Αποτελέσματα live αναζήτησης

Η χρήση της παραδοχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας από τη διοίκηση σε περιπτώσεις ορισμένων μη κερδοσκοπικών οντοτήτων του δημοσίου τομέα δεν αξιολογείται με βάση δυσμενείς οικονομικούς δείκτες - ΣΟΛ ΑΕ

21 Ιανουάριου 2019
Η χρήση της παραδοχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας από τη διοίκηση σε περιπτώσεις ορισμένων μη κερδοσκοπικών οντοτήτων του δημοσίου τομέα δεν αξιολογείται με βάση δυσμενείς οικονομικούς δείκτες - ΣΟΛ ΑΕ
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΟΛ α.ε.

Αναδημοσίευση από το Ενημερωτικό Δελτίο Οκτωβρίου - Νοεμβρίου 2018 της ΣΟΛ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.

www.solae.gr

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΕΝ ΑΞΙΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ

ΕΡΩΤΗΜΑ

• Από την ανάλυση του Ισολογισμού της ΔΕΥΑ για τη χρήση 2017 προκύπτει ότι υπάρχει σημαντικά αρνητική κυκλοφοριακή ρευστότητα, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι απαιτήσεις δεν επαρκούν για να καλύψουν τις υποχρεώσεις. Συγκεκριμένα οι βρα­χυπρόθεσμες υποχρεώσεις ανέρχονται σε € 7.4 εκατ., όταν το κυκλοφορούν ενεργητικό είναι € 4.4. Λαμβανομένων υπόψη των ευρημάτων του ελέγχου η σχέση αυτή επιδεινώνεται. Η επιχείρηση έχει με­γάλες και ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς Δήμο, ΔΕΗ, ΤΠΔ και Δάνεια Δημοσίου.

• Τα γεγονότα και οι συνθήκες αυτές αναλύονται στην παράγραφο του προσαρτήματος των οικονομι­κών καταστάσεων «Παράγοντες που θέτουν σε κίν­δυνο την προοπτική της Επιχείρησης ως συνεχιζό­μενης δραστηριότητας» μαζί με τους λόγους που αυτά δεν συνιστούν αβεβαιότητα για τη συνέχιση της δραστηριότητας της,

Με βάση τα παραπάνω θα πρέπει να περιληφθεί στην έκθεση ελέγχου της χρήσης 2017, η παρά­γραφος για την Ουσιώδη Αβεβαιότητα που σχε­τίζεται με τη συνέχιση της δραστηριότητας;

ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Στο Διεθνές Πρότυπο Ελέγχου 570, παράγραφος Α1, αναφέρονται τα εξής:

«…… Ζητήματα ειδικά για οντότητες του δημοσίου τομέα

Α1.  Η χρήση της παραδοχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας από τη διοίκηση είναι επίσης σχετική για τις οντότητες του δημοσίου τομέα. Για παράδειγμα, το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο Δημοσίου Τομέα 1 (ΔΛΠΔΤ 1) αντιμετωπίζει το θέμα της ικανότητας των οντοτήτων του δημο­σίου τομέα (ΔΛΠΔΤ 1, «Παρουσίαση των οικο­νομικών καταστάσεων» όπως ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2009, παράγραφοι 38 - 41) να συνεχίσουν ως συνεχιζόμενες δραστηριότητες. Οι κίνδυνοι συνεχιζόμενης δραστηριότητας μπορεί να προκύψουν σε καταστάσεις, αλλά δεν περιορίζονται σε αυτές, όταν οντότητες δημοσίου τομέα λειτουργούν σε κερδοσκο­πική βάση, όταν η κρατική υποστήριξη μπορεί να ελαττωθεί ή να αρθεί, ή στην πε­ρίπτωση ιδιωτικοποίησης. Γεγονότα ή συν­θήκες που μπορεί να εγείρουν σημαντική αμφι­βολία για την ικανότητα μιας οντότητας να συ­νεχίσει ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα στο δημόσιο τομέα μπορεί να περιλαμβάνουν περι­πτώσεις όπου η οντότητα του δημοσίου τομέα στερείται χρηματοδότησης για τη συνέχιση της ύπαρξής της ή όταν λαμβάνονται αποφάσεις πολιτικής που επηρεάζουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες από την οντότητα δημοσίου τομέα….. »

Επειδή η δραστηριότητα της ύδρευσης και αποχέ­τευσης που παρέχεται από μία ΔΕΥΑ στους δημό­τες είναι απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία ενός Δήμου, θεωρούμε ότι ακόμα και εάν για οικο­νομικούς ή άλλους λόγους ανασταλεί η λειτουργία μίας ΔΕΥΑ μετά από προηγούμενη απόφαση του οικείου Δήμου, θα πρέπει να έχει ήδη προβλεφθεί ο τρόπος και η διαδικασία που θα πρέπει να ακολου­θηθεί, προκειμένου οι δραστηριότητες ύδρευσης και αποχέτευσης να συνεχίσουν να παρέχονται απρό­σκοπτα στους Δημότες. Για τον λόγο αυτό, θεωρού­με ότι στην έκθεση ελέγχου μίας ΔΕΥΑ δεν θα πρέ­πει να συμπεριλαμβάνεται η ειδική παράγραφος για την συνέχιση της δραστηριότητάς της.Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης