Αποτελέσματα live αναζήτησης

Όλα τα δικαιολογητικά για την έναρξη ή τη διακοπή ασφάλισης μη μισθωτών στο ΕΤΕΑΕΠ18 Μαρτίου 2019

Σε περίπτωση που είστε ήδη ασφαλισμένος και δεν έχετε λάβει ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ, παρακαλούμε όπως αποστείλετε τα κάτωθι δικαιολογητικά εγγραφής:

- Αίτηση εγγραφής στην ασφάλιση.
- Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από τη Δ.Ο.Υ..

Σε περίπτωση που σας έχει σταλεί  εκ παραδρομής ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ, παρακαλούμε όπως αποστείλετε τα κάτωθι δικαιολογητικά:

- Αίτηση διακοπής στην ασφάλισης.
- Βεβαίωση διακοπής δραστηριότητας από τη Δ.Ο.Υ.

Η παραλαβή των ανωτέρω δικαιολογητικών θα γίνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected].

Ειδικότερα δικαιολογητικά

Για τους ασφαλισμένους που ανήκουν στις κάτωθι κατηγορίες ασφαλισμένων, θα πρέπει συμπληρωματικά να καταθέσουν και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

Τα κάτωθι δικαιολογητικά θα αποστέλλονται  ταχυδρομικώς  στα κεντρικά γραφεία του ΕΤΕΑΕΠ:  Φιλελλήνων 13-15, Τ.Κ. 10557 Αθήνα. 

Ασφαλισμένοι τ.ΟΑΕΕ: Πρατηριούχοι Υγρών Καυσίμων τ.ΤΕΑΠΥΚ.

Για την εγγραφή στην ασφάλιση:

- Άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων από την Νομαρχία
- Αντίγραφο Καταστατικού μαζί με τυχόν τροποποιήσεις του και τα σχετικά ΦΕΚ (σε περίπτωση εταιρείας)

Για την διαγραφή από την ασφάλιση:

- Αντίγραφο Τροποποίησης ή Λύσης Καταστατικού (σε περίπτωση εταιρείας)

Προαιρετικά ασφαλισμένοι στον τ.ΟΑΕΕ

Για την εγγραφή στην ασφάλιση:

Στην αίτηση να αναφέρεται ότι δεν υπάγεται στην ασφάλιση άλλου επικουρικού ταμείου.
Ασφαλισμένοι τ.ΟΑΕΕ: Αρτοποιοί τ.ΤΕΑΑ.

Για την εγγραφή στην ασφάλιση:

- Βεβαίωση Επιμελητηρίου περί εγγραφής στα Μητρώα
- ΦΕΚ σύστασης ή τροποποίησης της εταιρείας και των διοικητικών συμβουλίων (σε περίπτωση Α.Ε. και Ε.Π.Ε.)

Για την διαγραφή από την ασφάλιση:

ΦΕΚ λύσης της εταιρείας ή τροποποίησης των διοικητικών συμβουλίων (σε περίπτωση Α.Ε. και Ε.Π.Ε.)

Ασφαλισμένοι  Εργολήπτες Δημοσίων έργων.

Για την εγγραφή στην ασφάλιση Εργοληπτών Δημοσίων έργων:

- Αντίγραφο ατομικού Μητρώου Εργοληπτών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) ή ΜΕΕΠ της εταιρείας (σε περίπτωση βασικού στελέχους εργοληπτικής επιχείρησης)
- Πιστοποιητικό ΥΠΕΧΩΔΕ όπου θα αναφέρονται όλα τα εργοληπτικά πτυχία.

Για την διαγραφή από την ασφάλιση Εργοληπτών Δημοσίων έργων:

Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας από ΥΠΟΜΕΔΙ (Δ24)

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης