Αποτελέσματα live αναζήτησης

Η Τροπολογία για Τειρεσία και Έκτακτο Επίδομα Κοινωνικής Συνοχής

29 Ιανουάριου 2009
  • Ευνοϊκότερο γίνεται το πλαίσιο για όσους εντάσσονται στα αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς (Τειρεσίας), λόγω αδυναμίας εκπλήρωσης οικονομικών υποχρεώσεων, με τροποποίηση που έκανε χθες ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιάννης Παπαθανασίου στο σχέδιο νόμου «Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων». Με άλλη τροποποίηση, το Έκτακτο Επίδομα Κοινωνικής Συνοχής χορηγείται και στα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), εφόσον λαμβάνουν τα προνοιακά επιδόματα καθώς και στα άτομα με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου, που λαμβάνουν διατροφικό επίδομα.
Τροπολογία για Τειρεσία και Έκτακτο Επίδομα Κοινωνικής Συνοχής

Ευνοϊκότερο γίνεται το πλαίσιο για όσους εντάσσονται στα αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς (Τειρεσίας), λόγω αδυναμίας εκπλήρωσης οικονομικών υποχρεώσεων, με τροποποίηση που έκανε χθες ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιάννης Παπαθανασίου στο σχέδιο νόμου «Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων». Με άλλη τροποποίηση, το Έκτακτο Επίδομα Κοινωνικής Συνοχής χορηγείται και στα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), εφόσον λαμβάνουν τα προνοιακά επιδόματα καθώς και στα άτομα με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου, που λαμβάνουν διατροφικό επίδομα.

Με την τροποποίηση για τον Τειρεσία, προβλέπεται ότι:

Οι επιταγές, ανεξαρτήτως ποσού, που θα εξοφλούνται εντός οκτώ ημερών από τη σφράγισή τους, δεν θα εμφανίζονται στα αρχεία.

Θα διαγράφονται από τα αρχεία, μετά την πάροδο τριετίας, οι οφειλές από επιταγές, συναλλαγματικές και καταγγελίες δανείων, εφόσον εξοφλούνται στο σύνολό τους, ανεξάρτητα από το αν υπάρχει για το ίδιο άτομο εγγραφή στα αρχεία για άλλες οφειλές με μεγαλύτερη χρονική διάρκεια τήρησης των δεδομένων τους.

Δεν θα εμφανίζονται στα αρχεία οφειλές, εφόσον δεν υπερβαίνουν στο σύνολό τους τα 500 ευρώ και τα υφιστάμενα στοιχεία διαγράφονται.
Σημειώνεται ότι η σχετική διάταξη του σχεδίου νόμου προβλέπει τη μείωση του χρόνου διατήρησης των στοιχείων από οφειλές στα αρχεία δεδομένων. Ειδικότερα, ο χρόνος τήρησης των στοιχείων περιορίζεται από 5 σε 4 χρόνια για περιπτώσεις που αφορούν διαταγές πληρωμής και από 7 σε 5 χρόνια για κατασχέσεις, πλειστηριασμούς και διοικητικές κυρώσεις.

Ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιάννης Παπαθανασίου δήλωσε σχετικά: «Οι ρυθμίσεις για τον Τειρεσία έχουν στόχο την εκλογίκευση του συστήματος και τη βελτίωση της λειτουργίας του, ώστε να προστατεύονται αποτελεσματικότερα οι συνεπείς δανειολήπτες. Παράλληλα, επεκτείνουμε τη χορήγηση του Έκτακτου Επιδόματος Κοινωνικής Συνοχής σε ομάδες πολιτών που έχουν ανάγκη από βοήθεια. Τα μέτρα αυτά αποτυπώνουν τη βούληση της Κυβέρνησης να εξαντλήσει κάθε δυνατό περιθώριο, προκειμένου να στηρίξει την αγορά, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες που πλήττονται εντονότερα από τις συνέπειες της διεθνούς κρίσης».

Η σχετική Τροπολογία

Άρθρο 70 του Σχεδίου Νόμου για το ΤΕΚΕ που αφορά στον «Τειρεσία»:

Το άρθρο 40 του ν. 3259/2004 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Αρθρο 40

1. Ο χρόνος τήρησης και χρήσης από τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα ή από αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που λειτουργούν νόμιμα χάριν αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει τα ακόλουθα χρονικά διαστήματα για τις αντιστοίχως αναφερόμενες περιπτώσεις , υπό την προϋπόθεση ότι έχει εξοφληθεί η οφειλή στο σύνολό της και έχει παρέλθει το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα για το σύνολο των καταχωρημένων στο αρχείο δεδομένων, με την επιφύλαξη της περιπτώσεως α΄, για την οποία αρκεί η πάροδος του χρόνου της συγκεκριμένης κατηγορίας:

α) Απλήρωτες επιταγές, επί του σώματος των οποίων έχει βεβαιωθεί εμπρόθεσμα από την πληρώτρια τράπεζα η αδυναμία πληρωμής, απλήρωτες κατά τη λήξη τους συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν και καταγγελίες συμβάσεων δανείων και πιστώσεων τρία (3) έτη. Επιταγή που εξοφλείται εντός 8 ημερών από τη σφράγισή της δεν εμφανίζεται στα ανωτέρω αρχεία και η καταχωρημένη διαγράφεται.

β) Διαταγές πληρωμής, τέσσερα (4) έτη.

γ) Κατασχέσεις και επιταγές προς πληρωμή του ν.δ. της 17.7/13.8.1923 «Περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύμων εταιρειών», περιλήψεις εκθέσεων κατάσχεσης, προγράμματα πλειστηριασμών και διοικητικές κυρώσεις του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, πέντε (5) έτη.

2. Επιτρέπεται στα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα η διαβίβαση προς καταχώριση δεδομένων επί των εκάστοτε ανεξόφλητων υπολοίπων δανείων ή και πιστώσεων, περιλαμβανομένων και των υφιστάμενων, που χορηγούν σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων, σε αρχείο δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που λειτουργεί νόμιμα χάριν αυτών, χωρίς την προϋπόθεση του άρθρου 5 παρ.
1 του ν 2472/1997 (ΦΕΚ %) Α).

Η πρόσβαση των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων στα ως άνω δεδομένα επιτρέπεται μόνο κατά τους όρους και προϋποθέσεις του ν. 2472/1997, όπως εκάστοτε ισχύει και εφαρμόζεται.
Ο χρόνος τήρησης και χρήσης από τα πιστωτικά ιδρύματα ή από αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που λειτουργούν νόμιμα χάριν αυτών των δεδομένων δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία.

3. Δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς της παραγράφου 1 του παρόντος, εφόσον δεν υπερβαίνουν στο σύνολό τους το ποσό των 500 ευρώ, δεν εμφανίζονται στα σχετικά αρχεία και τα υφιστάμενα διαγράφονται».


 Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης