Live Search Results

Διευκρινίσεις για την ένταξη στο εργόσημο των διαιτητών, βοηθών διαιτητών, παρατηρητών διαιτησίας όπως και των κομπάρσων - Συμμετοχή ανέργων ΜΜΕ σε προγράμματα του ΟΑΕΔ

20 Δεκέμβριος 2018 -- ΣχόλιαΜε τις διατάξεις της νέας τροπολογίας η οποία κατατέθηκε στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής.» ρυθμίζονται θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Ειδικότερα:

Η υφιστάμενη διαδικασία (άρθρο 20 του ν. 3863/2010) του τρόπου καταβολής της αμοιβής και απόδοσης των εισφορών των περιστασιακά απασχολούμενων επεκτείνεται και στους απασχολούμενους ως κομπάρσους σε τηλεοπτικές εκπομπές κ.λπ. Από τη διαδικασία αυτή εξαιρούνται εφεξής οι διαιτητές, οι βοηθοί διαιτητές και οι παρατηρητές διαιτησίας των αγώνων των ερασιτεχνικών κατηγοριών αθλητισμού.

Ορίζεται ότι άνεργοι, πρώην μισθωτοί ασφαλισμένοι στο πρώην Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης (ΤΣΠΕΑΘ) και στο πρώην Ταμείο Ασφαλίσεως Εργατών Τύπου Αθηνών (ΤΑΤΤΑ), ήδη Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), επιτρέπεται να εγγράφονται στο μητρώο ανέργων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), αποκλειστικώς για τη συμμετοχή τους σε προγράμματα υλοποιούμενα από τον ΟΑΕΔ, διατηρώντας παράλληλα την ασφάλισή τους για υγειονομική περίθαλψη στον ΕΦΚΑ ή τον Ενιαίο Δημοσιογραφικό Οργανισμό Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως (ΕΔΟΕΑΠ).
Παρέχεται στους ανωτέρω η δυνατότητα εγγραφής στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ μετά τη βεβαιωμένη λήξη της επιδότησής τους λόγω ανεργίας, σύμφωνα με τις ειδικά οριζόμενες διατάξεις.

Παρατείνεται εκ νέου από 1.1.2019 και για τρία (3) ακόμη έτη, το ειδικό πρόγραμμα επανειδίκευσης, κατάρτισης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας για τους ωφελούμενους πρώην εργαζόμενους της εταιρείας «ΘΡΑΚΗ Α.Ε.» (σήμερα το εν λόγω πρόγραμμα λήγει στις 31.12.2018).
Πραγματοποιηθείσες και πιστοποιημένες από την αρμόδια Επιτροπή δαπάνες του προγράμματος που προέκυψαν κατά το διάστημα από 10.09.2009 έως 31.12.2016 και δεν έχουν πληρωθεί έως την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση νόμου, δύνανται να πληρωθούν σε βάρος του προϋπολογισμού του προγράμματος.
Τυχόν πραγματοποιηθείσες δαπάνες που προκύπτουν από κατατεθείσες εγγυήσεις για το χρονικό διάστημα 1.1.2017 μέχρι 31.12.2018 και μέχρι την επιστροφή τους θεωρούνται επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος και καταβάλλονται απολογιστικά από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Έως την έκδοση των προσωρινών πινάκων κατάταξης στο πλαίσιο της ΣΟΧ 3/2018 ανακοίνωσης του ΟΑΕΔ, επιτρέπεται μέχρι της 31ns Μαΐου 2019 η απασχόληση του προσληφθέντος δυνάμει της ΣΟΧ 1/2018 ανακοίνωσης προσωπικού, από την 1η Ιανουαρίου 2019, για εξαιρετικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος.
Θεωρούνται νόμιμες και εκκαθαρίζονται σε βάρος του προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ του οικονομικού έτους 2019 δαπάνες που έχουν προκύψει από εργασία η οποία παρασχέθηκε από τις 9 Οκτωβρίου 2018 έως τη δημοσίευση του υπό ψήφιση νόμου, για την καθαριότητα κτιρίων που στεγάζονται υπηρεσίες του ΟΑΕΔ.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Άρθρο...
Τροποποίηση της περ. Δ της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 3863/2010 (Α' 115)


Με την παρ. 1 της προτεινόμενης ρύθμισης, διευκρινίζεται ότι η ένταξη των διαιτητών, βοηθών διαιτητών και παρατηρητών διαιτησίας στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν. 3863/2010 (Α' 115), σύμφωνα με το άρθρο 279 του ν. 4555/2018 (Α' 133), αφορά μόνο τους διαιτητές, βοηθούς διαιτητές και παρατηρητές που ορίζονται για αγώνες αθλημάτων επαγγελματικής κατηγορίας, ήτοι σε αγώνες που συμμετέχουν αποκλειστικά Α.Α.Ε.. Η διαφοροποίηση αυτή έγκειται στο ότι μόνο στην περίπτωση των διαιτητών, βοηθών διαιτητών και παρατηρητών των κατηγοριών επαγγελματικού αθλητισμού οι παρεχόμενες υπηρεσίες προσφέρονται στα πλαίσια της κατ' επάγγελμα ενάσκησης καθηκόντων, ήτοι της έναντι ορισμένης, κατά αγώνα, και σαφώς προσδιοριζόμενης με την εκάστοτε γηπεδούχο ομάδα αμοιβής. Αντίθετα, στην περίπτωση των διαιτητών, βοηθών διαιτητών και παρατηρητών για αγώνες αθλημάτων ερασιτεχνικής κατηγορίας, η παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών γίνεται αμιγώς από ελευθεριότητα (χαριστική αιτία). Συνεπώς, οι διαιτητές, οι βοηθοί διαιτητές και οι παρατηρητές διαιτησίας των αγώνων των ερασιτεχνικών κατηγοριών αθλητισμού εξαιρούνται από την υπαγωγή στην ασφάλιση μέσω εργοσήμου, αλλά εξακολουθούν να ασφαλίζονται στον ΕΦΚΑ σύμφωνα με την εκάστοτε ασκούμενη επαγγελματική τους δραστηριότητα.
 
Οι κομπάρσοι που απασχολούνται σε τηλεοπτικές εκπομπές ή παραγωγές κινηματογραφικών ταινιών ή διαφημίσεων, παρέχουν την εργασία τους κυρίως περιστασιακά και για το λόγο αυτό είναι πολύ συχνό το φαινόμενο να μην τηρούνται οι νόμιμες διαδικασίες πρόσληψής τους, ούτε και να καταβάλλονται οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές. Με την προτεινόμενη ρύθμιση της παρ. 3, τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 3863/2010 (Α' 115), προκειμένου τα ανωτέρω πρόσωπα να αμείβονται και να ασφαλίζονται υποχρεωτικά με εργόσημο, ώστε να καταπολεμηθεί η αδήλωτη και ανασφάλιστη εργασία τους. Επιπροσθέτως, με την παρούσα ρύθμιση διευκολύνονται οι εργοδότες αναφορικά με τη διαδικασία ασφάλισης των εν λόγω εργαζομένων και εξασφαλίζεται η εισπραξιμότητα των ασφαλιστικών εισφορών από τον ΕΦΚΑ.Άρθρο...
Συμμετοχή ανέργων του ΕΦΚΑ σε προγράμματα του ΟΑΕΔ


Οι μισθωτοί εργαζόμενοι στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ), συμπεριλαμβανομένων και των μισθωτών τεχνικών οι οποίοι ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον ΕΦΚΑ (κλάδοι πρώην ΤΣΠΕΑΘ και πρώην ΤΑΤΤΑ αντίστοιχα) και στον ΕΔΟΕΑΠ, δικαιούνται υπό προϋποθέσεις επίδομα ανεργίας από τους ανωτέρω ασφαλιστικούς φορείς. Εξαιτίας της διατήρησης της ασφάλισής τους για υγειονομική περίθαλψη στον ΕΦΚΑ ή στον ΕΔΟΕΑΠ, αδυνατούν να εγγραφούν στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ και περιέρχονται σε δυσμενέστερη θέση από αυτή των κοινών ανέργων, καθώς δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε προγράμματα που υλοποιεί ο ΟΑΕΔ, όπως για παράδειγμα προγράμματα κατάρτισης, κοινωφελούς απασχόλησης κ.ά., τα οποία συμβάλλουν στην καταπολέμηση της ανεργίας και ιδιαίτερα στην ανακούφιση και ενεργοποίηση των μακροχρόνια ανέργων.
Τέλος, με την προτεινόμενη ρύθμιση, παρέχεται η δυνατότητα εγγραφής των ανέργων, πρώην μισθωτών, ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ (πρώην ΤΣΠΕΑΟ και πρώην ΤΑΤΤΑ) και του ΕΔΟΕΑΠ στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μετά τη βεβαιωμένη λήξη του χρονικού διαστήματος τυχόν επιδότησής τους λόγω ανεργίας από τον ΕΦΚΑ και με διατήρηση της ασφάλισής τους για υγειονομική περίθαλψη στον ΕΦΚΑ και τον ΕΔΟΕΑΠ αντίστοιχα.

Άρθρο...
Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 3762/2009 (Α' 75)


Με την παρούσα διάταξη παρατείνεται το πρόγραμμα επανειδίκευσης, κατάρτισης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας για πρώην εργαζομένους της εταιρίας «ΘΡΑΚΗ ΑΕ», που προβλέπεται στο άρθρο 38 του ν. 3762/2009 (Α' 75) για τρία (3) έτη, ήτοι από 1.1.2019 έως 31.12.2021. Το πρόγραμμα υλοποιείται στη Θράκη, μια περιοχή που πλήττεται από την ανεργία, για την απασχόληση 59 πρώην εργαζομένων της αλλαντοποιίας Θράκη ΑΕ.
Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Εταιρία Έβρου ΑΕ (ΑΝΕΕ ΑΕ) και οι ωφελούμενοι απασχολούνται σε φορείς υποδοχής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Περιφερειακή Ενότητα Έβρου) και στον Δήμο Αλεξανδρούπολης, παρέχοντας εργασίες οι οποίες αναβαθμίζουν σημαντικά τη λειτουργία των υπηρεσιών και το βιοτικό επίπεδο των πολιτών των περιοχών αυτών.
Περαιτέρω, επειδή κατά την εκτέλεση του έργου προβλέπονται εγγυήσεις καλής εκτέλεσης ανάλογες του προϋπολογισμού του, οι οποίες βαρύνουν τις λειτουργικές δαπάνες του έργου, και προκειμένου να μην υπάρχει περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση από την παράταση, με την προτεινόμενη ρύθμιση ορίζεται ότι το έργο περατώνεται λογιστικά για τη χρονική περίοδο από 1.1.2017 μέχρι 31.12.2018, μετά την πιστοποίηση των χρεωστικών και πιστωτικών υπολοίπων του προγράμματος από την Επιτροπή Παρακολούθησης και την πιστοποίηση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων των φορέων υλοποίησης του έργου. Κατόπιν τούτου επιστρέφονται οι κατατεθείσες εγγυητικές επιστολές στο όργανο που τις εξέδωσε, ενώ οι εγγυήσεις που θα εκδοθούν, θα αφορούν εφεξής το έργο από την παράτασή του και μετά, δηλαδή από 1.1.2019 έως 31.12.2021.
Τέλος, με την προτεινόμενη διάταξη ρυθμίζεται η πληρωμή των ποσών που προέκυψαν εξαιτίας της υπέρβασης των λειτουργικών και λοιπών δαπανών (πρόσθετα τέλη και τόκοι από τη ρύθμιση των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών των ωφελουμένων) του προγράμματος για την περίοδο από 10.9.2009 έως 31.12.2016, οι οποίες έχουν ήδη πιστοποιηθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 3762/2009.

Άρθρο...

Δυνάμει της ΣΟΧ 3/2018 ανακοίνωσης για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η οποία εγκρίθηκε με την 4505/11-12-2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) του ΟΑΕΔ πρόκειται να προσληφθεί προσωπικό καθαριότητας για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας στα κτίριά του. Μέχρι την έκδοση των προσωρινών πινάκων κατάταξης που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της ΣΟΧ 3/2018, και σε κάθε περίπτωση μέχρι την 31η Μαΐου 2019, οι συγκεκριμένες ανάγκες καλύπτονται από το προσωπικό που υπηρετεί δυνάμει της ΣΟΧ 1/2018 ανακοίνωσης. Η προτεινόμενη ρύθμιση αποτελεί προσωρινό μέτρο κάλυψης αναγκών καθαριότητας που λαμβάνεται για εξαιρετικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος (σχετιζόμενους με την δημόσια υγεία καθώς και την υγεία και ασφάλεια στους χώρους εργασίας) και λήγει αυτοδικαίως με την έκδοση των οικείων προσωρινών πινάκων κατάταξης ή το αργότερο στις 31 Μαΐου 2019.
Ενόψει του ως άνω δημοσίου συμφέροντος που σχετίζεται με την δημόσια υγεία και την υποχρέωση καταβολής των δεδουλευμένων αποδοχών κρίνεται απαραίτητη η νομιμοποίηση δαπανών σχετικά με εργασία η οποία έχει παρασχεθεί από τις 9 Οκτωβρίου 2018 έως την δημοσίευση του παρόντος και η οποία αφορά την καθαριότητα των κτιρίων όπου στεγάζονται υπηρεσίες του ΟΑΕΔ.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ


Άρθρο...
Τροποποίηση της περ. Δ της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 3863/2010 (Α' 115)


1. Η υποπερ. εε' της περ. Δ' της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 3863/2010 (Α' 115), τροποποιείται ως εξής:
«εε. Οι διαιτητές, βοηθοί διαιτητές και παρατηρητές διαιτησίας των αγώνων αθλημάτων επαγγελματικής κατηγορίας στους οποίους συμμετέχουν Α.Α.Ε..»

2. Η ισχύς της παρ. 1 αρχίζει από τις 19.7.2018.
 
3. Στην περ. Δ' της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 3863/2010 (Α' 115) προστίθεται υποπερ. στστ' ως εξής:
«στστ. Οι απασχολούμενοι ως κομπάρσοι σε τηλεοπτικές εκπομπές ή παραγωγές κινηματογραφικών ταινιών ή διαφημίσεων που αμείβονται με την ώρα ή την ημέρα, σε τακτά ή μη χρονικά διαστήματα.»

Άρθρο...
Συμμετοχή ανέργων του ΕΦΚΑ σε προγράμματα του ΟΑΕΔ


Άνεργοι, πρώην μισθωτοί ασφαλισμένοι στο πρώην ΤΣΠΕΑΘ και στο πρώην ΤΑΤΤΑ, ήδη ΕΦΚΑ, επιτρέπεται να εγγράφονται στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, αποκλειστικώς για τη συμμετοχή τους σε προγράμματα υλοποιούμενα από τον ΟΑΕΔ, διατηρώντας παράλληλα την ασφάλισή τους για υγειονομική περίθαλψη στον ΕΦΚΑ ή τον ΕΔΟΕΑΠ.
Οι ανωτέρω δύνανται να εγγράφονται στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ μετά τη βεβαιωμένη λήξη της επιδότησής τους λόγω ανεργίας, η οποία προβλέπεται στις 
διατάξεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 73 του β.δ. της 29/5.25.6/1958 (Α' 96), καθώς και στις διατάξεις των άρθρων 12,13 και 14 του β.δ. 456/1967 (Α' 143).

Άρθρο ...
Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 3762/2009 (Α' 75)


Μετά την παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 3762/2009 (Α' 75) προστίθεται παρ. 2Α ως εξής:
«2Α. Η διάρκεια του ειδικού προγράμματος παρατείνεται από τη λήξη του, κατά το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 έως 31.12.2021.
Μετά την τακτοποίηση και πιστοποίηση από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος των χρεωστικών και πιστωτικών υπολοίπων για την υλοποίησή του από 1.1.2017 μέχρι 31.12.2018, το έργο περατώνεται λογιστικά για την ανωτέρω χρονική περίοδο και οι κατατεθείσες εγγυήσεις επιστρέφονται στο όργανο που τις εξέδωσε.
Πραγματοποιηθείσες δαπάνες του προγράμματος οι οποίες, σωρευτικά:
(α) προέκυψαν κατά το διάστημα από 10.9.2009 έως 31.12.2016,
(β) έχουν πιστοποιηθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος, σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο της παρ. 2, και
(γ) δεν έχουν πληρωθεί έως την έναρξη ισχύος της παρούσας παραγράφου, δύνανται να πληρωθούν σε βάρος του προϋπολογισμού του προγράμματος.
Τυχόν πραγματοποιηθείσες δαπάνες που προκύπτουν από κατατεθείσες εγγυήσεις για το χρονικό διάστημα 1.1.2017 μέχρι 31.12.2018 και μέχρι την επιστροφή τους θεωρούνται επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος και καταβάλλονται απολογιστικά από το Υπουργείο Εργασίας.
Οικονομικές ή άλλες λογιστικές εκκρεμότητες που ενδεχομένως προκύψουν για το χρονικό διάστημα από 1.1.2019 έως και 31.12.2021 δεν θεωρούνται επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος και δεν βαρύνουν το Ελληνικό Δημόσιο.»

Άρθρο...

1. Μέχρι την έκδοση των προσωρινών πινάκων κατάταξης στο πλαίσιο της ΣΟΧ 3/2018 ανακοίνωσης του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), και σε κάθε περίπτωση, όχι πέραν της 31ης Μαΐου 2019, επιτρέπεται, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ, η απασχόληση του προσληφθέντος δυνάμει της ΣΟΧ 1/2018 ανακοίνωσης προσωπικού, από την 1η Ιανουαρίου 2019, για εξαιρετικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος που συνίστανται στην προστασία της δημόσιας υγείας και της υγείας και ασφάλειας στον χώρο εργασίας. Η απασχόληση του προσωπικού, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας βάσει της οποίας προσλήφθηκε.
2. Δαπάνες που έχουν προκύψει από εργασία η οποία παρασχέθηκε από τις 9 Οκτωβρίου 2018 έως την δημοσίευση του παρόντος, για την καθαριότητα κτιρίων όπου στεγάζονται υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, θεωρούνται νόμιμες και εκκαθαρίζονται σε βάρος του προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ του οικονομικού έτους 2019.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories