Αποτελέσματα live αναζήτησης

Παρά το γεγονός ότι, με βάση τις διατάξεις του π.δ. 315/1999, δεν απαιτείται να σχηματιστεί πρόβλεψη υποτίμησης συμμετοχής δήμου σε δημοτική επιχείρηση, όταν η εσωτερική λογιστική αξία της συμμετοχής είναι μικρότερη της αξίας κτήσεως, το γεγονός αυτό πρέπει να γνωστοποιείται στο προσάρτημα και αν η διαφορά είναι σημαντική, να περιλαμβάνεται και σε θέμα έμφασης στην έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή - ΣΟΛ Crowe

21 Φεβρουάριος 2019
Παρά το γεγονός ότι, με βάση τις διατάξεις του π.δ. 315/1999, δεν απαιτείται να σχηματιστεί πρόβλεψη υποτίμησης συμμετοχής δήμου σε δημοτική επιχείρηση, όταν η εσωτερική λογιστική αξία της συμμετοχής είναι μικρότερη της αξίας κτήσεως, το γεγονός αυτό πρέπει να γνωστοποιείται στο προσάρτημα και αν η διαφορά είναι σημαντική, να περιλαμβάνεται και σε θέμα έμφασης στην έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή - ΣΟΛ Crowe
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσηςΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΟΛ Crowe

Αναδημοσίευση από το Ενημερωτικό Δελτίο Ιανουαρίου 2019 της ΣΟΛ Crowe
www.solcrowe.gr

ΠΑΡΑ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Π.Δ. 315/1999, ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, ΟΤΑΝ Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΤΗΣΕΩΣ, ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΑΥΤΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΚΑΙ ΑΝ Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ, ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΕ ΘΕΜΑ ΕΜΦΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ


ΕΡΩΤΗΜΑ

Η εσωτερική λογιστική αξία της συμμετοχής Δήμου σε Δημοτική επιχείρηση είναι αρνητική. Ο Δήμος δεν προτίθεται να σχηματίσει πρόβλεψη υποτίμησης. Πως θα πρέπει να αντιμετωπιστεί το θέμα στην έκθεσή ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή;

ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Στο Π.Δ. 315/1999 σε σχετικά με την αποτίμηση των τίτλων πάγιας επενδύσεως αναφέρεται:

«§ 2.2.112. Λογαριασμός 18 "Τίτλοι πάγιας επενδύσεως και μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

Για την αποτίμηση των τίτλων πάγιας επενδύσεως και των χρεογράφων ισχύουν τα εξής:

α) Με την επιφύλαξη της παρακάτω περιπτώσεως δ,
1 οι κάθε φύσεως τίτλοι χρεογράφων με χαρακτήρα ακινητοποιήσεων αποτιμούνται μαζί με τα χρεόγραφα που παρακολουθούνται στο λογαριασμό 34 στην κατ' είδος τρέχουσα τιμή τους.

Ως τρέχουσα τιμή ορίζεται:

α.α) Για τους εισαγμένους στο χρηματιστήριο τίτλους (μετοχές, ομολογίες, κ.λ.π.) ο μέσος όρος της επίσημης τιμής τους κατά τον τελευταίο μήνα της χρήσεως.

α.β) Για τους μη εισαγμένους στο χρηματιστήριο τίτλους:

• Αν πρόκειται για μετοχές ανωνύμων εταιριών, η εσωτερική λογιστική αξία που προκύπτει από το δημοσιευμένο τελευταίο ισολογισμό της εταιρίας, για τις μετοχές της οποίας πρόκειται να γίνει η αποτίμηση.

Αν πρόκειται για τους λοιπούς, εκτός από τις μετοχές, τίτλους, η τιμή κτήσεώς τους.

• Αν πρόκειται για μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, ο μέσος όρος της καθαρής τιμής τους κατά τον τελευταίο μήνα της χρήσεως.
»

Κατά συνέπεια δεν προβλέπεται καμία εγγραφή για τις περιπτώσεις που η εσωτερική λογιστική αξία που προκύπτει από το δημοσιευμένο τελευταίο ισολογισμό είναι χαμηλότερη (ή και υψηλότερη από την αξία κτήσεως).

Παρά τη ρύθμιση του λογιστικού σχεδίου, σε πολλές περιπτώσεις, για χάρη της πραγματικής εικόνας, όταν η εσωτερική λογιστική αξία της δημοτικής επιχείρησης είναι χαμηλότερη της αξίας κτήσεως σχηματίζεται, πρόβλεψη υποτίμησής (χρέωση λογαριασμού «68.18 Προβλέψεις για υποτίμηση τίτλων πάγιας επένδυσης».

Στο προσάρτημα των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου θα πρέπει να γίνεται στις περιπτώσεις αυτές λεπτομερής γνωστοποίηση του γεγονότος αυτού.

Ο Ορκωτός Λογιστής ανάλογα με τη σημαντικότητα της διαφοράς μπορεί να παραθέσει, στην έκθεση ελέγχου, παράγραφο έμφασης θέματος ως εξής:

Έμφαση θέματος

Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση του προσαρτήματος χχ όπου αναφέρεται ότι στο λογαριασμό Γ.ΙΙΙ.1 «Τίτλοι πάγιας επένδυσης» περιλαμβάνεται η αξία κτήσεως της συμμετοχής του Δήμου στο κεφάλαιο μιας κοινωφελούς Δημοτικής επιχείρησης. Η εσωτερική λογιστική αξία της παραπάνω συμμετοχής, με βάση τον τελευταίο διαθέσιμο ισολογισμό της (31/12/χχ), υπολείπεται της αξίας που εμφανίζεται στον ισολογισμό κατά ποσό Ευρώ χχχ χιλ περίπου. Δε σχηματίστηκε πρόβλεψη υποτίμησης, επειδή δεν απαιτείται από το εφαρμοστέο λογιστικό πλαίσιο (Π.Δ. 315/1999 «Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης»). Στη γνώμη μας δε διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.

_____________________________
1 Αφορά τα κάθε φύσεως χρεόγραφα και τίτλοι που έχουν χαρακτήρα προθεσμιακής καταθέσεως και δεν είναι εισαγμένα στο χρηματιστήριο

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης