Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αλλαγές στη νομοθεσία για τις ιδιωτικές επενδύσεις και τον αποκλεισμό εξωχώριων εταιρειών από τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων

Αλλαγές στη νομοθεσία για τις ιδιωτικές επενδύσεις και τον αποκλεισμό εξωχώριων εταιρειών από τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης


Με το Μέρος Τρίτο (άρθρα 28-36) του νομοσχεδίου «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.06.2016). Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις.» τροποποιούνται και συμπληρώνονται διατάξεις του νόμου 4399/2016 σχετικά με τις ιδιωτικές επενδύσεις. Ειδικότερα μεταξύ άλλων:

→ Εξαιρούνται από τις ενισχύσεις του ανωτέρω νόμου ως μη δικαιούχοι, οι επιχειρήσεις που κατά τα δύο (2) έτη πριν από την υποβολή της αίτησης για ενίσχυση έχουν προβεί σε μετεγκατάσταση της επιχείρησης στην οποία θα πραγματοποιηθεί η αρχική επένδυση και για την οποία ζητείται η ενίσχυση, ή δεν δεσμεύονται ότι δεν θα το πράξουν μέσα σε περίοδο δύο (2) ετών μετά την ολοκλήρωση της αρχικής επένδυσης για την οποία ζητείται η ενίσχυση.

→ Αποσαφηνίζονται περαιτέρω οι υφιστάμενες ρυθμίσεις με τις οποίες τίθενται ανώτατα όρια παρεχόμενων ενισχύσεων για κάθε επενδυτικό σχέδιο (5.000.000 ευρώ), για μεμονωμένη επιχείρηση (10.000.000 ευρώ), για το σύνολο των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων (20.000.000 ευρώ). Οι περιορισμοί αυτοί ισχύουν για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στις διατάξεις του προς ψήφιση σχεδίου νόμου και για χρονική περίοδο τριών (3) ετών από την έκδοση της απόφασης υπαγωγής. Το υπερβάλλον ποσό ενίσχυσης περικόπτεται αναλογικά κατά είδος ενίσχυσης και ομάδα δαπανών.

→ Επανακαθορίζονται οι περιορισμοί ενίσχυσης που δικαιούται ο ενδιαφερόμενος ήτοι: α) η ενίσχυση να μην υπερβαίνει, κατ' έτος, το 1/3 του συνολικού εγκεκριμένου ποσού της φορολογικής απαλλαγής από είκοσι τοις εκατό (20%) που ισχύει σήμερα, με εξαίρεση την περίπτωση της μη πλήρους αξιοποίησής του κατά τα προηγούμενα φορολογικά έτη λόγω έλλειψης επαρκών κερδών και β) η ενίσχυση να μην υπερβαίνει το 1/3 του συνολικού εγκεκριμένου ποσού της φορολογικής απαλλαγής από πενήντα τοις εκατό (50%) που ισχύει σήμερα, μέχρι το φορολογικό έτος της έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.

→ Δεν απαιτείται εφεξής η δημοσίευση των αποφάσεων συγκρότησης των συλλογικών οργάνων του επενδυτικού νόμου 4399/2016 με ισχύ από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου αυτού (22-6-2016). Η διάταξη αυτή αφορά και τις αποφάσεις συγκρότησης των συλλογικών οργάνων που έχουν εκδοθεί η εκδίδονται στο πλαίσιο εφαρμογής προγενέστερων επενδυτικών νόμων (ν.3908/2011 και ν.3299/2004).

→ Καθορίζονται εκ νέου οι προϋποθέσεις υπαγωγής των αναφερόμενων επενδυτικών σχεδίων στο καθεστώς των επενδύσεων μείζονος μεγέθους, εφόσον σωρευτικά συντρέχουν τα εξής:
• το συνολικό επιλέξιμο κόστος της επένδυσης να υπερβαίνει τα δεκαπέντε εκατομμύρια (15.000.000) ευρώ, από είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) ευρώ που ισχύει σήμερα,
• το επενδυτικό σχέδιο να δημιουργεί μία (1) τουλάχιστον θέση εργασίας (από δύο (2) που ισχύει σήμερα) ανά ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ επιλέξιμου κόστους επένδυσης.

→ Αυξάνεται το ανώτατο όριο της εγκρινόμενης ενίσχυσης, που παρέχεται εναλλακτικά στον φορέα της επένδυσης με τη μορφή φορολογικής απαλλαγής, στο ποσό των επτά εκατομμυρίων (7.000.000) ευρώ, από πέντε εκατομμύρια (5.000.000) που ισχύει, υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

→ Καταβάλλονται οι αποζημιώσεις που προβλέπονται στην με αριθμ. 2/88585/0022/21.12.2012 κ.υ.α., στα μέλη του Μητρώου Αξιολογητών, που πραγματοποίησαν αξιολογήσεις επενδυτικών σχεδίων του ν. 3908/2011 και κατά τη χρονική περίοδο από την 1η Οκτωβρίου 2011 μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2011 (σήμερα καταβάλλονται για αυτούς που πραγματοποίησαν κατά την περίοδο από 30-6-2011 μέχρι 30-9-2011). 

Τροποποιούνται και συμπληρώνονται μεταβατικές διατάξεις του ν. 4399/2016. Ειδικότερα, παρατείνεται κατά δύο (2) έτη η προθεσμία εντός της οποίας είναι δυνατή η πραγματοποίηση ελέγχων ως προς την υπαγωγή, την ολοκλήρωση και την έναρξη παραγωγής λειτουργίας επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια έως 100 kW, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 41766/26.9.2013 υ.α.

Ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τα επενδυτικά σχέδια των ν. 2601/1998, 3299/2004 και 3908/2011. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων:

→ Προβλέπεται, η υποχρέωση υποβολής αίτησης, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας από τους Φορείς επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 2601/1998 και για τα οποία δεν έχουν εκδοθεί  αποφάσεις ολοκλήρωσης ή ανάκλησης, στις αρμόδιες υπηρεσίες εφαρμογής του νόμου αυτού, με γνωστοποίηση του βαθμού υλοποίησης του επενδυτικού έργου.

→ Ορίζεται ότι, για τα επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και ΣΗΘΥΑ, που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των ν. 3299/2004 και 3908/2011, το ενισχυόμενο ποσό που αφορά έργα σύνδεσης με το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας μειώνεται στην περίπτωση και κατά το ποσοστό συμμετοχής έτερου παραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας στο κόστος κοινών έργων σύνδεσης στη βάση της εγκεκριμένης ισχύος, με αντίστοιχη αναμόρφωση του συνολικού ενισχυόμενου ποσού, ύστερα από αίτηση του φορέα της επένδυσης. Ποσό ενίσχυσης που έχει καταβληθεί για τα ως άνω επενδυτικά σχέδια επιστρέφεται κατά το ανωτέρω ποσοστό ή συμψηφίζεται με υπολειπόμενο προς καταβολή ποσό ενίσχυσης στο φορέα, εντόκως, ύστερα από αίτησή του.

Παρέχεται η δυνατότητα ίδρυσης με κ.υ.α. Ταμείων Χαρτοφυλακίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΤΧΕΣ). Η χρηματοδότηση των ΤΧΕΣ πραγματοποιείται από το εθνικό ή το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Τα κεφάλαια των ΤΧΕΣ τοποθετούνται σε νεοϊδρυθέντα Ταμεία Επιχειρηματικών Συμμετοχών εφεξής «Ταμεία» (funds). Επίσης, με κ.υ.α. καθορίζονται ειδικότερα ζητήματα, όπως η επενδυτική στρατηγική του ΤΧΕΣ, οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής του ΤΧΕΣ στα «Ταμεία» για την επίτευξη της επενδυτικής στρατηγικής του (ΤΣ), η σύσταση της Επενδυτικής Επιτροπής του ΤΧΕΣ. Τέλος με κ.υ.α. οι αποζημιώσεις των μελών της Επενδυτικής Επιτροπής για τη συμμετοχή τους σε αυτή.

Καταργούνται διατάξεις του ν.4399/2016 με τις οποίες ιδρύονται αντίστοιχοι ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί επιχειρηματικού κινδύνου, οι οποίοι χρηματοδοτούνται από το εθνικό ή συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Π.Δ.Ε.

Προστίθενται στις αρμοδιότητες του Κέντρου Προγραμματισμού Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) η σύσταση και η συγκρότηση του ελληνικού συμβουλίου ανταγωνιστικότητας και η συνεργασία με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά εθνικά συμβούλια ανταγωνιστικότητας.

Διευρύνονται οι υπηρεσίες που μπορούν να παρέχουν στα κεντρικά τους καταστήματα ή σε συνδεδεμένες με αυτές και μη εγκατεστημένες στην Ελλάδα επιχειρήσεις οι αλλοδαπές εταιρείες, που εγκαθίστανται στην Ελλάδα.

Παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης οικονομικών ενισχύσεων στις αναφερόμενες αλλοδαπές εταιρείες και ημεδαπές εταιρείες υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων προβλέπονται τα κάτωθι

- Οι ενισχύσεις που δύναται να χορηγηθούν με σκοπό την ανάπτυξη δραστηριοτήτων και την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας αφορούν: (i) την πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση (μακροχρόνια άνεργοι κ.λπ.) και ατόμων με αναπηρία, (ii) προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, (iii) έργα έρευνας και ανάπτυξης, (iv) δαπάνες μισθολογικού κόστους, δαπάνες αγοράς και εγκατάστασης συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών.
- Οι παραπάνω ενισχύσεις παρέχονται με τη μορφή επιχορήγησης και χρηματοδοτούνται από το Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Με υ.α. καθορίζεται κατ' έτος το ποσό των προαναφερόμενων ενισχύσεων συνολικά ή και κατά κατηγορία ενισχύσεων που μπορεί να χορηγηθούν κατά το έτος αυτό.
- Με υ.α. ορίζονται ο απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός δημιουργούμενων νέων θέσεων απασχόλησης συνολικά ή κατ' έτος, τα ανώτατα όρια ενισχυόμενων δαπανών και τα ποσοστά ενίσχυσης για κάθε κατηγορία ενισχύσεων, οι επιβαλλόμενες κυρώσεις που μπορεί να φθάνουν έως την ολική ανάκτηση της επιχορήγησης, κ.λπ.

Με τα άρθρα 38 και 39 τροποποιείται ο α.ν. 89/1967 και επεκτείνεται η δυνατότητα χορήγησης των παραπάνω ενισχύσεων με τις ίδιες προϋποθέσεις όσον αφορά την ανάπτυξη νέας δραστηριότητας και δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και σε εγκατεστημένα υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών καθώς και σε ημεδαπές παρέχουν τις οριζόμενες υπηρεσίες σε μη εγκατεστημένες στην Ελλάδα επιχειρήσεις, οι οποίες δεν είναι απαραίτητα τα κεντρικά τους καταστήματα ή συνδεδεμένες μ' αυτές.

Με το άρθρο 40 επικαιροποιούνται διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας αναφορικά με τον αποκλεισμό των εξωχώριων εταιρειών από τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. Συγκεκριμένα, ορίζεται ρητά η απαγόρευση σύναψης δημόσιων συμβάσεων με εξωχώριες εταιρείες από φορολογικά «μη συνεργάσιμα» κράτη καθώς και από κράτη που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς, υπό τις οριζόμενες εξαιρέσεις.

Δείτε το σχέδιο νόμου και την αιτιολογική έκθεση από εδώ.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης