Διάταξη για ενίσχυση πληγέντων

Οικονομικές Ειδήσεις

12 Δεκέμβριος 2008
Από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών κατατίθεται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας διάταξη στη Βουλή για τα μέτρα ενίσχυσης για τις πληγείσες επιχειρήσεις και τους πληγέντες επαγγελματίες κατά τη διάρκεια των επεισοδίων του Δεκεμβρίου 2008. Επισυνάπτεται το κείμενο της σχετικής διάταξης. Taxheaven.gr

ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Διάταξη για ενίσχυση πληγέντων
Αθήνα, 12-12-2008
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
   
Από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών κατατίθεται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας διάταξη στη Βουλή για τα μέτρα ενίσχυσης για τις πληγείσες επιχειρήσεις και τους πληγέντες επαγγελματίες κατά τη διάρκεια των επεισοδίων του Δεκεμβρίου 2008. Επισυνάπτεται το κείμενο της σχετικής διάταξης.¶ρθρο …
Μέτρα ενίσχυσης για πληγείσες επιχειρήσεις και πληγέντες επαγγελματίες κατά τη διάρκεια των επεισοδίων
του Δεκεμβρίου 2008

1. Παρέχεται οικονομική ενίσχυση ύψους 10.000 ευρώ σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις που απασχολούν έως και 50 εργαζομένους για την αντιμετώπιση των ζημιών που προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια των επεισοδίων από την 6η Δεκεμβρίου 2008 και έως την κατάθεση του παρόντος νόμου στη Βουλή των Ελλήνων. Η καταβολή των ενισχύσεων αυτών γίνεται βάσει υπευθύνων δηλώσεων του ν.1599/1996 των δικαιούχων και βεβαιώσεων της Πυροσβεστικής ή της Τοπικής Αστυνομικής Αρχής ή του οικείου Δήμου, ύστερα από σχετική αίτησή τους. Η ως άνω καταβολή γίνεται κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί Δημοσίου Λογιστικού, μέσω των καταστημάτων της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος.
Σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες του πρώτου εδαφίου παρέχεται επιπλέον οικονομική ενίσχυση σε ποσοστό 50% επί της πιστοποιούμενης από την Επιτροπή της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου ζημίας ύψους από 10.000 έως 200.000 ευρώ.

Η καταβολή των ενισχύσεων γίνεται στους δικαιούχους ύστερα από αίτησή τους, κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί Δημοσίου Λογιστικού, μέσω των πιστωτικών ιδρυμάτων. Τα ποσά μεταφέρονται στους λογαριασμούς των πιστωτικών ιδρυμάτων με εντολή του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ή του εξουσιοδοτημένου προς τούτο Διευθυντή της Διεύθυνσης Λογαριασμών του Δημοσίου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

Μετά την καταβολή των ανωτέρω οικονομικών ενισχύσεων, τα πιστωτικά ιδρύματα αποστέλλουν ανά εβδομάδα στην αρμόδια Διεύθυνση Λογαριασμών του Δημοσίου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών καταστάσεις πληρωμών, στις οποίες αναφέρονται συνολικά και αναλυτικά οι πληρωμές κατά δικαιούχο, επισυνάπτοντας τις υπεύθυνες δηλώσεις, τις βεβαιώσεις και την πιστοποίηση της Επιτροπής της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζονται οι όροι και οι λεπτομέρειες του ελέγχου των ανωτέρω πληρωμών.

2. Για το υπόλοιπο 50% της πιστοποιούμενης ζημίας των επιχειρήσεων της παραγράφου 1 καθώς και για τις επιχειρήσεις που δεν υπάγονται στην παράγραφο 1, εγκρίνεται η δανειοδότηση από τα Πιστωτικά ιδρύματα για την αποκατάσταση ζημιών στον μηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό, πρώτες και βοηθητικές ύλες και εμπορεύματα, ως ακολούθως :

α) Τα ανωτέρω δάνεια είναι διάρκειας δεκαπέντε (15) ετών συμπεριλαμβανομένης περιόδου χάριτος δύο (2) ετών.

β) Το επιτόκιο επιδοτείται κατά 100% καθ΄ όλη τη διάρκεια των δανείων και βαρύνει το λογαριασμό του Ν.128/75. Τα ανωτέρω δάνεια εξοφλούνται με ίσες ετήσιες χρεολυτικές δόσεις.
Το ύψος των δανείων των επιχειρήσεων ανέρχεται στο ποσό της ζημίας, το οποίο πιστοποιείται από την Επιτροπή της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου.

3. Επιτρέπεται η χορήγηση κεφαλαίων κίνησης από τα Πιστωτικά ιδρύματα σύμφωνα με τις αντίστοιχες διατάξεις για ανάγκες και κεφάλαιο κίνησης της ΠΔ/ΤΕ 1955/1991, όπως ισχύει. Τα δάνεια αυτά επιδοτούνται από το λογαριασμό του Ν.128/1975 κατά 100% για τα δύο (2) πρώτα έτη και 50% για την υπόλοιπη διάρκεια των δανείων.

Τα ανωτέρω δάνεια χορηγούνται κατ΄ ανώτατο ύψος μέχρι 35% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης κατά το έτος 2007, όπως προκύπτει από τα δηλωθέντα στοιχεία στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., και είναι διάρκειας πέντε (5) ετών συμπεριλαμβανομένης περιόδου χάριτος δύο (2) ετών.

Για τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες που έκαναν έναρξη εργασιών κατά το έτος 2008, ο κύκλος εργασιών τους προκύπτει από τα επίσημα φορολογικά στοιχεία αναγόμενα σε ετήσια βάση.
Τα ανωτέρω δάνεια εξοφλούνται με ίσες ετήσιες χρεολυτικές δόσεις ή τοκοχρεωλυτικές δόσεις.

4. Εγκρίνεται η δανειοδότηση από τα Πιστωτικά ιδρύματα σε ιδιοκτήτες κτηρίων ή στις επιχειρήσεις ή επαγγελματίες για την αποκατάσταση ζημιών σε κτήρια που επλήγησαν από τα επεισόδια, που έλαβαν χώρα εντός του χρονικού διαστήματος της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
Τα ανωτέρω δάνεια είναι διάρκειας δεκαπέντε (15) ετών συμπεριλαμβανομένης της περιόδου χάριτος δύο (2) ετών.

Το επιτόκιο επιδοτείται κατά 100% καθΆ όλη τη διάρκεια του δανείου και βαρύνει το λογαριασμό του Ν.128/75. Τα ανωτέρω δάνεια εξοφλούνται με ίσες ετήσιες χρεολυτικές δόσεις.
Το ύψος των δανείων των επιχειρήσεων και επαγγελματιών ανέρχεται στο ποσό της ζημιάς, το οποίο πιστοποιείται από την Επιτροπή της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου.

5. Αναστέλλονται για ένα τρίμηνο οι πληρωμές δόσεων ληξιπρόθεσμων και μη, προς τα πιστωτικά ιδρύματα, των επιχειρήσεων και επαγγελματιών που επλήγησαν από τα επεισόδια, που έλαβαν χώρα εντός του χρονικού διαστήματος της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
Οι τόκοι της τριμηνιαίας περιόδου επιδοτούνται κατά 100% από το λογαριασμό του Ν.128/1975 .

6. Ως επιτόκιο όλων των ανωτέρω δανείων ορίζεται το εκάστοτε επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Γ.Ε.Δ.) 12μηνης διάρκειας της τελευταίας έκδοσης πριν από την έναρξη της περιόδου εκτοκισμού, προσαυξημένο κατά 50% πλέον εισφοράς του Ν.128/75.

Για τους τόκους και το κεφάλαιο όλων των ανωτέρω δανείων παρέχεται εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2322/1995 όπως ισχύει.

Η χορήγηση των δανείων γίνεται χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα οποιαδήποτε υφιστάμενα δυσμενή στοιχεία των δικαιούχων επιχειρήσεων και επαγγελματιών.
Τριμελής Επιτροπή, που συγκροτείται από εκπρόσωπο του τοπικού Επιμελητηρίου, εκπρόσωπο του οικείου
Συλλόγου και εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, είναι αρμόδια και υπεύθυνη για την χορήγηση βεβαιώσεων, με τις οποίες πιστοποιείται ότι οι επιχειρήσεις ή επαγγελματίες έχουν πληγεί αποδεδειγμένα από πυρκαγιές ή επεισόδια στη 2
διάρκεια των άνω επεισοδίων, το ύψος των σχετικών ζημιών σε κτήρια, σε μηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό, πρώτες, βοηθητικές ύλες και εμπορεύματα, καθώς επίσης και πιθανή ασφαλιστική αποζημίωση που δικαιούνται να λάβουν οι πληγέντες για οποιαδήποτε από τις ανωτέρω ζημίες. Επικουρικά η Επιτροπή δύναται να χρησιμοποιεί στοιχεία από την Πυροσβεστική Υπηρεσία ή από τους οικείους Δήμους για την εκτέλεση του έργου της.

Η δαπάνη που προκαλείται για την οικονομική ενίσχυση των επιχειρήσεων και επαγγελματιών, της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό και ειδικότερα τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.
Η δαπάνη που προκαλείται για την επιδότηση του επιτοκίου των δανείων, βαρύνει το λογαριασμό του Ν.128/75.

Ως προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων των επιχειρήσεων και επαγγελματιών για την υπαγωγή τους στις ανωτέρω ρυθμίσεις ορίζεται η 27η Φεβρουαρίου 2009.

7. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από την κατάθεσή του στη Βουλή των Ελλήνων.