Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αυξάνονται οι ημέρες άδειας για τρίτεκνους, πολύτεκνους και μονογονείς δημόσιους υπαλλήλους

29 Ιανουάριος 2019
Αυξάνονται οι ημέρες άδειας για τρίτεκνους, πολύτεκνους και μονογονείς δημόσιους υπαλλήλους
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης
Τροπολογία — Προσθήκη στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Ενδυνάμωση Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ενίσχυση και αναβάθμιση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις»

Με την υπόψη τροπολογία, τροποποιούνται συγκεκριμένες διατάξεις του ν.3528/2007 (Υπαλληλικός Κώδικας) και του ν.3584/2007 (Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων) σχετικά με τις διευκολύνσεις στους υπαλλήλους με οικογενειακές υποχρεώσεις.

Ειδικότερα:

Αυξάνονται οι ημέρες άδειας με αποδοχές που χορηγούνται σε τρίτεκνους, πολύτεκνους και μονογονείς υπαλλήλους για κάθε ημερολογιακό έτος, σε περίπτωση ασθένειας των τέκνων τους, ως εξής:

i) κατά δύο (2) εργάσιμες ημέρες, για τους τρίτεκνους υπαλλήλους [επτά (7) εργάσιμες ημέρες, αντί για πέντε (5), που ισχύει] και για τους μονογενείς υπαλλήλους [οκτώ (8) εργάσιμες ημέρες, αντί για έξι (6), που ισχύει] και

ii) κατά πέντε (5) ημέρες, για τους πολύτεκνους υπαλλήλους [δέκα (10) εργάσιμες ημέρες, αντί για πέντε (5), που ισχύει].


Αιτιολογική Έκθεση

Άρθρο...

Με την προτεινόμενη διάταξη αυξάνονται οι ημέρες άδειας λόγω ασθένειας τέκνων για τους τρίτεκνους και πολύτεκνους υπαλλήλους, καθώς και για τους υπαλλήλους που είναι μονογονείς. Σκοπός της διάταξης είναι η διευκόλυνση των υπαλλήλων-γονέων, τόσο εκείνων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007) όσο και των υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. α' βαθμού, στο πλαίσιο προστασίας και στήριξης της οικογένειας και με γνώμονα την εναρμόνιση μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής.

Άρθρο...

Η παρ. 8 του άρθρου 53 του ν. 3528/2007 (Α' 26) και η παρ. 8 του άρθρου 6ο του ν. 3584/2007 (Α' 143) αντικαθίστανται ως εξής:
«8. Υπάλληλοι που έχουν ανήλικα τέκνα δικαιούνται άδεια με αποδοχές έως τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος σε περίπτωση ασθένειας των τέκνων τους. Για τους υπαλλήλους που είναι τρίτεκνοι η ως άνω άδεια ανέρχεται σε επτά (7) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος και για τους υπαλλήλους που είναι πολύτεκνοι σε δέκα (10) ημέρες. Για τους υπαλλήλους που είναι μονογονείς, η ως άνω άδεια ανέρχεται σε οκτώ (8) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος».

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης