Αποτελέσματα live αναζήτησης

Golden visa: Προστίθενται στις επενδυτικές δραστηριότητες και οι άυλες επενδύσεις για τη χορήγηση άδεια εισόδου και διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών

Golden visa: Προστίθενται στις επενδυτικές δραστηριότητες και οι άυλες επενδύσεις για τη χορήγηση άδεια εισόδου και διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης


Με το σχέδιο νόμου «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.06.2016). Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις.» και πιο συγκεκριμένα με το άρθρο 42 ρυθμίζονται θέματα αναφορικά με τον αριθμό των πολιτών τρίτων χωρών (ως επενδυτών), στους οποίους δύναται να επιτραπεί η είσοδος και διαμονή στη χώρα στο πλαίσιο υλοποίησης συγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου το οποίο χρηματοδοτούν είτε οι ίδιοι, είτε αλλοδαπό νομικό πρόσωπο που εκπροσωπούν και προστίθενται στις επενδυτικές δραστηριότητες και η συμμετοχή άλλων μορφών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (άυλες επενδύσεις), για τις οποίες δύναται να χορηγείται άδεια εισόδου και διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση η ρύθμιση του άρθρου 42 στοχεύει στη βελτίωση και συμπλήρωση του ισχύοντος καθεστώτος χορήγησης άδειας διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών που επενδύουν στην Ελλάδα (golden visa), λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας, το εμφανιζόμενο ενδιαφέρον ξένων επενδυτών και τη σχετική διεθνή πρακτική.

Ειδικότερα: Με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού τροποποιούνται οι διατάξεις της περ. 1 της παρ. Α του άρθρου 16 του ν. 4251/2014, ώστε α) στο πλαίσιο υλοποίησης ενός επενδυτικού σχεδίου να μην περιορίζεται ο αριθμός των επενδυτών πολιτών τρίτων χωρών, που δύνανται να συμμετέχουν ως φυσικά πρόσωπα στη χρηματοδότηση αυτού και να λάβουν άδεια εισόδου και διαμονής στη χώρα, εφόσον έκαστος επενδύει το απαιτούμενο ελάχιστο ύψος κεφαλαίων και πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις του νόμου και β) να υπάρχει πρόβλεψη και για την περίπτωση που στη χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου συμμετέχει αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ώστε να δύναται να χορηγηθεί άδειας εισόδου και διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών μέτοχους ή στελέχη αυτού, ο αριθμός των οποίων κλιμακώνεται αναλόγως του ύψους της επένδυση του αλλοδαπού νομικού προσώπου, με ανώτατο όριο τα τρία άτομα. Επιπρόσθετα των παραπάνω δύο περιπτώσεων χορήγησης άδειας εισόδου και διαμονής που αφορούν τους επενδυτές, παραμένει η δυνατότητα χορήγησης άδειας εισόδου και διαμονής σε έως δέκα πολίτες τρίτων χωρών αναλόγως του συνολικού ύψους επένδυσης, προκειμένου να εργασθούν για τη υλοποίηση και λειτουργία του επενδυτικού σχεδίου.

Με την παράγραφο 3 του άρθρου αυτού διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής του υφιστάμενου καθεστώτος με προσθήκη και άυλων επενδύσεων στις επενδυτικές δραστηριότητες για τις οποίες δύναται να χορηγείται άδεια εισόδου και διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών. Συγκεκριμένα με τη διάταξη αυτή προστίθενται οι παρακάτω κατηγορίες άυλων επενδύσεων οι οποίες συνεισφέρουν στην ανάπτυξη και τόνωση της εθνικής οικονομίας:

α
) Αγορά μετοχών σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή ομολόγων κατά την έκδοση ομολογιακού δανείου, επιχειρήσεων με έδρα ή εγκατάσταση στην Ελλάδα που είναι εισηγμένες στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά.

β
) Εισφορά κεφαλαίου σε εταιρεία επενδύσεων ακίνητης περιουσίας (ΑΕΕΑΠ του ν. 2778/1999), η οποία επενδύει αποκλειστικά σε ακίνητα στην Ελλάδα για απόκτηση μετοχών, κατά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής.

γ
) Απόκτηση μεριδίων ή μετοχών σε ημεδαπούς Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων (Αμοιβαία Κεφάλαια Επιχειρηματικών Συμμετοχών - ΑΚΕΣ του ν.2992/2002 και Εταιρίες Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών - ΕΚΕΣ του ν. 2367/1995) που επενδύουν αποκλειστικά σε επιχειρήσεις με έδρα ή εγκατάσταση στην Ελλάδα,

δ
) Αγορά ομολόγων τα οποία εκδίδονται από το Ελληνικό Δημόσιο,

ε
) Προθεσμιακή κατάθεση σε ημεδαπό Τραπεζικό Ίδρυμα.

στ
) Αγορά μετοχών, εταιρικών ομολόγων ή και ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου που εισάγονται για διαπραγμάτευση ή διαπραγματεύονται στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά.

ζ
) Αγορά μεριδίων σε αμοιβαίο κεφάλαιο το οποίο έχει συσταθεί στην Ελλάδα ή άλλη χώρα και επενδύει αποκλειστικά σε κινητές αξίες (μετοχές και εταιρικά ομόλογα ή και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου) που εισάγονται για διαπραγμάτευση ή διαπραγματεύονται στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά,

η
) Αγορά μεριδίων ή μετοχών σε Οργανισμό Εναλλακτικών Επενδύσεων ο οποίος έχει συσταθεί στην Ελλάδα ή άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επενδύει αποκλειστικά σε ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα.

Για τις ανωτέρω κατηγορίες επενδύσεων παρέχεται η δυνατότητα ο επενδυτής να είναι είτε φυσικό πρόσωπο, είτε ημεδαπό νομικό πρόσωπο το οποίο ανήκει εξολοκλήρου στον πολίτη τρίτης χώρας στον οποίο χορηγείται η άδεια διαμονής, είτε αλλοδαπό νομικό πρόσωπο οπότε χορηγείται άδεια διαμονής σε έως τρία άτομα, μετόχους ή στελέχη αυτού, αναλόγως του ύψους της επένδυσης.
Η Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης προβλέπεται να έχει την αρμοδιότητα για την πιστοποίηση της πραγματοποίησης και της διακράτησης της επένδυσης, προκειμένου οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών και του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής να χορηγούν την εθνική θεώρηση εισόδου και την άδεια διαμονής αντίστοιχα.
Με κοινές Υπουργικές Αποφάσεις των Υπουργών Μεταναστευτικής Πολιτικής, Οικονομίας και Ανάπτυξης και κατά περίπτωση Εξωτερικών, ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα εφαρμογής των διατάξεων αυτών.


Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης