Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ειδικό Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Παρέμβασης 300 Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών (Ν.Ε.Ε.) ηλικίας 18 – 64 ετών για την Περιφέρεια Αττικής

  • Σας πληροφορούμε ότι με την υπΆ αριθμ. 4498/46/14-10-2008 απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού (ΦΕΚ 2249/Β/4-11-2008), με την οποία εγκρίθηκε η με αριθμ. 1667/37/14-10-2008 απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του ΛΑΕΚ, καταρτίστηκε Ειδικό Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Παρέμβασης για 300 ανέργους της Περιφέρειας Αττικής.
Ειδικό Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Παρέμβασης 300 Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών (Ν.Ε.Ε.) ηλικίας 18 – 64 ετών για την Περιφέρεια Αττικής
             
Αριθμός Απόφασης του Δ.Σ. Ο.Α.Ε.Δ. 4498/46/14-10-08
ΦΕΚ 2249/Β/04-11-08


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ

 
Σας πληροφορούμε ότι με την υπΆ αριθμ. 4498/46/14-10-2008 απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού (ΦΕΚ 2249/Β/4-11-2008), με την οποία εγκρίθηκε η με αριθμ. 1667/37/14-10-2008 απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του ΛΑΕΚ, καταρτίστηκε  Ειδικό Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Παρέμβασης για 300 ανέργους της Περιφέρειας Αττικής.
Ως ημερομηνία υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πρόγραμμα ορίζεται η 20/11/2008, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ. Η ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής στο πρόγραμμα των υποψηφίων, θα καθοριστεί με σχετική απόφαση του Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ:
Καταρτίζεται Πρόγραμμα επιχορήγησης 300 νέων ελευθέρων επαγγελματιών (Ν.Ε.Ε.) ηλικίας 18-64 ετών για την Περιφέρεια Αττικής.
Στόχος του προγράμματος είναι η ενθάρρυνση, μέσω της οικονομικής ενίσχυσης, των ανέργων ηλικίας 18-64 ετών της Περιφέρειας Αττικής που αποφάσισαν να δημιουργήσουν τη δική τους μικρή επιχείρηση και έκαναν έναρξη δραστηριότητας στην ΔΟΥ από 1/1/2008 έως10/2/2008 εντός των γεωγραφικών ορίων της Διοικητικής Περιφέρειας Αττικής.

1. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει:
1.    να έχουν την ιδιότητα του ανέργου και να διαθέτουν Δελτίο Ανεργίας σε ισχύ ή μέχρι και τριάντα (30)  ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητάς τους.
2.    να έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας στην ΔΟΥ από 1/1/2008 έως 10/2/2008.
 
Δύνανται να υπαχθούν στο Πρόγραμμα, με την προϋπόθεση ότι έκαστος υποψήφιος για ένταξη στο πρόγραμμα μετέχει με ποσοστό τουλάχιστον 50% στο εταιρικό κεφάλαιο, μέχρι και δύο (2) μέλη εταιρειών:
-    Ομορρύθμων Εταιρειών (Ο.Ε.),
-    Ετερορρύθμων Εταιρειών (Ε.Ε.), μόνο για τα ομόρρυθμα μέλη τους,
-    Ε.Π.Ε.
Τέλος, δύνανται να υπαχθούν στο πρόγραμμα μέχρι και δύο (2) μέλη Συνεταιρισμών.
 
Οι ενστάσεις που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο του Ειδικού Προγράμματος Ολοκληρωμένης Παρέμβασης για 6.500 ανέργους της Περιφέρειας Αττικής (256/22.1.2008 Απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ) και αφορούν σε περιπτώσεις απόρριψης του αιτήματος α) λόγω έναρξης επιτηδεύματος πριν τη δημοσίευση του προγράμματος στο ΦΕΚ από 1.1.2008 και μετά και β) λόγω μη παρακολούθησης σεμιναρίου επιχειρηματικότητας στο ΚΠΑ, στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι, θα εξετάζονται  με τις διατάξεις του παρόντος προγράμματος.

2. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Δεν μπορούν να υπαχθούν στο πρόγραμμα:
2.1. Επαγγέλματα που απαιτούν την ύπαρξη κενής θέσης (π.χ. συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές κλπ.) και συνεπώς η δημιουργία επιχείρησης δεν εξαρτάται από την απόφαση και την  πρωτοβουλία του ενδιαφερόμενου, που θα μπορούσε να ενισχυθεί με την παροχή της επιχορήγησης.
2.2. Όσοι απασχοληθούν με την εκμετάλλευση επιβατικού δημοσίας χρήσεως (ΤΑΧΙ), λεωφορείου ή φορτηγού δημοσίας χρήσεως.
2.3. Όσοι δημιουργούν εποχικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις αποκλειστικά χωματουργικών εργασιών, φροντιστήρια, εργαστήρια ή κέντρα ελευθέρων σπουδών, καντίνες,  περίπτερα, φαρμακεία, επιχειρήσεις που λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο τις βραδινές ώρες (10 μ.μ. – 6 π.μ.), καθώς και επιχειρήσεις που παρέχουν ψυχαγωγικές υπηρεσίες μαζικού χαρακτήρα (νυκτερινά κέντρα διασκέδασης, αναψυκτήρια, ντίσκο κ.ά.), τυχερά, ψυχαγωγικά ή ηλεκτρονικά παιχνίδια, πρακτορεία ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ, λαχείων και συναφή αυτών.  
2.4. Πλανόδιες επιχειρήσεις.
2.5. Οι επιχειρήσεις εκείνες που έχουν σύνθετο αντικείμενο δραστηριότητας και το ένα εξΆ αυτών περιλαμβάνεται στις εξαιρέσεις.
2.6. Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.). 
2.7. Όσοι δημιουργούν επιχείρηση που έχει το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας με επιχείρηση που λειτουργούσε στον ίδιο χώρο από άλλο επαγγελματία μέσα στο τελευταίο εξάμηνο πριν από την ημερομηνία έναρξης εργασιών της νέας επιχείρησης στη ΔOΥ.
2.8. Όσοι είχαν άλλη επιχείρηση μετά  την 1.1.2000.
2.9. Όσοι έχουν επιχορηγηθεί από προγράμματα ΝΕΕ κατά το παρελθόν.

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ YΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Η διαδικασία υπαγωγής των νέων στο πρόγραμμα, περιλαμβάνει τρία στάδια.
1ο στάδιο: Yποβολή «αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης υπαγωγής» στο πρόγραμμα, στο ΚΠΑ αρμοδιότητας λειτουργίας της επιχείρησης.
Πριν την υποβολή της αίτησης, θα πρέπει να έχουν προηγηθεί κατά σειρά:
-    η ιδιότητα του άνεργου, να διαθέτουν Δελτίο Ανεργίας σε ισχύ ή μέχρι και τριάντα (30) ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητάς τους.
-    η εξατομικευμένη παρέμβαση από εργασιακό σύμβουλο του ΟΑΕΔ
-    η έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στην αρμόδια ΔΟΥ από 1/1/2008 έως 10/2/2008
-    η Ελληνική υπηκοότητα ή η υπηκοότητα άλλου Κράτους – Μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.
-    η κατοχή αριθμού φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) και η εκπλήρωση ή η νόμιμη απαλλαγή από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Όσον αφορά στις περιπτώσεις ομογενών ή υπηκόων Χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με την υπΆ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/20999/29.7.2008 Κ.Υ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών & Απασχόλησης, οι ενδιαφερόμενοι θα προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν καμία υποχρέωση, όσον αφορά στην εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση σχετικού πιστοποιητικού της Χώρας προέλευσης. H Υπηρεσία θα διατηρεί πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης στο αρχείο της, το οποίο σύμφωνα με την υπ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/5482 κοινή απόφαση του Υφυπουργού   Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του Υπουργού Εθνικής ¶μυνας εφόσον πρόκειται για έλληνα υπήκοο αναζητείται αυτεπάγγελτα από την αρμόδια για την έκδοση της διοικητικής πράξης Υπηρεσία. Η αυτεπάγγελτη αναζήτηση των ανωτέρω στρατολογικών πιστοποιητικών, σημαίνει ότι η αρμόδια Υπηρεσία απευθύνει αίτημα προς το αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο, σύμφωνα με το αντίστοιχο έντυπο και τους όρους που περιέχονται στην απόφαση, για την έκδοση και αποστολή προς αυτήν του αντίστοιχου πιστοποιητικού.

Σε περίπτωση που τα ανωτέρω στοιχεία δεν πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ, η Υπηρεσία πρωτοκολλεί την αίτηση και δεν την αποστέλλει στην Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης εκδίδοντας «ΑΠΟΡΡΙΠΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ». Μετά την κάλυψη των θέσεων, ύστερα από την θετική αξιολόγηση της Τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης, οι αιτήσεις  που θα υποβληθούν, θα απαντώνται εγγράφως   ενημερώνοντας για την κάλυψη των θέσεων. Κατά του εγγράφου δε νοείται υποβολή ένστασης, καθώς το αίτημα έχει ήδη απαντηθεί πλήρως από τον Οργανισμό και η επανάληψή του προς τον ίδιο Φορέα δε δύναται να λάβει διαφορετική απάντηση. Εάν  όμως, υποβληθεί ένσταση κατά του εγγράφου, η ένσταση δεν θα αποστέλλεται για εξέταση και  η Υπηρεσία θα ενημερώνει σχετικά τον ενδιαφερόμενο.

2ο στάδιο: Επιλογή των προς χρηματοδότηση επιχειρηματικών σχεδίων, από τριμελή επιτροπή αξιολόγησης που θα συσταθεί με  απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ. Τα κριτήρια αξιολόγησης  περιλαμβάνουν:
-    Την οικονομοτεχνική επάρκεια του επιχειρηματικού σχεδίου
-    Την ύπαρξη επιπλέον χρηματοδοτικών πόρων π.χ. μέσω τραπεζικού δανεισμού
-    Την ύπαρξη καινοτομιών στα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα παρέχει η επιχείρηση ή/και το βαθμό καινοτομίας στη διαδικασία παραγωγής και διάθεσης αυτών.
-    Τη συνάφεια και επάρκεια του ενδιαφερομένου με το αντικείμενο της επιχειρηματικής δραστηριότητας, η οποία θα τεκμηριώνεται με ύπαρξη τυπικών προσόντων, επαγγελματικής εμπειρίας κλπ.
-    Την ύπαρξη στοιχείων δικτύωσης, δηλαδή παραγωγικών ή άλλων διασυνδέσεων με υφιστάμενες επιχειρήσεις
-    Τις συμπράξεις μεταξύ δύο ή περισσοτέρων ανέργων για τη δημιουργία κοινής επιχείρησης.

Η Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης αποστέλλει τις αιτήσεις των ΝΕΕ που έχουν επιλεγεί στην Αρμόδια Υπηρεσία προκειμένου να προβεί στην έκδοση  προέγκρισης.
Αποστέλλει επίσης τις αιτήσεις των ΝΕΕ που δεν επελέγησαν ώστε η  αρμόδια Υπηρεσία να τους ενημερώσει σχετικά με Απαντητικό έγγραφο κατά του οποίου μπορεί να υποβληθεί ένσταση.
Εντός δέκα (10) ημερών από την παραλαβή των αιτήσεων που έχουν αξιολογηθεί θετικά από την Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης,  θα ενημερώνεται ο ΝΕΕ να προσέλθει στην Υπηρεσία για να παραλάβει την προέγκριση.

3ο στάδιο: Η ένταξη στο πρόγραμμα, η οποία ολοκληρώνεται με τη θετική έγκριση του επιτόπιου ελέγχου (στο χώρο της επιχείρησης) από εκπρόσωπο του Οργανισμού και την έκδοση εγκριτικής απόφασης από την Υπηρεσία. Ο πρώτος επιτόπιος έλεγχος πραγματοποιείται εντός ενός μηνός από την κοινοποίηση της επιλογής της Τριμελούς Επιτροπής προς την Υπηρεσία και ορίζεται κατόπιν συνεννοήσεως με τον αιτούντα. Ελέγχονται  τα κάτωθι:
3.3.1. Βεβαίωση έναρξης της δραστηριότητας της επιχείρησης από τη ΔΟΥ η οποία πρέπει να συμφωνεί με τα δηλωθέντα στην αίτηση από τον ΝΕΕ.
3.3.2. Εξοφλημένα τιμολόγια ή αποδείξεις αγοράς περασμένα στα επίσημα θεωρημένα από την αρμόδια ΔΟΥ βιβλία της επιχείρησης τους, αξίας τουλάχιστον ίσης με το 40% του ποσού της επιχορήγησης (εμπορεύματα, εξοπλισμοί, πρώτες ύλες κ.λ.π). Λογίζονται και τα έξοδα ενοικίων. Λογίζονται επίσης τα έξοδα του παιδικού σταθμού που τυχόν πληρώνει μία νέα επιχειρηματίας για τη φύλαξη των παιδιών της ώστε να μπορεί να απασχολείται στην επιχείρηση. Στην περίπτωση που η ΝΕΕ έχει ως επαγγελματική έδρα την οικία της (ειδικές περιπτώσεις παρ. 3.3.7) λαμβάνεται υπόψη το 1/3 του συνόλου των ενοικίων και λειτουργικών δαπανών (ΔΕΗ κλπ).
3.3.3. Καταστατικό σύστασης  της Εταιρείας ή του Συνεταιρισμού εφόσον πρόκειται για Εταιρεία ή Συνεταιρισμό  στον οποίο συμμετέχει ο ενδιαφερόμενος.
3.3.4. Μισθωτήριο θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή τίτλο ιδιοκτησίας του χώρου στον οποίο στεγάζεται η επιχείρηση ή παραχωρητήριο θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. όταν ο ιδιοκτήτης είναι σύζυγος ή συγγενής αΆ βαθμού.
3.3.5. Νόμιμα πιστοποιητικά για την άσκηση του επαγγέλματός του, όπου αυτά απαιτούνται. Τα νόμιμα πιστοποιητικά δύναται να διαθέτει είτε ο ίδιος είτε ένας τουλάχιστον από τους απασχολουμένους στην επιχείρησή του και σε περίπτωση εταιρείας είτε ο ένας τουλάχιστον από τους εταίρους που απασχολείται στην εταιρεία είτε ένας από τους απασχολουμένους σ΄ αυτή.
Ως νόμιμο πιστοποιητικό θεωρείται η άδεια άσκησης επαγγέλματος όπου απαιτείται. Εφόσον για το ασκούμενο επάγγελμα, όπως αναγράφεται στην έναρξη επιτηδεύματος της Δ.Ο.Υ., δεν προκύπτει σαφώς αν απαιτούνται νόμιμα πιστοποιητικά, ο ενδιαφερόμενος θα προσκομίζει βεβαίωση του αρμόδιου φορέα στον οποίο υπάγεται η επιχείρησή του (π.χ. Επιμελητήριο) ότι δεν απαιτείται να διαθέτει το σχετικό πιστοποιητικό. 
3.3.6. Να απασχολούνται αποκλειστικά στην επιχείρησή τους και να είναι ασφαλισμένοι κατά κύριο λόγο στον Ασφαλιστικό Φορέα που υπάγεται η επιχείρηση. 
3.3.7. Η επιχείρηση να λειτουργεί ανεξάρτητα και σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο (εκτός του χώρου της κατοικίας του επαγγελματία), κατά τρόπο ώστε να εξυπηρετεί ικανοποιητικά το σκοπό της.  Επιτρέπεται κατΆ εξαίρεση η λειτουργία της επιχείρησης σε χώρο εντός της οικίας (κατάλληλα διαμορφωμένο) στις περιπτώσεις: α) μητέρας παιδιού σε προσχολική ηλικία, β) γυναίκας που φροντίζει στην οικία της, συγγενείς α΄ βαθμού με αναπηρία, άνω του 70%. Για τις περιπτώσεις αυτές, οι ενδιαφερόμενες απαιτείται να προσκομίζουν βεβαιώσεις, πιστοποιητικά κ.λπ. από δημόσιους φορείς.

Οι ελεγκτές εξετάζουν συνολικά τις προϋποθέσεις του προγράμματος. Όλες οι προϋποθέσεις θα πρέπει να πληρούνται οπωσδήποτε κατά την ημερομηνία του επιτόπιου ελέγχου. Π.χ. το ποσό της δαπάνης δημιουργίας της επιχείρησης (παρ.3.3.2 ανωτέρω) θα πρέπει να καλύπτεται κατά την ημερομηνία του επιτόπιου ελέγχου, έστω κι αν δεν καλύπτεται κατά το χρόνο υποβολής της «αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα – υπεύθυνης δήλωσης».

Κατά τη διάρκεια του πρώτου ελέγχου, ο αιτών θα πρέπει να παραδώσει φωτοαντίγραφα των παραπάνω πιστοποιητικών στον ελεγκτή, προκειμένου αυτά να τεθούν στο αρχείο της Υπηρεσίας και συντάσσεται «έκθεση ελέγχου – υπεύθυνη δήλωση». Με βάση την έκθεση «ελέγχου – υπεύθυνη δήλωση» η Υπηρεσία εκδίδει εγκριτική απόφαση και υπαγάγει τον επαγγελματία στο Πρόγραμμα, διαφορετικά εκδίδει απορριπτική απόφαση, δεσμεύοντας παράλληλα την θέση μέχρι την οριστική απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού.

Μετά την υποβολή της «αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα – υπεύθυνης δήλωσης», η επιχείρηση του υποψηφίου πρέπει να είναι έτοιμη να ελεγχθεί οποιαδήποτε χρονική στιγμή από ελεγκτές του ΟΑΕΔ. Εφόσον δεν επιτευχθεί συνεννόηση μεταξύ του ενδιαφερόμενου και της Υπηρεσίας για τη διεξαγωγή του επιτόπιου ελέγχου εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας του ενός μηνός, οι Ελεγκτές θα ορίζουν ως ημερομηνία ελέγχου την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την παρέλευση είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της προέγκρισης.
Στην περίπτωση που για διάφορους λόγους ο υποψήφιος δεν είναι δυνατό να διαθέτει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή να είναι παρών κατά τον επιτόπιο έλεγχο, ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας κρίνει για την αναγκαιότητα και τη δυνατότητα διεξαγωγής δεύτερου ελέγχου εντός της προθεσμίας του ενός μηνός.
Σε περίπτωση που συντρέχουν οι προϋποθέσεις υπαγωγής και η έκθεση του επιτόπιου ελέγχου είναι θετική, ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται για την ένταξή του στο πρόγραμμα και καλείται να προσέλθει στην Υπηρεσία, μέσα σε είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία γνωστοποίησης της ένταξής του και να προσκομίσει α) βεβαίωση φορολογικής & ασφαλιστικής ενημερότητας όταν απαιτείται, β) τιμολόγιο που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρ.12 παρ.3 Προεδρικού Διατάγματος 186/92 ΚΒΣ και γ) αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού, προκειμένου να του χορηγηθεί η προκαταβολή.

4. ΠΟΣΟ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε νέο ελεύθερο επαγγελματία που υπάγεται στο πρόγραμμα καθορίζεται στα 15.000,00 ευρώ από τα οποία ποσό ύψους 5.000,00 ευρώ καταβάλλεται με την έκδοση της εγκριτικής απόφασης και τα υπόλοιπα 10.000,00 ευρώ  σε δύο (2) ισόποσες εξαμηνιαίες  δόσεις των 5.000,00 ευρώ η κάθε μία, καταβαλλόμενη στο τέλος κάθε εξαμήνου από την υπαγωγή του και αφού θα έχει πραγματοποιηθεί  τουλάχιστον ένας επιτόπιος έλεγχος κατά το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα (όπου και διαπιστώνεται η κανονική λειτουργία της επιχείρησης).
Στις περιπτώσεις επιδοτούμενων ανέργων, που διακόπτουν την επιδότηση ανεργίας μέχρι και το δεύτερο (2ο) μήνα της επιδότησής τους, προκειμένου να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση, το ποσό της επιδότησης προσαυξάνεται κατά 3.000,00 ευρώ.
Η διάρκεια της επιχορήγησης για κάθε νέο ελεύθερο επαγγελματία που εντάσσεται στο πρόγραμμα ορίζεται σε  δώδεκα (12) μήνες, από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής εγκριτικής απόφασης.

5. ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Κατά το δωδεκάμηνο διάστημα της επιχορήγησης ο νέος ελεύθερος επαγγελματίας δεσμεύεται για τα εξής:
5.1.  Με τη λήξη του κάθε εξαμήνου, από την ένταξή του στο πρόγραμμα και μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών, υποχρεούται να προσκομίσει  :
5.1.1. Αίτηση στην οποία θα δηλώνει ότι η επιχείρηση του λειτουργεί κανονικά και  ότι το σύνολο των εσόδων και των εξόδων του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος είναι τουλάχιστον  ίσο με το ήμισυ του ποσού της δόσης που πρόκειται  να εισπράξει όπως αυτά εμφανίζονται στα βιβλία εσόδων και εξόδων του.
5.1.2. Βεβαίωση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας όταν απαιτείται,  τιμολόγιο και επικυρωμένα φωτοαντίγραφα του βιβλίου εσόδων – εξόδων του προηγούμενου εξαμήνου ή βεβαίωση καταβολής Φ.Π.Α. στη Δ.Ο.Υ.
5.2. Ο ενταγμένος στο πρόγραμμα υποχρεούται να ενημερώνει την Υπηρεσία εγκαίρως και γραπτώς για οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία  που έχει δηλώσει με την αίτηση για ένταξή του.
5.3. Η  επιχείρηση  δεν πρέπει να προβεί σε αλλαγή έδρας ή τόπου λειτουργίας εκτός των ορίων της Περιφέρειας Αττικής, άλλως διακόπτεται η επιχορήγηση με επιστροφή του καταβληθέντος ποσού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6.
5.4. Η  επιχείρηση  δεν πρέπει να διακόψει τη λειτουργία της στο δωδεκάμηνο διάστημα της επιχορήγησης, άλλως διακόπτεται η επιχορήγηση με επιστροφή του καταβληθέντος ποσού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6.

6. ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση όρου ή όρων ή προϋποθέσεων, μετά από οποιαδήποτε πληρωμή ποσού της επιχορήγησης στον Ν.Ε.Ε., θα εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 29 του Ν.1262/82, όπως συμπληρώθηκε από τα άρθρα 6 και 7 του Ν. 1836/89 και η επιχορήγηση θα διακόπτεται με επιστροφή του αναλογούντος ποσού.
Ειδικότερα, ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας Απασχόλησης του Οργανισμού, στις περιπτώσεις αυτές αποφαίνεται με αιτιολογημένη απόφασή του για τη διακοπή της επιχορήγησης που ο νέος επαγγελματίας έχει λάβει από τον ΟΑΕΔ και την επιστροφή:
-    τμήματος του καταβληθέντος ποσού, κατ΄ αναλογία του χρονικού διαστήματος που απομένει από την ημερομηνία εμφάνισης του λόγου διακοπής ή της μη τήρησης των όρων ή των προϋποθέσεων του προγράμματος μέχρι τη συμπλήρωση του συνολικού δωδεκάμηνου χρόνου επιχορήγησης.
-    ολόκληρου του ποσού σε περίπτωση που διαπιστώνεται μη τήρηση εξ αρχής των όρων και των  προϋποθέσεων του προγράμματος.
Η επιστροφή του ανωτέρω ποσού πρέπει να γίνει με εφάπαξ καταβολή του εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης στον ενδιαφερόμενο.
Εφόσον δεν επιστραφεί εμπρόθεσμα το ποσό που αναζητείται, συντάσσεται μετά από απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού, Πράξη Βεβαίωσης Οφειλής και αποστέλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για βεβαίωση και είσπραξη του.
Σε περίπτωση φυλάκισης ή θανάτου ή σοβαρής ασθένειας, η  επιχορήγηση θα διακόπτεται χωρίς άλλες επιπτώσεις για τον επαγγελματία από την ημερομηνία που εμφανίσθηκε το πρόβλημα.
     
7. ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΣΗΣ
Εάν ο νέος επαγγελματίας καταθέσει εκπρόθεσμα δικαιολογητικά για την καταβολή επιμέρους δόσης ή της προκαταβολής, η αξίωσή του για το συγκεκριμένο ποσό παραγράφεται χωρίς διακοπή της επιχορήγησης, με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Υπηρεσίας Απασχόλησης του Οργανισμού, εφόσον η επιχείρηση λειτουργεί και εξακολουθούν να τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις του Προγράμματος.
Στις περιπτώσεις που ο ΝΕΕ δεν προσέλθει στην Υπηρεσία για να υποβάλει αίτηση πληρωμής δόσης εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, τότε η Υπηρεσία εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος οφείλει να προβεί σε επιτόπιο έλεγχο προκειμένου να διαπιστώσει την καλή λειτουργία της επιχείρησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οικεία Κ.Υ.Α. Εφόσον διαπιστωθεί η καλή λειτουργία της επιχείρησης σύμφωνα και με τον έλεγχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών η Υπηρεσία θα προβαίνει σε παραγραφή. Εάν δεν τηρούνται οι όροι η Υπηρεσία θα  προβαίνει σε διακοπή με επιστροφή του αναλογούντος ποσού. Αν κατά την ημερομηνία του ελέγχου η επιχείρηση δεν λειτουργεί  και η Υπηρεσία δεν μπορεί να διαπιστώσει την ακριβή ημερομηνία παράβασης των όρων του προγράμματος τότε ως ημερομηνία διακοπής θα θεωρείται η ημερομηνία της τελευταίας αίτησης που είχε υποβάλλει ο ΝΕΕ στην υπηρεσία και από την οποία διαπιστώνεται ότι μέχρι τότε είχαν τηρηθεί  οι όροι του προγράμματος.   

8. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Εάν μετά την ένταξη του νέου επαγγελματία στο πρόγραμμα, διαπιστωθεί ότι δεν τηρεί τους όρους ή τις προϋποθέσεις του, ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας Απασχόλησης με απόφασή του θα ανακαλεί την υπαγωγή του επαγγελματία στο πρόγραμμα ανεξάρτητα από το όργανο που την εξέδωσε

9. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ
Ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, εφόσον αποδεδειγμένα προκύπτουν λόγοι ανωτέρας βίας ή μη υπαιτιότητας του νέου επαγγελματία, δύναται με απόφασή του και ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου:
9.1. να επιμηκύνει την προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών του ενδιαφερόμενου για είσπραξη επιμέρους δόσης έως εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες.
9.2. να δώσει το δικαίωμα στον νέο επαγγελματία να σταματήσει την απασχόληση του στην επιχείρηση και για διάστημα μέχρι τριάντα (30) ημερών  μετά από αίτηση του και για σημαντικό λόγο με ισόχρονη παράταση του προγράμματος

10. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
10.1. Η αρμόδια Υπηρεσία ΟΑΕΔ υποχρεούται μετά από επιτόπιο έλεγχο, που γίνεται σύμφωνα με την αρ.2/34255/0022/6-6-01 Κ.Υ.Α., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, να συντάσσει έκθεση στην οποία θα καταγράφεται με λεπτομέρεια αν τηρούνται οι όροι της ένταξης.
Για το σκοπό αυτό, οι έλεγχοι των εκπροσώπων του Οργανισμού θα αποτελούν ταυτόχρονα και υπεύθυνες δηλώσεις, η ακρίβεια των οποίων θα διαπιστώνεται με δευτεροβάθμιους ελέγχους.
10.2.   Οι ελεγχόμενοι Ν.Ε.Ε. υποχρεούνται :
-    Να παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια, κατά τον έλεγχο, στους ελεγκτές υπαλλήλους.
-    Να τηρούν τα αποδεικτικά στοιχεία και έγγραφα που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση  για τουλάχιστον 3 χρόνια από την αποπληρωμή του προγράμματος.
10.3. Για  την ομαλή πορεία των προγραμμάτων και την επίτευξη των στόχων τους, θα παρακολουθούνται κάθε μήνα:
-    οι δεσμευθείσες θέσεις, οι οποίες προκύπτουν μετά την αποδοχή από τις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, των «αιτήσεων υπαγωγής το πρόγραμμα – υπεύθυνων δηλώσεων» των ενδιαφερομένων.
-    οι καλυφθείσες θέσεις, οι οποίες προκύπτουν μετά την έκδοση των εγκριτικών αποφάσεων
-    η καταβολή των επιχορηγήσεων κ.λπ.
10.4. Ο νέος ελεύθερος επαγγελματίας υποχρεούται στην παροχή στοιχείων στην Υπηρεσία για σκοπούς αξιολόγησης του Προγράμματος, ακόμη και μετά το πέρας του δωδεκαμήνου της επιχορήγησης και ανεξάρτητα από την εξέλιξή της και τη συνέχιση ή μη της λειτουργίας της επιχείρησης.

10.5. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
 Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ των ενταγμένων στο Πρόγραμμα επαγγελματιών  και των Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ, θα επιλύεται με Απόφαση  του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαχείρισης του ΛΑΕΚ, ύστερα από ένσταση που θα  υποβάλλεται μέσα σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την κοινοποίηση της απορριπτικής απόφασης της αρμόδιας Υπηρεσίας.

11. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ
-    Η προθεσμία λήξης της υποβολής των «αιτήσεων υπαγωγής στο πρόγραμμα» των υποψηφίων θα καθοριστεί με σχετική απόφαση του Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ.
-    Λεπτομέρειες εφαρμογής τους προγράμματος εξειδικεύονται περαιτέρω με Αποφάσεις του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ.

12.  ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Η δαπάνη για την εφαρμογή του μέτρου αυτού θα ανέλθει σε 5.100.000,00 ΕΥΡΩ και θα καλυφθεί από τα αποθεματικά του ΛΑΕΚ.Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης