ΤΑΠ: Υπόχρεοι, απαλλαγές, κυρώσεις, κ.λπ.

Οικονομικές Ειδήσεις

6 Νοέμβριος 2018
Taxheaven.gr

Ορέστης Σεϊμένης - Αλεξάνδρα Γεράγγελου

Από πότε άρχισε να ισχύει το ΤΑΠ

Από την 1η Ιανουαρίου 1993 επιβλήθηκε τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) υπέρ των δήμων και κοινοτήτων

Σε ποια ακίνητα, εντός σχεδίου,  υπολογίζεται το ΤΑΠ

Το ΤΑΠ υπολογίζεται επί της αξίας της ακίνητης περιουσίας που βρίσκεται εντός της διοικητικής περιφέρειας των δήμων και κοινοτήτων με τίς παρακάτω διακρίσεις:

Στα πάσης φύσεως ακίνητα που βρίσκονται εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ή εντός των ορίων οικισμών υφιστάμενων προ του έτους 1923 ή εντός ορίων οικισμών πληθυσμού κάτω των 2.000 κατοίκων. Ν.2130/1993 άρθρο 24 παρ.1 α΄

Σε ποια ακίνητα, εκτός σχεδίου, υπολογίζεται το ΤΑΠ

Το ΤΑΠ υπολογίζεται στα κάθε είδους κτίσματα που βρίσκονται εκτός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ή εκτός ορίων οικισμών υφιστάμενων προ του έτους 1923 ή εκτός ορίων οικισμών πληθυσμού κάτω των 2.000 κατοίκων.

Στην περίπτωση αυτή, για τον υπολογισμό της αξίας λαμβάνεται υπόψη, από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο, η αξία των κτισμάτων και η αξία της διπλάσιας έκτασης από εκείνη που καταλαμβάνουν τα κτίσματα, εφ' όσον υφίσταται τέτοια έκταση. Ν.2130/1993 άρθρο 24 παρ.1 β΄

Ο συντελεστής του ΤΑΠ - πως καθορίζεται και πόσος είναι.

Ο συντελεστής του τέλους καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου από μηδέν εικοσιπέντε τοις χιλίοις (0,25), μέχρι μηδέν τριάντα πέντε τοις χιλίοις (0.35) και είναι ενιαίος για όλη τη διοικητική τους περιφέρεια.

Η απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου λαμβάνεται μέχρι 31 Οκτωβρίου του προηγούμενου έτους και ισχύει και για τα επόμενα έτη μέχρι να τροποποιηθεί. Ν.2130/1993 άρθρο 24 παρ.2

Ποιους ιδιοκτήτες ακινήτων βαρύνει το ΤΑΠ

Το τέλος αυτό βαρύνει τον κατά την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους κύριο του ακινήτου και σε περίπτωση επικαρπίας ή νομής τον επικαρπωτή ή νομέα αντίστοιχα.

Για τον υπολογισμό του τέλους λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των ακινήτων (εντός και εκτός σχεδίου) που ανήκουν στον ίδιο υπόχρεο και βρίσκονται μέσα στη διοικητική περιφέρεια του δήμου ή της κοινότητας. Ν.2130/1993 άρθρο 24 παρ. 3 και 4

Πότε ενημερώνεται ο Δήμος ή η Κοινότητα για το ακίνητο που θα επιβαρυνθεί με το ΤΑΠ

Ο ιδιοκτήτης ή επικαρπωτής ή νομέας ακινήτων οφείλει να υποβάλει δήλωση για τα ακίνητα εκείνα στα οποία έχει επέλθει μεταβολή στα στοιχεία της αρχικής δήλωσης και εντός διμήνου από της μεταβολής (π.χ. προσθήκη-απόκτηση κτίσματος, μεταβίβαση-αφαίρεση κτίσματος κλπ). Ν.2130/1993 άρθρο 24 παρ.5

Ποιος επιβαρύνεται με τον ΤΑΠ: O ιδιοκτήτης ή ο ενοικιαστής;

Σε περίπτωση που ο λογαριασμός της Δ.Ε.Η. εκδίδεται στο όνομα του μισθωτή του ακινήτου, το τέλος καταβάλλεται απ' αυτόν μαζί με το λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και αφαιρείται από το καταβαλλόμενο μίσθωμα. Ν.2130/1993 άρθρο 24 παρ.14

Η ΔΕΗ ενημερώνεται από τον Δήμο μέχρι 30 Νοεμβρίου κάθε έτους για τις μεταβολές των ακινήτων στην περιοχή του Δήμου για να χρεωθεί το ΤΑΠ στους λογαριασμούς της ΔΕΗ και να αποδοθεί στην συνέχεια στους Δήμους. Ν.2130/1993 άρθρο 24 παρ.8

Το τέλος συνεισπράττεται από τη Δ.Ε.Η. με δόσεις ίσες προς τον αριθμό των λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, που εκδίδονται από αυτήν κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου στην οποία εκτείνεται ο κύκλος καταμέτρησης που εφαρμόζεται από αυτήν, ανεξάρτητα αν ο κύκλος αυτός συμπίπτει προς το ημερολογιακό έτος και ανεξάρτητα από τυχόν μεταβολή των συντελεστών. Ν.2130/1993 άρθρο 24 παρ.10

Κυρώσεις:

ΠΡΟΣΤΙΜΟ: Κάθε υπόχρεος που δεν υποβάλλει δήλωση μέσα στην προθεσμία της παρ. 5 του άρθρου αυτού υπόκειται σε χρηματικό πρόστιμο διπλάσιο του οφειλόμενου τέλους που αντιστοιχεί στο ακίνητο. Το πρόστιμο επιβάλλεται με απόφαση του δημάρχου ή προέδρου της κοινότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 του β.δ. από 24-9/20-10-58, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του ν. 1080/1980.

Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στη Δ.Ε.Η. για χρέωση του υπόχρεου με το συνολικό ποσό του τέλους και του προστίμου που αναφέρεται στην απόφαση, το οποίο αποδίδεται από τη Δ.Ε.Η. μαζί με τις λοιπές εισπράξεις.

Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται και για τις περιπτώσεις ανακριβούς δήλωσης. Ν.2130/1993 άρθρο 24 παρ.12

ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ: Σε περίπτωση που δεν καταβληθεί το τέλος, η Δ.Ε.Η. προβαίνει στη διακοπή του ρεύματος και δεν το επαναχορηγεί μέχρι να εξοφληθεί το τέλος που οφείλεται. Αν δεν ζητηθεί η επαναχορήγηση του ηλεκτρικού ρεύματος η Δ.Ε.Η. αφού διαγράψει τον υπόχρεο συνδρομητή γνωστοποιεί τη διαγραφή στο δικαιούχο δήμο ή κοινότητα ώστε να μεριμνήσει νια την είσπραξη του οφειλόμενου τέλους, σύμφωνα με τις διατάξεις που αφορούν την είσπραξη των εσόδων των δήμων και κοινοτήτων. Ν.2130/1993 άρθρο 24 παρ.12 και 13

Υπολογισμός της αξίας των ακινήτων όπου υπάρχει τιμή ζώνης

Για τον υπολογισμό της αξίας των ακινήτων λαμβάνονται υπόψη μόνο το ύψος της τιμής ζώνης και ο συντελεστής παλαιότητας, όπως καθορίζονται και ισχύουν κάθε φορά με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών. Ν.2130/1993 άρθρο 24 παρ.6 εδάφ. α΄ Ν.1249/1982 άρθρο 41

Σε περίπτωση μεταβίβασης ενός ακινήτου-ευθύνη συμβολαιογράφου

Σε περίπτωση μεταβίβασης της κυριότητας των πάσης φύσεως ακινήτων για οποιαδήποτε αιτία και προ της υπογραφής του συμβολαίου οι πωλητές υποχρεούνται να προσκομίζουν στο συμβολαιογράφο βεβαίωση του οικείου Ο.Τ.Α., στην περιφέρεια του οποίου κείται το ακίνητο, από την οποία να προκύπτει ότι δεν οφείλεται τέλος ακίνητης περιουσίας, άλλως το συμβόλαιο μεταβίβασης είναι άκυρο, ελέγχεται δε ο συμβολαιογράφος που το συνέταξε. Ν.2130/1993 άρθρο 24 παρ.18

Υπολογισμός της αξίας των ακινήτων όπου δεν υπάρχει τιμή ζώνης

Στις περιοχές που δεν έχει γίνει καθορισμός της τιμής των ακινήτων με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, όπως παραπάνω, ο υπολογισμός της αξίας των ακινήτων αυτών γίνεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, το οποίο λαμβάνει υπόψη και τα τηρούμενα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. στοιχεία. Οι Δ.Ο.Υ. υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχείο αυτά στους δήμους και τις κοινότητες. Ν.2130/1993 άρθρο 24 παρ.6  εδάφ. β΄

Παράδειγμα υπολογισμού ΤΑΠ σε ακίνητο

ΔΕΔΟΜΕΝΑ:

- Διαμέρισμα 158 τ.μ.

- Τιμή Ζώνης 1.250€.μ2

- Συντελεστής παλαιότητος 0,60

- Συντελεστής ΤΑΠ  ορισμένος από τον Δήμο 0,35%ο

- Ημέρες χρέωσης λογαριασμού από την ΔΕΗ μέσα στο έτος: 62   

O TAΠ υπολογίζεται ως εξής:

158 X 1.250 X 0,60 X 0,00035 X 62/365  =  7,05€ ΤΑΠ για 62 ημέρες

 

ΣHΜΕΙΩΣΗ: Ο Συντελεστής παλαιότητος ορίζεται, ανάλογα με τα χρόνια παλαιότητος ως εξής: 

- 0,90 για έτη από 1 έως 5,

- 0,80 για έτη από 6 έως 10,

- 0,70 για έτη από 11 έως 20,

- 0,60 για έτη από 21 έως 30,

- 0,50 για έτη 31 έως 40,

- 0,40 για έτη 41 έως 50,

- 0,30 για έτη από 51 και άνω.

Ποια ακίνητα δεν υπόκεινται στο ΤΑΠ

Στο δημοτικό ή κοινοτικό τέλος ακίνητης περιουσίας δεν υπόκεινται τα πάσης φύσεως ακίνητα που ανήκουν:

α) Στο Ελληνικό Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ., στους Ο.Τ.A. και στις δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις.

β) Στους Ναούς, στις Ιερές Μονές, στο Ιερό Κοινό του Παναγίου Τάφου, στην Ιερά Μονή του Όρους Σινά, στο Άγιον Όρος, στην Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος και στα θρησκευτικά γενικά ιδρύματα.

γ) Στα αναγνωρισμένα ξένα θρησκεύματα και δόγματα, που τα χρησιμοποιούν αποκλειστικά για την άσκηση δημόσιας λατρείας και τη διεξαγωγή υπηρεσιών θρησκευτικής φύσεως.

δ) Στα φιλανθρωπικά ιδρύματα δημόσιου χαρακτήρα.

ε) Στα ημεδαπά νομικά πρόσωπα που υπάρχουν ή θα συσταθούν και δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα, καθώς και οι περιουσίες του άρθρου 96 του αν. 2039/1939 (ΦΕΚ 455 Α') 'Περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και κωδικοποιήσεως των εις το Κράτος και υπέρ κοινωφελών σκοπών καταλειπομένων κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών", εφόσον επιδιώκονται από αυτά αποδεδειγμένα σκοποί εθνωφελείς ή θρησκευτικοί ή σε ευρύτερο κύκλο φιλανθρωπικοί ή εκπαιδευτικοί ή καλλιτεχνικοί ή κοινωφελείς ή εκκλησιαστικοί, καθώς και ξένα που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς, με τον όρο της αμοιβαιότητας.

στ) Στα αθλητικά σωματεία, ενώσεις, ομοσπονδίες που έχουν νόμιμα αναγνωρισθεί από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ως γήπεδα ή χώροι αθλητικών εγκαταστάσεων για την πραγματοποίηση των αθλητικών τους σκοπών.

ζ) Στα ξένα κράτη όταν αυτά χρησιμοποιούνται για την εγκατάσταση πρεσβειών και προξενείων αυτών με τον όρο της αμοιβαιότητας. Ν.2130/1993 άρθρο 24 παρ.7Α  

Ποια άλλα κτίσματα απαλλάσσονται από το ΤΑΠ

Απαλλάσσονται από το ΤΑΠ:

α) Τα κτίσματα οικοδομής που ανεγείρεται, (δείτε παρακάτω).

γ) Τα ακίνητα που έχουν χαρακτηρισθεί:

- Ως δημόσιοι χώροι ταφής (νεκροταφεία).

- Ως διατηρητέα, με απόφαση του αρμόδιου υπουργού, και δεν ιδιοχρησιμοποιούνται ή δεν αποφέρουν εισόδημα.

- Ως χώροι ιστορικών ή αρχαιολογικών μνημείων.

δ) Τα κτίσματα που βρίσκονται εκτός οικισμού ή σε αγροτικές περιοχές και χρησιμοποιούνται για το σταυλισμό των ζώων.

ε) Τα ακίνητα για τα οποία υφίσταται απαγόρευση οποιασδήποτε χρήσης, σύμφωνα με τον ισχύοντα Πολεοδομικό Σχεδιασμό, ιδίως ρυμοτομικό βάρος, ρυμοτομική απαλλοτρίωση, δέσμευση ακινήτου για κοινωφελή ή κοινόχρηστο σκοπό ή για λόγους προστασίας μνημείων και αρχαιοτήτων, ιδίως αρχαιολογική δέσμευση για ανασκαφές, κήρυξη αρχαιολογικού χώρου, καθώς και για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος, που έχει επιβληθεί από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, αποκλειστικά κατά το μέρος για το οποίο υφίσταται η ως άνω απαγόρευση. Ν.2130/1993 άρθρο 24 παρ.7Β

Επίσης τα παραχωρηθέντα δικαιώματα αποκλειστικής χρήσεως ανοικτής θέσης σταθμεύσεως σε κοινόχρηστη και κοινόκτητη πιλοτή ή σε μέρος αυτής, δεν υπόκεινται στο τέλος ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) του άρθρου 24 του ν. 2130/1993, που επιβάλλεται υπέρ των δήμων και εις βάρος των ιδιοκτητών, επικαρπωτών ή νομέων ορόφων ή διαμερισμάτων της ιδίας οικοδομής.-  ΝΣΚ 135/2017

Τα κτίσματα οικοδομής που ανεγείρεται, απαλλάσσονται για μια επταετία από τη χορήγηση της οικοδομικής άδειας ή μέχρι να εκμισθωθούν ή κατά οποιονδήποτε τρόπο χρησιμοποιηθούν αυτά πριν από την πάροδο της επταετίας.

Μετά την πάροδο της επταετίας από τη χορήγηση της οικοδομικής άδειας ή από την εκμίσθωση ή τη χρησιμοποίηση τους με οποιονδήποτε τρόπο πριν από την πάροδο της επταετίας τα διαμερίσματα πολυκατοικίας που ανεγείρεται και δεν έχουν πωληθεί, τα οποία συμφωνήθηκε να μεταβιβασθούν στον εργολάβο ή σε τρίτα πρόσωπα που αυτός θα υποδείξει, θεωρούνται, κατ' αμάχητο τεκμήριο, ότι έχουν μεταβιβασθεί στον εργολάβο μαζί με το ποσοστό του οικοπέδου που τους αναλογεί.

Σε περίπτωση που ο εργολάβος υποσχέθηκε με συμβολαιογραφικό προσύμφωνο τη μεταβίβαση διαμερίσματος σε τρίτο πρόσωπο, το διαμέρισμα αυτό, θεωρείται, κατ' αμάχητο τεκμήριο, ότι μεταβιβάσθηκε στον αγοραστή μαζί με το ποσοστό του οικοπέδου που αναλογεί από την παράδοση του σ' αυτόν, η οποία αποδεικνύεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο που καταρτίζεται μέσα σε ένα δίμηνο από την παράδοση. Ν.2130/1993 άρθρο 24 παρ.7Β