Αποτελέσματα live αναζήτησης

Εκπαίδευση στη λογιστική και φορολογία: Πρακτική προσέγγιση. Πρόγραμμα κατάρτισης 2019-2020Πρόγραμμα Κατάρτισης Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020
Εκπαίδευση Επαγγελματιών στη Λογιστική και Φορολογία: Πρακτική προσέγγιση


Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κ. Καραμάνης, Καθηγητής Λογιστικής

Προσφέρεται Δια ζώσης και Live Streaming (για εκτός Αττικής)


Κρίσιμες ημερομηνίες:

• Άνοιξε ο τελικός κύκλος υποβολής αιτήσεων

• Έναρξη προπαρασκευαστικών μαθημάτων: 17 Σεπτεμβρίου 2019

• Έναρξη μαθημάτων προγράμματος: 01 Οκτωβρίου 2019


Σε ποιούς απευθύνεται

Παραδοσιακά, η Λογιστική και η Φορολογία είναι δύο στενά διασυνδεμένα γνωστικά αντικείμενα, που παρέχουν σημαντική επαγγελματική διέξοδο και υψηλή εργασιακή ασφάλεια. Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες λογιστές που εργάζονται είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες είτε ως μισθωτοί σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. Το Πρόγραμμα είναι επίσης κατάλληλο για πτυχιούχους ή τελειόφοιτους ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ που έχουν διδαχθεί τα βασικά μαθήματα λογιστικής και ενδιαφέρονται επαγγελματικά για το αντικείμενο της Λογιστικής και της Φορολογίας.

Τελειώνοντας με επιτυχία αυτό το Πρόγραμμα, οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν αποκτήσει όλες τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες για να ανέλθουν επαγγελματικά ή να διεκδικήσουν την είσοδο στην αγορά εργασίας, σε ελεγκτικές εταιρείες (λογιστικές υπηρεσίες – bookkeeping, φορολογικό τμήμα, έλεγχος), στην οικονομική διεύθυνση – λογιστήριο επιχειρήσεων και οργανισμών, ή να ξεκινήσουν το επάγγελμα του Φοροτεχνικού Λογιστή.

Πέραν της κάλυψης της ύλης λογιστικής και φορολογίας με πληρότητα, το Πρόγραμμα καινοτομεί και προσφέρει στους εκπαιδευόμενους, σε προαιρετική βάση, σεμινάριο σε «Συναισθηματική νοημοσύνη και επικοινωνία». Το σεμινάριο αυτό έχει ειδικά σχεδιαστεί με σκοπό να βελτιώσει τις δεξιότητες επικοινωνίας του επαγγελματία και την αποτελεσματική διαχείριση συναισθημάτων και σχέσεων στον επαγγελματικό χώρο (επαφές με πελάτες, δημόσιες αρχές, τράπεζες, κλπ.).

Περιεχόμενο και διάρκεια σεμιναρίου

Με αυτό το δεδομένο, το Πρόγραμμα, διάρκειας 30 εβδομάδων, καλύπτει επαρκώς και τα δύο γνωστικά αντικείμενα υιοθετώντας μια καινοτομική, πρακτική προσέγγιση. Σε ότι αφορά το αντικείμενο της Λογιστικής, η ύλη καλύπτει το λογιστικό πλαίσιο των ΕΛΠ, μέχρι τις εργασίες τέλους χρήσης και τη σύνταξη των λογιστικών καταστάσεων. Επιπλέον, καλύπτεται το θεσμικό πλαίσιο της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (έκθεση διαχείρισης, θέματα δημοσιότητας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, έκθεση εταιρικής διακυβέρνησης για εισηγμένες, κλπ.).

Σε ότι αφορά το αντικείμενο της Φορολογίας, η ύλη καλύπτει επαρκώς τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος νομικών και φυσικών προσώπων (ΚΦΕ – ν.4172/2013), τον Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ – ν.2859/2000), και τα βασικά θέματα του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ – ν.4174/2013).

Τέλος, το Πρόγραμμα καλύπτει με πληρότητα και μεθοδικό τρόπο τις ρυθμίσεις των ΕΛΠ περί λογιστικών αρχείων και τιμολόγησης (άρθρα 3 έως 7 και 8 έως 15), καθώς και τα βασικά θέματα εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας για Λογιστές.

Οι θεματικές ενότητες του προγράμματος (με τη σειρά παρουσίασης) είναι οι παρακάτω:

Α/Α

Ενότητα

0.Α

Προπαρασκευστικός κύκλος στη διπλογραφική λογιστική (προαιρετική παρακολούθηση)

0.Β

Συναισθηματική νοημοσύνη και επικοινωνία (προαιρετική παρακολούθηση)

1

Λογιστικό πλαίσιο ατομικών καταστάσεων

2

Λογιστικές εργασίες τέλους χρήσης – Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων

3

Έκθεση διαχείρισης, δημοσιότητα (ΓΕΜΗ), θέματα νομικών μορφών εταιρειών

4

Πεδίο εφαρμογής ΕΛΠ (ν. 4308/2014), λογιστικά αρχεία και τιμολόγηση

5

Φορολογία νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (συμπεριλαμβάνονται τα ενδοομιλικά)

6

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας

7

Εργατικά και ασφαλιστικά για Λογιστές

8

Πρόστιμα – Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας

9

Έλεγχος φυσικών προσώπων και έμμεσες τεχνικές ελέγχου

10

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων (συμπεριλαμβάνεται η ατομική δραστηριότητα)

11

Λογιστική και φορολογική βάση - Σύνταξη φορολογικών δηλώσεων Ν.Π.


Στόχος του προγράμματος

Το Πρόγραμμα έχει σαν στόχο να προσφέρει στους επαγγελματίες σύγχρονη, ολοκληρωμένη και εφαρμοσμένη γνώση στη Λογιστική και στη Φορολογία, σε θέματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινή άσκηση του επαγγέλματός τους. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να χειριστούν τα θέματα αυτά αποτελεσματικά και με ασφάλεια, και να παρέχουν τεκμηριωμένες λύσεις και συμβουλές.

Εκπαιδευτική προσέγγιση

Πραγματοποιούνται δύο τετράωρες εβδομαδιαίες διαλέξεις που επικεντρώνονται σε ανάλυση σχετικών εννοιών, όρων και κανόνων, με ιδιαίτερη έμφαση στον τρόπο εφαρμογής τους, μέσα από πλήθος πρακτικών προβλημάτων. Το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει ειδικά γραμμένες σημειώσεις με ολοκληρωμένη ανάλυση, διατάξεων, διοικητικών λύσεων και νομολογίας, και λυμένα πρακτικά παραδείγματα. Παρουσιάζονται ρεαλιστικές μελέτες περιπτώσεων επί λογιστικών και φορολογικών θεμάτων, και πρακτική εφαρμογή επί φορολογικών εντύπων.

Καινοτομώντας στη μεθοδολογία δια ζώσης εκπαίδευσης, το Πρόγραμμα παρέχει στους εκπαιδευόμενους, μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας, τη δυνατότητα εξάσκησης και αυτοαξιολόγησης σε μεγάλο πλήθος προβλημάτων, βασισμένων σε καταστάσεις και σενάρια της πράξης, που καλύπτουν το μέγιστο μέρος της ύλης του προγράμματος.

Στους εκπαιδευόμενους που ολοκληρώνουν με επιτυχία το Πρόγραμμα χορηγείται από το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. «Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης».

Εκπαιδευτική ομάδα

Η εκπαιδευτική ομάδα του προγράμματος αποτελείται από ιδιαίτερα έμπειρους και καταξιωμένους εκπαιδευτές, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται (αλφαβητική σειρά):

1. Αναγνωστόπουλος Γεώργιος, Στέλεχος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
2. Βρουστούρης Παναγιώτης, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
3. Γιοβά Βασιλική, Στέλεχος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
4. Ιορδάνογλου Δήμητρα, Επίκουρη Καθηγήτρια
5. Καραμάνης Κωνσταντίνος, Καθηγητής Λογιστικής
6. Καρύδα Αικατερίνη, Στέλεχος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
7. Κατσούλη, Γκραίης, Δικηγόρος, με ειδίκευση σε εργατικά και ασφαλιστικά θέματα
8. Άννα Κόλλια, Στέλεχος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
9. Κορρές Λεωνίδας, Φοροτεχνικός Λογιστής – Σύμβουλος Επιχειρήσεων
10. Λεβεντάκης Δημήτρης, Φοροτεχνικός Λογιστής – Σύμβουλος Επιχειρήσεων
11. Μασγανάς Σωτήρης, Στέλεχος Υπουργείου Ανάπτυξης
12. Μπακάλης Ευστάθιος, Δικηγόρος, φορολογικός σύμβουλος
13. Νιφορόπουλος Κωνσταντίνος, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
14. Πανταζόπουλος Πέτρος, Δικηγόρος, φορολογικός σύμβουλος
15. Σαΐτης Ευθύμιος, Γενικός Διευθυντής, Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
16. Σαφαρής Αθανάσιος, Στέλεχος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
17. Χαπίδης Ματθαίος, Στέλεχος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

Κόστος

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται σε 3.500 ευρώ και είναι επιλέξιμο για ένταξη στο ΛΑΕΚ/ΟΑΕΔ. Έχει εφαρμογή η ενιαία πολιτική εκπτώσεων 20% του ΚΕΔΙΒΙΜ, για κατηγορίες συμμετεχόντων.

Επικοινωνία

Για ακαδημαϊκά θέματα του προγράμματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Επιστημονικό Υπεύθυνο, Καθηγητή Κωνσταντίνο Καραμάνη ([email protected], τηλ. 210 8203 367, κιν. 697 427 8653).

Αρμόδιος για διοικητικά θέματα των Δια Ζώσης προγραμμάτων του ΚΕΔΙΒΙΜ: Πέτρος Καλκάνης, Τηλ.: 210.82.03.914, e-mail: [email protected]

Για περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα, ακολουθείστε το σύνδεσμο:
https://dz.aueb.gr/el/normal/Program/10028/ViewProgram

Για υποβολή αίτησης υποψηφιότητας στο Πρόγραμμα, ακολουθείστε το σύνδεσμο:
https://dz.aueb.gr/el/normal/interestinprogram2?ProgramID=10028

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης