Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ο «εξοστρακισμός» του λογιστή ΤΕΙ, κ.λπ. από τον εξωδικαστικό

25 Οκτώβριος 2018
Ο «εξοστρακισμός» του λογιστή ΤΕΙ, κ.λπ. από τον εξωδικαστικό
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης
Κωνσταντίνος Δημ. Γραβιάς
Πτυχιούχος Οικον. Παν/μίου Πειραιά
Λογιστής - φοροτεχνικός
Μέλος της επιστημονικής ομάδας του TAXHEAVEN


 

Σε μια περίοδο που έχει αναθερμανθεί το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων για την ένταξή τους στις διαδικασίες του εξωδικαστικού μηχανισμού, φαίνεται πως οι συνάδελφοι λογιστές, απόφοιτοι των Α.Τ.Ε.Ι., κ.λπ. που είναι κάτοχοι επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή φοροτεχνικού Α’ τάξης μένουν εκτός, αφού όπως είναι γνωστό δεν μπορούν να είναι ταυτόχρονα και μέλη του Ο.Ε.Ε.

Πιο συγκεκριμένα, η ΠΟΛ. 1223/29-12-2017 απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών, «Εξειδίκευση των κριτηρίων για τη διαμόρφωση λύσεων ρύθμισης οφειλών προς το Δημόσιο έως 50.000 ευρώ κατά την παράγραφο 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017, καθορισμός της μεθοδολογίας για τον προσδιορισμό του ύψους και του αριθμού των δόσεων βάσει αυτών, εξαίρεση οφειλών από τις λύσεις ρύθμισης και ρύθμιση κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή αυτής», αναφορικά με το εν λόγω θέμα τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ.1188/2018 ως εξής1:
 

Περίπτωση (βi) της παραγράφου 2 του άρθρου 4 της αριθμ. ΠΟΛ. 1223/29-12-2017

Προϊσχύουσα Ισχύουσα
(β) Για τα κινητά:
i) που σχετίζονται με την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας του οφειλέτη ή συνοφειλέτη, όπως ενσώματα και άυλα πάγια πλην ακινήτων, αποθέματα, χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (π.χ. τίτλοι, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες καταθέσεις, μετρητά, μετοχές) την αγοραία αξία όπως προκύπτει είτε από πρόσφατη έκθεση οικονομολόγου, μέλους του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ή κατόχου επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή φοροτεχνικού Α΄ τάξης, προκειμένου για οφειλέτη που τηρεί διπλογραφικά βιβλία με ετήσιο κύκλο εργασιών έως και 1.500.000 ευρώ ή απλογραφικά βιβλία ή από πρόσφατη έκθεση ορκωτού ελεγκτή, προκειμένου για οφειλέτη, που τηρεί διπλογραφικά βιβλία με ετήσιο κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των 1.500.000 ευρώ. Ως «πρόσφατη έκθεση» θεωρείται αυτή που έχει συνταχθεί εντός των τελευταίων δώδεκα μηνών πριν από την υποβολή της αίτησης της παρούσας απόφασης. Σε περίπτωση που δεν προσκομίζεται η ως άνω έκθεση, το Δημόσιο λαμβάνει υπόψη την αξία που αναφέρεται στην αίτηση του οφειλέτη και δύναται να ζητήσει τυχόν διαθέσιμα συνοδευτικά έγγραφα για τον έλεγχο της ως άνω δηλωθείσας αξίας.
(β) Για τα κινητά:
i) που σχετίζονται με την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας του οφειλέτη ή συνοφειλέτη, όπως ενσώματα και άυλα πάγια πλην ακινήτων, αποθέματα, χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (π.χ. τίτλοι, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες καταθέσεις, μετρητά, μετοχές) την αγοραία αξία όπως προκύπτει είτε από πρόσφατη έκθεση οικονομολόγου, μέλους του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και κατόχου επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή φοροτεχνικού Α΄ τάξης, προκειμένου για οφειλέτη που τηρεί διπλογραφικά βιβλία με ετήσιο κύκλο εργασιών έως και 1.500.000 ευρώ ή απλογραφικά βιβλία ή από πρόσφατη έκθεση ορκωτού ελεγκτή, προκειμένου για οφειλέτη, που τηρεί διπλογραφικά βιβλία με ετήσιο κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των 1.500.000 ευρώ. Ως «πρόσφατη έκθεση» θεωρείται αυτή που έχει συνταχθεί εντός των τελευταίων δώδεκα μηνών πριν από την υποβολή της αίτησης της παρούσας απόφασης. Σε περίπτωση που δεν προσκομίζεται η ως άνω έκθεση, το Δημόσιο λαμβάνει υπόψη την αξία που αναφέρεται στην αίτηση του οφειλέτη και δύναται να ζητήσει τυχόν διαθέσιμα συνοδευτικά έγγραφα για τον έλεγχο της ως άνω δηλωθείσας αξίας.

Περίπτωση Γ του άρθρου 6 της αριθμ. ΠΟΛ. 1223/29-12-2017

Προϊσχύουσα Ισχύουσα
((Γ) Για οφειλέτες με συνολικές οφειλές άνω των 125.000 ευρώ, το Δημόσιο προτείνει λύσεις, μόνο εφόσον προσκομίζεται από τον οφειλέτη αξιολόγηση βι­ωσιμότητας και σχέδιο αναδιάρθρωσης οφειλών από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα, κατά την έννοια του άρθρου 1 παρ. 2 περ. ιδ του ν. 4469/2017, ο οποίος είναι είτε φυσικό πρόσωπο που είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος τουλάχιστον 5 χρόνια και διαθέτει άδεια ασκήσεως Οικονομολογικού Επαγγέλματος ή άδεια Λογιστή Φοροτεχνικού τάξης Α' είτε νομικό πρόσωπο, εφόσον η ως άνω αξιολόγηση και το σχέδιο, υπογράφονται από φυσικό πρόσωπο που διαθέτει τα ως άνω προσόντα, το κόστος της οποίας βαρύνει τον οφειλέτη. Για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας του οφειλέτη προαφαιρούνται από το χρέος το 85% των οφειλών από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής και το 95% των οφειλών από πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από τη φορολογική διοίκηση. Το σχέδιο αναδιάρθρωσης του προηγούμενου εδαφίου πρέπει να είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στην παρ. 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017, καθώς και να μην φέρει το Δημόσιο σε χειρότερη οικονομική θέση από αυτήν στην οποία θα βρισκόταν σε περίπτωση ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, στο πλαίσιο διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης. Οι λύσεις της παρούσας πε­ρίπτωσης δεν μπορούν να περιλαμβάνουν διαγραφή βασικής οφειλής η οποία να υπερβαίνει το 50% αυτής. (Γ) Για οφειλέτες με συνολικές οφειλές άνω των 125.000 ευρώ, το Δημόσιο προτείνει λύσεις, μόνο εφό­σον προσκομίζεται από τον οφειλέτη αξιολόγηση βι­ωσιμότητας και σχέδιο αναδιάρθρωσης οφειλών από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα, κατά την έννοια του άρ­θρου 1 παρ. 2 περ. ιδ του ν. 4469/2017, ο οποίος είναι είτε φυσικό πρόσωπο που είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και κάτοχος επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή φοροτεχνικού Α' τάξης είτε νομικό πρόσωπο παροχής λογιστικών φοροτεχνικών υπηρεσιών που εκπροσωπείται από μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και κάτοχο επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή φοροτεχνικού Α' τάξης, εφόσον η ως άνω αξιολόγηση και το σχέδιο, υπογράφονται από φυσικό πρόσωπο που διαθέτει τα ως άνω προσόντα, το κόστος της οποίας βαρύνει τον οφειλέτη. Για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας του οφειλέτη προαφαιρούνται από το χρέος το 85% των οφειλών από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής και το 95% των οφειλών από πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από τη φορολογική διοίκηση. Το σχέδιο αναδιάρθρωσης του προηγούμενου εδαφίου πρέπει να είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στην παρ. 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017, καθώς και να μην φέρει το Δημόσιο σε χειρότερη οικονομική θέση από αυτήν στην οποία θα βρισκόταν σε περίπτωση ρευστοποίησης των περιουσι­ακών στοιχείων του οφειλέτη, στο πλαίσιο διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης. Οι λύσεις της παρούσας πε­ρίπτωσης δεν μπορούν να περιλαμβάνουν διαγραφή βασικής οφειλής η οποία να υπερβαίνει το 50% αυτής.

Περίπτωση Γ του άρθρου 7 της αριθμ. ΠΟΛ. 1223/29-12-2017

Προϊσχύουσα Ισχύουσα
(Γ) Για οφειλέτες με συνολικές οφειλές προς το Δη­μόσιο άνω των 125.000 ευρώ, το Δημόσιο προτείνει λύσεις, μόνο εφόσον προσκομίζεται από τον οφειλέτη αξιολόγηση βιωσιμότητας και σχέδιο αναδιάρθρωσης οφειλών από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα, κατά την έννοια του άρθρου 1 παρ. 2 περ. ιδ του ν. 4469/2017, ο οποίος είναι είτε φυσικό πρόσωπο που είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος τουλάχιστον 5 χρόνια και διαθέτει άδεια ασκήσεως Οικονομολογικού Επαγγέλματος ή  άδεια Λογιστή Φοροτεχνικού τάξης Α', είτε νομικό πρόσωπο, εφόσον η ως άνω αξιολόγηση και το σχέδιο, υπογράφονται από φυσικό πρόσωπο που διαθέτει τα ως άνω προσόντα, το κόστος της οποίας βαρύ­νει τον οφειλέτη. Για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας του οφειλέτη προαφαιρούνται από το χρέος το 85% των οφειλών από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής και το 95% των οφειλών από πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από τη φορολογική διοίκηση. Το σχέδιο αναδιάρθρωσης του προηγούμενου εδαφίου πρέπει να είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στην παρ. 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017, καθώς και να μην φέρει το Δημόσιο σε χειρότερη οικονομική θέση από αυτήν στην οποία θα βρισκόταν σε περίπτωση ρευστοποίησης των περιουσι­ακών στοιχείων του οφειλέτη, στο πλαίσιο διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης. Οι λύσεις της παρούσας πε­ρίπτωσης δεν μπορούν να περιλαμβάνουν διαγραφή βασικής οφειλής η οποία να υπερβαίνει το 50% αυτής (Γ) Για οφειλέτες με συνολικές οφειλές προς το Δη­μόσιο άνω των 125.000 ευρώ, το Δημόσιο προτείνει λύσεις, μόνο εφόσον προσκομίζεται από τον οφειλέτη αξιολόγηση βιωσιμότητας και σχέδιο αναδιάρθρωσης οφειλών από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα, κατά την έννοια του άρθρου 1 παρ. 2 περ. ιδ του ν. 4469/2017, ο οποίος είναι είτε φυσικό πρόσωπο που είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και κάτοχος επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή φοροτεχνικού Α' τάξης είτε νομικό πρόσωπο παροχής λογιστικών φοροτεχνικών υπηρεσιών που εκπροσωπείται από μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και κάτοχο επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή φοροτεχνικού Α' τάξης, εφόσον η ως άνω αξιολόγηση και το σχέδιο, υπογράφονται από φυσικό πρόσωπο που δια­θέτει τα ως άνω προσόντα, το κόστος της οποίας βαρύ­νει τον οφειλέτη. Για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας του οφειλέτη προαφαιρούνται από το χρέος το 85% των οφειλών από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής και το 95% των οφειλών από πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από τη φορολογική διοίκηση. Το σχέδιο αναδιάρθρωσης του προηγούμενου εδαφίου πρέπει να είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στην παρ. 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017, καθώς και να μην φέρει το Δημόσιο σε χειρότερη οικονομική θέση από αυτήν στην οποία θα βρισκόταν σε περίπτωση ρευστοποίησης των περιουσι­ακών στοιχείων του οφειλέτη, στο πλαίσιο διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης. Οι λύσεις της παρούσας πε­ρίπτωσης δεν μπορούν να περιλαμβάνουν διαγραφή βασικής οφειλής η οποία να υπερβαίνει το 50% αυτής

 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι, οι λογιστές-φοροτεχνικοί που είναι μεν κάτοχοι άδειας Λογιστή-Φοροτεχνικού Α΄τάξης, αλλά δεν είναι ταυτόχρονα και μέλη του Ο.Ε.Ε. δεν μπορούν να συμμετέχουν στην ανωτέρω διαδικασία.

Δεν γνωρίζω γιατί η κα Παπανάτσιου προχώρησε σ΄ αυτή την αλλαγή στη συγκεκριμένη απόφασή της, ούτε τους λόγους που την ώθησαν σ΄ αυτή την πράξη. Αυτό που πιστεύω όμως είναι πως δεν είναι δυνατόν να «εξοστρακίζεται» η πλειονότητα των συναδέλφων λογιστών-φοροτεχνικών από μια τέτοια διαδικασία. Τέτοια φαινόμενα οξύνουν το κλίμα ανάμεσα στους συναδέλφους, δημιουργώντας πόλωση και διαιωνίζοντας συνάμα το κλίμα διχασμού του κλάδου. Παράλληλα, βασιλεύει κι αυτή η ατέρμονη κι ανούσια κατ΄εμέ συζήτηση περί των περγαμηνών του καθενός, λες και το κριτήριο για την κατάταξη ενός επαγγελματία είναι μόνο και μόνο ο τίτλος σπουδών.

Πρέπει επιτέλους να ανασκουμπωθούμε και να δούμε την πραγματικότητα κατάματα, αλλά και το γεγονός του εκφυλισμού του επαγγέλματός μας με ό,τι αυτό συνεπάγεται για όλους, πτυχιούχους Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι., κ.λπ., παραμερίζοντας άμεσα τις όποιες διαφορές μας.

Την προσωπική μου αυτοκριτική την έχω κάνει και την επαναλαμβάνω ανερυθρίαστα δημοσίως. Το μεγαλύτερό μου ελάττωμα στάθηκε η αδιαφορία για τη συλλογική δράση και τη διάτορη διεκδίκηση των δίκαιων και συνάμα λογικών αιτημάτων του κλάδου. Περιχαρακωμένος στο μικρόκοσμό μου, αποστασιοποιημένος –έχοντας επιχειρήματα ή όχι– από την ενεργή συμμετοχή στα συλλογικά όργανα, αρέσκομαι συχνά να ασκώ μόνο κριτική στους συναδέλφους που ασχολούνται με τα συνδικαλιστικά δρώμενα του χώρου, απέχοντας ουσιαστικά από τη συλλογική δράση.  Δρώντας μέσα σε έναν κατακερματισμένο κλάδο, όπου κυριαρχεί η μοναχική πορεία της πλειονότητας των συναδέλφων και η λογική του διαίρει και βασίλευε, συνειδητοποιώ πλέον ότι έτσι δεν με υπολογίζει κανείς απ΄την αντίπερα όχθη. Μάλιστα είμαι πεπεισμένος ότι οι ιθύνοντες του υπ. Οικονομικών τρίβουν τα χέρια τους από ευχαρίστηση βλέποντας την έλλειψη ενότητας στο χώρο, αφού ένας διασπασμένος κλάδος δεν αποτελεί δυνατό αντίπαλο.

Η μόνη διέξοδος για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε είναι η αλλαγή στη νοοτροπία, στον τρόπο σκέψης και αντίληψης ορισμένων πραγμάτων. Ταυτόχρονα, η άσκηση αυτοκριτικής ώστε να εντοπίσουμε τα λάθη μας θα οδηγήσει στην ατομική κάθαρση. Όλα αυτά όμως πρέπει να πλαισιωθούν από τη συλλογική συμμετοχή και την έντονη δράση, τα οποία σε συνδυασμό με την υψηλή επιστημονική γνώση θα οδηγήσουν στη δημιουργία ενός αρραγούς μετώπου απ΄την πλευρά μας, που θα αποτελεί ικανό και δύσκολο αντίπαλο για όλους. Ας αναλογιστούμε τις ευθύνες και το ρόλο μας και ας δράσουμε επιτέλους συλλογικά, προκειμένου να διεκδικήσουμε ανθρώπινες συνθήκες εργασίας, αλλά και το μέλλον του επαγγέλματός μας. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απεμπολήσουμε την ανθρώπινη και την επαγγελματική μας αξιοπρέπεια, τις αξίες, τα ιδανικά και τα όνειρά μας.


_________

[1] Όλες τις αλλαγές μπορείτε να τις δείτε στην κωδικοποιημένη ΠΟΛ.1223/2017 ή στη σχετική είδηση του κόμβου: Ρύθμιση οφειλών εξωδικαστικού μηχανισμού: Η νέα εγκύκλιος και οι αλλαγές για τους λογιστές-φοροτεχνικούς


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης