Αποτελέσματα live αναζήτησης

Οι αλλαγές και οι προσθήκες στο νέο έντυπο Ε3 του φορ. έτους 2018

1 Φεβρουάριος 2019
Οι αλλαγές και οι προσθήκες στο νέο έντυπο Ε3 του φορ. έτους 2018
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσηςΠαραθέτουμε τις βασικές αλλαγές και προσθήκες του εντύπου Ε3 του φορολογικού έτους 2018 σε σχέση με το αντίστοιχο του έτους 2017. [Το νέο έντυπο Ε3 μπορείτε να το δείτε στην απόφαση Α.1034/2019 ]

 
1) Προστέθηκε Κωδικός  011  (Αγρότες - μέλη συνεταιρισμών που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ν.4384/2018). 
Αφορά τους αγρότες οι οποίοι είναι μέλη αγροτικών συνεταιρισμών και για τους οποίους δεν θα επιβάλλεται τέλος επιτηδεύματος. 2) Προστέθηκε ο κωδικός 023

Ο κωδικός ενημερώνεται από τον νέο αναλυτικό υποπίνακα του εντύπου στον οποίο αναλύονται οι πωλήσεις ανά ΚΑΔ, αλλά και ανά δραστηριότητα.
3) Στον πίνακα Β προστέθηκε ο υποπίνακας 051 (Ελεγχόμενες αλλοδαπές επιχειρήσεις)
 

4) Διορθώθηκε το λεκτικό υπολογισμού του υποπίνακα Δ10 του πίνακα Δ


5) Αντικαταστάθηκε η περίπτωση στ' του πίνακα ΣΤ


η νέα περίπτωση:


Η περίπτωση που αντικαταστάθηκε στο περσινό έντυπο.
6) Προστέθηκε στην περίπτωση θ' του πίνακα ΣΤ' η υπεραξία μεταβίβασης αυτοκινήτου (άρθρο 10 ν.2579/1998)

Νέο


Παλαιό

7) Αντικαταστάθηκε η περίπτωση ιβ' του πίνακα ΣΤ'

Στους κωδικούς της περίπτωσης αυτής συμπληρώνονται τα ποσά επένδυσης για παραγωγή κινηματογραφικού έργου που ισχύουν με τις νέες διατάξεις του άρθρου 71Ε του ΚΦΕ μετά την κατάργηση των σχετικών παραγράφων του άρθρου 73 του ν.3842/2010. Οι κωδικοί όμως της περίπτωσης αυτής (151, 251, 351, 451, 551) μένουν ανενεργοί για το φορολογικό έτος 2018.


Νέο


Παλαιό
8) Προστέθηκε η περίπτωση ιδ' στον πίνακα ΣΤ' που αφορά την έκπτωση εργοδοτικών εισφορών για την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας (Σχετική διάταξη ΠΟΛ.1244/2018)
Οι κωδικοί της περίπτωσης αυτής (157, 257,357, 457 και 557) μένουν ανενεργοί για το φορολογικό έτος 2018.
Δείτε και σχετική αρθρογραφία του κόμβου σχετικά με το ζήτημα αυτό (Αυθαίρετη μετάθεση για ένα χρόνο της έναρξης ισχύος των φορολογικών κινήτρων απασχόλησης).


9. Νέοι κωδικοί  156, 256, 356, 456 και 556

Στους κωδικούς αυτούς καταχωρούνται οι προσαυξημένες αποσβέσεις για κόστος ενεργειακής απόδοσης, με βάση την περ. α' της παραγράφου 10 του άρθρου 24 του ν.4172/2013, που προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 117 του ν. 4549/2018. Τα ποσά των προσαυξημένων αποσβέσεων αφαιρούνται από τα καθαρά φορολογητέα αποτελέσματα του φυσικού προσώπου που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα. Ο υπολογισμός τους άρχεται από τον επόμενο μήνα εντός του οποίου το πάγιο στοιχείο του ενεργητικού χρησιμοποιείται ή τίθεται σε υπηρεσία ως στοιχείο επί του οποίου έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες χαρακτηρισμένες από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ως συναφείς με ενεργειακή απόδοση ή εξοικονόμηση νερού (σχετ. ΠΟΛ.1221/2018 ΚΥΑ).


10) Στον υποπίνακα Ζ3 προστέθηκαν κωδικοί στους οποίους συμπληρώνονται οι πωλήσεις παγίων, οι πωλήσεις για λογαριασμό τρίτων καθώς και  οι αγορές παγίων (ενσώματων και μη ενσώματων). 


Οι ανωτέρω κωδικοί συμπληρώνονται με το άθροισμα των κωδικών των υποπινάκων του Ζ3.
11. Προστέθηκαν δύο νέοι πίνακες (Θ' - Ι΄)

Ο πίνακας Θ συμπληρώνεται από νομικά πρόσωπα που ανήκουν σε ομίλους πολυεθνικών επιχειρήσεων για τα οποία υφίσταται υποχρέωση υποβολής έκθεσης ανά χώρα.Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης