Ενεργειακή απόδοση, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης: Το Συμβούλιο εγκρίνει 3 σημαντικούς φακέλους στον τομέα της καθαρής ενέργειας

Ανακοινώσεις ΑΑΔΕ - ΕΦΚΑ - Υπ.Οικ. - ΟΑΕΔ - Ε.Ένωσης κ.ά.

6 Δεκέμβριος 2018
Taxheaven.grΈως το 2030, η ΕΕ θα πρέπει να παράγει το 32 % της ενέργειάς της από ανανεώσιμες πηγές και να έχει επιτύχει τον πρωταρχικό στόχο ενεργειακής απόδοσης του 32,5%. Το Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα νέους στόχους οι οποίοι περιλαμβάνονται σε αναθεωρημένη οδηγία για την ενεργειακή απόδοση και αναθεωρημένη οδηγία για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές. Επίσης, το Συμβούλιο ενέκρινε τον αποκαλούμενο κανονισμό για τη διακυβέρνηση, ο οποίος θεσπίζει το πλαίσιο για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και τη δράση για το κλίμα. Με τον τρόπο αυτό ολοκληρώνεται το τελικό στάδιο της νομοθετικής διαδικασίας για τους τρεις φακέλους που αποτελούν μέρος της δέσμης μέτρων για την καθαρή ενέργεια.

Οδηγία για την ενεργειακή απόδοση

Η αναθεωρημένη οδηγία για την ενεργειακή απόδοση θεσπίζει ένα πλαίσιο μέτρων των οποίων κύριος στόχος είναι να εξασφαλιστεί η επίτευξη των πρωταρχικών στόχων της ΕΕ για το 2020 και το 2030. Η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης θα ωφελήσει το περιβάλλον, θα μειώσει τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, θα βελτιώσει την ενεργειακή ασφάλεια, θα μειώσει το κόστος της ενέργειας για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, θα συμβάλει στη μείωση της ενεργειακής πενίας, καθώς και στην ανάπτυξη και την απασχόληση.

Στα κύρια στοιχεία της αναθεωρημένης οδηγίας συμπεριλαμβάνονται:
Οδηγία για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές

Η αναθεώρηση της οδηγίας για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές θα επιταχύνει τη μετάβαση της Ευρώπης προς την καθαρή ενέργεια με την αξιοποίηση διαφόρων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως η αιολική, η ηλιακή, η υδροηλεκτρική, η παλιρροϊκή, η γεωθερμική, η βιομάζα και τα βιοκαύσιμα. Θέτει ως πρωταρχικό στόχο το 32% της ενέργειας στο επίπεδο της ΕΕ να προέρχεται έως το 2030 από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Άλλα βασικά στοιχεία της αναθεωρημένης οδηγίας για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές είναι:

Κανονισμός για τη διακυβέρνηση

Ο κανονισμός για τη διακυβέρνηση καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη μέλη θα συνεργάζονται, τόσο μεταξύ τους όσο και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων της Ενεργειακής Ένωσης, ιδίως των στόχων στον τομέα της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και τον τομέα της ενεργειακής απόδοσης, καθώς των μακροπρόθεσμων στόχων της ΕΕ για τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου. Θεσπίζει επίσης μηχανισμούς ελέγχου με τους οποίους θα εξασφαλίζεται ότι επιτυγχάνονται οι στόχοι και ότι το φάσμα των προτεινόμενων δράσεων καταλήγει σε μια συνεκτική και συντονισμένη προσέγγιση.

Ιστορικό

Οι τρεις νομοθετικοί φάκελοι αποτελούν μέρος της δέσμης μέτρων για την καθαρή ενέργεια, την οποία υπέβαλε η Επιτροπή τον Νοέμβριο του 2016. Το Συμβούλιο καθόρισε τη θέση του (γενική προσέγγιση) τον Ιούνιο του 2017 επί της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση και τον Δεκέμβριο του 2017 επί του κανονισμού για τη διακυβέρνηση και επί της οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Μετά από εντατικές διαπραγματεύσεις κατά τη διάρκεια της βουλγαρικής Προεδρίας, τον Ιούνιο του 2018 επιτεύχθηκαν συμφωνίες με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τους τρεις φακέλους. Οι συμφωνίες εγκρίθηκαν από την ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 13 Νοεμβρίου.

Η σημερινή έγκριση από το Συμβούλιο αποτελεί το τελευταίο στάδιο. Τα τρία νομοθετικά κείμενα πρόκειται να δημοσιευθούν στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ στις 21 Δεκεμβρίου. Θα αρχίσουν να ισχύουν την τρίτη μέρα μετά τη δημοσίευσή τους.