Αποτελέσματα live αναζήτησης

Χρόνος καταχώρισης απόκτησης συμμετοχής, όταν τμήμα της θα αποκτηθεί στην επόμενη χρήση, με βάση όμως ανέκκλητα συμφωνητικά που έχουν καταρτιστεί κατά την αρχική απόκτηση - ΣΟΛ ΑΕ

25 Οκτώβριος 2018
Χρόνος καταχώρισης απόκτησης συμμετοχής, όταν τμήμα της θα αποκτηθεί στην επόμενη χρήση, με βάση όμως ανέκκλητα συμφωνητικά που έχουν καταρτιστεί κατά την αρχική απόκτηση - ΣΟΛ ΑΕ
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΟΛ A.E.

Αναδημοσίευση από το Ενημερωτικό Δελτίο Αυγούστου – Σεπτεμβρίου 2018 της ΣΟΛ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.

www.solae.gr
 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΟΤΑΝ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΘΑ ΑΠΟΚΤΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΟΜΩΣ ΑΝΕΚΚΛΗΤΑ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ.

 

ΕΡΩΤΗΜΑ

Εταιρεία που καταρτίζει οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. για τη χρήση 2017 (01.01-31.12.2017) αποκτά εταιρεία σε χώρα της Ευρω­παϊκής Ένωσης με τους κάτωθι αναφερόμενους όρους στο συμφωνητικό μεταβίβασης:

α) Αποκτάται την 6/7/2017 και καταβάλλεται το τίμη­μα για το 80% του μετοχικού κεφαλαίου της απο­κτώμενης εταιρείας και

β) Οι πωλητές, ανέκκλητα συμφωνούν να μεταβιβά­σουν το υπόλοιπο 20% του μετοχικού κεφαλαίου σε προκαθορισμένη τιμή, εφόσον οι αγοραστές εκφρά­σουν την επιθυμία  τους να το πράξουν.

γ) Οι αγοραστές ανέκκλητα συμφωνούν να αγορά­σουν το ως άνω ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου (20%) εφόσον οι πωλητές εκφράσουν την επιθυμία  τους να το πράξουν.

Για την έκφραση της βούλησης τους αυτής έχει ορι­στεί από το συμφωνητικό καταληκτική ημερομηνία μετά την έγκριση και  την δημοσίευση των οικονομι­κών καταστάσεων.

Η αγοράστρια εταιρεία προτίθεται να δηλώσει την βούληση της να αποκτήσει το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου εντός του χρονικού αυτού ορίου και θα συμπεριλάβει σχετική γνωστοποίηση στις οικονομι­κές καταστάσεις.
 

ΕΡΩΤΑΤΑΙ:

α) Το τίμημα που αντιστοιχεί στο 20%  του μετοχι­κού κεφαλαίου που θα αποκτηθεί μεταγενέστερα θα θεωρηθεί μέρος της συνένωσης των επιχειρήσεων κατά την ημερομηνία απόκτησης (6/7/2017) ως εν­δεχόμενο τίμημα ή θα λογιστικοποιηθεί ως μεταγε­νέστερη διακριτή συναλλαγή στη χρήση 2018 και

β) εάν χρειάζονται κάποιες επιπλέον γνωστοποιή­σεις αναφορικά με την ως άνω συναλλαγή επιπλέον των ρητά διατυπωμένων γνωστοποιήσεων στο ΔΠΧΑ 3.

γ) Ποιες είναι οι κατάλληλες λογιστικές εγγραφές σε ατομικό και ενοποιημένο επίπεδο

 

ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

α) Με βάση τα δεδομένα του ερωτήματός συμπεραί­νουμε ότι στο συμφωνητικό μεταβίβασης των μετο­χών περιλαμβάνεται δικαίωμα αγοράς (call option) του συνόλου των μετοχών που κατέχονται από τη μειοψηφία (20%) μετά την αρχική εξαγορά και αντί­στοιχα περιλαμβάνεται και δικαίωμα πώλησης (put option), το οποίο δίνει στην μειοψηφία το δικαίωμα να πουλήσει στον αγοραστή το ανωτέρω υπόλοιπο μετοχών.

Σχετικά με το ερώτημά σας το Δ.Π.Χ.Α. 3 δεν δίνει καθοδήγηση σχετικά με τον απαιτούμενο λογιστικό χειρισμό. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι προβλέψεις των προτύπων ΔΠΧΑ 9, ΔΠΧΑ 10 και ΔΛΠ 32 κατά τον σχεδιασμό λογι­στικής αρχής με την οποία θα επιτευχθεί εύλογη παρουσίαση. Η λογιστική αρχή που θα υιοθετηθεί θα πρέπει να ακολουθείται με συνέπεια.

Δεδομένου ότι οι όροι για την τιμή εξάσκησης και τις ημερομηνίες εξάσκησης είναι κοινοί και προκαθορι­σμένοι και αφορούν το σύνολο των μετοχών της μειοψηφίας, η ουσία της συναλλαγής είναι η από­κτηση του συνόλου των μετοχών κατά την ημερομη­νία εξαγοράς του αρχικού ποσοστού συμμετοχής και δεν καταχωριστεί στις ενοποιημένες οικονομικές κατατάσσεις μη ελέγχουσα συμμετοχή.

Οι προτεινόμενες λογιστικές καταχωρίσεις στις 6/7/2018 σε ατομικό και ενοποιημένο επίπεδο έχουν ως εξής:
 

α) ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ:

ΧΡΕΩΣΗ:

Συμμετοχές σε θυγατρικές (Το σύνολο της αξίας του 100% του μετοχικού κεφαλαίου)

ΠΙΣΤΩΣΗ:  

Χρηματικά Διαθέσιμα (Η  αξία του αρχικού ποσοστού 80% του μετοχικού κεφαλαίου)

ΠΙΣΤΩΣΗ:  

Υποχρέωση (Η  παρούσα αξία του ποσού που θα καταβληθεί κατά την αγορά του πρόσθετου ποσοστού 20%  του μετοχικού κεφαλαίου)

 

β) ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ:

ΧΡΕΩΣΗ:

Καθαρά Περιουσιακά Στοιχεία (ως η απόκτηση είναι για το 100%)

ΧΡΕΩΣΗ:

Υπεραξία (ως η απόκτηση είναι για το 100%)

ΠΙΣΤΩΣΗ:

Διαθέσιμα που καταβλήθηκαν

ΠΙΣΤΩΣΗ:

Υποχρέωση (στην παρούσα αξία του ποσού που θα καταβληθεί στην εξάσκηση)

 

Στην περίπτωση που η μειοψηφία λάβει μερίσματα από κέρδη πριν την εξάσκηση των δικαιωμάτων, αυτά θα πρέπει να καταχωριστούν ως έξοδα για τον αποκτώντα.

Για το ερώτημα που σχετίζεται με τις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις αναφορικά με την ως άνω συναλ­λαγή η γνώμη μας είναι ότι επιπλέον των ρητά δια­τυπωμένων γνωστοποιήσεων στο ΔΠΧΑ 3 για τις αποκτήσεις θα πρέπει να συμπεριληφθεί στις λογι­στικές αρχές της οντότητας ο λογιστικός χειρισμός που ακολουθήθηκε.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης