Φοροαπόψεις - Ανάδειξη και σχολιασμός επίκαιρων φορολογικών, εργατικών, ασφαλιστικών και οικονομικών θεμάτων 27/09/2018 | Taxheaven

Live Search Results

Φοροαπόψεις - Ανάδειξη και σχολιασμός επίκαιρων φορολογικών, εργατικών, ασφαλιστικών και οικονομικών θεμάτων 27/09/2018

1 Οκτώβριος 2018 -- ΣχόλιαΗ επιστημονική ομάδα της ΑΡΤΙΟΝ
Με την καθοδήγηση του κυρίου Γεώργιου Δαλιάνη
www.artion.gr


→ Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων

Παρατείνεται και ισχύει μέχρι την 31/12/2018: «1. Η ωφέλεια Νομικού προσώπου, νομικής οντότητας, καθώς και φυσικού προσώπου που αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, η οποία προκύπτει από τη διαγραφή μέρους ή του συνόλου του χρέους προς πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα ή προς εταιρεία του ν.4354/2015 στο πλαίσιο εξωδικαστικού συμβιβασμού ή σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης, δε θεωρείται δωρεά και απαλλάσσεται του φόρου εισοδήματος». Η ρύθμιση αυτή επεκτείνεται, επίσης, και στις οφειλές που υπάγονται στον ν.4469/2017 (εξωδικαστικός μηχανισμός).

→ Έκπτωση (δαπάνης) τόκων από δάνεια που λαμβάνει μια επιχείρηση από τρίτους

Οι τόκοι και οι δαπάνες από δάνεια που λαμβάνει μια επιχείρηση από τρίτους, εκτός από τα τραπεζικά, διατραπεζικά και ομολογιακά δάνεια που εκδίδουν ανώνυμες εταιρείες, κατά το μέτρο που υπερβαίνουν τους τόκους που θα προέκυπταν, εάν το επιτόκιο ήταν ίσο με το επιτόκιο των δανείων αλληλόχρεων λογαριασμών προς μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις. Το σχετικό επιτόκιο που λαμβάνεται υπόψη είναι το τελευταίο επίσημα δημοσιευμένο επιτόκιο της πλησιέστερης χρονικής περιόδου πριν την ημερομηνία δανεισμού, όπως αυτό αναφέρεται στο στατιστικό δελτίο οικονομικής συγκυρίας της Τράπεζας της Ελλάδος. Επομένως, δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων το υπερβάλλον ποσό των τόκων που προκύπτει για την επιχείρηση, όταν το επιτόκιο δανεισμού είναι μεγαλύτερο από το επιτόκιο που παρέχουν εταιρείες από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα του εσωτερικού ή του εξωτερικού. Ειδικά στην περίπτωση δανείων μεταξύ συνδεδεμένων προσώπων κατά την έννοια των διατάξεων της περ. ζ του άρθρου 2 του ν.4172/2013 και με τη προϋπόθεση ότι αθροιστικά πληρούνται τα κριτήρια του άρθρου 22, εφαρμόζονται οι ειδικότερες διατάξεις του άρθρου 50 του ΚΦΕ, περί εφαρμογής της αρχής των ίσων αποστάσεων και των κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ για τις ενδοομιλικές συναλλαγές (transfer pricing).

→ Μετασχηματισμοί (διασπάσεις, απορροφήσεις, συγχωνεύσεις εταιρειών) με χρήση αναπτυξιακών νόμων


Για να έχουν εφαρμογή, οι φορολογικές απαλλαγές στις επιχειρήσεις, οι προαναφερθείσες πράξεις που παρέχονται από αναπτυξιακούς νόμους για μετασχηματισμούς, οι εταιρείες πρέπει να βρίσκονται σε παραγωγική λειτουργία και δεν αρκεί η τυπική πλήρωση των προϋποθέσεων του νόμου, αλλά εξετάζονται και οι ουσιαστικοί λόγοι που επιβάλλουν το μετασχηματισμό. Εάν ο φορολογικός έλεγχος αποδείξει ότι υπάρχει φορολογική μεθόδευση και όχι πραγματικός λόγος μετασχηματισμού, τότε επιβάλλεται άρση των φορολογικών απαλλαγών και των λοιπών προνομίων.

→ Κάτοικοι εξωτερικού

Καθημερινά γίνονται βήματα προόδου και οι αποφάσεις οργάνων της Διοίκησης και αποφάσεις δικαστηρίων καθορίζουν τις προϋποθέσεις που απαιτούνται να χαρακτηριστεί κάποιος κάτοικος εξωτερικού. Με την πρόσφατη απόφαση (1445/2018) η ΔΕΔ Θεσσαλονίκης αποφάσισε για υπόθεση προσφεύγοντος φορολογούμενου, ότι, δεν μπορεί να χαρακτηριστεί φορολογικός κάτοικος Ελλάδας το πρόσωπο που μόνο κατέχει ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, ή διατηρεί τραπεζικούς λογαριασμούς σε Ελληνικές τράπεζες ή συμμετέχει στο κεφάλαιο Ελληνικών εταιρειών ή ακόμη και στη Διοίκηση αυτών, εφόσον προσκομισθούν δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν ότι ο φορολογούμενος διαμένει σε μόνιμη και σταθερή βάση στο εξωτερικό.

Συνήθη Ερωτήματα

Δύναται να γίνει μεταβίβαση της ψιλής κυριότητας μετοχών, με δωρεά - γονική παροχή. Κύριοι των μετοχών καθίστανται οι ψιλοί κύριοι. Η αξία της μετοχής σε περίπτωση μεταβίβασης με χαριστική αιτία προσδιορίζεται με την εφαρμογή των διατάξεων της εγκυκλίου ΠΟΛ.1055/1.4.2003.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

Print word

printer word version

Add to library

click this to add to library

Clippy Clip

clip this

Email

email this to someone