Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ A΄ ΤΑΞΗΣ

  • Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας ανακοινώνει τη διεξαγωγή επιμορφωτικών σεμιναρίων για την απόκτηση αδείας ασκήσεως επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού A΄ τάξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. <a target='_blank' href='http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/3' rel='tag laws'>2515/1997</a> και του <a target='_blank' href='http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/1' rel='tag laws'>Π.Δ. 340/1998</a>, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 17 του Ν. <a target='_blank' href='http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/132' rel='tag laws'>3470/2006</a>. Τα επιμορφωτικά σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν στις 28 Μαρτίου 2009, ημέρα Σάββατο στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις της περιφέρειας μετά από σχετική ανακοίνωση.
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ A Τ Ι Α
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ
ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ A' ΤΑΞΗΣ

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας ανακοινώνει τη διεξαγωγή επιμορφωτικών σεμιναρίων για την απόκτηση αδείας ασκήσεως επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού A' τάξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2515/1997 και του Π.Δ. 340/1998, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 17 του Ν. 3470/2006. Τα
επιμορφωτικά σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν στις 28 Μαρτίου 2009, ημέρα Σάββατο στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις της περιφέρειας μετά από σχετική ανακοίνωση.

1. Δικαίωμα συμμετοχής στα επιμορφωτικά σεμινάρια έχουν:

α) τα μέλη του ΟΕΕ, που έχουν άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος
και ασκούν επί τριετία το επάγγελμα του Λογιστή Φοροτεχνικού Β' τάξης,

β) οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας
των ΤΕΙ, που ασκούν επί τετραετία το επάγγελμα του Λογιστή Φοροτεχνικού Β'
τάξης,

Σημειώνεται ότι ο απαιτούμενος χρόνος άσκησης του επαγγέλματος λογιστή
φοροτεχνικού για τους κατόχους αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου στη
Λογιστική – Ελεγκτική, Εσωτερικό Έλεγχο, Κοστολόγηση και Διοίκηση
Επιχειρήσεων μειώνεται για χρόνο ίσο προς τη διάρκεια σπουδών για την
απόκτηση του τίτλου τους .

2. Οι αιτήσεις συμμετοχής με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους στην Κεντρική Υπηρεσία του ΟΕΕ, Μητροπόλεως 12-14, Σύνταγμα, και στα γραφεία των εδρών των Περιφερειακών Τμημάτων του ΟΕΕ, μέχρι την Πέμπτη 12 Μαρτίου 2009 και ώρα 15.00.

3 .Δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν:
α. φωτοτυπία της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού Β' τάξεως, η οποία πρέπει να είναι σε ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 6 του Ν. 3470/2006 (το δελτίο επαγγελματικής ταυτότητας να ισχύει μέχρι 31.3.2009)

β. τα σχετικά έγγραφα για την απόδειξη της απαιτούμενης προυπηρεσίας στην άσκηση επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού Β΄ Τάξεως και ειδικότερα:

Για τους μισθωτούς:
- βεβαίωση εργοδότη,
- αντίγραφο κάρτας ενσήμων IKA ή αποσπάσματα ατομικού λογαριασμού ασφάλισης ΙΚΑ ή βεβαιώσεις εργοδότη για την απόδειξη της ασφάλισης θεωρημένες από το ΙΚΑ ή αντίγραφο λογαριασμού ασφαλισμένου ΙΚΑ
- βεβαίωση Επιθεώρησης Εργασίας ή αντίγραφο της κάρτας πρόσληψης ή οποιοδήποτε άλλο σχετικό με το οποίο να αποδεικνύεται η ειδικότητα του λογιστή ή βοηθού λογιστή (τα εν λόγω δικαιολογητικά δεν απαιτούνται στην περίπτωση που προσκομίζεται αντίγραφο λογαριασμού ασφαλισμένου ΙΚΑ )

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες
- επικυρωμένο αντίγραφο της έναρξης επιτηδεύματος
- αντίγραφα εκκαθαριστικών ή δηλώσεων εισοδήματος

4. Το λεπτομερές πρόγραμμα των επιμορφωτικών σεμιναρίων (θεματολογία – διάρκεια), η ακριβής διεύθυνση των τόπων διεξαγωγής των σεμιναρίων και ο πίνακας των δικαιουμένων συμμετοχής στα επιμορφωτικά σεμινάρια θα αναρτηθούν στην Κεντρική Υπηρεσία του ΟΕΕ και στα κατά τόπους γραφεία των εδρών των Περιφερειακών Τμημάτων του ΟΕΕ καθώς και στην ιστοσελίδα του ΟΕΕ:

www.oe-e.gr

Για τους αποκλειομένους θα αναρτηθούν επίσης οι σχετικοί πίνακες.
Ο Πρόεδρος του ΟΕΕ Πελοπίδας Καλλίρης


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης