Live Search Results

(Upd 12) Διαρκής ανασκόπηση των σημαντικών θεμάτων του 2019 που πρέπει να γνωρίζετε

29 Αύγουστος 2019 -- Σχόλια


Η ομάδα του κόμβου από την αρχή του έτους 2019 σταχυολογεί τα σημαντικότερα θέματα που δημοσιεύθηκαν και θα δημοσιευθούν στο μέλλον στον κόμβο κατά τη διάρκεια της χρονιάς, έτσι ώστε οι συνάδελφοι να τα μελετήσουν όποτε αυτοί επιθυμούν. Τα θέματα αυτά έχουν ταξινομηθεί ανά θεματική κατηγορία (φορολογία εισοδήματος, φόρου προστιθέμενης αξίας, κ.λπ.) και θα εμπλουτίζονται διαρκώς με το πέρασμα του χρόνου. Το άρθρο αυτό όπως και τα αντίστοιχα των προηγούμενων ετών ευελπιστούμε να γίνει ένα χρηστικό βοήθημα για όλους τους συναδέλφους.

Δείτε επίσης

Διαρκής ανασκόπηση σημαντικών θεμάτων 2017
Διαρκής ανασκόπηση σημαντικών θεμάτων 2018

Λογιστικός και Φορολογικός Καζαμίας 2019

 

 

1. Διάφορα θέματα
     
  1.1. Μεταφορικό ισοδύναμο
     
      1922/2019 Τροποποίηση της 4796/2018 (Β’ 6124) κοινής υπουργικής απόφασης «Πλήρης εφαρμογή του μέτρου «Μεταφορικό Ισοδύναμο» (Μ.Ι.) στις ωφελούμενες μονάδες (επιβάτες)»
      Μεταφορικό Ισοδύναμο: Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις για τις αεροπορικές μετακινήσεις νησιωτών
      Μεταφορικό Ισοδύναμο: Και στα ΚΕΠ η υποβολή αίτησης όταν υπάρχει απαλλαγή από την υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής φορολογικής δήλωσης
      Αριθμ. 937/2019 Πιλοτική εφαρμογή του μέτρου του Μεταφορικού Ισοδύναμου στη μεταφορά καυσίμων στα νησιά για το έτος 2019.
      4111.08/1046/2019 Στοιχεία Εφαρμογής K.Y.A 4796/2018 «Πλήρης εφαρμογή του μέτρου «Μεταφορικό Ισοδύναμο» (Μ.Ι.) στις ωφελούμενες μονάδες (επιβάτες)
      4796/2018 Πλήρης εφαρμογή του μέτρου «Μεταφορικό Ισοδύναμο» (Μ.Ι.) στις ωφελούμενες μονάδες (επιβάτες)»
     
  1.2. Τέλη κυκλοφορίας
     
      Α.1012/2019 Παράταση προθεσμίας για την εμπρόθεσμη καταβολή τελών κυκλοφορίας έτους 2019 (έως την 31.1.2019)
      ΠΟΛ.1243/2018 Παράταση προθεσμίας για την εμπρόθεσμη καταβολή τελών κυκλοφορίας έτους 2019 και για τη θέση των οχημάτων σε ακινησία.
     
  1.3. Ειδικός φόρος ακινήτων
     
      Α.1193/2019 Τροποποίηση της ΠΟΛ.1056/07-04-2017 απόφασης του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε (ΦΕΚ 1325 Β΄) «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15 του ν. 3091/2002 (330 Α΄) για τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων - απαιτούμενα δικαιολογητικά και διαδικασία χορήγησης των απαλλαγών», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ.1081/10-05-2018
      1006241 ΕΞ 2019 Εγχειρίδιο με τα συνηθέστερα ερωτήματα για τον Ειδικό Φόρο επί των Ακινήτων
     
  1.4. POS - Επαγγελματικοί λογαριασμοί
     
      Α.1094/2019 Τροποποίηση της 45231/2017 (Β΄ 1445) κοινής υπουργικής απόφασης «Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016 (Α΄240)
      Ε.2037/2019 Διευκρινίσεις σχετικά με την υποχρέωση δήλωσης Επαγγελματικού Λογαριασμού στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
      Παράταση στην προθεσμία για τη δήλωση επαγγελματικού λογαριασμού μέχρι 30 Απριλίου 2019
      Επαγγελματικοί λογαριασμοί - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε - Οδηγίες για την δήλωση τους (Upd)
      Α.1033/2019 Τροποποίηση της 45231/2017 (Β’ 1445) υπουργικής απόφασης «Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016 (Α’ 240)»
      Άρθρα (Upd) Προμήθεια μηχανημάτων POS. Υπόχρεοι, αποδεκτές συσκευές, μέθοδοι και εφαρμογές, προθεσμίες συμμόρφωσης, υποχρέωση ενημέρωσης καταναλωτών και κυρώσεις που προβλέπονται
      141871/2018 Συμπλήρωση του πίνακα δικαιούχων πληρωμής της παρ. 1 του άρθρου 1 της 45231/2017 απόφασης «Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016 (ΦΕΚ 240 Α')» (ΦΕΚ 1445 Β)
        Προσθήκη νέων ΚΑΔ οι οποίοι είναι υπόχρεοι στην χρήση pos
     
  1.5. Επιδόματα - Κοινωνική πρόνοια
         
      64690/1469/2018 (Ορθή επανάληψη) Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων 2019
      Κοινωνικό μέρισμα: Ανοίγει πάλι η πλατφόρμα από 17 έως 21 Ιανουαρίου για δύο κατηγορίες δικαιούχων
      Αιτήσεις Α21: Κλείνει οριστικά αύριο 15/01 η πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού 2018
     
  1.6. Εργασίες τέλους χρήσης
         
      Άρθρα Οδηγός «Φορολογικής Αναμόρφωσης» 2019 (Εξόδων και εσόδων) - Από το «λογιστικό» στο «φορολογητέο» αποτέλεσμα
      Άρθρα «Κλείσιμο» χρήσης 2018 - 10 αρχικές επισημάνσεις
     
  1.7. Εταιρικό δίκαιο (Θέματα Α.Ε. - ΕΠΕ -ΟΕ)
         
      Άρθρα Έκθεση διαχείρισης (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ) και «υπόδειγμα» (μετά τους νόμους 4403/2016 και 4548/2018)
      Η υποβολή των οικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ για το 2018 - Πλήρης οδηγός
      Ονομαστικοποίηση μετοχών - Βιβλίο μετόχων - Μεταβίβαση μετοχών Ανώνυμης Εταιρείας, με βάση τον ν. 4548/2018
      Υποδείγματα καταστατικού Ανώνυμης Εταιρείας με βάση τις διατάξεις του ν. 4548/2018
      Άρθρα Οι εξωκεφαλαιακές εισφορές: Μία ακόμη καινοτομία στις Ι.Κ.Ε.
      Αντιστοίχιση των διατάξεων του ν. 4548/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν. 4601/2019 με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4541/2018 - ΣΟΛ ΑΕ
      44559/2019 Εμπορική δημοσιότητα των πράξεων και στοιχείων των ανωνύμων εταιρειών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του ν.4548/2018. Νέοι κανόνες περί ελέγχου νομιμότητας και πληρότητας από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, τις Δ/νσεις Αναπτύξεως των Περιφερειακών Ενοτήτων και τις Υπηρεσίες ΓΕΜΗ
      41941/2019 Εγκύκλιος εφαρμογής των διατάξεων του ν. 4156/2013 σχετικά με την ύπαρξη και χρήση εταιρικής σφραγίδας - Νέα μορφή ανακοίνωσης σύστασης εταιρειών
      Η μείωση του κεφαλαίου υπό τις νέες διατάξεις του νόμου 4548/2018 - ΣΟΛ ΑΕ
       Η νέα νομοθεσία (ν. 4601/2019) για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς - 32 θέματα που πρέπει να γνωρίζουμε
      Ε.2047/2019 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 65 του ν.4603/2019 (ΦΕΚ Α' 48) - Μειωμένος συντελεστής φορολογίας μερισμάτων
      Ε.2048/2019 Κοινοποίηση διατάξεων του ν.4601/2019 «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις...» (ΦΕΚ Α' 44/9.3.2019)
      Η διανομή προσωρινού μερίσματος (προμερίσματος) στην Ανώνυμη Εταιρία - ΣΟΛ Crowe
      Νέα νομοθεσία για τις ΑΕ - Το Διοικητικό Συμβούλιο
      Άρθρα Η νέα νομοθεσία (ν. 4548/2018) για τις Ανώνυμες Εταιρείες - 37 θέματα που πρέπει να γνωρίζουμε. [Επικαιροποίηση και εμπλουτισμένο κείμενο με επιπλέον πληροφορίες και «πίνακες»]
      Άρθρα Επιλογή νομικής μορφής επιχείρησης - 12 «συγκριτικοί πίνακες», με 58 σημεία σύγκρισης
     
  1.8. Φ.Σ.Κ.
         
      ΔΕΔ Α 13/2018 Πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης ΦΣΚ - Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ΦΣΚ σε αύξηση κεφαλαίου
      Ε.2004/2019 Κοινοποίηση των διατάξεων του αρ. 68 του ν. 4583/2018 (Α' 212/18.12.2018), με τις οποίες τροποποιείται το άρθρο 22 του ν. 1676/1986 περί απαλλαγών και εξαιρέσεων από τον φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίων
        Απαλλάσσεται από τον φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου η αύξηση του κεφαλαίου των υπόχρεων προσώπων του άρθρου 17 του ν. 1676/1986 που γίνεται με μετρητά, όταν το προϊόν της αύξησης πρόκειται να διατεθεί αποκλειστικά για δαπάνες Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας, όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 22Α του ν. 4172/2013 όπως ισχύει.
     
  1.9. Αγρότες
         
      Τροποποιητικές δηλώσεις αγροτών λόγω επιδοτήσεων με μεταφερόμενες ζημιές
      479/158654/2019 Τροποποίηση της 366/138268/21-12-2017 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εγγραφή στο Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών του ν. 3955/2011 (Α' 89)» (Β'4831)
      Ενημερώθηκε ο κωδικός 037 του εντύπου Ε1 για τους κατ' επάγγελμα αγρότες
      Τέλος επιτηδεύματος στους συνεταιρισμένους αγρότες
      Ένταξη ανένταχτων στο ειδικό καθεστώς αγροτών
      Νωπά και ευαλλοίωτα προϊόντα: Διευκρινίσεις επί της ανάρτησης τιμολογίων στην ψηφιακή πλατφόρμα
      140/50665/2019 Διευκρινιστική εγκύκλιος για την εφαρμογή της ΚΥΑ υπ'αριθ. 80/26402/Β 715.2.2019 [νωπά και ευαλλοίωτα προϊόντα]
      Υποχρεώσεις αγροτών & εμπόρων - «Ψηφιακή πλατφόρμα» (Ν. 4492/2017) - 12 επισημάνσεις
      Άρθρα Υποχρεώσεις Αγροτών και Εμπόρων κατά την εξόφληση τιμολογίων «νωπών και ευαλλοίωτων» αγροτικών προϊόντων, μετά την τροποποίηση του Ν. 4492/2017.
      Αγρότες ειδικού καθεστώτος: Διευκρινίσεις - επισημάνσεις - μετατάξεις
      ΑΑΔΕ: Εγχειρίδιο ενημέρωσης αγροτών ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41 του Κώδικα Φ.Π.Α. Δεκεμβρίου 2018
     
  1.10. Πόθεν έσχες
         
      Πόθεν έσχες: Οδηγός δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και δήλωσης οικονομικών συμφερόντων
      Πόθεν Έσχες: Αναστολή έως την 5η Μαΐου για την υποβολή νέων εκπρόθεσμων καθώς και τροποποιητικών δηλώσεωνΠόθεν έσχες:
      Μέχρι 4 Ιουνίου οι εκπρόθεσμες δηλώσεις με το χαμηλό πρόστιμο
      Πόθεν έσχες: Παράταση υποβολής των δηλώσεων και της καταχώρησης καταστάσεων υπόχρεων
      18301/2019 Υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων για το έτος 2018 σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3213/2003, όπως ισχύει
      Πόθεν έσχες: Οδηγίες για εισαγωγή υπόχρεων από προηγούμενο έτος
      Πόθεν έσχες - Ενημερωτικό για καταχώριση καταστάσεων υπόχρεων έτους 2018
     
  1.11. Χαρτόσημο
         
      Δεν καταλογίζεται χαρτόσημο σε υπόλοιπα πελατών/προμηθευτών
      Δεν επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου κατά την αγορά από εταιρεία, με έκδοση τίτλου κτήσης, μεταχειρισμένου ΕΙΧ από ιδιώτη
      ΔΕΔ Α 2323/2019 Καταθέσεις από μετόχους ΑΕ για μελλοντική αύξηση κεφαλαίου δεν υπόκειται σε χαρτόσημο ανεξάρτητα αν είχε προηγηθεί ή όχι η απόφαση ΓΣ ή ΔΣ
      ΔΕΔ 1809/2019 Για την υπαγωγή των συμβάσεων μεταξύ ιδιωτών σε αναλογικό τέλος χαρτοσήμου πρέπει οι συμβάσεις αυτές να καταρτίζονται εγγράφως, αν μία σύμβαση δεν καταρτίστηκε εγγράφως δεν υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου.
      ΔΕΔ 2056/2019 Χαρτόσημο σε δάνεια εξωτερικού που εμβάστηκαν σε τραπεζικό λογαριασμό ημεδαπής χρησιδάνειο
      ΔΕΔ 1591/2019 Τέλη χαρτοσήμου επί ταμειακής διευκόλυνσης εταίρου προς την εταιρεία του
      ΔΕΔ 1409/2019 Χαρτόσημο ταμειακής διευκόλυνσης επί λογαριασμού μερισμάτων πληρωτέων και λοιπών απαιτήσεων
       ΔΕΔ Α 1591/2019 Προϋποθέσεις για την επιβολή τέλους χαρτοσήμου επί καταθέσεων ή αναλήψεων - Ταμειακή διευκόλυνση εταίρου προς την εταιρεία του
      ΔΕΔ Α 1318/2019 Μη επιβολή χαρτοσήμου σε ποσά προοριζόμενα για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύστερα από απόφαση τακτικής συνέλευσης
      ΔΕΔ Α 743/2019 Εάν η σύμβαση δανείου καταρτίσθηκε στην αλλοδαπή, αυτή υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου στην Ελλάδα μόνο εφόσον το προϊόν του δανείου μεταφέρθηκε στην Ελλάδα
      ΔΕΔ Θ 259/2019 Χαρτόσημο σε άτυπο δάνειο. Καταθέσεις σε λογαριασμό φυσικού προσώπου από άλλο φυσικό πρόσωπο
      Η δωρεάν παραχώρηση, σε ιδιωτική κλινική, της χρήσης ιατρικού μηχανήματος αποτελεί σύμβαση χρησιδανείου του άρθρου 810 α.κ. υποκείμενη σε αναλογικό τέλος χαρτοσήμου
      Ε.2045/2019 Διευκρινίσεις αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 66 του ν. 4174/2013 στα τέλη χαρτοσήμου
      Ε.2016/2019 Διευκρινίσεις για τον υπολογισμό ή μη τελών χαρτοσήμου σε εισοδήματα από ορισμένες κατηγορίες μισθωμάτων
     
  1.12 Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
         
      Πρακτικός οδηγός για τις υποχρεώσεις και ευθύνες εξωτερικών λογιστών - φοροτεχνικών σχετικά με την νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες
      Άρθρα Πως συνδέεται το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος με τη φοροδιαφυγή και ποιες οι υποχρεώσεις του λογιστή
     
     
  1.13 Τέλος Καπνιζόντων
         
      Ε.2029/2019 Κοινοποίηση της υπ’ αριθ. Γ.Π./Δ2β/οικ.2986/14.1.2019 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας με θέμα «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη λειτουργία χώρων καπνιζόντων εντός των καζίνο, των κέντρων διασκέδασης με ζωντανή μουσική εμβαδού άνω των 300 τ.μ. και των καταστημάτων όπου νομίμως διεξάγονται τυχερά παίγνια, καθώς και του χρόνου καταβολής και της διαδικασίας είσπραξης του ετήσιου τέλους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθ. 45 του ν.3986/2011 (Α΄152), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 1 υποπαρ. Ι.6 του ν.4254/2014 (85 Α΄)
     
     
  1.14 BREXIT
         
      Ε.2059/2019 Αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς συμφωνία - Παροχή οδηγιών επί των Ειδικών Καθεστώτων εκτός της Διαμετακόμισης
      Ε.2057/2019 Οδηγίες σχετικά με την εισαγωγή εμπορευμάτων σε περίπτωση εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ε.Ε. χωρίς συμφωνία - Κοινό Δασμολόγιο και Δασμολογητέα Αξία εμπορευμάτων
      Ε.2058/2019 Αποστολή οδηγιών για την επικείμενη αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς συμφωνία και μεταβατική περίοδο σε σχέση με τις δασμολογικές και φορολογικές απαλλαγές: Επανεισαγόμενα Εμπορεύματα - Ατέλειες - Μεταφορά συνήθους κατοικίας - Ταξιδιώτες τρίτων χωρών
      Ε.2054/2019 Παρέχονται οδηγίες για τη φορολογική μεταχείριση από πλευράς Φ.Π.Α. των συναλλαγών με το Η.Β. σε περίπτωση αποχώρησης από την Ε.Ε. χωρίς συμφωνία
      Ε.2054/2019 Παρέχονται οδηγίες για τη φορολογική μεταχείριση από πλευράς Φ.Π.Α. των συναλλαγών με το Η.Β. σε περίπτωση αποχώρησης από την Ε.Ε. χωρίς συμφωνία
      1048742 ΕΞ 2019 Παροχή οδηγιών αναφορικά με τη νομοθεσία περί Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης και τη Διοικητική Συνεργασία ενόψει ενδεχόμενης άτακτης αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση (no-deal BREXIT)
      1045150 ΕΞ 2019 Αποστολή οδηγιών για την επικείμενη αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς συμφωνία και μεταβατική περίοδο, σε σχέση με τα Προτιμησιακά Καθεστώτα
     
  1.15 ΤΕΠΑΗ - Μητρώο πλοίων
         
      «e-Μητρώο Πλοίων»: Οδηγίες για τις ενέργειες των υπηρεσιακών χρηστών της Φορολογικής και Τελωνειακής Διοίκησης
      Ε.2094/2019 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 20 του ν.4613/2019 (ΦΕΚ Α' 78/24.5.2019) για τις προθεσμίες καταχώρισης στο e-Μητρώο Πλοίων και παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 51 του ν.4569/2018 (ΦΕΚ Α' 179/2018) και του ν.4256/2014 (ΦΕΚ Α'92/2014) όπως ισχύει σήμερα
      Μητρώο Πλοίων: Η τροπολογία για την παράταση εγγραφής - Μέχρι 15 Σεπτεμβρίου η προθεσμία
      Ε.2070/2019 Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 74 και 77 του ΚΕΦ. Ε΄ του ν.4607/2019 (Α΄65/24-4-2019)
      31293/Σ.8336/2019 Αναγκαίες προσαρμογές του πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Μητρώο Πολιτών» του άρθρου 115 του ν. 4483/2017 (Α’107), προκειμένου να καταστεί εφικτή η υποστήριξη της διαδικασίας καταχώρισης ή και διόρθωσης ληξιαρχικών πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 249 του ν. 4555/2018 (Α’133)
      Ε.2069/2019 Κοινοποίηση της με αριθμό ΠΟΛ. 1210/07-11-2018 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών ως προς την πληρωμή του Τέλους Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων (ΤΕ.Π.Α.Η.)
      Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις (Ενημερωμένο) e-Μητρώο Πλοίων
      Α.1119/2019 Τροποποίηση της ΠΟΛ.1210/07-11-2018 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Καθορισμός του τρόπου, της διαδικασίας και του χρόνου απόδοσης του ΤΕ.Π.Α.Η., της διαδικασίας και των αρχών ελέγχου καταβολής του, του τύπου και του περιεχομένου των πράξεων βεβαίωσης της οφειλής από τη μη καταβολή του, του σχετικού προστίμου και των οργάνων έκδοσης αυτών, των οργάνων και της διαδικασίας απαγόρευσης απόπλου και άρσης αυτής καθώς και του ποσοστού μείωσης του ΤΕ.Π.Α.Η., των ειδικών κριτηρίων για την παροχή της και του τρόπου απόδειξής τους» (ΦΕΚ 5170 Β΄)
     
     
  1.16 Λογιστές
         
      Α.1123/2019
Τροποποίηση της ΠΟΛ.1008/2011 (Β' 136) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών αναφορικά με τον καθορισμό ορίων ακαθαρίστων εσόδων επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών που τηρούν βιβλία Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ., πάνω από τα οποία υφίσταται υποχρέωση υπογραφής των δηλώσεων από λογιστή φοροτεχνικό με βάση τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν.2873/2000
     
     
  1.17 Συγκεντρωτικές - ΜΥΦ
         
      Άρθρα (Ενημερωμένο) Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών-προμηθευτών - Βοηθήματα - Ερωτήσεις και απαντήσεις
      ΜΥΦ: Παράταση τροποποιητικών δηλώσεων
      Α.1195/2019 Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/2014 (179 Β’) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει.
      ΔΕΔ 419/2019 Πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής ΜΥΦ αγροτών ειδικού καθεστώτος
      Α.1116/2019 Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/2014 (179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει
     
     
  1.18 Μητρώο πραγματικών δικαιούχων - Υποβολή χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην τράπεζα Ελλάδος
         
      Από αύριο, 20/07, η πιλοτική λειτουργία του Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων στη ΓΓΠΣ
      2682/2019 Υποβολή ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από επιχειρήσεις του μη χρηματοπιστωτικού τομέα στην Τράπεζα της Ελλάδος
      67343 ΕΞ 2019 Ρύθμιση ειδικών θεμάτων σχετικά με την τήρηση και τη διαδικασία καταχώρισης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του άρθρου 20 και 21 του ν. 4557/2018
     
     
  1.19 Ηλεκτρονικά βιβλία
         
      Ηλεκτρονικά βιβλία: Συνέντευξη του Διοικητή της ΑΑΔΕ στο ρ/σ ΣΚΑΪ
      Ηλεκτρονικά βιβλία: Σε διαβούλευση το πλαίσιο λειτουργίας της ψηφιακής πλατφόρμας myDATA
     
     
  1.20 Ρύθμιση οφειλών σε 120 δόσεις προς ασφαλιστικά ταμεία και φορολογική διοίκηση
         
      Αναλυτικά οι βελτιώσεις στη ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση και η μείωση του ΕΝΦΙΑ - Κατατέθηκε το φορολογικό νομοσχέδιο στη Βουλή
      Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 43/2019 Αναπροσαρμογή επιτοκίου ρύθμισης του ν.4611/2019 (Α' 73/2019)
      ΔΣΑ: Ασφαλιστικός οδηγός 120 δόσεων (ν.4611/2019) - Χρήση πλατφόρμας - Ερωτήσεις Απαντήσεις
      Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση: Οδηγίες από την ΑΑΔΕ για την ορθή εφαρμογή
      Παράταση μέχρι 30.9.2019 για τη ρύθμιση των 120 δόσεων για ληξιπρόθεσμες οφειλές στις Δ.Ο.Υ Διοίκηση
      ΑΑΔΕ - Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη Φορολογική
      Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 35/2019 Ρύθμιση τρεχουσών και καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση ή ασκούν δραστηριότητα στο Δήμο Ευρώτα της Π.Ε. Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, οι οποίες επλήγησαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν τον Ιανουάριο του 2019
      Ε.2109/2019 Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 98-109 του Μέρους Β «ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73 Α') και της Α. 1196/2019 απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ (ΦΕΚ 1762 Β'), όπως ισχύουν, καθώς και παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή αυτών
      Α.1210/2019 Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση των άρθρων 98 έως 109 του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73 Α’), όπως ισχύει
      «Μία ώρα επί της ουσίας» - Ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών σε έως 120 δόσεις
      Άνοιξε η εφαρμογή για τη ρύθμιση των 120 δόσεων στην εφορία
      Άνοιξε η εφαρμογή στον ΕΦΚΑ για τη ρύθμιση των 120 δόσεων - Οδηγίες για την πλατφόρμα και ερωτήσεις-απαντήσεις
      Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Παροχή οδηγιών από τον ΕΦΚΑ
      Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 24/2019  Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 1-18 του Ν. 4611/2019
      Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις Ρύθμιση οφειλών προς τον ΕΦΚΑ
      Α.1196/2019 Καθορισμός ειδικών θεμάτων και λεπτομερειών εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση των άρθρων 98 έως 109 του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73 Α΄)
     
     
  1.21 Μηνιαίες βεβαιώσεις αποδοχών
         
      Α.1289/2019 Τροποποίηση της Α.1101/2019 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. που αφορά τον καθορισμό του ηλεκτρονικού τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις, της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 64 και των περιπτώσεων α΄ και γ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 69 του ν. 4172/2013
        Με τη νέα απόφαση Α.1289/2019 της ΑΑΔΕ, στον Πίνακα «Αναλυτικές αμοιβές δικαιούχων αμοιβών από Επιχειρηματική Δραστηριότητα» του Παραρτήματος Α1 της Α.1101/2019 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός του ηλεκτρονικού τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις, της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 64 και των περιπτώσεων α’ και γ’ της παραγράφου 5 του άρθρου 69 του ν. 4172/2013», μετά τη στήλη με την ένδειξη «Όνομα» και πριν τη στήλη με την ένδειξη «Φορ. Συντελεστής», προστίθενται δύο (2) νέες στήλες με τις ενδείξεις «Αλλοδαπός χωρίς ΑΦΜ (ΝΑΙ/ΌΧΙ)» και «Χώρα φορολογικής κατοικίας δικαιούχου αμοιβής».
      Παρακρατούμενοι φόροι: Νέες διευκρινίσεις από την ΑΑΔΕ για την υποβολή των δηλώσεων
      Παροχές σε είδος: Με την τελευταία προσωρινή του Δεκεμβρίου δύνανται να δηλωθούν συνολικά
      Α.1187/2019 Τροποποίηση της Α.1009/2019 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, που αφορά τον τύπο και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2018
      Α.1180/2019 Παράταση υποβολής της δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενου φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 στο εισόδημα από αμοιβές πληρωμάτων των εμπορικών πλοίων
      Α.1185/2019 Τροποποίηση της Α.1099/2019 και της Α.1101/2019 αποφάσεων του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. που αφορά τον καθορισμό του ηλεκτρονικού τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου των δηλώσεων απόδοσης του φόρου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 που παρακρατούνται στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις και του φόρου που παρακρατείται σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 64 και των περιπτώσεων α' και γ' της παραγράφου 5 του άρθρου 69 του ν. 4172/2013
      Α.1176/2019 Αναστολή εφαρμογής μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2019 των διατάξεων της Α.1099/18.3.2019 (ΦΕΚ 949/Β’/20.3.2019) απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. για τις αμοιβές των πληρωμάτων των εμπορικών πλοίων
      Α.1099/2019 Καθορισμός του ηλεκτρονικού τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του φόρου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 που παρακρατούνται στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις
      Α.1100/2019 Καθορισμός του ηλεκτρονικού τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου στα εισοδήματα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα με βάση τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4172/2013
      Α.1101/2019 Καθορισμός του ηλεκτρονικού τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις, της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 64 και των περιπτώσεων α’ και γ’ της παραγράφου 5 του άρθρου 69 του ν. 4172/2013
      Νέα διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των παρακρατούμενων και προκαταβλητέων φόρων σε αμοιβές από επιχειρηματική δραστηριότητα
     
     

 

 

2 Θέματα μητρώου - χορήγησης ΑΦΜ
         
      Ε.2158/2019 Παροχή οδηγιών ως προς τη χορήγηση Α.Φ.Μ. και κλειδαρίθμου σε φυσικά πρόσωπα, αλλοδαπούς υπηκόους τρίτων χωρών, κατόχους αδειών που εκδίδονται και ανανεώνονται από τις Υπηρεσίες Ασύλου και την Ελληνική Αστυνομία, αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών και ΙΓ' Αθηνών καθώς και Δ.Ο.Υ. Δ' Θεσσαλονίκης και Ε' Θεσσαλονίκης
      1098815 ΕΞ 2019 Παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή των κείμενων διατάξεων αναφορικά με την οίκοθεν απόδοση Α.Φ.Μ.
      Ε.2133/2019 Παροχή διευκρινίσεων ως προς την εφαρμογή των άρθρων 80 και 81 του ν. 3463/2006, όπως ισχύει
      Ε.2132/2019 Παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή της ΠΟΛ.1006/2013 (Β'19/2014) Απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, μετά την τροποποίησή της με τις διατάξεις της Α.1164/2019 (Β'1618) Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
      Α.1164/2019 Τροποποίηση της ΠΟΛ 1006/31-12-2013 (Β΄19/2014) απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Διαδικασία και δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)/Μεταβολής Στοιχείων και Έναρξης/Μεταβολής και Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας», όπως ισχύει
         

 

 

3 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.)
  3.1. Γενικά
         
      Ε.2154/2019 Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την επιβολή προστίμου για τη μη διαβίβαση δεδομένων παραστατικών πωλήσεων από οντότητες-εκμεταλλευτές πρατηρίων καυσίμων, από πωλητές πετρελαίου θέρμανσης και από προμηθευτές υγραερίου ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου σε πρατήρια, για πωλήσεις καυσίμων
      Ε.2127/2019 Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 30 και 31 του νόμου 4608/2019 (ΦΕΚ 66 Α/2019) οι οποίες τροποποίησαν το άρθρο 31 του νόμου 3784/2009 (ΦΕΚ 137 Α/ 2009), αναφορικά με την εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών- εκροών και φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού
      Ε.2124/2019 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 75 του ν.4607/2019 (Α'65) - Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την έκδοση παραστατικών πωλήσεων από τις οντότητες παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης, καθώς και από τις οντότητες εκμεταλλευτές Ε.Δ.Χ. οχημάτων (ΤΑΞΙ)
      Άρθρα Πάγια και αποσβέσεις - Λογιστική και φορολογική βάση (χρήση 2018) [Ανάλυση σε 13 ενότητες και σε 9 πίνακες]
      Ε.2056/2019 Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την Απόφαση ΠΟΛ.1208/2018 της Υφυπουργού Οικονομικών και την Απόφαση ΠΟΛ. 1218/2018 του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
      1000472 ΕΞ 2019 Διευκρινίσεις σχετικά με την απαλλαγή ή μη από τη χρήση Φ.Η.Μ., για την έκδοση στοιχείων λιανικών συναλλαγών, με βάση τις διατάξεις του ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.).
         
  3.2. Ενδιαφέρουσες Αποφάσεις Σ.ΛΟ.Τ. 
         
      ΣΛΟΤ 1397/2019 Σχηματισμός ειδικού αποθεματικού
      ΣΛΟΤ 1304/2019 Παράλειψη καταχώρισης εσόδου από επιχορηγήσεις εξόδων προηγούμενων χρήσεων
      ΣΛΟΤ 1394/2019 Λογιστικός χειρισμός υπομίσθωσης
      ΣΛΟΤ 1270/2019 Κατάταξη ενεργειακής κοινότητας (αστικός συνεταιρισμός) σε κατηγορία οντοτήτων του ν. 4308/2014 και υποχρέωση τήρησης ή μη διπλογραφικού συστήματος
      ΣΛΟΤ 1059/2019 Λογιστικός χειρισμός διαφορών απογραφής αποθεμάτων
      ΣΛΟΤ 1105/2019 Λογιστική αντιμετώπιση μερικής διάσπασης κλάδου εταιρείας στα βιβλία της επωφελούμενης
      ΣΛΟΤ 652/2019 Προσδιορισμός διανεμητέων κερδών
      ΣΛΟΤ 642/2019 Βραχυχρόνιες μισθώσεις και λογιστική τήρηση
      ΣΛΟΤ 621/2019 Λογιστικός χειρισμός των δωρεάν μετοχών, από την διαφορά αναπροσαρμογής της αξίας συμμετοχών και χρεογράφων, τις οποίες λαμβάνει ΑΕ, συμμετέχουσα στο μετοχικό κεφάλαιο άλλων ΑΕ που έχουν προβεί στην κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από την αναπροσαρμογή της αξίας ακινήτων του Ν 2065/1992
      ΣΛΟΤ 743/2019 Αποτίμηση (κοστολόγηση) βιβλίων εκδοτικού οίκου
      ΣΛΟΤ 479/2019 Αντικειμενικά κριτήρια ως προς την κατάταξη μίσθωσης ως χρηματοδοτικής
      ΣΛΟΤ 563/2019 Λογιστικός χειρισμός δαπανών βελτιώσεων και προσθηκών, σε περίπτωση μεταβολής του προσώπου του μισθωτή, διαρκουσης της μισθωτικής σχέσης
      ΣΛΟΤ 401/2019 Αρχή Δεδουλευμένου
      ΣΛΟΤ 537/2019 Αλλαγή τρόπου τήρησης λογιστικών βιβλίων
      ΣΛΟΤ 368/2019 Αντιμετώπιση χρηματοδοτικών μισθώσεων (leasing) πολύ μικρών οντοτήτων
      ΣΛΟΤ 163/2019 Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού Ν.2065/92
      ΣΛΟΤ 336/2019 Προσδιορισμός μεγέθους οντότητας και διερεύνηση ύπαρξης υποχρέωσης ελέγχου από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές
      ΣΛΟΤ 352/2019 Προσδιορισμός κόστους απόκτησης και εγκατάστασης ιδιοχρησιμοποιούμενων παγίων
      ΣΛΟΤ 358/2019 Οντότητες με διπλογραφικά βιβλία και υποχρέωση εφαρμογής του λογιστικού πλαισίου των ΕΛΠ
      ΣΛΟΤ 370/2019 Αρχική καταχώριση απόκτησης οικοπέδου με κτίσμα προς κατεδάφιση για την ανέγερση ξενοδοχείου
      ΣΛΟΤ 345/2019 Εγγραφές διανομής κερδών ν. 3229/2004 
      ΣΛΟΤ 304/2019 Ένταξη κοινοπραξίας σε κατηγορία μεγέθους οντοτήτων κατά τον ν 4308/2014 και τήρηση απλογραφικών ή διπλογραφικών βιβλίων 
      ΣΛΟΤ 237/2019 Ημερομηνία μεταφοράς κόστους εισαγωγής από τον 32 στην ομάδα 2 
      ΣΛΟΤ 212/2019 Διανομή μερίσματος
      ΣΛΟΤ 3382/2019 Επιχορήγηση ΕΣΠΑ και λογιστικός χειρισμός
      ΣΛΟΤ 3380/2019 Ισολογισμός λήξης εκκαθάρισης
      ΣΛΟΤ 3118/2019 Αρχή δεδουλευμένου σε συνεχιζόμενη παροχή (απλογραφικά βιβλία)
      ΣΛΟΤ 3441/2019 Αποτίμηση τίτλων πάγιας επένδυσης και χρεογράφων
      ΣΛΟΤ 17/2019 Μετάβαση από απλογραφικά σε διπλογραφικά λογιστικά βιβλία και απογραφή έναρξης
      ΣΛΟΤ 38/2019 Λογιστικός χειρισμός συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης που είχαν συναφθεί πριν την 1-1-2014
      ΣΛΟΤ 2917/2018 Ερώτημα για ελαιοτριβεία σχετικά με την απόδοση της εισφοράς δακοκτονίας

 

 

4 Φορολογία εισοδήματος
         
  4.1. Δαπάνες εκπιπτόμενες και μη.
      Εξόφληση δαπάνης μισθοδοσίας και αποζημίωσης απόλυσης. Τι άλλαξε από 1.7.2019 - Χρηστικός πίνακας
      Ε.2156/2019 Φορολογική μεταχείριση τεκμαρτού εισοδήματος και τεκμαρτής δαπάνης από ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτου νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων
      ΣτΕ 2556/2018 Η κατά νόμο «υποχρεωτικότητα» της διενέργειας αποσβέσεων για την κάλυψη της φθοράς της κινητής και ακίνητης περιουσίας της επιχειρήσεως δεν συνεπάγεται δυνατότητα της φορολογικής αρχής να αφαιρεί από τα έσοδα ποσά αντιστοιχούντα σε μη εμφανιζόμενες στα βιβλία των επιχειρήσεων αποσβέσεις
      Ε.2080/2019 Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν.4172/2013, όπως αυτές ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με την παρ. 5 του άρθρου 115 του ν.4549/2018, αναφορικά με τη διενέργεια αποσβέσεων σε περίπτωση χρηματοδοτικής μίσθωσης
      Ε.2134/2019 Συμπλήρωση της ΠΟΛ.1073/2015 εγκυκλίου αναφορικά με την απόσβεση των δαπανών ανάπτυξης
      Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών των διαχειριστών Ι.Κ.Ε. - Διορθώσεις από την Α.Α.Δ.Ε.
      Άρθρα Οδηγός «Φορολογικής Αναμόρφωσης» 2019 (Εξόδων και εσόδων) - Από το «λογιστικό» στο «φορολογητέο» αποτέλεσμα
      ΣτΕ 691/2019 Αντισυνταγματική η διάταξη του άρθρου 9 του ν. 3296/2004, με την οποία υπήχθησαν σε αυτοτελή φορολόγηση με συντελεστή 25% οι προβλέψεις των επιχειρήσεων, που εμφανίζονταν στον λογαριασμό 44.11 «Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις»
      Η με αριθμό Α.1035/2019 απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, η οποία αφορά στην έκδοση πιστωτικών τιμολογίων για επιστρεφόμενα ποσά (rebate), ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης της στο ΦΕΚ (5.2.2019) - ΣΟΛ ΑΕ
      Α.1107/2019 Καθορισμός των κρατών που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς με βάση τις διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 για το φορολογικό έτος 2018
      Ε.2146/2019 Συμπλήρωση της ΠΟΛ.1103/2015 εγκυκλίου αναφορικά με την φορολογική αντιμετώπιση της ανέγερσης κτίσματος ή βελτιώσεων και επεκτάσεων με δαπάνες του μισθωτή σε ακίνητο κυριότητας του εκμισθωτή, σε περίπτωση πρόωρης λύσης της μίσθωσης
         
  4.2. Τέλος επιτηδεύματος
         
      ΣτΕ 89/2019 Ερμηνεία διάταξης απαλλαγής από το τέλος επιτηδεύματος - Προϋπόθεση για την επιβολή τέλους επιτηδεύματος στους ελεύθερους επαγγελματίες είναι η εκ μέρους τους άσκηση της αυτής κατ’ αντικείμενο επαγγελματικής δραστηριότητας επί πενταετία από της οικείας ενάρξεως εργασιών.
      Τέλος επιτηδεύματος στους συνεταιρισμένους αγρότες
      Ε.2131/2019 Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 του ν.4577/2018 (ΦΕΚ Α' 199), αναφορικά με την τροποποίηση του άρθρου 31 του ν.3986/2011 περί επιβολής του τέλους επιτηδεύματος
      Ε.2065/2019 Για την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος σε φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα απαιτείται η εκ μέρους τους άσκηση της αυτής κατ' αντικείμενο επαγγελματικής δραστηριότητας επί πενταετία από την οικεία έναρξη εργασιών - Συμμόρφωση με ΣτΕ 89/2019
         
  4.3. Εισφορά Αλληλεγγύης
         
      Ε.2147/2019 Πίστωση, σύμφωνα με το άρθρο 23Β παρ.1 της Πρότυπης Σύμβασης του ΟΟΣΑ, της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στα εισοδήματα αλλοδαπής που αποκτούν φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος και για τα οποία η Ελλάδα έχει δικαίωμα φορολόγησης βάσει ισχυουσών ΣΑΔΦ-συμμόρφωση με ΣτΕ 2465/2018
      Ε.2138/2019 Φορολογική μεταχείριση των ποσών της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης που εκ παραδρομής παρακρατήθηκαν στα εφάπαξ ποσά κάποιων δικαιούχων των άρθρων 10 έως και 15 του ν.4575/2018
      1061576 ΕΞ 2019 Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή της ΠΟΛ1175/2018 εγκυκλίου «Μη επιβολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης σε ποσά που χορηγήθηκαν ως έκτακτη παροχή στους δικαστικούς λειτουργούς και αφορούν τα έτη 2003-2007»
       ΣτΕ 2660/2018 Ειδικά αφορολόγητα αποθεματικά επενδύσεων των διατάξεων των άρθρων 2 και 3 του Ν. 3220/2004. Οι διατάξεις του άρθρου 47 του ν. 3614/2007 με τις οποίες προβλέπεται η ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης, δεν συνιστούν άρση, και δη αναδρομική, φορολογικής απαλλαγής
      Δεν οφείλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης, κατά την κεφαλαιοποίηση του αφορολόγητου αποθεματικού του άρθρου 22 ν. 1828/1989 και του αφορολόγητου αποθεματικού επιχορηγήσεων της παρ. 6 του άρθρου 8 ν. 3299/2004, επειδή αποτελεί (και) εν στενή έννοια φόρο εισοδήματος κατά τον Κ.Φ.Ε. - ΣΟΛ ΑΕ
      Ε.2009/2019 Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011 και του άρθρου 43Α του ν.4172/2013 συνιστά φόρο ο οποίος εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των ισχυουσών ΣΑΔΦ - συμμόρφωση με ΣτΕ 2465/2018
         
  4.4. Φορολογική κατοικία  - ΣΑΔΦ - Πίστωση φόρου αλλοδαπής  - Κάτοικοι εξωτερικού
         
      Μια ακόμη δικαίωση από την ΔΕΔ για κάτοικο εξωτερικού με εισόδημα από ακίνητα στην Ελλάδα.
      Ε.2086/2019 Φορολογική μεταχείριση εισοδήματος αλλοδαπής που αποκτά αλλοδαπό προσωπικό, κάτοικοι Ελλάδας, εργαζόμενοι σε ναυλομεσιτικό γραφείο του ν. 27/1975
      ΣτΕ 1527/2018 Φορολογία ημεδαπών τραπεζικών επιχειρήσεων - Πίστωση φόρου αλλοδαπής - Δεν αφαιρείται ο φόρος αλλοδαπής σε περίπτωση πιστωτικού υπολοίπου μετά την εκκαθάριση φόρου
      1055834 ΕΞ 2019 Διευκρινίσεις σχετικά με τη χρήση «apostille» στις Αιτήσεις Εφαρμογής των ΣΑΔΦ
      Ερμηνεία της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ
      Άρθρα Φορολογική αντιμετώπιση κατοίκων εξωτερικού - Αναδρομική μεταφορά φορολογικής κατοικίας
        Ε.2008/2019 Διευκρινίσεις για θέματα απόκτησης περιουσιακών στοιχείων στην αλλοδαπή από φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας
      Ε.2032/2019 Φορολογική αντιμετώπιση της απόκτησης μερισμάτων από φορολογούμενο κάτοικο Ελλάδος, τα οποία προέρχονται από αλλοδαπή πλοιοκτήτρια εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4141/2013
      Ε.2018/2019 Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από μερίσματα που αποκτά φυσικό πρόσωπο - φορολογικός κάτοικος Ελλάδας από αλλοδαπή εταιρεία και πίστωση του φόρου αλλοδαπής
      Ε.2017/2019 Διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία μεταβολής φορολογικής κατοικίας στο Κουβέιτ
         
  4.5. Ενδοομιλικά μερίσματα - Φόρος μερισμάτων
         
      Ε.2128/2019 Παραγραφή απαιτήσεων από μερίσματα κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 του ν.δ. 1195/1942
      Α.1223/2019 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης φόρου μερισμάτων, καθώς και εκτάκτων αμοιβών και ποσοστών (bonus) επιπλέον των μισθών, με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 43 του ν. 4111/2013 (Α΄18), όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με το άρθρο 53 του ν. 4607/2019 (Α΄65), καθορισμός των δικαιολογητικών που συνυποβάλλονται με αυτή και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών
      Ε.2092/2019 Παροχή οδηγιών σχετικά με τη μείωση του συντελεστή φορολογίας και παρακράτησης φόρου μερισμάτων από 15% σε 10%, με βάση τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 65 του ν.4603/2019
      1075662 ΕΞ 2019 Έκδοση του Εγχειριδίου απαντήσεων στα συνηθέστερα ερωτήματα, που αφορούν στα ενδοομιλικά μερίσματα», Μαΐου 2019
      Ε.2088/2019 Συμπλήρωση της ΠΟΛ.1039/2015 εγκυκλίου αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 48 του ν.4172/2013
      Παρακράτηση φόρου μερισμάτων και χρόνος κτήσης εισοδήματος για το έτος 2018
         
  4.6. Λοιπά θέματα φορολογίας εισοδήματος
         
      Ε.2152/2019 Παροχή οδηγιών για τη φορολογική αντιμετώπιση μεταβίβασης ακινήτου από φυσικό πρόσωπο-ομόρρυθμο μέλος προσωπικής εταιρίας
      ΣτΕ 2661/2018 Συνταγματική η επιστροφή των σχηματισθέντων βάσει του άρθρου 2 του ν. 3220/2004 αφορολόγητων αποθεματικών
      Ε.2137/2019 Διευκρινίσεις για θέματα ανάλωσης κεφαλαίου προηγούμενων ετών για τις ανάγκες εφαρμογής της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 2 του άρθρου 34 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος
      Ε.2141/2019 Διευκρινίσεις για ζητήματα που άπτονται των βραχυχρόνιων μισθώσεων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού
      Άρθρα Κανόνες για τις Ελεγχόμενες Αλλοδαπές Εταιρείες - Άρθρο 66 ν. 4172/2013
      Ναυτιλιακές επιχειρήσεις και νέο Συνυποσχετικό - Διευκρινίσεις από την ΑΑΔΕ για την εφαρμογή του
      1098681 ΕΞ 2019 Έκδοση του Εγχειριδίου Ερωτήσεων-Απαντήσεων σε Φορολογικά Θέματα, Ιουνίου 2019
      Εγχειρίδιο ερωτήσεων-απαντήσεων σε φορολογικά θέματα (Ιούνιος 2019)
      Ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρίες - Οι νέες διατάξεις
      (Upd) Φορολογική αντιμετώπιση της μηνιαίας αποζημίωσης σε διανομείς (delivery)
      Ανάλωση κεφαλαίου σε περίπτωση θανάτου ενός εκ των συζύγων
      Ε.2113/2019 Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 43 του ν.4111/2013, όπως αυτές ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με το άρθρο 53 του ν.4607/2019
        Με βάση τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 43 του ν.4111/2013, όπως ισχύει, στα γραφεία ή υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων οποιουδήποτε τύπου ή μορφής, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 25 του ν. 27/1975, καθώς και στις ημεδαπές επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί στο άρθρο 25 του ν. 27/1975, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου αυτού, επιβάλλεται εισφορά, αορίστου χρόνου, επί του ετήσιου ποσού του συνολικού εισαγόμενου και μετατρεπόμενου σε ευρώ συναλλάγματος και του συνολικού εισαγόμενου ποσού σε ευρώ. Ειδικότερα, η εν λόγω εισφορά επιβάλλεται στις πιο πάνω επιχειρήσεις με αντικείμενο εργασιών τη ναύλωση, ασφάλιση, διακανονισμό αβαριών, μεσιτεία αγοραπωλησιών ή ναυπηγήσεων ή ναυλώσεων ή ασφαλίσεων πλοίων με ελληνική ή ξένη σημαία, πάνω από πεντακόσιους (500) κόρους ολικής χωρητικότητας, εξαιρούμενων των επιβατηγών ακτοπλοϊκών πλοίων και των εμπορικών πλοίων που εκτελούν εσωτερικούς πλόες, καθώς και με την αντιπροσώπευση πλοιοκτητριών εταιρειών, ως και επιχειρήσεων που έχουν σαν αντικείμενο εργασιών τις ίδιες με τις παραπάνω αναφερόμενες δραστηριότητες για το εισαγόμενο και μετατρεπόμενο σε ευρώ συνάλλαγμα και το συνολικό εισαγόμενο ποσό σε ευρώ.
      Άρθρα Φορολογική αντιμετώπιση των επιχορηγήσεων επενδύσεων του αναπτυξιακού νόμου ν. 3299/2004, σε συνδυασμό με τα προβλεπόμενα στο ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα» - ΣΟΛ ΑΕ
      ΣτΕ 2570/2018 Το τεκμήριο φορολογητέου εισοδήματος λόγω δαπάνης για την αγορά ακινήτου εφαρμόζεται μόνον σε πρόσωπα που έχουν την κατοικία τους ή πηγές εισοδημάτων στην Ελλάδα
      1085513 ΕΞ 2019 Υποβολή φορολογικών δηλώσεων επιτηδευματιών που ασκούν αγροτικά επαγγέλματα
      Άρθρα Η φορολογία των Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΑΣ) και των μελών τους (μετά το ν. 4612/2019) και η Φορολογία Αναγκαστικών Δασικών Συνεταιρισμών
      Ε.2105/2019 Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 51, 78, 80 και 81 του ν.4611/2019 (ΦΕΚ Α' 73)
      Ε.2103/2019 Φορολογική μεταχείριση ιδιωτών μεταφραστών του Υπουργείου Εξωτερικών οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες μέσω της Μεταφραστικής Υπηρεσίας του ΥΠΕΞ σε Υπηρεσίες του Δημοσίου
      Ε.2104/2019 Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 10 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013, όπως αυτές τέθηκαν με την παρ. 13 του άρθρου 115 του ν.4549/2018, αναφορικά με τη φορολογική μεταχείριση των μη διανεμηθέντων κερδών νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων σε περίπτωση αλλαγής κατηγορίας βιβλίων από διπλογραφικά σε απλογραφικά
      Άρθρα Η φορολόγηση αποθεματικών από sale and lease back σε περίπτωση υπεκμίσθωσης ακινήτων
      Ε.2091/2019 Φορολογική μεταχείριση οφειλών που επανατιμολογούνται σε συνδεδεμένη εταιρεία κατόπιν παραίτησης από το δικαίωμα είσπραξής τους βάσει αμοιβαίας συμφωνίας, πριν την έναρξη ισχύος των διατάξεων του ν.4172/2013
      E.2095/2019 Κοινοποίηση διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 27 του ν.4596/2019 (Α' 32), αναφορικά με το χρόνο έκδοσης του φορολογικού παραστατικού για την αποζημίωση (αμοιβή) που καταβάλλεται σε δικηγόρο υπηρεσίας
      «Μπλοκάκια»: Εγχειρίδιο ερωταπαντήσεων από την ΑΑΔΕ
      Ε.2085/2019 Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τον τόπο παροχής των υπηρεσιών νοσοκομειακής και ιατρικής περίθαλψης ασθενών
      Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις Φόρος εισοδήματος εργοληπτών
      Ε.2079/2019 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 52 του ν. 4609/2019 (Α΄67/03.05.2019) αναφορικά με τον ειδικό φόρο επί των τηλεοπτικών διαφημίσεων
      Ε.2073/2019 Κοινοποίηση της αριθμ. Α.1137/09.04.2019 Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ (ΦΕΚ 1329Β' & ΑΔΑ: 6ΦΠ346ΜΠ3Ζ-ΚΦΡ) «Διαδικασία αποστολής ενσήμων ταινιών φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών από εγκεκριμένους αποθηκευτές σε καπνοβιομηχανίες στο εσωτερικό της χώρας για επικόλληση αυτών στις μονάδες συσκευασίας προϊόντων, τα οποία προορίζονται για κατανάλωση στο εσωτερικό της χώρας»
      Άρθρα Κανόνας περιορισµού των τόκων - Άρθρο 49 Ν.4172/2013 - Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 49 βάσει της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/1164
      ΣτΕ 329/2018 Αυτοτελές πρόστιμο της διάταξης της παρ. 4 του άρθρου 39 του ΚΝ 2238/1994. Παρακολουθηματικός χαρακτήρας προστίμου. Παραγραφή
      Δάνειο από πατέρα σε τέκνο - Φορολογική αντιμετώπιση
      Ε.2060/2019 Φορολογική μεταχείριση αμοιβών που καταβάλλονται σε εμπειρογνώμονες που απασχολούνται στα ευρωπαϊκά προγράμματα διδυμοποίησης
      Άρθρα Φορολογική αντιμετώπιση εταιρικών μετασχηματισμών
      Ε.2046/2019 Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 58 του ν.4172/2013, όπως αυτές ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με το άρθρο 23 του ν.4579/2018 [Πώς προσδιορίζεται ο φορολογικός συντελεστης στις επιχειρήσεις με έναρξη χρήσης την 1/6]
      Οι αμοιβές που λαμβάνουν νομικά πρόσωπα που δεν έχουν τη φορολογική τους κατοικία και δεν διατηρούν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, για τη χρήση πλατφόρμας λογισμικού για καταχώριση διαφημίσεων περιλαμβάνεται στην έννοια των δικαιωμάτων, κατά την έννοια του σχετικού περί δικαιωμάτων άρθρου 12 της οικείας σύμβασης - ΣΟΛ Crowe
      Ε.2028/2019 Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 42 του ν. 4172/2013 κατά τη σύσταση ή μεταβίβαση του δικαιώματος επικαρπίας μετοχών, έναντι τιμήματος
      Ε.2019/2019 Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από παροχές ομαδικών συνταξιοδοτικών προγραμμάτων πηγής Ελλάδας που λαμβάνει φορολογικός κάτοικος Ελβετίας - Σύμβαση μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ελβετικής Ομοσπονδίας για την αποφυγή της Διπλής Φορολογίας αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και του συνημμένου σ’ αυτή Πρωτοκόλλου (Ν.1502/1984, ΦΕΚ192/1984, Ν.4034/2011 ΦΕΚ 269/2011, Ν.4105/2013 ΦΕΚ 5/2013)
      Α.1035/2019 Τροποποίηση της απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, ΠΟΛ 1115/2016 «Φορολογική αντιμετώπιση της επιστροφής χρηματικών ποσών από τους Κατόχους Αδείας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρμακευτικών προϊόντων προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.), βάσει των διατάξεων του ν. 4052/2012»
      Ε.2020/2019 Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από κατασκευή πλατφόρμας λογισμικού ERP και παροχή σχετικών υπηρεσιών πηγής Βουλγαρίας που λαμβάνει φορολογικός κάτοικος Ελλάδας - Σύμβαση μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας για την αποφυγή της Διπλής Φορολογίας και την πρόληψη της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου (Ν. 2255/1994, ΦΕΚ 195/18.11.1994/τ.Α')
      Ε.2021/2019 Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 62 του ν. 4389/2016
        Φορολογική μεταχείριση της ωφέλειας που αποκτά φυσικό πρόσωπο από τη διαγραφή μέρους ή του συνόλου του χρέους προς πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα
      Δ. ΟΡΓ. Δ 1008736 ΕΞ 2019 Περί των υπηρεσιών, των φορέων και των προσώπων που διενεργούν μεταφράσεις αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων, τα οποία οι ενδιαφερόμενοι προσκομίζουν στις υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), για τη διεκπεραίωση υποθέσεών τους
      Α.1007/2019 Καθορισμός των επιλέξιμων δαπανών, των κατηγοριών των οπτικοακουστικών έργων, της διαδικασίας και του χρόνου ελέγχου της τήρησης των όρων και προϋποθέσεων των διατάξεων του άρθρου 71Ε του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167), καθώς και των προϋποθέσεων, των όρων και της διαδικασίας και κάθε άλλης λεπτομέρειας για την εφαρμογή του άρθρου αυτού
      ΠΟΛ.1244/2018 Καθορισμός των προϋποθέσεων, των όρων, της διαδικασίας, του τρόπου υπολογισμού του μέσου όρου απασχόλησης, καθώς και λοιπές αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 71Δ του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α’167)
        Σε περίπτωση δαπάνης απόκτησης περιουσιακού στοιχείου από φυσικό πρόσωπο, φορολογικό κάτοικο Ελλάδος, που αποδεδειγμένα καταβλήθηκε στην αλλοδαπή, η μεν δαπάνη απόκτησης εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 32 του ν.4172/2013, η κάλυψη δε της εν λόγω δαπάνης στο σύνολο ή μέρος αυτής δύναται να πραγματοποιηθεί και με εισοδήματα ή άλλα ποσά αλλοδαπής προέλευσης ( π.χ. μερίσματα πλοιοκτητριών εταιρειών του άρθρου 44 του ν.4141/2013, μερίσματα μετόχων ναυλομεσιτικών και λοιπών ναυτιλιακών εταιρειών του άρθρου 25 του ν. 27/1975, τίμημα πώλησης ακινήτου στην αλλοδαπή) σύμφωνα με όσα ορίζουν οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 34 του ΚΦΕ, τα οποία έχουν περιληφθεί στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, χωρίς την προϋπόθεση εισαγωγής αυτών στην Ελλάδα.
      Ε.2006/2019 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 56 του ν. 4583/2018 (Α΄ 212/18.12.2018)
        I. ΑΡΘΡΟ 57 Ν.4587/2018  
Με το άρθρο 57 του ν.4587/2018, τροποποιήθηκε η παράγραφος 18 του άρθρου 72 του ν.4172/2013. Συγκεκριμένα, με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, ορίζεται ότι για συμβάσεις χρηματοοικονομικής μίσθωσης, οι οποίες είχαν συναφθεί πριν την 1.1.2014, εφαρμόζονται οι διατάξεις του προϊσχύοντος Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.2238/1994) μέχρι τη λήξη τους.
II. ΑΡΘΡΟ 59 Ν.4587/2018
Με το άρθρο 59 του ν.4587/2018, τροποποιήθηκε το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν.2238/1994 (Α΄151). Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, οι ως άνω διατάξεις, με βάση τις οποίες μέχρι την τροποποίησή τους οριζόταν ότι η μίσθωση ακινήτου, στο οποίο λειτουργούσε επιχείρηση, μετά του τυχόν υφιστάμενου εξοπλισμού, σε άλλη επιχείρηση, δεν συνιστά μεταβίβαση επιχείρησης για την επιβολή φόρου υπεραξίας, καταλαμβάνουν και περιπτώσεις όπου ο τυχόν υφιστάμενος στο μίσθιο εξοπλισμός μισθώνεται ή αγοράζεται από τον μισθωτή. Οι διατάξεις αυτές καταλαμβάνουν εκκρεμείς υποθέσεις, για τις οποίες έχει ήδη επιβληθεί φόρος υπεραξίας κατά το άρθρο 13 του ν.2238/1994.
III. ΑΡΘΡΟ 60 Ν.4587/2018
Με το άρθρο 60 του ν.4587/2018, παρατείνεται μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2019 η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 10 του ν.2579/1998 (Α΄31) για καταβολή εφάπαξ παγίων ποσών φόρου κατά τη μεταβίβαση από επαχθή αιτία, περιλαμβανομένης και της ανταλλαγής, αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης των περιπτώσεων β΄, γ΄ και δ΄ των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού (ΤΑΞΙ, τουριστικά λεωφορεία, λεωφορεία ενταγμένα σε ΚΤΕΛ

 

 

5 Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.)
         
  5.1. Γενικά
         
      Τα προσωπικά στοιχεία των καταναλωτών της ετοιμάζεται να διαβιβάσει στην ΑΑΔΕ η ΔΕΗ
      Διασύνδεση της ΑΑΔΕ με το ΓΕΜΗ και με τα Ληξιαρχεία των Δήμων, τις Μητροπόλεις και το Μητρώο Πολιτών
      Ε.2140/2019 Οδηγίες σχετικά με την εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων καθώς και την επιστροφή φόρου εισοδήματος σε νομικά πρόσωπα / νομικές οντότητες και πιστωτικού υπολοίπου Φ.Π.Α., σε περίπτωση μη προσκόμισης δικαιολογητικών
      Ε.2123/2019 Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1165/2018 εγκυκλίου ως προς την εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 1 και 5 του άρθρου 84 του ν.2238/1994, αναφορικά με την πενταετή και δεκαπενταετή προθεσμία παραγραφής, αντίστοιχα, μετά την έκδοση της αριθμ. 732/2019 απόφασης του Β' Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας
      Ε.2125/2019 Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 469 του νέου Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019) περί του αδικήματος της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο
      Α.1236/2019 Καθορισμός ειδικότερων θεμάτων για την εφαρμογή του άρθρου 130 του ν. 4611/2019 περί προοδευτικού περιορισμού των κατασχέσεων που επιβάλλονται από τη Φορολογική Διοίκηση
      Τροποποιητικές δηλώσεις αγροτών λόγω επιδοτήσεων με μεταφερόμενες ζημιές
      Παραγραφή μη αναληφθέντων μερισμάτων
      Πρόστιμα εκπρόθεσμων αρχικών και τροποποιητικών δηλώσεων εισοδήματος φορολογικού έτους 2018
      Η προθεσμία παραγραφής της εκπρόθεσμης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 84 του ν. 2238/1994 - Δίκη πιλότος
      Ε.2097/2019 Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 65Α του ν.4174/2013 για τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές και τις ελεγκτικές εταιρείες
      Άρθρα Κοινοί τραπεζικοί λογαριασμοί και φορολογικές υποχρεώσεις των συνδικαιούχων
      Ε.2010/2019 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 68 του ν. 4587/2018 (ΦΕΚ Α΄ 218/24.12.2018), αναφορικά με την προθεσμία εξέτασης της ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (Δ.Ε.Δ.) και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή τους
        -Αναστολή της προθεσμίας εξέτασης της ενδικοφανούς προσφυγής
-Παράταση της προθεσμίας εξέτασης της ενδικοφανούς προσφυγής
      Ε.2006/2019 Προσθήκη στο Παράρτημα του ΚΦΔ του ποσοστού 5% των εισπραττόμενων από τις ιδιωτικές Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης νοσηλίων - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 56 του ν. 4583/2018
         
  5.3. Αποφάσεις Σ.τ.Ε
         
      ΣτΕ 438/2019 Πρόστιμο ΚΒΣ για λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων.
      ΣτΕ 409/2018 Πράξη της φορολογικής αρχής που εκδόθηκε κατά συνεκτίμηση τόσο στοιχείων που κατασχέθηκαν παρατύπως όσο και άλλων που δεν συνδέονται προς αυτά και που έχουν νομίμως ληφθεί υπ' όψη από τη φορολογική αρχή, απόκειται στα δικαστήρια της ουσίας, να κρίνουν κατά πόσον η πράξη μπορεί, ασυνδέτως προς τα παρατύπως κατασχεθέντα να θεμελιωθεί αυτοτελώς, κατά την πραγματική της βάση, στα λοιπά στοιχεία
      ΣτΕ 548/2018 Δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης
      ΣτΕ 1740/2018 Ερμηνεία των διατάξεων του άρθρου 61 παρ. 5 του ΚΦΕ (2238/1994). Στη διατυπούμενη στη φορολογική δήλωση επιφύλαξη πρέπει να παρατίθενται συγκεκριμένα οι λόγοι, καθώς και το ύψος και η φύση των σχετικών κονδυλίων, ώστε να μπορεί η φορολογική αρχή να αποφανθεί επί αυτής, άλλως η επιφύλαξη θεωρείται ανύπαρκτη και δεν δύναται να γίνει δεκτή
      ΣτΕ 175/2018 ΚΒΣ και επιβολή προστίμου για έκδοση εικονικού φορολογικού στοιχείου. Προϋποθέσεις εφαρμογής της αρχής ne bis in idem
      ΣτΕ 2350/2018 Δεν αποτελούν συμπληρωματικά στοιχεία εκείνα τα οποία είτε είχαν περιέλθει σε γνώση της φορολογικής αρχής εντός της προβλεπόμενης στην παράγραφο 1 του άρθρου 84 του ν.2238/1994 πενταετίας και αγνοήθηκαν ή δεν ελήφθησαν προσηκόντως υπόψη από αυτήν
      ΣτΕ 732/2019 Εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης κατ' άρθρο 84 παρ. 1 του ν. 2238/1994 και παραγραφή δικαιώματος Δημοσίου κοινοποίησης φύλλου ελέγχου
      ΣτΕ 351/2019 Έννοια (χρηματικής) διοικητικής κύρωσης - Διάκριση από μέτρα ανόρθωσης οικονομικής ζημίας του Δημοσίου - Ο «πρόσθετος φόρος» του άρθρου 1 του ν. 2523/1997 έχει το χαρακτήρα διοικητικής κύρωσης
      ΣτΕ 380/2019 Δεν είναι εικονικό το τιμολόγιο που ακυρώθηκε, από τον εκδότη-επιτηδευματία, χωρίς το στοιχείο να περιέλθει στο πρόσωπο που μνημονεύεται σε αυτό ως αγοραστής
      ΣτΕ 2104/2018 Πράξη προσδιορισμού φόρου κληρονομιάς. Παραγραφή
      ΣτΕ 2796/2018 Αναδρομική εφαρμογής ηπιότερης κύρωσης - Έκταση εξουσίας δικαστηρίου - Αυτεπάγγελτη εξέταση λόγων προσφυγής
       ΣτΕ 2457/2018 Περί υποχρέωσης των δικηγόρων να αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα
      ΣτΕ 2814/2018 Διαγραφή εταίρου ΕΠΕ - Χρέη της ΕΠΕ, λήψη εικονικών τιμολογίων, μεταφορά έδρας, αδράνεια, δεν αποτελούν λόγους που εμποδίζουν τη χορήγηση της βεβαίωσης διαγραφής του εταίρου
      ΣτΕ 380/2019 - Δεν είναι εικονικό το τιμολόγιο που ακυρώθηκε, από τον εκδότη-επιτηδευματία, χωρίς το στοιχείο να περιέλθει στο πρόσωπο που μνημονεύεται σε αυτό ως αγοραστής
      ΣτΕ 2221/2018 Αρχή της αναδρομικής εφαρμογής της ελαφρύτερης φορολογικής κύρωσης
      ΣτΕ 1348/2018 Εταίρος και Συνδιαχειριστής ΕΠΕ. Εξωλογιστικός προσδιορισμός των καθαρών κερδών της εταιρείας. Έκδοση φύλλου ελέγχου με το οποίο καταλογίσθηκε φόρος εισοδήματος σε βάρος εταίρου της ΕΠΕ, για κέρδη από τη συμμετοχή του σε αυτή
         
  5.4. Φορολογικοί έλεγχοι
         
      Α.1293/2019 Πρόγραμμα ελέγχου προσώπων που τηρούν απλογραφικά βιβλία, για φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά
      Ο ΔΕΛ Α 1112676 ΕΞ 2019 Ανάρτηση υποθέσεων και αξιολόγηση αυτών στο πλαίσιο των διατάξεων των παραγράφων 4 και 6 της αριθ. ΔΕΛ Β 1190548 ΕΞ 2018/24-12-2018 (Β'6211) Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., όπως ισχύει, περί καθορισμού του αριθμού φορολογικών ελέγχων που θα διενεργηθούν το έτος 2019
      Α.1161/2019 Τροποποίηση της με αριθμ. ΔΕΛ Β 1190548 ΕΞ 2018/24-12-2018 (Β’6211) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, περί καθορισμού του αριθμού φορολογικών ελέγχων που θα διενεργηθούν κατά το έτος 2019, όπως ισχύει
      1093062 ΕΞ 2019 Τροποποίηση της ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. 1003215 ΕΞ 2019/ 9-1-2019 (Β΄233) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. περί καθορισμού του αριθμού φορολογικών ελέγχων και ερευνών που θα διενεργηθούν από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. κατά το έτος 2019
      Α.1105/2019 Τροποποίηση της αριθ. ΔΕΛ Β 1190548 ΕΞ 2018/24-12-2018 (Β'6211) Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων περί καθορισμού του αριθμού φορολογικών ελέγχων που θα διενεργηθούν κατά το έτος 2019
      ΔΕΛ Β 1190548 ΕΞ 2018 Καθορισμός του αριθμού φορολογικών ελέγχων που θα διενεργηθούν κατά το έτος 2019
      1003215 ΕΞ 2019 Καθορισμός του αριθμού φορολογικών ελέγχων και ερευνών που θα διενεργηθούν από τις Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων κατά το έτος 2019
     
  5.5. Αποφάσεις Δ.Ε.Δ.
         
      ΔΕΔ Α 2273/2019 Χωρίς πρόστιμο εκπρόθεσμη υποβολή τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολ. έτους 2017 για δήλωση αναπηρίας
      ΔΕΔ Α 2323/2019 Καταθέσεις από μετόχους ΑΕ για μελλοντική αύξηση κεφαλαίου δεν υπόκειται σε χαρτόσημο ανεξάρτητα αν είχε προηγηθεί ή όχι η απόφαση ΓΣ ή ΔΣ
      ΔΕΔ 2178/2019 Επιβολή προστίμου για την υποχρεωτική απόσυρση κάποιων μοντέλων ΦΗΜ
      ΔΕΔ 1809/2019 Για την υπαγωγή των συμβάσεων μεταξύ ιδιωτών σε αναλογικό τέλος χαρτοσήμου πρέπει οι συμβάσεις αυτές να καταρτίζονται εγγράφως, αν μία σύμβαση δεν καταρτίστηκε εγγράφως δεν υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου.
      ΔΕΔ 2372/2019 Εκπτώσεις οι οποίες δεν φέρουν τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά έκπτωση επί τζίρου δεν γνωστοποιούνται στην ΔΟΥ
      ΔΕΔ Α 2272/2019 ΣΑΔΦ Ελλάδος - Αγγλίας - Το εισόδημα που αποκτά φορολογικός κάτοικος αλλοδαπής, με οποιαδήποτε μορφή (ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο), από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα δεν τον καθιστά φορολογικό κάτοικο Ελλάδας.
      ΔΕΔ 2056/2019 Χαρτόσημο σε δάνεια εξωτερικού που εμβάστηκαν σε τραπεζικό λογαριασμό ημεδαπής χρησιδάνειο
      ΔΕΔ 1645/2019 Άρθρο 39α: Υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι ο αγοραστής των αγαθών
      ΔΕΔ 2003/2019 Λογιστικές διαφορές λόγω ασαφούς περιγραφής των υπηρεσιών σε τιμολόγια παροχής
      ΔΕΔ 1616/2019 Πρόστιμο λόγω εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης ΦΣΚ ΙΚΕ
      ΔΕΔ 2034/2019 Υπολογισμός τεκμαρτού εισοδήματος από ιδιοκατοίκηση - Βάση υπολογισμού της αξίας από οικοδομές και όχι από εδαφικες εκτάσεις - ΚΦΕ 2238/1994
      ΔΕΔ 2086/2019 Λογιστικές διαφορές, έξοδα ταξιδίων και διαμονής ως παραγωγικές δαπάνες για την επιτέλεση έργου
      ΔΕΔ 1274/2019 Έμμεσος προσδιορισμός αποκρυβείσας ύλης από επιχειρηματική δραστηριότητα. Αναγωγή των αγορών σε πωλήσεις. Κύρος βιβλίων. Εξωλογιστικός προσδιορισμός
      ΔΕΔ 2102/2019 Για τον προσδιορισμό του εισοδήματος από ιδιοχρησιμοποίηση δεν χρησιμοποιούνται οι αξίες με τις οποίες προσδιορίζεται ο ΕΝΦΙΑ - Αποσβέσεις δικαιωμάτων
      ΔΕΔ Θ 1625/2019 Μη δήλωση έναρξης υποκαταστήματος ημερόπλοιου - Υποκατάστημα - Εκδοση φορολογικών στοιχείων χωρίς χρήση ΦΗΜ
      ΔΕΔ 1628/2019 Παράληψη μεταβολής Μ3 που οφείλεται σε υπαιτιότητα ΓΕΜΗ
      ΔΕΔ 1117/2019 Προσαύξηση περιουσίας από ποσά που δόθηκαν για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
      ΔΕΔ 1410/2019 Εισόδημα - Λογιστικές διαφορές - Δώρα σε προμηθευτές - Γεύματα
      ΔΕΔ Α 1755/2019 Βελτιώσεις προσθήκες παγίων που εκπέσθηκαν ως δαπάνες
      ΔΕΔ 1591/2019 Τέλη χαρτοσήμου επί ταμειακής διευκόλυνσης εταίρου προς την εταιρεία του
      ΔΕΔ Θ 1004/2019 Μη επιβολή ειδικής κύρωσης του άρθρου 8 παρ. 12 του Ν.1882/1990 για λήψη εικονικού τιμολογίου στην περίπτωση που το ΦΠΑ έχει ήδη βεβαιωθεί σε βάρος της εκδότριας
      ΔΕΔ Θ 1107/2019 Εργασίες καλωδιώσεων, εγκατάστασης τηλεφωνικού κέντρου, και ελαιοχρωματισμοί δεν θεωρούνται δαπάνες βελτίωσης του ακινήτου (2238/1994)
      ΔΕΔ Θ 1379/2019 Το έλλειμμα ταμείου δεν αποτελεί αντικείμενο επιβολής ΦΠA
      ΔΕΔ 1638/2019 Επιστροφή ποσών ΦΠΑ σε αγρότη ειδικού καθεστώτος που δεν δικαιολογούνται από την ετήσια παραγωγή του
      ΔΕΔ 1530/2019 Στα ανείσπρακτα ενοίκια δεν περιλαμβάνεται η ανείσπρακτη αποζημίωση χρήσης ακινήτου
      ΔΕΔ 1132/2019 Τα πλαστά παραστατικά δεν αποτελούν νόμιμα τιμολόγια για την έκπτωση του ΦΠΑ - Η αναζήτηση στοιχείων από τα οποία αποδεικνύεται η πραγματοποίηση μιας ενδοκοινοτικής παράδοσης, εξαρτάται από τη φύση της συναλλαγής
      ΔΕΔ 1455/2019 Η τήρηση της 20ήμερης προθεσμίας προκειμένου η φορολογούμενη να εκθέσει τις απόψεις της σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου, είναι υποχρεωτική
      ΔΕΔ 2094/2019 Εκτενής χρήση ΑΛΠ αντί τιμολογίων - Μη επιστροφή ΦΠΑ για δαπάνες που δεν δικαιολογούνται
      ΔΕΔ 1409/2019 Χαρτόσημο ταμειακής διευκόλυνσης επί λογαριασμού μερισμάτων πληρωτέων και λοιπών απαιτήσεων
      ΔΕΔ Α 1317/2019 Μη αναγνώριση ΦΠΑ επαναλαμβανόμενων δαπανών δεξιώσεων ψυχαγωγίας και φιλοξενίας εποχικής ξενοδοχειακής επιχείρησης
      ΔΕΔ Α 1780/2019 Λογιστικές διαφορές και αναμόρφωση προκύπτουσα από τη μη τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων με συνδεδεμένα μέρη
      ΔΕΔ Θ 1228/2019 Παραγραφή μη αναληφθέντων μερισμάτων - Φάκελος τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών
      ΔΕΔ 1012/2019 Πρόστιμο περιβαλλοντικού τέλους σακούλας
       ΔΕΔ Α 1591/2019 Προϋποθέσεις για την επιβολή τέλους χαρτοσήμου επί καταθέσεων ή αναλήψεων - Ταμειακή διευκόλυνση εταίρου προς την εταιρεία του
      ΔΕΔ Α 1755/2019 Βελτιώσεις προσθήκες παγίων που εκπέσθηκαν ως δαπάνες
      ΔΕΔ Α 1791/2019 Καταλογισμός παραβάσεων που επηρεάζουν το κύρος των βιβλίων για την χρήση 2012
      ΔΕΔ Α 1318/2019 Μη επιβολή χαρτοσήμου σε ποσά προοριζόμενα για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύστερα από απόφαση τακτικής συνέλευσης
      ΔΕΔ Θ 1033  Μη έκπτωση δαπανών από επιχείρηση σε κράτος με προνομιακό καθεστώς (Βουλγαρία)
      ΔΕΔ Α 1126/2019 Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών από το φορολογητέο εισόδημα ελεύθερου επαγγελματία
      ΔΕΔ 1371/2019 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων - Εισόδημα - Προσαύξηση περιουσίας - Άρση τραπεζικού απόρρητου για έλεγχο λογαριασμών - Ανάλωση κεφαλαίου προηγούμενων ετών - Υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών
      ΔΕΔ 773/2019 Εισόδημα από μισθώματα, απόκλιση μεταξύ δηλωθέντων στο Ε1 και των μισθωτηρίων συμβολαίων
      ΔΕΔ Θ 551/2019 Στις περιπτώσεις θανάτου του υπόχρεου παραβάτη παύει ο σκοπός για την επιβολή προστίμου επί τυπικής διαδικαστικής παράβασης
      ΔΕΔ 585/2019 Λογιστικές διαφορές - Μη παραγωγικές δαπάνες
      ΔΕΔ Θ 1942/2018 Πως ορίζονται οι συνδικαιούχοι κέρδους από τυχερά παίγνια - Άτυπη δωρεά χρημάτων
      ΔΕΔ Α 873/2019 Λογιστικές διαφορές-ελλείμματα, πλεονάσματα απογραφής-απομείωση
      ΔΕΔ Θ 551/2019 Στις περιπτώσεις θανάτου του υπόχρεου παραβάτη παύει ο σκοπός για την επιβολή προστίμου επί τυπικής διαδικαστικής παράβασης
      ΔΕΔ Α 1200/2019 Τεκμαρτή δαπάνη ιδιόχρησης - Πληροφοριακό στοιχείο η μη καταχώρησή της, δεν επηρεάζει το φορολογικό αποτέλεσμα (Ορθή επανάληψη)
      ΔΕΔ 471/2019 Λογιστικές διαφορές - Εκπιπτόμενες δαπάνες - Ταχυδρομικά - Προμήθειες με παραστατικά αόριστης αιτιολογίας - Τέλη καθαριότητας και φωτισμού - Τηλεφωνικά
      ΔΕΔ 559/2019 Λογιστικές διαφορές - Καταχώρηση παγίου ως έξοδο - Διόδια και καύσιμα με στοιχεία που δεν αναγράφουν αριθμό κυκλοφορίας - Μη εξόφληση με τραπεζικό μέσο
      ΔΕΔ 1135/2019 Διορθωτικός προσδιορισμός - Παροχή φοροτεχνικών υπηρεσιών σε φορολογούμενους χωρίς να δηλωθεί το εισόδημα από δημόσιο υπάλληλο
      ΔΕΔ Α 935/2019 Έκπτωση ΦΠΑ rebate - Χονδρεμπορικό κέρδος φαρμακευτικών εταιρειών - Άρθρο 35 ν. 3918/2011
      ΔΕΔ 1140/2019 Φορολογική μεταχείριση εισοδήματος από μερίσματα - Εφαρμογή της σύμβασης αποφυγής διπλής φορολογίας Ελλάδας-Κύπρου
      ΔΕΔ Α 827/2019 Ανώτατο όριο δαπανών (αποδείξεων) που πρέπει να πραγματοποιηθούν για να διατηρηθεί η μείωση φόρου εισοδήματος
      ΔΕΔ 397/2019 Η αποτίμηση των αποθεμάτων λήξης με διαφορετικό τρόπο από αυτόν που ορίζεται στην παρ 1γ του άρθρου 31 του ν. 2238/1994 δεν συνιστά απόκρυψη συναλλαγής υπό την έννοια της μη έκδοσης φορολογικού στοιχείου πώλησης
      ΔΕΔ 999/2019 Δεν συνιστά προσαύξηση περιουσίας το ποσό που κατατίθεται σε προσωπικό λογαριασμό φορολογούμενου και το οποίο προέρχεται από πελάτες της εταιρείας στην οποία συμμετέχει
      ΔΕΔ 419/2019 Πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής ΜΥΦ αγροτών ειδικού καθεστώτος
      ΔΕΔ Θ 464/2019 Υποβολή αρχείου συγκεντρωτικών καταστάσεων (ΜΥΦ) για διόρθωση αποκλίσεων εξόδων το οποίο συμπεριλαμβάνει και τα έσοδα
      ΔΕΔ Α 646/2019 Το μοναδικό κριτήριο για την εφάπαξ απόσβεση κάθε παγίου είναι η αξία κτήσης του και μόνο. Η απόκτηση πολλών παγίων με ένα στοιχείο, δεν επηρεάζει τη δυνατότητα εφάπαξ απόσβεσης
      ΔΕΔ Α 743/2019 Εάν η σύμβαση δανείου καταρτίσθηκε στην αλλοδαπή, αυτή υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου στην Ελλάδα μόνο εφόσον το προϊόν του δανείου μεταφέρθηκε στην Ελλάδα
      ΔΕΔ Α 13/2018 Πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης ΦΣΚ - Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ΦΣΚ σε αύξηση κεφαλαίου
      ΔΕΔ Α 355/2019 Απόρριψη δαπανών λόγω μη εξόφλησης αυτών με τραπεζικό μέσω πληρωμής - Μη καταχώρηση απογραφής λήξης - Μη τήρηση αξιόπιστου λογιστικού συστήματος
      ΔΕΔ 213/2019 Tυχόν αστική, πειθαρχική και ποινική ευθύνη του λογιστή δεν απαλλάσσει τον επιτηδευματία από τη δική του ευθύνη - Λήψη εικονικών τιμολογίων 
      ΔΕΔ Θ 259/2019 Χαρτόσημο σε άτυπο δάνειο. Καταθέσεις σε λογαριασμό φυσικού προσώπου από άλλο φυσικό πρόσωπο
      Μη επιβολή προστίμου σε εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης παρακρατούμενου φόρου από επιχειρηματική δραστηριότητα όταν η συναλλαγή είναι κάτω από 300,00 ευρώ
      ΔΕΔ 10/2018 Η μη έκδοση στοιχείου διακίνησης δεν καθιστά μη αξιόπιστο το λογιστικό σύστημα
      ΔΕΔ 4988/2018 (Ορθή επανάληψη) Πρόστιμο του άρθρου 58 του ν. 4174/2013 λόγω ανακρίβειας δήλωσης από λάθος παρακρατηθέντες φόρους - Μη αναγνώριση δαπανών λόγω εξόφλησης χωρίς χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής
      ΔΕΔ 4742/2018 Εκπρόθεσμη δήλωση ΦΠΑ - Ακύρωση προστίμου λόγω ανωτέρας βίας
      ΔΕΔ 1940/2018 Το τεκμήριο ΕΙΧ εφαρμόζεται και για φυσικά πρόσωπα με αυτοκίνητα που έχουν ξένους αριθμούς και κυκλοφορούν στην Ελλάδα
      ΔΕΔ 5063/2018 Μη απαλλαγή από τον ΕΦΑ σε ακίνητο ναυτιλιακής που παραχωρείται δωρεάν σε άλλη ναυτιλιακή
      ΔΕΔ 5149/2018 Μερική αποδοχή - Δαπάνες ανέγερσης επενδυτικού παγίου ατομικής όταν δεν καλύπτεται από επιδότηση θεωρείται αύξηση κεφαλαίου και εμπίπτει στα τεκμήρια
      ΔΕΔ 212/2019 Πρόστιμο εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης με την οποία δηλώνεται επιπλέον φορολογητέα ύλη χωρίς να προκύπτει φόρος προς καταβολή
      ΔΕΔ 4976/2018 Προσαύξηση εσόδων λόγω αρνητικού μικτού κέρδους
      ΔΕΔ 4809/2018 Απόρριψη έκπτωσης τόκων δανείου οι οποίοι καταχωρήθηκαν στο έτος που αφορούν εκπρόθεσμα
      ΔΕΔ 5175/2018 Τροποποιητική δήλωση Ε9 για τη διαγραφή ακινήτου που δηλώθηκε βάσει των διατάξεων του ν. 4446/2016
      ΔΕΔ 4988/2018 Πρόστιμο του άρθρου 58 του ν. 4174/2013 λόγω ανακρίβειας δήλωσης από λάθος παρακρατηθέντες φόρους - Μη αναγνώριση δαπανών λόγω εξόφλησης χωρίς χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής
      ΔΕΔ 1736/2018 Δεν επιβάλλεται πρόστιμο για τη μη διαφύλαξη αχρησιμοποίητων στοιχείων
      ΔΕΔ 1636/2018 Κτήση εισοδήματος από αποζημίωση λόγω λύσεως εμπορικής συνεργασίας
      Η δωρεάν παραχώρηση, σε ιδιωτική κλινική, της χρήσης ιατρικού μηχανήματος αποτελεί σύμβαση χρησιδανείου του άρθρου 810 α.κ. υποκείμενη σε αναλογικό τέλος χαρτοσήμου
      Δεκτές γίνονται από την ΔΕΔ οι προσφυγές για τους αμειβόμενους με «μπλοκάκι» που δεν είχαν το σωστό ΚΑΔ στις δηλώσεις του 2017

 

 

6 Εργατικά - Απασχόληση - Πρόνοια - ΣΣΕ
     
  6.1. ΕΡΓΑΝΗ
     
      36725/138/20.8.2019 Αναβάθμιση Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ κατ' εφαρμογή των νομοθετικών ρυθμίσεων του άρθρου 117 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (ΦΕΚ 134/Α')
      Από σήμερα η αναβάθμιση του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ για την παύση του πεδίου που αφορά τον βάσιμο λόγο απόλυσης
      Άρθρα Υποβολή στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης [ΣΕΠΕ ΟΑΕΔ ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ ΕΤΑΜ)] εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ
      Αναβάθμιση του «ΕΡΓΑΝΗ» σχετικά με το βάσιμο λόγο καταγγελίας της σύμβασης
      ΕΡΓΑΝΗ: Αλλαγές στην απόφαση για την υποβολή των εντύπων - Νέο έντυπο αναγγελίας έναρξης/μεταβολών πρακτικής άσκησης σπουδαστών/φοιτητών - 30294/Δ1.10558/2019 Όροι και προϋποθέσεις ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ σύμφωνα με την υπ' αριθ. οικ. 29147/Δ1.10258/27-6-2019 απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β' 2639)
      27117/102/2019 Αναβάθμιση Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ κατ' εφαρμογή των νομοθετικών ρυθμίσεων του άρθρου 48 του ν. 4611/2019 (Α’ 73) - μετάθεση της ημερομηνίας αναβάθμισης
      26100/98/2019 Αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ κατ' εφαρμογή των νομοθετικών ρυθμίσεων του άρθρου 48 του ν.4611/2019 (Α' 73)
      Παράταση υποβολής εντύπου Ε4 (πίνακας προσωπικού)]
      9329/Δ1.3197 Τροποποίηση της αριθμ. οικ. 4595/Δ1.1613/31-1-2019 (Β΄ 234) υπουργικής απόφασης «Παράταση της προθεσμίας υποβολής του εντύπου Ε4 (Πίνακας Προσωπικού), συμπληρωμένου μόνο με τα στοιχεία της μεταβολής των αποδοχών, λόγω της αύξησης του κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας».
      Σημείωμα ΔΕΝ: «Τα κατώτατα όρια και οι τριετίες, υποχρεώσεις έναντι του ΕΡΓΑΝΗ κ.λπ.»
      Άρθρα Ε9 - Σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης και εκ περιτροπής εργασίας
      4595/Δ1.1613/2019 Παράταση της προθεσμίας υποβολής του εντύπου Ε4 (Πίνακας Προσωπικού), συμπληρωμένου μόνο με τα στοιχεία της μεταβολής των αποδοχών, λόγω της αύξησης του κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας
      2428/Δ1.853/2019 Παράταση της προθεσμίας υποβολής του εντύπου Ε11 (Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας) όπως περιγράφεται στην παρ. 4.23 του άρθρου 4 της αριθμ. οικ. 32143/ Δ1.11288/11-6-2018 (Β' 2401/22-6-2018) απόφασης της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)», για το έτος 2019
      Άρθρα Ε11 - Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας
     
  6.2. Λοιπά εργατικά θέματα
     
      Οδηγίες σχετικά με την κατάργηση του βάσιμου λόγου στις απολύσεις
      Καταργούνται οι διατάξεις για το βάσιμο λόγο απόλυσης, την αναστολή προθεσμιών κατά την συμφιλιωτική διαδικασία και την ευθύνη εργολάβου και υπεργολάβου έναντι εργαζομένων
      Στην «τσιμπίδα» των ελεγκτών του ΣΕΠΕ οι εργοδότες που θα προβούν σε απολύσεις τον Αύγουστο
      Εργαζόμενοι που χρησιμοποιούν μοτοποδήλατο ή μοτοσυκλέτα - Εφαρμογή άρθρου 56 ν. 4611/2019
      29164/755/2019 Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός ύψους προστίμων που επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές Εργασίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)
      17314/2019 Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 50067/ 28/27.11.2017 «Ηλεκτρονική Βάση καταχώρισης δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας και διαδικασία ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας μέσω ΟΠΣ-ΣΕΠΕ»
      Yπόθεση C-437/17 Δικαιώματα σε ετήσια άδεια μετ’ αποδοχών με βάση τον χρόνο υπηρεσίας του εργαζομένου στον εργοδότη - Μερική μόνο προσμέτρηση των περιόδων προϋπηρεσίας σε άλλους εργοδότες
      7613/395/2019 Οδηγίες για την εφαρμογή του κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας
      ΣτΕ 18/2019: Συνταγματική η λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές
      Αναλυτικά οι αλλαγές στον κατώτατο μισθό - Ποια επιδόματα επηρεάζονται - Υπεγράφη η απόφαση
      4241/127/2019 Καθορισμός κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας
      Ενημέρωση εργοδοτών και εργαζομένων σχετικά με τη λειτουργία επιχειρήσεων και θεμάτων εργασίας κατά τη διάρκεια ακραίων καιρικών φαινομένων (χιονοπτώσεων)
         
  6.3. Σημειώματα ΔΕΝ - Αρθρογραφία κόμβου
         
      Άρθρα Η εορτή της 15ης Αυγούστου
      Άρθρα Τρόπος υπολογισμού των ημερών αδείας που δικαιούνται οι απασχολούμενοι με διαλείπουσα ή εκ περιτροπής εργασία
      ΔΕΝ: «Λευκές» Νύκτες
      Από 1.7.2019 η υποχρεωτική καταβολή της αποζημίωσης απόλυσης και των αποδοχών εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, μέσω λογαριασμού πληρωμών
      «Ο νέος νόμος - Ν.4611/2019» - Σημείωμα της επιστημονικής ομάδος του Δ.Ε.Ν.
      Άρθρα Η εορτή του Αγίου Πνεύματος
      Η 1η Μαΐου
      Σημείωμα ΔΕΝ: «Θέματα σχετικά με την εγκύκλιο εφαρμογής της αύξησης του κατώτατου μισθού»
      «Μεγάλη Παρασκευή»
      Υπολογισμός Δώρου Πάσχα σε περίπτωση μερικής απασχόλησης - Δήλη ημέρα για την καταβολή - Κυρώσεις σε περίπτωση μη καταβολής
      Σημείωμα ΔΕΝ: «Θέματα σχετικά με τον καθορισμό νέων κατωτάτων ορίων μισθών-ημερομισθίων»
      ΔΕΝ: «Εργάσιμη η Κυριακή 20/01 για τους μισθωτούς εμπορικών καταστημάτων»
      Σημείωμα ΔΕΝ: «Συνέπειες χιονοπτώσεων»
         
  6.4. Αποφάσεις Αρείου πάγου
     
      ΑΠ 7/2019 Αποδοχές άδειας και επίδομα άδειας - Όρια βραχείας ασθενείας
      ΑΠ 258/2019 Καταγγελία σύμβασης εργασίας - Διευθυντικό στέλεχος - Ανάθεση υποδεεστέρων καθηκόντων - Πότε δεν συντρέχει περίπτωση βλαπτικής μεταβολής των όρων της σύμβασης
      ΑΠ 661/2019 Χαρακτηρισμός μηχανοτεχνίτη επισκευής αυτοκινήτων ως υπαλλήλου ή εργάτη.
      ΑΠ 662/2019 Τακτικές ή συνήθεις αποδοχές του εργαζομένου για υπολογισμό επιδομάτων εορτών και αδείας - Αξίωση για μισθό λόγω ανυπαίτιου κωλύματος
      Άρειος Πάγος 1362/2018 Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης στην περίπτωση που ο εργαζόμενος προσλαμβάνεται ως ήδη συνταξιούχος
      Άρειος Πάγος 345/2019 Πρόσθετη αμοιβή ναυτικών για μη τήρηση του ο αναγκαίου χρόνου ανάπαυσης σε δρομολόγια εξπρές - Πότε δίνεται - Προϋποθέσεις
      Άρειος Πάγος 1415/2018 Εργατικό ατύχημα - Χρηματική ικανοποίηση προς αποκατάσταση ηθική του βλάβη - Προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων στα πιστωτικά ιδρύματα
      Άρειος Πάγος 1576/2018 Καταγγελία σύμβασης εργασίας κατά την περίοδο επιβολής συστήματος εκ περιτροπής εργασίας
      Άρειος Πάγος 1389/2018 Εργατικό ατύχημα και χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης
      Άρειος Πάγος 4/2019 Σύμβαση τραπεζικού στεγαστικού δανείου σε αλλοδαπό νόμισμα (Ελβετικό φράγκο)- Δίκαιο ΕΕ - Μη μεταφορά διατάξεως οδηγίας στο εσωτερικό δίκαιο - Εξαίρεση δηλωτικών όρων από τον έλεγχο της καταχρηστικότητας ΓΟΣ
      Άρειος Πάγος 1432/2018 Παραγωγός πωλήσεων «πλασιέ»: Πότε η σύμβασή του κρίνεται ως εξαρτημένης εργασίας ή έχει χαρακτήρα παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών
      Άρειος Πάγος 1412/2018 Υπερωρία οδηγών φορτηγού αυτοκινήτου - Συμφωνία για παροχή πρόσθετης διαρκούς φύσεως εργασίας μέσα στο ωράριο
      Άρειος Πάγος 1435/2018 Ο εργοδότης, στα πλαίσια οικονομικής ή τεχνικής αναδιαρθρώσεως της επιχειρήσεώς του, μπορεί, στην περίπτωση που είναι αντικειμενικά δυνατή η συνέχιση της απασχολήσεως του εργαζομένου με διαφορετικούς (δυσμενέστερους) όρους εργασίας, που είναι, οπωσδήποτε, ηπιότερο από την απόλυση μέτρο, να προτείνει στον εργαζόμενο την τροποποίηση αυτή και μόνον όταν αυτός την απορρίψει, να προχωρήσει στην καταγγελία, η οποία τότε, αποτελούσα το έσχατο μέσο (ultima ratio), είναι έγκυρη
      Άρειος Πάγος 1391/2018 Διάκριση υπαλλήλου - εργάτη, μισθωτός που απασχολείται με την επισκευή ή συντήρηση μηχανών αυτοκινήτων, πιστοποιητικό εργασίας, δήλη ημέρα καταβολής μισθού και αποζημιώσεων
      Άρειος Πάγος 997/2018 Μεταβίβαση επιχείρησης - Εργαζόμενοι των οποίων λόγω μεταβίβασης της επιχειρήσεως κ.λπ. οι θέσεις εργασίας παύουν να υφίστανται στην υπηρεσία του μεταβιβάζοντος 
      Άρειος Πάγος 1300/2018  Κλαδικές συλλογικές συμβάσεις - Ισχύον πλαίσιο
      Άρειος Πάγος 1303/2018 Καταγγελία σύμβασης εργασίας για λόγους αντεκδικήσεως. Άρνηση εργαζομένου να αποδεχθεί τη μονομερή εκ μέρους του εργοδότη βλαπτική μεταβολή των όρων της συμβάσεως εργασίας του
      Άρειος Πάγος 1074/2018 Δεν είναι καταχρηστική, κατά την έννοια της διατάξεως του άρθρου 281 ΑΚ, η άσκηση του δικαιώματος του εργοδότη να τοποθετεί συγκεκριμένο εργαζόμενο ως προϊστάμενο ενός τμήματος ή ενός καταστήματος της επιχειρήσεώς του κατά παράλειψη άλλου μισθωτού, ο οποίος υπερέχει, έστω και καταφανώς, σε τυπικά και ουσιαστικά προσόντα έναντι του τοποθετηθέντος
      Άρειος Πάγος 1081/2018 Δήλωση εργαζομένου ότι δεν διατηρεί άλλες αξιώσεις δεν υποδηλώνει αποδοχή της πρότασης του εργοδότη για την καταβολή μικρότερης της συμφωνηθείσας αποζημίωσης - Οικειοθελής αποχώρηση εργαζομένου ή συναινετική καταγγελία με μειωμένη αποζημίωση - Πότε χρειάζεται τροποποίηση της αρχικής συμφωνίας
      Άρειος Πάγος 1003/2018 Η καταβολή ελλιπούς αποζημίωσης κατά την καταγγελία της εργασιακής σύμβασης, σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστεως και των χρηστών συναλλακτικών ηθών δεν είναι άκυρη, εάν το ποσό που καταβλήθηκε ως αποζημίωση, στον εργαζόμενο είναι κατ’ ολίγον μικρότερο από τη νόμιμη αποζημίωση και επιπλέον ο υπολογισμός της οφείλεται σε εύλογη αμφιβολία ως προς το αληθές ύψος της
     
  6.5. Συλλογικές συμβάσεις
     
      56069/2019 Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πλοιάρχων Μεσογειακών και Τουριστικών Επιβατηγών Πλοίων, έτους 2019
      56166/2019 Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πληρωμάτων Μεσογειακών και Τουριστικών Επιβατηγών Πλοίων, έτους 2019
      26706/1589/2019 Κήρυξη ως γενικώς υποχρεωτικής της από 15-5-2019 Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας «για τους όρους αμοιβής και εργασίας του υπαλληλικού προσωπικού των ναυτιλιακών πρακτορείων και ναυτιλιακών επιχειρήσεων όλης της χώρας»
      26708/1591/2019 Κήρυξη ως γενικώς υποχρεωτικής της από 23-5-2019 Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης
      26707/1590/2019 Κήρυξη ως γενικώς υποχρεωτικής της από 10-4-2019 Τοπικής Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις Νομού Ηρακλείου
      26705/1588/2019 Κήρυξη ως γενικώς υποχρεωτικής της από 29-3-2019 Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Καπνοβιομηχανίας όλης της χώρας
      24869/1507/2019 Κήρυξη γενικώς υποχρεωτικής της από 13.2.2019 Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτρολόγων που απασχολούνται στα τεχνικά γραφεία ανελκυστήρων όλης της χώρας»
      18869/914/2019 Κήρυξη γενικώς υποχρεωτικής της από 8.2.2019 Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας «για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα πάσης φύσεως μη κύρια τουριστικά καταλύματα όλης της χώρας»
      18868/913/2019 Κήρυξη γενικώς υποχρεωτικής της από 26.3.2019 Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας «για τους όρους αμοιβής και εργασίας Τραπεζών Ο.Τ.Ο.Ε. για τα έτη 2019-2021»
      18867/912/2019 Κήρυξη γενικώς υποχρεωτικής της από 14.3.2019 Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας «για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της περιφερειακής ενότητας Χανίων»
      6312/365/2019 Κήρυξη γενικώς υποχρεωτικής της από 30.7.2018 Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων σε επιχειρήσεις μεταλλευτικές, λιγνιτωρυχείων, ορυχείων, επεξεργασίας εμπλουτισμού ή μεταποίησης μεταλλευμάτων ορυκτών, μελετών και εκμετάλλευσης»
      Υπογραφή ΣΣΕ για τους εργαζομένους στα πάσης φύσεως μη κύρια τουριστικά καταλύματα όλης της χώρας
      ΦΕΚ 6159/31.12.2018 Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) για τη ρύθμιση των όρων και συνθηκών απασχόλησης των εργαζομένων με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ Βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών
      ΦΕΚ 6159/31.12.2018 Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) για τους όρους χορήγησης των συνδικαλιστικών αδειών στους εργαζόμενους των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών
      ΦΕΚ 6159/31.12.2018 Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) για τον τρόπο παρακράτησης των συνδικαλιστικών εισφορών στους εργαζόμενους με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ Βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών

 

 

7 Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) 
     
         
  7.1     Απαλλαγές ΦΠΑ - Επιστροφή ΦΠΑ
         
      Πότε παρέχονται απαλλαγές από τον ΦΠΑ στις ναυλώσεις πλοίων και εκμισθώσεις αεροσκαφών - κρουαζιέρες
      Ε.2012/2019 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 111 παρ. 2 του ν. 4549/2018 σχετικά με την απαλλαγή των μικρών επιχειρήσεων του άρθρου 39 του Κώδικα ΦΠΑ, και παροχή σχετικών διευκρινίσεων
      ΠΟΛ.1240/2018 Τροποποίηση της ΠΟΛ 1177/2018 σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη διενέργεια δραστηριότητας των πλοίων κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα για σκοπούς χορήγησης απαλλαγών από το φόρο προστιθέμενης αξίας.
      ΣτΕ 1529/2018 Δικαίωμα επιστροφής ΦΠΑ σε περίπτωση που ο εκδότης του τιμολογίου παρέλειψε αρχικά να προβεί στη χρέωση του ΦΠΑ
      ΣτΕ 2653/2018 Επιστροφή πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ
      Ε.2100/2019 Οδηγίες εφαρμογής της Α.1179/2019 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.
      Α.1179/2019 α) Τροποποίηση των διατάξεων των άρθρων 11, 14 και 40 της υπουργικής απόφασης Π.8271/ 4879/18.12.1987 (ΦΕΚ Β΄ 3/8.1.1988). β) Διαδικασία επιστροφής του ΦΠΑ για πράξεις που διενήργησαν οι εκμεταλλευτές πλοίων παράκτιας αλιείας από 26.10.2018
      Επιστροφή ΦΠΑ στις οικοδομικές επιχειρήσεις. Πότε παραγράφεται
      ΠΟΛ.1230/2018 Τύπος και περιεχόμενο της «Αίτησης επιστροφής Φόρου Προστιθέμενης Αξίας από υποκείμενο στον φόρο που δεν είναι εγκατεστημένος σε έδαφος της Ε.Ε.» - Έντυπο 015 - Φ.Π.Α.
         
         
  7.2. Γενικά
         
      Ε.12748/1987 Δαπάνες μεταφοράς προσωπικού - Παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ με τον οποίο επιβαρύνθηκαν οι δαπάνες μεταφοράς του προσωπικού
      Ε.2151/2019 Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στο Περιβαλλοντικό Τέλος που επιβάλλεται κατά την τιμολόγηση υπηρεσιών ύδατος
      ΑΑΔΕ - Κωδικοποιημένο κείμενο του Παραρτήματος ΙΙΙ του ΦΠΑ έως και 06/2019
      Α.1238/2019 Τροποποίηση της απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ ΠΟΛ. 1103/2017 (ΦΕΚ Β' 2536/21-7-2017) περί επίσπευσης επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου των υποκειμένων που έχουν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους και είτε πραγματοποιούν κυρίως πράξεις που δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ, είτε είναι κάτοχοι «άδειας Α.Ε.Ο. Authorised Economic Operator» ή «αδειών απλουστευμένων διαδικασιών»
      Ε.2122/2019 Εφαρμογή του άρθρου 39α του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000) στην περίπτωση παράδοσης οχημάτων από υποκείμενους στο φόρο που υπάγονται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ
      Ε.2111/2019 Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 8 - 10 και 49 του ν. 4607/2019 (Α' 65) περί της φορολογικής αντιμετώπισης από πλευράς ΦΠΑ των κουπονιών και των βραχυχρόνιων μισθώσεων πλοίων αναψυχής και παροχή οδηγιών εφαρμογής
      Ε.2099/2019 Φορολογική μεταχείριση από πλευράς ΦΠΑ χρεώσεων σε λογαριασμούς κατανάλωσης φυσικού αερίου
      1077193 ΕΞ 2019 Δυνατότητα αναδρομικής ένταξης στο ειδικό καθεστώς αγροτών του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ
      Α.1166/2019 Παράταση του χρόνου υποβολής ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών συναλλαγών με καταληκτική προθεσμία υποβολής την 26η Απριλίου 2019, δηλώσεων Φ.Π.Α. και καταβολής φόρου που προκύπτει από αυτές με καταληκτική προθεσμία υποβολής την 30ή Απριλίου 2019
      Δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ οι διατάξεις που τροποποιούν το ΦΠΑ σχετικά με τις τηλεπικοινωνιακές, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές ή ηλεκτρονικές υπηρεσίες από 1.1.2019 - Ε.2049/2019 Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 14-17 του ν. 4591/2019 (Α' 19/12.02.2019) αναφορικά με την παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς μη υποκείμενους στον φόρο λήπτες και παροχή οδηγιών
      ΣτΕ 2651/2018 ΦΠΑ - Ευθύνη τρίτου για την καταβολή του φόρου - ΦΠΑ στην αξία του κόστους κατασκευής της οικοδομής 
      Διακοπή ατομικής οικοδομικής επιχείρησης με απούλητα νεόδμητα ακίνητα. Φόρος εισοδήματος και ΦΠΑ
      ΣτΕ 355/2019 Μείωση της φορολογικής βάσης ΦΠΑ συνεπεία της ολικής ή μερικής μη πληρωμής του τιμήματος από τον αγοραστή
      Ε.2033/2019 Παροχή οδηγιών για την καταβολή Φ.Π.Α. επιβατικών αυτοκινήτων που εκμισθώνονται στη χώρα μας με μίσθωση από εκμισθώτρια εταιρία εγκατεστημένη σε άλλο κράτος-μέλος
      ΦΠΑ στις υπηρεσίες μεταφοράς αγαθών - Εγχειρίδιο ενημέρωσης ΑΑΔΕ
      1191910 ΕΞ 2018 Αποστολή του «Εγχειριδίου με χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης Α.Φ.Μ. και υποβολή Δηλώσεων Φ.Π.Α. από υπόχρεους που είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε. ή σε τρίτη χώρα» στην αγγλική γλώσσα για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε. καθώς και στην Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη αυτής. (Στόχος Σ.4.1.24 Ε.Σ. 2017)
         
  7.3.     Μείωση συντελεστών - Διατήρηση μειωμένων συντελεστών σε νησιά
         
      Δημοσιεύθηκε η απόφαση για το μειωμένο ΦΠΑ στα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο
      Ποια είδη και υπηρεσίες περιλαμβάνονται στο νέο Παράρτημα III του Κώδικα Φ.Π.Α. που ισχύει από 20.5.2019 - Αντιμετώπιση προβλημάτων σχετικά με την εφαρμογή του
      Ε.2083/2019 (Ορθή επανάληψη) Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 121 του ν.4611/2019 (Α΄ 73) αναφορικά με την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ σε αγαθά και υπηρεσίες
      Άρθρα Αντικατάσταση από 20.5.2019 του Παραρτήματος III του Κώδικα Φ.Π.Α.
      Άρθρα Εφαρμογή του νέου καθεστώτος από 1.1.2019 απαλλαγής από το ΦΠΑ των μικρών επιχειρήσεων - Λογιστική και φορολογική αντιμετώπισή τους (σχετ. η Ε.2012/2019 ΑΑΔΕ)
      Ε.2002/2019 Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 58 του ν. 4587/2018 (ΦΕΚ Α΄218), ως προς την εφαρμογή από 1.1.2019 υπερμειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 6% στα εισιτήρια συναυλιών
      2/95717/2018 Παράταση μείωσης συντελεστών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) για τα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο.
         
  7.4.     Αρθρογραφία κόμβου για ΦΠΑ
         
      Άρθρα Τόπος παράδοσης αγαθών
      Άρθρα Ειδικό καθεστώς ανακυκλώσιμων απορριμμάτων
      Άρθρα Mίσθωση μεταφορικών μέσων (σκαφών)
      Άρθρα Κουπόνια - Νέο άρθρο 12α του Κώδικα ΦΠΑ
      Άρθρα Τι ισχύει για τα επαγγελματικά και ιδιωτικά πλοίων αναψυχής μετά και την τελευταία τροποποίηση ν. 4256/2014 με το άρθρο 51 του ν. 4569/2018
      Άρθρα Διαδικασία απαλλαγής ΦΠΑ της παράδοσης υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να ενσωματωθούν ή να χρησιμοποιηθούν σε πλοία της περίπτ. α της παρ. 1 του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ
      Άρθρα Παροχή υπηρεσιών - Μέρος Β'
      Άρθρα Παροχή υπηρεσιών - Μέρος Α΄ (εκμετάλλευση ξενοδοχείων, επιπλωμένων δωματίων, βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων, μίσθωση οργανωμένων αθλητικών εγκαταστάσεων, εκμετάλλευση χώρων στάθμευσης μεταφορικών μέσων, διάθεση τροφής και ποτών από εστιατόρια, μίσθωση βιομηχανοστασίων, χρηματοθυρίδων, χώρων για άσκηση επαγγελµατικής δραστηριότητας, κ.λπ.)
      Άρθρα Τόπος ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών - Τριγωνικές συναλλαγές
      Άρθρα Ειδικότερα θέματα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων
      Άρθρα Προσδιορισμός του τόπου παροχής των τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών, τηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών, στην περίπτωση που οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται προς μη υποκείμενους στον φόρο λήπτες
      Άρθρα Απαλλαγή από το ΦΠΑ στις παροχές υπηρεσιών για την κάλυψη των άμεσων αναγκών των πλοίων, πλωτών μέσων και αεροσκαφών - Ναυτικά πρακτορεία
      Άρθρα Ειδικό καθεστώς για τηλεπικοινωνιακές, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές ή ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται από υποκείµενους στο φόρο µη εγκατεστηµένους εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 47β ν.2859/2000)
      Άρθρα Διακανονισμοί εκπτώσεων Φ.Π.Α. (εμπορεύσιμων ή επενδυτικών) αγαθών
      Άρθρα Επαναπρόσληψη οδηγών τουριστικών λεωφορείων
      Άρθρα Φορολογική αντιμετώπιση εκπτώσεων και επιστροφών από άποψη Φ.Π.Α.
      Άρθρα Πωλήσεις αγαθών από απόσταση
      Άρθρα Νέα παράταση μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα πέντε νησιά του Αιγαίου. Προαναγγελία μελλοντικής οριστικής κατάργησής τους; Μεταβολές στο Παράρτημα ΙΙΙ του Κεφαλαίου Α' (αγαθών) και Β' (υπηρεσιών) του Κώδικα ΦΠΑ
      Άρθρα Διαδικασία χορήγησης απαλλαγών των περιπτώσεων α', γ', δ' και ε' του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ (πλοίων που εκτελούν μεταφορά επιβατών με κόμιστρο ή με τα οποία ασκείται εμπορική ή βιομηχανική ή αλιευτική δραστηριότητα) υπο το φως της Κ.Υ.Α. ΠΟΛ.1177/19.9.2018, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. ΠΟΛ 1240/27.12.2018 και της ΑΔ ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1187/8.10.2018 - Δηλώσεις διενέργειας/επιβεβαίωσης δραστηριότητας κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα
         
  7.5.     Αποφάσεις Δ.Ε.Ε.
         
      Yπόθεση C-388/18 Ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων - Ειδικό καθεστώς των υποκείμενων στον φόρο μεταπωλητών - Υποκείμενος στον φόρο μεταπωλητής ο οποίος εμπίπτει στο καθεστώς του περιθωρίου κέρδους - Ετήσιος κύκλος εργασιών για τον καθορισμό της δυνατότητας εφαρμογής του ειδικού καθεστώτος μικρών επιχειρήσεων - Περιθώριο κέρδους ή εισπραχθέντα ποσά
      Υπόθεση C-273/18 Δικαίωμα εκπτώσεως του καταβληθέντος ΦΠΑ εισροών - Άρθρο 168 - Αλυσίδα παραδόσεων αγαθών - Μη αναγνώριση του δικαιώματος εκπτώσεως λόγω της αλυσίδας αυτής - Υποχρέωση της αρμόδιας φορολογικής αρχής να αποδείξει την ύπαρξη καταχρηστικής πρακτικής
      Yπόθεση C-235/18 Φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) - Οδηγία 2006/112/ΕΚ - Άρθρο 135, παράγραφος 1, στοιχείο βʹ - Παράδοση αγαθών - Απαλλαγές άλλων δραστηριοτήτων - Χορήγηση και διαπραγμάτευση πιστώσεων - Κάρτες καυσίμων
      Υπόθεση C-566/17 Έκπτωση του φόρου εισροών – Αρχή της ουδετερότητας του ΦΠΑ – Υποκείμενος στον φόρο που ασκεί τόσο οικονομικές όσο και μη οικονομικές δραστηριότητες – Αποκτηθέντα αγαθά και ληφθείσες υπηρεσίες για την πραγματοποίηση τόσο υποκείμενων όσο και μη υποκείμενων στον ΦΠΑ πράξεων
      Yπόθεση C-224/18 Χρόνος πραγματοποίησης της παροχής υπηρεσιών - Κατασκευαστικές εργασίες και εργασίες συναρμολόγησης - Λήψη υπόψη του χρόνου παραλαβής των εργασιών που προβλέπεται στη σύμβαση παροχής υπηρεσιών
      Υπόθεση C-568/17 Παροχή υπηρεσιών - Τόπος των φορολογητέων πράξεων - Φορολογικός σύνδεσμος - Διαδραστικές συνεδρίες ερωτικού περιεχομένου οι οποίες καταγράφονται με κάμερα web και μεταδίδονται ζωντανά μέσω διαδικτύου - Ψυχαγωγική δραστηριότητα - Έννοια - Τόπος υλικής εκτέλεσης της υπηρεσίας
      Yπόθεση C-225/18 Έκπτωση του φόρου εισροών - Έκτη οδηγία 77/388/ΕΟΚ - Άρθρο 17, παράγραφοι 2 και 6 - Οδηγία 2006/112/ΕΚ - Άρθρα 168 και 176 - Εξαίρεση από το δικαίωμα έκπτωσης - Αγορά υπηρεσιών στέγασης και εστίασης - Ρήτρα standstill - Προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση
      Υπόθεση C-712/17 Φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) - Πλασματικές πράξεις - Απουσία δικαιώματος εκπτώσεως φόρου - Υποχρέωση του εκδότη τιμολογίου προς καταβολή του αναγραφόμενου σε αυτό ΦΠΑ - Επιβολή προστίμου ισόποσου προς τον ΦΠΑ που κακώς εκπέστηκε - Συμβατότητα με τις αρχές της ουδετερότητας του ΦΠΑ και της αναλογικότητας
      Υπόθεση C-127/18 Ολική ή μερική μη καταβολή από τον οφειλέτη του ποσού που οφείλεται στον υποκείμενο στον φόρο για πράξη υποκείμενη στον ΦΠΑ - Βάση επιβολής του φόρου - Μείωση - Αρχές της φορολογικής ουδετερότητας και της αναλογικότητας
      Yπόθεση C-265/18 Ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων - Άρθρα 282 έως 292 - Απαλλαγή από τον ΦΠΑ για τις μικρές επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών μικρότερο του καθορισθέντος ορίου - Ταυτόχρονη παράδοση, με μία πράξη, δύο ακινήτων - Υπέρβαση του ετήσιου ορίου κύκλου εργασιών λόγω της τιμής πώλησης του ενός εκ των δύο ακινήτων - Υποχρέωση καταβολής φόρου επί της συνολικής αξίας της πράξης
      Υπόθεση C-691/17 Αντιστροφή της επιβαρύνσεως - Αχρεωστήτως καταβολή του φόρου από τον αποδέκτη των υπηρεσιών στους παρόχους των υπηρεσιών βάσει τιμολογίου εκδοθέντος εσφαλμένως σύμφωνα με το κοινό φορολογικό καθεστώς - Απόφαση της φορολογικής αρχής διαπιστώνουσα φορολογική οφειλή του αποδέκτη των υπηρεσιών και απορρίπτουσα αίτηση για έκπτωση - Μη εξέταση από τη φορολογική αρχή της δυνατότητας επιστροφής του φόρου
         
         

 

 

8 Ασφαλιστικά - Συνταξιοδοτικά
         
         
  8.1     Εκκαθάριση ΕΦΚΑ
         
      ΔΣΑ: Ασφαλιστικός Οδηγός εκκαθάρισης ΕΦΚΑ 2018
      Εκκαθάριση εισφορών 2018: Ολοκληρώθηκε η διαδικασία και τα ειδοποιητήρια έχουν αναρτηθεί στον ΕΦΚΑ
      Εκκαθάριση ΕΦΚΑ 2018 μη μισθωτών - Διευκρινίσεις και οδηγίες
      Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 8/2019 Εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών προσώπων που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις πολλαπλής απασχόλησης – Συμπληρωματικές οδηγίες
         
  8.2     Συνταξιοδοτικά
         
      Σ50/22/905880/2019 Χορήγηση σύνταξης λόγω θανάτου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4611/2019
      Φ.80000/οικ.36531/129/2019 Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 120 του ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134 Α) σχετικά με το ανώτατο όριο σύνταξης και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του
      Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 36/2019 Χορήγηση σύνταξης λόγω θανάτου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4611/2019
      Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 38/2019 Συνταξιοδότηση με τις διατάξεις του ΚΒΑΕ είτε με άλλες ειδικές διατάξεις, με ειδική προϋπόθεση την πραγματοποίηση 1000 ή 500 ημερών ασφάλισης εντός των τελευταίων 17 ετών πριν από τη συμπλήρωση του εκάστοτε ισχύοντος ορίου ηλικίας ή μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης». Κοινοποίηση της διάταξης του άρθ. 33 του ν. 4611/2019
      Φ.80000/οικ.28609/897/2019 Παροχή οδηγιών σχετικά με τα άρθρα 33 και 36 του ν. 4611/2019
      54240/Δ16.1323/2019 Συνταξιοδότηση ασφαλισμένων ΕΤΕΑΕΠ, με παράλληλο χρόνο ασφάλισης σε ενταχθέντες σ’ αυτό φορείς - Εφαρμογή άρθρων 17 παρ. 4 και 36 παρ. 5 του ν. 4387/2016
      Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 31/2019 Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 40 του ν. 4611/2019 (Α΄73) σχετικά με την παρακράτηση οφειλών από σύνταξη
      Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 30/2019 Καταβολή σύνταξης σε οφειλέτες ασφαλιστικών εισφορών
         
  8.3     Απασχόληση συνταξιούχων
         
      19581/580/2019 Παρέχονται οδηγίες σχετικά με τις συντάξιμες αποδοχές των αιρετών
      Φ.80000/οικ. 27361/860 Απασχόληση συνταξιούχων λόγω γήρατος στο θέαμα-ακρόαμα
      36037/833/2019 Παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων περί απασχόλησης συνταξιούχου σε επαγγελματίες οδηγούς μετά την θέση σε ισχύ του άρθρο 10, παρ. 8 του ν. 4530/2018, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 49 του ν. 4599/2019
      316/725222/2019 Ασφάλιση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) των συνταξιούχων που αμείβονται με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (τίτλο κτήσης-πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης) για πνευματικά ή συγγενικά δικαιώματα
      19892/539/2019 Συνταξιούχοι οι οποίοι αποκομίζουν έσοδα από πνευματικά ή συγγενικά δικαιώματα
      Δ.15/Δ'/11183/286/2019 Ασφαλιστικές εισφορές απασχολούμενων συνταξιούχων και μητέρων που υπάγονται στις ρυθμίσεις του άρθρου 39 παρ. 9 του ν.4387/2016
      67/430334/2019 Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 55 του Ν. 4509/2017 στους απασχολούμενους συνταξιούχους του ΕΦΚΑ που αμείβονται με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (τίτλο κτήσης - πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης)
         
  8.4     Ασφάλιση όσων αμοίβονται με τίτλους κτήσης
         
      112/395890/2019 Απεικόνιση της ασφάλισης των Αμειβόμενων με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών - Τίτλοι Κτήσης
      Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 14/2019 Ασφάλιση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) των προσώπων που αμείβονται με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (τίτλο κτήσης - πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης)
      Ασφαλιστικές εισφορές αμειβόμενων με ΤΠΥ (μπλοκάκι) από 1-1-2019
      Δ.15/ Γ'/οικ.4624/106/2019 Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή του άρθρου 55 του ν. 4509/2017 (Α' 201) και της υπ' αριθμ. Δ.15/Γ'/67695/1825/28/28-12-2018 Υπουργικής Απόφασης (Β' 6182) - Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΦΚΑ αμειβόμενων με παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών (τίτλος κτήσης - πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης)
      Δ.15/Γ'/67695/1825/2018 Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΦΚΑ προσώπων που αμείβονται με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (τίτλος κτήσης - πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης)
         
  8.5     Ασφάλιση μελών - διαχειριστών ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ και ΙΚΕ
         
      Ασφάλιση μελών - διαχειριστών ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ και ΙΚΕ - Απεικόνιση και υποβολή ΑΠΔ - Πακέτα Κάλυψης
      Αμοιβές διαχείρισης σε ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ - Ενέργειες που απαιτούνται λόγω παρακράτησης ασφαλιστικών εισφορών - ΑΠΔ, καταβολή εισφορών (upd)
      Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 21/2019 (Ορθή επανάληψη) Ασφάλιση μελών ή/και διαχειριστών εταιρειών μορφής Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε.
      Αμοιβές διαχείρισης ΕΠΕ, ΟΕ και ΕΕ - Τα νέα δεδομένα
      Φ.10141/44090/1189/2019 Διευκρινίσεις ως προς την ασφάλιση διαχειριστών εταίρων εταιρειών
         
  8.6     Ασφαλιστική ικανότητα
         
      723898/2019 Χειρισμός θεμάτων που αφορούν την ασφαλιστική ικανότητα
      22520/1578/2019 Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 31 του ν.4611/2019 (Α’73) σχετικά με τη χορήγηση και την παράταση της ασφαλιστικής ικανότητας για την περίοδο 1/3/2019-29/2/2020
      578370/2019 Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας σε οφειλέτες νοσηλευόμενους
      260009/2019 Χορήγηση ασφαλιστικής κάλυψης στους μισθωτούς και μη μισθωτούς ασφαλισμένους του Ε.Φ.Κ.Α. και στους ανέργους
      Φ. 40021/οικ. 9491/737/2019 Χορήγηση ασφαλιστικής κάλυψης στους μισθωτούς και μη μισθωτούς ασφαλισμένους του Ε.Φ.Κ.Α. και στους ανέργους
         
  8.7     Μείωση εισφορών κύριας ασφάλισης και επικουρικής μέσα στο 2019
         
      319/821000/2019 Μεταβολή ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΕΤΕΑΕΠ
      Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 28/2019 Πρόγραμμα καταβολής μειωμένης εργοδοτικής εισφοράς κύριας σύνταξης για μισθωτούς ως 25 ετών, κατ' εφαρμογή του Ν.4583/18
      115580/2019 Μεταβολή ασφαλιστικών εισφορών στο ΕΤΕΑΕΠ
      Η μείωση των εισφορών επικουρικής ασφάλισης από 1.6.2019 (upd)
      Φ80020/οικ. 948/Δ16.29/2019 Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση των διατάξεων του άρθρου 4 του ν.4578/2018 (Α'200) με τις οποίες αντικαθίστανται οι διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 97 του ν.4387/2016 ,που αφορούν τις ασφαλιστικές εισφορές υπέρ επικουρικής ασφάλισης των αυτοαπασχολουμένων, ελευθέρων επαγγελματιών και έμμισθων δικηγόρων
      Φ80020/οικ. 902/Δ16.20/2019 Μηνιαία ασφαλιστική εισφορά υπέρ του ΕΤΕΑΕΠ - Βάση υπολογισμού της ασφαλιστικής εισφοράς. Άρθρο 5 του ν. 4578/2018
      Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 7/2019 Μείωση ασφαλιστικών Εισφορών Κλάδου Σύνταξης Ελευθέρων Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων και Αγροτών
         
  8.8     Ασφαλιστικά  Γενικά
         
      Ασφάλιση πωλητών Λαϊκών Αγορών - Διευκρινίσεις ΕΤΕΑΕΠ
      ΣτΕ 1320/2019 Πρόσωπα που έχουν ασφάλιση στον ΟΓΑ και υποχρέωση ασφάλισης και σε άλλον ασφαλιστικό φορέα. Αντίθετες ερμηνείες ΣτΕ και Αρείου Πάγου. Η υπόθεση θα κριθεί στο ΑΕΔ.
      Φ.21250/31676/Δ16.1111/2019 Σχετικά με την ασφάλιση βουλευτών στον ΕΦΚΑ και στο ΕΤΕΑΕΠ
      Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 43/2019 Αναπροσαρμογή επιτοκίου ρύθμισης του ν.4611/2019 (Α' 73/2019)
      Νέος διοικητής του ΕΦΚΑ ο Χρήστος Χάλαρης
      Δ.15/Δ’/9096/227/2019 Τροποποίηση του ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς μισθωτών και εργοδοτών, παρ. 2 του άρθρου 38 του ν.4387/2016 (Α’ 85)
      Δεν υπάγονται στις διατάξεις για τα «μπλοκάκια» οι υγειονομικοί αμειβόμενοι με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών - Δεν υφίσταται υποχρέωση ανάρτησης των συμβάσεων - ΔΙΕΙΣΦΜΜ/647/823855/2019 Ασφαλιστικές εισφορές υγειονομικών αμειβόμενων με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών (ΔΠΥ)
      Διευκρινίσεις για το εργόσημο των περιστασιακά απασχολούμενων στη μουσική κάλυψη ιδιωτικών εκδηλώσεων και συνεστιάσεων
      324/751165/2019 Προαιρετική ασφάλιση Ελλήνων υπηκόων και ομογενών, συνταξιούχων αλλοδαπών φορέων, στον κλάδο ασθένειας του τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.1276/82, όπως ισχύει
      Σ22/7/2019 Δυνατότητα μη συνυπολογισμού χρόνου ασφάλισης ενταχθέντα στον ΕΦΚΑ φορέα, στον οποίο υπάρχουν οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές
      264/683479/2019 Ασφάλιση των μεταφραστών της Μεταφραστικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών
      Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 26/2019 Ασφαλιστική τακτοποίηση σχολικών φυλάκων κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 4 του Ν. 4554/2018
      Φ.10035/7856/179/2019 Ασφαλιστική αντιμετώπιση ειδικών κατηγοριών επαγγελματιών (Ρητινοσυλλέκτες, σμυριδορύκτες Νάξου κ.λ.π)
      562541/2019 Νόμιμα φορολογικά παραστατικά για την απόδοση δαπάνης εξόδων κηδείας
      13737/304/2019 Καθορισμός των δικαιολογητικών και της διαδικασίας καταβολής των εξόδων κηδείας αποβιωσάντων ανασφαλίστων υπερηλίκων του ν. 1296/1982, όπως ισχύει μετά και την τροποποίηση των διατάξεων του με τον ν. 4093/2012
      Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 18/2019 Κατάργηση του μέτρου της Αναστολής της δυνατότητας υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μέσω διαδικτύου, λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών
      Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 17/2019 Ασφάλιση μελών Συνεταιρισμών Εργαζομένων
      Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 13/2019 Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των άρθρων 17 και 36 του Ν.4387/2016 σχετικά με την αξιοποίηση του παράλληλου και μη χρόνου ασφάλισης, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης
      ΑΠΔ: Θα γίνονται δεκτές και για μισθολογικές περιόδους που δεν είχαν καταβληθεί οι οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές
      Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 6/2019 Εξαίρεση των μη μισθωτών ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ από την καταβολή εισφορών κλάδου υγείας, κατά τη διάρκεια της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας
      Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 5/2019 Εξαίρεση από την ασφάλιση του κλάδου υγείας ΕΦΚΑ
      Δ.15/Γ/οικ.5222/125/2019 Παροχή διευκρινίσεων για τη συνδυαστική εφαρμογή του άρθρου 39 του ν. 4387/16 όπως ισχύει (Α'85) και της περ.γ'της παρ. 2 του αρ. 1 του Π.Δ 258/05 όπως ισχύει, (Α'316) - Ασφαλιστική αντιμετώπιση των μετόχων ΚΤΕΛ ΑΕ
      Φ.10141/62521/1731/2019 Καταβολή εισφορών σχολικών φυλάκων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 του ν.4554/2018 (Α 130)
      80100/50885/3033/2018 Ενιαίος πίνακας προσδιορισμού ποσοστού αναπηρίας
      ΔΙΕΙΣΦΜΜ/25/47039/2019 Έναρξη και διακοπή της ασφάλισης στον ΕΦΚΑ των ασφαλισμένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του π. ΟΓΑ

 

 

9 Διεθνής φορολογικές εξελίξεις
         
      ΔΕΕ - Ο μειωμένος συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης στο τσίπουρο και την τσικουδιά που παράγουν οι μικροί αποσταγματοποιοί αντιβαίνει προς το δίκαιο της Ένωσης
      Tax Flash: Εφαρμογή του νέου συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επίλυση των φορολογικών διαφορών μεταξύ των κρατών μελών
      Tax Flash: Επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ αναφορικά με τους νέους κανόνες για τη βελτίωση της είσπραξης του ΦΠΑ στις διαδικτυακές πωλήσεις
      Tax Flash: Απόφαση-ορόσημο του ΔΕΕ αναφορικά με την ερμηνεία της Οδηγίας μητρικών - θυγατρικών και της Οδηγίας τόκων και δικαιωμάτων και ειδικότερα του δικαιώματος των κρατών μελών να αρνούνται την χορήγηση φορολογικών πλεονεκτημάτων
      Tax Flash: Ένα νέο εργαλείο της ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ
      Νέοι κανονές της ΕΕ για την επιχειρηματική δραστηριότητα μέσω διαδικτυακών πλατφορμών
      Νέος κατάλογος με 23 τρίτες χώρες στα πλαίσια καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
      75 χώρες ξεκινούν συνομιλίες στο πλαίσιο για το ηλεκτρονικό εμπόριο
      Η πραγματική φορολογία των πολυεθνικών εταιριών στην ΕΕ
      Ο εταιρικός φόρος και οι φορολογικοί συντελεστές στις χώρες του ΟΟΣΑ
      Νέα διαδικασία λήψης αποφάσεων στη φορολογική πολιτική της ΕΕ
      Tax Flash: Από την 1η Ιανουαρίου 2019 τέθηκαν σε ισχύ νέοι κανόνες της ΕΕ για την εξάλειψη των βασικών κενών που χρησιμοποιούνται για την εταιρική φοροαποφυγή

 

 

10 Προθεσμίες - Υποχρεώσεις
         
      Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις μηνός Αυγούστου και 2ας Σεπτεμβρίου 2019
      Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις μηνός Ιουλίου 2019
      Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις μηνός Ιουνίου και 1ης Ιουλίου 2019
      Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις μηνός Μαΐου 2019
      Φορολογικές ασφαλιστικές και λοιπές υποχρεώσεις που παρατάθηκαν λόγω του Πάσχα
      Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις μηνός Απριλίου 2019
      Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις μηνός Μαρτίου 2019
      (Upd) Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις μηνός Φεβρουαρίου 2019
      Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις μηνός Ιανουαρίου 2019

 

 

 

11 ΕΝΦΙΑ - Ε9 - Ακίνητα
         
      Ε.2150/2019 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 1 του ν.4621/2019 (Α΄ 128) για θέματα Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)
      ΑΑΔΕ: Διακοπή λειτουργίας εφαρμογής Ε9 έτους 2019 μέχρι την 31η Αυγούστου 2019
      Και στο συμπληρωματικό φόρο οι μειώσεις του ΕΝΦΙΑ - Τον Σεπτέμβριο η πρώτη δόση
      Α.1278/2019 Τροποποίηση, συμπλήρωση και κωδικοποίηση της ΠΟΛ 1212/2015 απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. (Β΄ 2120) - Χορήγηση εκπτώσεων, μειώσεων και αναστολής πληρωμής στον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)
      Α.1235/2019 Τύπος και περιεχόμενο της πράξης επιβολής προστίμου στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων
      Α.1272/2019 Διαδικασία διορθώσεων και χορήγηση απαλλαγών από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων, καθορισμός του αρμόδιου οργάνου - Τροποποίηση και κωδικοποίηση της ΠΟΛ 1163/2015 απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. (Β΄ 1711)
      Α.1234/2019 Διενέργεια ελέγχου για τη διαπίστωση της ορθής εφαρμογής του άρθρου 54Α του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) από τους συμβολαιογράφους ή/και από τους φύλακες μεταγραφών/προϊσταμένους κτηματολογικών γραφείων, για το έτος 2019
      Ο ΕΝΦΙΑ των Ιερών Μονών: Ποιές απαλλάσσονται και ποιές όχι
      Ε.2082/2019 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 73 του ν.4607/2019 (ΦΕΚ 65 Α΄) για θέματα φορολογίας ακίνητης περιουσίας
      Ποιοι υποχρεούνται από το νόμο να υποβάλουν Ε9. Πότε υποβάλεται η δήλωση
      Πότε γράφεται και πότε δεν γράφεται το οικόπεδο ή το γήπεδο στο Ε9. Οι σωστοί κωδικοί
      Η φορολόγηση της κινητής περιουσίας που κληρονομείται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
      Οι θέσεις στάθμευσης στην πυλωτή, στο υπόγειο, στον ακάλυπτο χώρο. Τι ισχύει στο Ε9

 

 

 

12 Νομοθεσία
         
      Το ψηφισθέν νομοσχέδιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων και τα capital controls
      Ο νέος νόμος 4622/2019 για το «Επιτελικό Κράτος» - Κωδικοποίηση νόμων στο αρχείο του κόμβου
      Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νόμος για τη μείωση του ΕΝΦΙΑ και τις βελτιώσεις στη ρύθμιση οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση - Κωδικοποίηση νόμων στο αρχείο του κόμβου
      Αναλυτικά οι βελτιώσεις στη ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση και η μείωση του ΕΝΦΙΑ - Κατατέθηκε το φορολογικό νομοσχέδιο στη Βουλή
      Δημοσιεύθηκαν ο νέος Ποινικός Κώδικας και ο νέος Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας στο ΦΕΚ
      Ολοκλήρωση κωδικοποίησης των νόμων 4179/2013 για τον τουρισμό και 3029/2002 για την κοινωνική ασφάλιση
      Δημοσίευση νέας ΠΝΠ - Κωδικοποίηση νομοθεσίας στη βάση δεδομένων του κόμβου
      Δημοσιεύθηκε ο νέος νόμος 4613/2019 - Κωδικοποίηση νομοθεσίας στη βάση δεδομένων του κόμβου
      Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο ν. 4611/2019 - Κωδικοποίηση νόμων στη βάση δεδομένων του κόμβου
      Ο νόμος 4610/2019 για την Παιδεία με τις αλλαγές στο ΟΕΕ, τα αυθαίρετα και τα πρακτορεία ΟΠΑΠ - Κωδικοποίηση νόμων στη βάση δεδομένων του κόμβου
      Ο νέος νόμος 4607/2019 με τις τελευταίες αλλαγές σε ΦΠΑ, φορολογία εισοδήματος, ΚΦΔ, Ε9 και τέλη κυκλοφορίας - Κωδικοποίηση νόμων στη βάση δεδομένων του κόμβου
      Ολοκλήρωση κωδικοποίησης του νόμου 1100/1980 «Περί ιδρύσεως Οικονομικού Επιστημονικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος»
      Ολοκλήρωση κωδικοποίησης του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999) και του ν. 2969/2001 για την αιθυλική αλκοόλη και τα αλκοολούχα προϊόντα
      Οι σημαντικότερες διατάξεις του νόμου 4611/2019 - Από πότε ισχύουν οι αλλαγές
      Ο νέος νόμος 4605/2019 για τη προστασία της πρώτης κατοικίας και την παράταση «πόθεν έσχες» - Κωδικοποίηση νόμων στη βάση δεδομένων του κόμβου

 

 

 

 

13   Φορολογικές δηλώσεις 2019
         
       

Φυσικά Πρόσωπα

         
      Επίσημο: Η απόφαση για την παράταση των δηλώσεων
      Διαθέσιμη η εφαρμογή για την υποβολή δηλώσεων αναδρομικών φορολογικών ετών 2015, 2016 και 2017 για τα οποία οι βεβαιώσεις αποδοχών εκδόθηκαν στο 2019
      Προθεσμίες δηλώσεων και δόσεις φόρου εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2018 (Upd)
      Α.1211/2019 Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν.4172/2013
      Οι αλλαγές της τελευταίας στιγμής στο Ε1 - Ανατροπή δεδομένων σε ορισμένες περιπτώσεις
      Α.1201/2019 Τροποποίηση της Α. 1041/2019 απόφασης του Διοικητή ΑΑΔΕ «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2018, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή» (ΦΕΚ 353/Β’/2019).
      Ο «πίνακας Ε» του εντύπου Ε3 - Ανάλυση και παραδείγματα
      Εισφορές ΕΤΕΑΕΠ λόγω εκκαθάρισης: Λογιστική και φορολογική αντιμετώπιση
      Α.1109/2019 Καθορισμός δαπανών για τις οποίες απαιτείται η χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής ή/και συλλογής αποδείξεων
      Ανείσπρακτες αποδοχές, παροχές σε είδος και μηνιαία υποβολή παρακρατούμενου φόρου
      Η συμπλήρωση του πίνακα Ε του Ε3 για τους αμειβόμενους με «μπλοκάκι»
      Πως θα δηλωθούν τα ανείσπρακτα ενοίκια στο φορολογικό έτος 2018 - Αναλυτικές οδηγίες
      «Βιβλιαράκι» οδηγιών για τη συμπλήρωση της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων φορολογικού έτους 2018
      Χωριστές δηλώσεις συζύγων - Πλήρης οδηγός με ερωτήσεις και απαντήσεις
      Οι αλλαγές στους κωδ. 659-660, 657-658 και 781-782 του νέου Ε1 φορ. έτους 2018
      Επισημάνσεις και αλλαγές στο νέο έντυπο Ε1 φορολογικού έτους 2018
      Το νέο έντυπο Ε1 για το φορολογικό έτος 2018 - Α.1041/2019Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2018, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή
      Νέο Ε3: Προαιρετική η συμπλήρωση του κωδ. 023 για το φορολογικό έτος 2018
        Χωριστές δηλώσεις συζύγων: Ερωτήσεις-απαντήσεις από την ΑΑΔΕ
      Α.1034/2019 Τύπος και περιεχόμενο της «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ» -Έντυπο Ε3
      Α.1017/2019 Γνωστοποίηση επιλογής για υποβολή χωριστής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 έγγαμων φορολογούμενων
      Βήμα βήμα η διαδικασία για την επιλογή υποβολής χωριστής δήλωσης - Τι πρέπει να προσέχουν οι φορολογούμενοι - Προβληματισμοί
      Χωριστές δηλώσεις συζύγων - Διαθέσιμη η εφαρμογή της ΑΑΔΕ
      Κλίμακες - Συντελεστές Φορολογίας 2018
         
        Νομικά Πρόσωπα
         
      Επίσημο: Η απόφαση για την παράταση των δηλώσεων
      Οδηγίες ΑΑΔΕ: Εκκαθάριση δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος ΦΠ καθώς και επιστροφή φόρου εισοδήματος σε νομικά πρόσωπα/νομικές οντότητες και πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ, σε περίπτωση μη προσκόμισης δικαιολογητικών
      Προθεσμίες δηλώσεων και δόσεις φόρου εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2018 (Upd)
      Α.1211/2019
Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν.4172/2013
      Διαθέσιμη η υποβολή του εντύπου Ν για το φορολογικό έτος 2018
      Ο «πίνακας Ε» του εντύπου Ε3 - Ανάλυση και παραδείγματα
      Μερίσματα: «Ενδοομιλικά» και «Μη ενδοομιλικά» - Λογιστικός και Φορολογικός Χειρισμός - Συμπλήρωση εντύπου Ν (Παραδείγματα με όλες τις περιπτώσεις)
      Α.1129/2019
Τροποποίηση της Α.1037/25.1.2019 (Β΄ 213) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. αναφορικά με τον τύπο και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 και τον καθορισμό δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ’ αυτές - υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013
         Οι «λογιστικές vs φορολογικές διαφορές» ή αλλιώς «The Accountant vs The Walking Dead»
      Ε.2023/2019 Οδηγίες για τη συμπλήρωση και την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2018
      Α.1037/2019
Τύπος και περιεχόμενο δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται με αυτές Υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013
      Ε.2026/2019 Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου Ε3 (Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2018
         
        Βεβαιώσεις αποδοχών φορολογικού έτους 2018 - μηνιαίες βεβαιώσεις αποδοχών 2019
         
      Χορήγηση βεβαίωσης κέρδους από τον ΟΠΑΠ - Πως ρυθμίζεται το θέμα των συνδικαιούχων
      Α.1115/2019 Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων απόδοσης παρακρατούμενου φόρου στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, στο εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα
      Βεβαιώσεις μερισμάτων νομικών προσώπων: Φορολογικά και ασφαλιστικά θέματα
      Βοήθημα Βεβαιώσεις αποδοχών φορολογικού έτους 2018
      Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις Βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων, βεβαιώσεις αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και βεβαιώσεις εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα για το φορολογικό έτος 2018
      Βεβαιώσεις αποδοχών, κ.λπ. 2018: Αλλαγές, συγκριτικοί πίνακες, λοιπές χρήσιμες πληροφορίες
      Α.1009/2019 Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2018
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories