Αποτελέσματα live αναζήτησης

Οι νέες υποχρεώσεις των νομικών προσώπων για τη συμπλήρωση του μητρώου πραγματικών δικαιούχων και οι κυρώσεις

1 Νοέμβριου 2018 Σχόλια
Οι νέες υποχρεώσεις των νομικών προσώπων για τη συμπλήρωση του μητρώου πραγματικών δικαιούχων και οι κυρώσεις
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης


Δημοσιεύθηκε η απόφαση της Α.Α.Δ.Ε. σχετικά με τη δέσμευση χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας σε όσους φορολογούμενους δεν συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις του άρθρου 20 του νόμου 4557/2018 (Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/ΕΕ) και άλλες διατάξεις.

Σύμφωνα με το άρθρο 20 του νόμου 4557/2018 όλα τα νομικά πρόσωπα με έδρα στην Ελλάδα υποχρεούνται να συλλέγουν και να φυλάσσουν, σε ειδικό μητρώο που τηρούν στην έδρα τους, επαρκείς, ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους τους.

Οι πληροφορίες αυτές θα τηρούνται σε ειδικό μητρώο στην έδρα των νομικών προσώπων και θα καταχωρίζονται (μέσω της πλατφόρμας taxisnet στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων, το οποίο θα δημιουργήσει η Γ.Γ.Π.Σ.) μέσα σε 60 ημέρες από την ημερομηνία που το Κεντρικό Μητρώο θα τεθεί σε λειτουργία. Το Κεντρικό Μητρώο θα πρέπει να τεθεί σε πλήρη λειτουργία έως τις 31.01.2019 [σ.σ. (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου 4557/2018].

Η ΠΟΛ.1201/2018 ορίζει αναλυτικά ότι, η  μη συμμόρφωση εκ μέρους των εταιρικών και άλλων οντοτήτων που έχουν έδρα στην Ελλάδα, με την υποχρέωση των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 20 του ν. 4557/2018 επισύρει τη δέσμευση χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας αυτών.

Η ως άνω δέσμευση ή τυχόν άρση αυτής πραγματοποιείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Φορολογικής Διοίκησης, βάσει σχετικής ενημέρωσης αυτής μέσω της διαδικτυακής ηλεκτρονικής εφαρμογής του Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 20 του ν. 4557/2018.

Ως έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης ορίζεται η προθεσμία της παραγράφου 13 του άρθρου 20 του ν. 4557/2018 [Η λειτουργία του Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων τίθεται σε πλήρη ισχύ μέσα σε έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου (σ.σ. η έναρξη ισχύος του νόμου είναι η 30.7.2018)]Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης