Αποτελέσματα live αναζήτησης

Εξαιρείται προσωρινά από την κινητικότητα το προσωπικό του ΝΣΚ και του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημ. Διοίκησης

23 Ιανουάριος 2019Με τροπολογία στο νομοσχέδιο «Ενδυνάμωση Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ενίσχυση και αναβάθμιση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις» προβλέπεται ότι το διοικητικό προσωπικό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) εξαιρείται από την εφαρμογή του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ν.4440/2016), για ένα (1) έτος από την έναρξη ισχύος των προτεινόμενων ρυθμίσεων. Κατά το διάστημα αυτό, εξακολουθούν να ισχύουν οι ειδικές διατάξεις για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του εν λόγω προσωπικού.
Ομοίως, εξαιρείται από την εφαρμογή του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ν.4440/2016), το διοικητικό προσωπικό της Γραμματείας του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.), μέχρι την έκδοση του οργανογράμματος της εν λόγω Υπηρεσίας και σε κάθε περίπτωση το αργότερο μέχρι 31-7-2019. Για το διάστημα αυτό, εξακολουθούν να ισχύουν οι ειδικές περί απόσπασης προσωπικού στο Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. διατάξεις.

Αιτιολογική έκθεση

Άρθρο...


Με την προτεινόμενη ρύθμιση σκοπείται η εξαίρεση των υπαλλήλων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) από τις διατάξεις του ν. 4440/2016 (Α' 224) περί ενιαίου συστήματος κινητικότητας για ένα έτος. Η οργάνωση και η λειτουργία της Υπηρεσίας του Ν.Σ.Κ., κατ' επιταγή του άρθρου 100Α του Συντάγματος, διέπεται από ειδικές διατάξεις που εξυπηρετούν ιδιαίτερες ανάγκες και δεν δύνανται να ενταχθούν τη δεδομένη χρονική στιγμή στο ενιαίο σύστημα κινητικότητας, διότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 4 του ν. 4440/2016 για τη συμμετοχή φορέων ως υπηρεσιών υποδοχής στην κινητικότητα. Με την προτεινόμενη διάταξη λαμβάνεται μέριμνα για την ομαλή λειτουργία του Ν.Σ.Κ., έως ότου αυτό προσαρμόσει τις ειδικές του διατάξεις προς το γενικό ρυθμιστικό πλαίσιο του ενιαίου συστήματος κινητικότητας.

Άρθρο...

Με την προτεινόμενη ρύθμιση διασφαλίζονται η εύρυθμη και αδιατάρακτη λειτουργία της Γραμματείας του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.) του ν. 2477/1997 (Α' 59), καθώς και η απρόσκοπτη στελέχωσή της με υπαλλήλους αυξημένων τυπικών και ουσιαστικών προσόντων. Η παρούσα ρύθμιση επιδιώκει την ακώλυτη διοικητική υποστήριξη του ελεγκτικού έργου του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μέχρι την έκδοση του επικαιροποιημένου οργανογράμματος του.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο...

1. Το διοικητικό προσωπικό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους εξαιρείται από τις διατάξεις του ν. 4440/2016 (Α' 224) που ισχύουν για το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας για ένα (1) έτος από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

2. Στο χρονικό διάστημα της παρ. 1 εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 57 του ν. 3086/2002 (Α' 324), όπως ισχύουν, καθώς και του πρώτου εδαφίου της παρ. 15 του άρθρου 28 του ν. 2579/1998 (Α' 31), όπως ισχύουν.

Άρθρο...

1. Το διοικητικό προσωπικό της Γραμματείας του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.) εξαιρείται από τις διατάξεις του ν. 4440/2016 (Α' 224) που ισχύουν για το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας μέχρι την έκδοση του νέου οργανογράμματος του και σε κάθε περίπτωση το αργότερο μέχρι την 31η Ιουλίου 2019.

2. Στο χρονικό διάστημα της παρ. 1 εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της περίπτ. β' της παρ. 13 του άρθρου 3 του ν. 3074/2002 (Α' 296).

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης