Αποτελέσματα live αναζήτησης

Φορολογία αυτοεκδοτών (δημοσίων υπαλλήλων, καθηγητών Πανεπιστημίων, κ.λπ.)

12 Σεπτέμβριος 2018
Φορολογία αυτοεκδοτών (δημοσίων υπαλλήλων, καθηγητών Πανεπιστημίων, κ.λπ.)
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης


Φυσικά πρόσωπα συγγραφείς, οι οποίοι δεν είναι υπόχρεοι σε τήρηση βιβλίων (δημόσιοι υπάλληλοι, καθηγητές πανεπιστημίων, κ.λπ) που συγγράφουν, τυπώνουν και εκδίδουν τα βιβλία τους (αυτοεκδότες), φορολογούνται επί των ακαθαρίστων εσόδων τους διότι δεν αναγνωρίζεται καμία δαπάνη.

Δηλαδή, στις περιπτώσεις που ένας συγγραφέας, ακόμη κι αν είναι δημόσιος υπάλληλος που έχει απαλλαχτεί από την τήρηση βιβλίων, συγγράφει, τυπώνει, εκδίδει και πουλάει μόνος του τα βιβλία του, δηλαδή τα εκμεταλλεύεται ο ίδιος (αυτοεκδότης), τότε αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα (από μη επιτηδευματία), που από την 01/01/2014 θεωρείται εισόδημα του άρθρου 21 του ΚΦΕ (ν. 4172/2013) και φορολογείται στο σύνολό του με την κλίμακα του άρθρου 29. Oι υπόχρεοι αυτοί δεν είναι επιτηδευματίες, δεν είναι υπόχρεοι τήρησης βιβλίων και ως εκ τούτου δεν συμπληρώνουν έντυπο Ε3 και δεν δύνανται να εκπέσουν δαπάνες (σ.σ. βλ.ΔΕΑΦ Α 1118624 ΕΞ 2016 Φορολογική αντιμετώπιση εισοδημάτων συγγραφέων που είναι δημόσιοι υπάλληλοι - καθηγητές Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, αλλά και παλαιότερο ΔΕΑΦ Α 1084342 ΕΞ 2015/18.6.2015 1. Εφαρμογή του αφορολόγητου στο επίδομα βιβλιοθήκης. 2. Συγγραφικά δικαιώματα συγγραφέων που είναι δημόσιοι υπάλληλοι και εισοδήματα από συμμετοχή σε σεμινάρια).

Τα ίδια ως άνω αναφέρονται και στην ΠΟΛ.1068/2018 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2017, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή.

Η Δ.Ε.Δ. με μία πρόσφατη απόφασή της απέρριψε ενδικοφανή προσφυγή φορολογούμενου αυτοεκδότη. Ο συγκεκριμένος φορολογούμενος ζήτησε να φορολογηθεί με συντελεστή 22% επί των ακαθαρίστων εσόδων (όπως ίσχυε με τις διατάξεις του  ν.2238/1994)  επικαλούμενος αφενός το άρθρο 78 του Συντάγματος που επιβάλλει την φορολόγηση, με φόρο εισοδήματος, μόνον των εισοδημάτων του φορολογουμένου, δηλαδή του ποσού που προκύπτει από την αφαίρεση των εξόδων από τα έσοδα μιας δραστηριότητας, και αφετέρου, ότι εφόσον ο νέος ΚΦΕ δεν προβλέπει ρητά την φορολόγηση των εισοδημάτων αυτών, θα πρέπει να ισχύσει η διάταξη του παλαιού Κ.Φ.Ε. η οποία προέβλεπε την εφαρμογή συντελεστή καθαρού κέρδους 22% επί αυτών.

Τα σκεπτικά της Δ.Ε.Δ. ήταν τα ακόλουθα: 

Επειδή με τις διατάξεις της ΠΟΛ.1088/17.4.2015, δόθηκαν οδηγίες στις Δ.Ο.Υ , σχετικά με την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2014, με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου καθώς και για τον τύπο και το περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Ειδικότερα στο άρθρο 4 παρ. 5β και υπό τον τίτλο ΠΙΝΑΚΑΣ 4Γ2 (εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα) αναφέρεται ότι: β. Στον Υποπίνακα Γ2 του ΠΙΝΑΚΑ 4 δηλώνονται ακαθάριστα έσοδα, καθαρά κέρδη/ζημιές και οι παρακρατηθέντες-προκαταβλητέοι φόροι των εισοδημάτων από επιχειρηματική δραστηριότητα για τους επιτηδευματίες που είτε τηρούν βιβλία του Κ.Φ.Α.Σ είτε είναι απαλλασσόμενοι /μη υπόχρεοι σε βιβλία του Κ.Φ.Α.Σ ( κωδ. 401,402-425,426-413,414- 415,416-601,602-605-606)....δ. Γίνεται διάκριση του εισοδήματος που δηλώνεται από τους μη επιτηδευματίες και μη υποβάλλοντες Ε3 ( κωδ. 403,404). στ. Το καθαρό εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα όσων έχουν την ιδιότητα του επιτηδευματία, ανεξάρτητα της τήρησης απλογραφικών/διπλογραφικών βιβλίων προκύπτει με λογιστικό προσδιορισμό ( έντυπο Ε3) ενώ για τους μη επιτηδευματίες φορολογείται εξ ολοκλήρου, καθόσον δεν αναγνωρίζονται δαπάνες.

Συνεπώς στους κωδικούς 403-404 συμπληρώνονται τα ακαθάριστα έσοδα που προέρχονται από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας στην ΕΛΛΑΔΑ από όσους δεν είναι επιτηδευματίες και δεν υποχρεούνται σε τήρηση βιβλίων.

Τέτοια πρόσωπα μπορεί να είναι αυτοί, που έχουν ευκαιριακή άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Στους κωδικούς αυτούς καταχωρούνται και τα ακαθάριστα έσοδα του εισηγητή του δημοσίου ή ιδιωτικού υπαλλήλου ή συνταξιούχου που δεν είναι επαγγελματίας, από άλλη δραστηριότητα.

Τα εισοδήματα αυτά φορολογούνται στο σύνολο τους, χωρίς να αφαιρούνται επιχειρηματικές δαπάνες.

Επειδή οι κωδικοί αυτοί είναι προσυμπληρωμένοι (σχετ. ΠΟΛ.1025/2017 ,σχετ. το υπ. αρ. πρωτ. Δ12 Α 1016121 ΕΞ 2015/3.2.2015 ) έγγραφο της Υποδ/νησης Α Άμεσης Φορολογίας Τμήμα Α) και ήδη καταχωρημένα ποσά δεν αλλάζουν, εκτός αν ο φορολογούμενος απευθυνθεί στον αποστολέα των στοιχείων, ο οποίος θα πρέπει να κάνει δεκτό ότι υπάρχει λάθος στην βεβαίωση.

Επειδή στους κωδικούς 605-606 (οι οποίοι είναι επίσης προσυμπληρωμένοι) και συμπληρώνονται τα ποσά του φόρου, που παρακρατήθηκαν κατά την πληρωμή στους ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα .Στους ίδιους κωδικούς συμπληρώνεται και η παρακράτηση φόρου 20% στις αμοιβές προσώπων, που δεν είναι επαγγελματίες και δεν έχουν υποχρέωση από τον νόμο να εκδώσουν φορολογικό στοιχείο. Τα εισοδήματα ,στα οποία γίνεται η παρακράτηση θα πρέπει να έχουν δηλωθεί στους κωδικούς 425-426,403-404,409-410.

Επειδή λαμβανομένου υπόψη των ως άνω ισχυουσών διατάξεων, νομίμως φορολογήθηκαν τα ποσά που καταχωρήθηκαν από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ στον κωδικό αριθμό 403 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των φορολογικών ετών 2014 και 2015 του προσφεύγοντος και νομίμως καταχωρήθηκαν τα ποσά των παρακρατηθέντων φόρων στον κωδικό αριθμό 605.

Ο ισχυρισμός του προσφεύγοντος ότι ναι μεν, ισχύουν πλέον στην φορολογία εισοδήματος οι διατάξεις του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 4172/2013) σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 του ίδιου νόμου, πλην όμως ο νόμος αυτός ενώ στο άρθρο 38 αυτού ρυθμίζει την φορολόγηση των εισοδημάτων από πνευματικά δικαιώματα σε ποσοστό 20% (αυτοτελώς) αφήνει παντελώς αρρύθμιστο το ζήτημα της φορολόγησης των εσόδων των αυτοεκδοτών - δημοσίων υπαλλήλων που δεν τηρούν βιβλία και στοιχεία και, για το λόγο αυτό, δεν μπορούν να δικαιολογήσουν και να εκπέσουν του εισοδήματός τους για επανεκκαθάριση των παραπάνω φορολογικών δηλώσεων με ποσά που ο ίδιος προσδιορίζει ως φορολογητέα, αντίκειται στο άρθρο 78 του Συντάγματος που επιβάλλει την φορολόγηση, με φόρο εισοδήματος, μόνον των εισοδημάτων του φορολογουμένου, δηλαδή του ποσού που προκύπτει από την αφαίρεση των εξόδων από τα έσοδα μιας δραστηριότητας (ΣτΕ 1432/2003 πρβλ. ΣτΕ 1840/2013, ΣτΕ 1164- 8/2014, ΣτΕ 2972/2011, ΣτΕ 3544/2008), είναι αβάσιμος, διότι η δημόσια διοίκηση δεσμεύεται από την αρχή της νομιμότητας, όπως αυτή καθιερώνεται με τις διατάξεις των άρθρων 26 παρ. 2, 43, 50, 82, 83 και 95 & 1 του Συντάγματος (ΣτΕ 8721/1992, ΣτΕ 2987/1994 και σε κάθε περίπτωση, ο έλεγχος της συνταγματικότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 87 παρ. 2 και 93 παρ. 4 του Συντάγματος, ανήκει στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων και δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα των οργάνων της διοίκησης, τα οποία οφείλουν να εφαρμόζουν το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο.

Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου


Σημείωση Taxheaven

Επισημαίνουμε ότι, τα εισοδήματα αυτά υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου 20% (περίπτωσης 1δ΄ του άρθρου 64 του ν. 4172/2013) ή σε παρακράτηση φόρου 4% αν οι εκδόσεις διατίθενται σε φορέα γενικής κυβέρνησης, όπως είναι το Υπουργείο Παιδείας και δηλώνονται από τους συγγραφείς στους κωδικούς 403- 404 ή 409 - 410 του Ε1 και ο φόρος που τυχόν παρακρατήθηκε στους κωδικούς 605 - 606 ή 611 - 612 κατά περίπτωση.

Κλείνοντας να σημειώσουμε ότι, όπως αναφέρεται και στο έγγραφο της Α.Α.Δ.Ε. ΔΕΑΦ Α 1118624 ΕΞ 2016, σε όσες περιπτώσεις η εκμετάλλευση των βιβλίων έχει ανατεθεί σε εκδοτικούς οίκους και οι συγγραφείς - καθηγητές, που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, εισπράττουν πνευματικά δικαιώματα, το εισόδημα αυτό από την 01/01/2014 και εξής θεωρείται εισόδημα του άρθρου 38 του ΚΦΕ, φορολογείται με τις διατάξεις του άρθρου 40 και υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%), με την οποία εξαντλείται η φορολογική τους υποχρέωση.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης