λειτουργίας της εγκατάστασης, εφόσον:
αα. διαπιστωθεί από την αρμόδια αρχή ότι η εγκατάσταση στην οποία έχει επιβληθεί κύρωση αναστολής λειτουργίας, συνεχίζει να λειτουργεί, ή
ββ. μετά την επιβολή της κύρωσης αναστολής λειτουργίας η εγκατάσταση δεν συμμορφωθεί εντός του χρονικού διαστήματος της επιβληθείσας αναστολής ή
γγ. τα επιβληθέντα διοικητικά πρόστιμα της περίπτ. α' υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσό των 500.000 ευρώ, ή
δδ. διαπιστωθούν οι παραβάσεις της περίπτ. β της παρ. 11,
Η οριστική αφαίρεση της άδειας λειτουργίας δεν θίγει την επιβολή των προστίμων της περίπτ. α'.
Μετά την αφαίρεση της άδειας λειτουργίας ακολουθεί η διαδικασία σφράγισης των εγκαταστάσεων. Σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων παραποίησης ή αλλοίωσης των στοιχείων του συστήματος εισροών-εκροών ή των υποσυστημάτων αυτού, απαγορεύεται η χρήση του εξοπλισμού, των υποδομών, και του λογισμικού που χρησιμοποιήθηκαν με οποιονδήποτε τρόπο στις παραβάσεις αυτές. Οι εν λόγω υποδομές και ο εξοπλισμός αποσύρονται και καταστρέφονται με δαπάνες του εκμεταλλευτή της εγκατάστασης, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών ελέγχου και επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων.
δ. Κατά της απόφασης επιβολής των προστίμων ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Δικαστηρίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. Με την άσκηση της προσφυγής αναστέλλεται η καταβολή ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του διοικητικού προστίμου, υπό την προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί το υπόλοιπο πενήντα τοις εκατό (50%).
ε. Τα ως άνω πρόστιμα αποτελούν δημόσια έσοδα και εισπράττονται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε. ν.δ. 356/1974, Α'90).
στ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και των κατά περίπτωση αρμόδιων υπουργών εξειδικεύονται οι παραβάσεις του παρόντος, μπορεί να ορίζεται το ύφος των διοικητικών προστίμων για κάθε παράβαση, εξειδικεύονται οι περιπτώσεις επιβολής των κυρώσεων της περίπτ. β', η διαδικασία και τα όργανα επιβολής αυτών, η διαδικασία, ο τρόπος και τα όργανα επιβολής της σφράγισης και αποσφράγισης, της παύσης λειτουργίας και της αφαίρεσης της άδειας λειτουργίας των εγκαταστάσεων, της καταστροφής τυχόν εξοπλισμού και υποδομών που συμμετέχει σε παραποίηση ή αλλοίωση του συστήματος, η διαδικασία είσπραξης των διοικητικών προστίμων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας. Με την επιφύλαξη των διατάξεων περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, με όμοια απόφαση δύνανται να ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των παραβατών, των παραβάσεων και κυρώσεων, ο τρόπος, ο χρόνος και το μέσο δημοσιοποίησης, η αποστολή των στοιχείων αυτών στο Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο καταπολέμησης του λαθρεμπορίου των προϊόντων ΕΦΚ, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος εδαφίου.
11. α. Ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6) μηνών επιβάλλεται σε όποιον:
αα. δηλώνει ψευδώς ότι η εγκατάσταση του συστήματος παρακολούθησης εισροών - εκροών πληροί τις απαιτήσεις της νομοθεσίας,
ββ. δηλώνει ψευδώς ότι το λογισμικό του συστήματος παρακολούθησης εισροών - εκροών πληροί τις απαιτήσεις της νομοθεσίας,
γγ. προμηθεύει ή εγκαθιστά εξοπλισμό για εφαρμογές του συστήματος παρακολούθησης εισροών-εκροών που συνοδεύονται από πλαστά ή παραποιημένα πιστοποιητικά.
β. Ποινή κάθειρξης επιβάλλεται, σε όποιον χωρίς εξουσιοδότηση, τροποποιεί ή αλλοιώνει, με οποιονδήποτε τρόπο και μορφή, μέρη ή παραγόμενα στοιχεία του συστήματος, που φυλάσσονται, ή σημαίνονται από τον φορολογικό μηχανισμό ή αποστέλλονται στη βάση δεδομένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, καθώς και σε όσους εμπορεύονται, αποθηκεύουν ή εν γένει διακινούν καύσιμα μέσω αντλιών, μετρητών, δεξαμενών ή άλλως, που δεν έχουν περιληφθεί στο εγκατεστημένο σύστημα παρακολούθησης εισροών εκροών.
γ. Οι ποινικές κυρώσεις της παρούσας παραγράφου επιβάλλονται στα φυσικά πρόσωπα που έχουν τις ιδιότητες ή ασκούν τις εξουσίες της παρ. 1 του άρθρου 67 του ν. 4174/2013, και σε όσους ασκούν εν τοις πράγμασι τις εξουσίες αυτές, εφόσον με οποιοδήποτε τρόπο συντέλεσαν στις ανωτέρω αξιόποινες πράξεις ή παραλείψεις, καθώς και σε όποιον άλλο συμπράττει ή προσφέρει συνδρομή καθ' οιονδήποτε τρόπο στην τέλεση των παραβάσεων αυτών.»

2. Μετά την παρ. 11 του άρθρου 31 του ν. 3784/2009, προστίθενται νέες παρ. 12 και 13, ως εξής:
«12. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της παρ. 9 του παρόντος, καθώς και τα σχετικά πληροφοριακά συστήματά τους, διασυνδέονται μεταξύ τους και με τα πληροφοριακά συστήματα Εισροών - Εκροών. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και των κατά περίπτωση αρμόδιων υπουργών καθορίζονται οι όροι και ο τρόπος της διασύνδεσης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
13. α. Για την κυκλοφορία όλων των βυτιοφόρων οχημάτων μεταφοράς υγρών καυσίμων απαιτείται ογκομέτρηση όλων των διαμερισμάτων των δεξαμενών τους. Η ογκομέτρηση διενεργείται από φορείς διαπιστευμένους σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025, σε κατάλληλο πεδίο διαπίστευσης, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο Annex Β " Tank Calibration" της σύστασης OIML R 80 - 2 /2017 " Road and rail tankers with level gauging", ή από Εθνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας, με την εφαρμογή ογκομετρικής μεθόδου, είτε με χρήση πρότυπου δοχείου, κατά το παράρτημα Ε της ΥΑ 30/005/648/2013 (Β' 2406), είτε με χρήση μετρητών ροής σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ISO 4269 είτε με άλλη ισοδύναμη μέθοδο. Κατά την ογκομέτρηση παράγεται ογκομετρικός πίνακας, που εμφανίζει τον όγκο της δεξαμενής ως συνάρτηση του ύφους της στάθμης του καυσίμου, στους 15°C σε βήματα του ενός (1) χιλιοστού (mm) με τις αντίστοιχες αβεβαιότητες μέτρησης. Ο ογκομετρικός πίνακας υπογράφεται από τον υπεύθυνο του φορέα που διενήργησε την ογκομέτρηση και αποτελεί παράρτημα του δεκαετούς ισχύος Πιστοποιητικού Ογκομέτρησης που εκδίδεται από τον φορέα ογκομέτρησης και διατηρείται στο βυτιοφόρο προς επίδειξη στις ελέγχουσες αρχές. Επίσης, παράλληλα με την ογκομέτρηση, κάθε βυτιοφόρο εξοπλίζεται με τουλάχιστον μία φυσική βέργα μέτρησης στάθμης από ορείχαλκο, ή άλλο κατάλληλο υλικό για τέτοιες εφαρμογές, με χάραξη αριθμού σειράς και χάραξη υποδιαιρέσεων σε βήματα του ενός (1) χιλιοστού (mm), η οποία διατηρείται στο βυτιοφόρο προς επίδειξη στις ελέγχουσες αρχές. Η ως άνω βέργα συνοδεύεται από πιστοποιητικό διακρίβωσης διαπιστευμένου εργαστηρίου για όλο το μήκος χάραξης με τις αντίστοιχες αβεβαιότητες μέτρησης.
β. Με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Υποδομών και Μεταφορών μπορούν να τροποποιούνται τα οριζόμενα στην ως άνω περίπτ. α', και να ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τις προϋποθέσεις, τις διαδικασίες και τις προθεσμίες ογκομέτρησης των δεξαμενών των βυτιοφόρων.
γ. Η μη συμμόρφωση με τα ανωτέρω επισύρει διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ στον εκμεταλλευτή του βυτιοφόρου και απαγόρευση της κυκλοφορίας του βυτιοφόρου από την επόμενη μέρα της διαπίστωσης της παράβασης μέχρι τη συμμόρφωση. Σε περίπτωση υποτροπής εντός τριών ετών, το πρόστιμο διπλασιάζεται και αφαιρείται η άδεια κυκλοφορίας του βυτιοφόρου για ένα έτος. Οι διοικητικές κυρώσεις του πρώτου εδαφίου μπορούν να τροποποιούνται με όμοια απόφαση της περίπτ. β'.

Άρθρο 31
Μεταβατικές διατάξεις


1. Οι κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί πριν τη δημοσίευση του παρόντος για το σύστημα παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών ή/και εκροών, δυνάμει των παρ. 7 έως 11 του άρθρου 31 του ν. 3784/09, εξακολουθούν να ισχύουν, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις του παρόντος.

2. Οι διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 31 του ν. 3784/2009, όπως προστίθεται με το άρθρο 30 του παρόντος νόμου τίθενται σε ισχύ δεκαοκτώ (18) μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου για την Περιφέρεια Αττικής και τις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Αχαΐας, Ηρακλείου, Μαγνησίας και Ιωαννίνων και εικοσιτέσσερις (24) μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου για τη λοιπή ελληνική επικράτεια.

3. Ενδικοφανείς προσφυγές οι οποίες έχουν υποβληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος εξετάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 3784/09,όπως αυτό ίσχυε μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος.

4. Εκκρεμείς, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, έλεγχοι ολοκληρώνονται κατά τη διαδικασία και από τα όργανα που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 3784/09, όπως αυτό ίσχυε έως την αντικατάστασή του με τον παρόντα νόμο. Ως εκκρεμείς νοούνται οι έλεγχοι, για τους οποίους δεν έχει εκδοθεί πράξη επιβολής προστίμου. Επί των πράξεων επιβολής προστίμου αυτών δεν ασκείται ενδικοφανής προσφυγή.

5. Για κάθε παράβαση των διατάξεων του άρθρου 31 του ν. 3784/2009, η οποία διαπιστώνεται από ελέγχους που ολοκληρώνονται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στις παρ. 9 και 10 του ως άνω άρθρου. Μέχρι την έκδοση των αποφάσεων της περίπτ. ε' της παρ. 9 και της περ. στ της παρ. 10, τα οριζόμενα σύμφωνα με το άρθρο 2 της. Φ2-1871/22.8.2013 (Β'2173) κοινής υπουργικής απόφασης εξακολουθούν να ισχύουν.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης