Το νέο έντυπο «Ν» φορ. έτους 2018 - Οι νέοι κωδικοί και οι διαφορές σε σχέση με το έντυπο του 2017 | Taxheaven

Αποτελέσματα live αναζήτησης

Το νέο έντυπο «Ν» φορ. έτους 2018 - Οι νέοι κωδικοί και οι διαφορές σε σχέση με το έντυπο του 2017

2 Φεβρουάριος 2019 -- Σχόλια


Δημοσιεύθηκε σήμερα, 1.2.2019, η απόφαση Α.1037/2019 Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται με αυτές Υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013

Εν αναμονή των οδηγιών συμπλήρωσης του εντύπου Ν έτους 2018, παραθέτουμε τις αλλαγές που εντοπίσαμε προκειμένου να ενημερωθούν όλοι οι συνάδελφοι. Ας δούμε λοιπόν εν τάχει τις αλλαγές.


Ι. Κωδικοί που καταργήθηκαν:

650 (Εφαρμογή Δ.Λ.Π./Ε.Λ.Π.) και
653 (Υπάγεστε στο άρθρο 73 ν.3842/2010)

Δείτε πιο κάτω το έντυπο Ν του φορολογικού έτους 2017 σε σχέση με αυτό του 2018
ΙΙ. Προστέθηκε κωδ. 574 [Απαλλαγή καταβολής φόρου ν.4399/2016 (λόγω πραγματοποίησης επενδύσεων)]
ΙΙΙ. Προστέθηκε κωδ. 478 [Διανεμηθέν εισόδημα ελεγχόμενης αλλοδαπής εταιρείας, το οποίο έχει υπαχθεί σε φορολογία τα προηγούμενα φορολογικά έτη (άρθ.66 ν.4172/2013)]
ΙV. Προστέθηκαν κωδ.:

057:
Αφορολόγητο αποθεματικό άρθρου 9 ν.4171/1961,
054:
Έκπτωση εργοδοτικών εισφορών για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας (άρθρο 71Δ ν.4172/2013) (εξωλογιστικά) και
056: Προσαυξημένες αποσβέσεις για κόστος ενεργειακής απόδοσης (παρ. 10 άρθρο 24 ν. 4172/2013) (εξωλογιστικά)
Σημείωση: Οι κωδικοί 076 και 054 μένουν ανενεργοί για το φορολογικό έτος 2018.


V. Προστέθηκαν κωδ.:

571: Συνολική δικαιούμενη απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος βάσει της εκδοθείσας απόφασης ολοκλήρωσης
572: Απαλλαγή καταβολής φόρου κατά το τρέχον φορολογικό έτος
και
573: Υπόλοιπο απαλλαγής καταβολής φόρου
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκηςPrint word

printer word version

Add to library

click this to add to library

Clippy Clip

clip this

Email

email this to someone