ΒΕΑ: Άμεση έναρξη λειτουργίας του ηλεκτρονικού περιβαλλοντικού μητρώου - Συμμόρφωση με την ΚΥΑ 30651/23.6.2014

Ανακοινώσεις Συλλόγων - Ενώσεων - Ομοσπονδιών κ.ά.

10 Σεπτέμβριος 2018
Taxheaven.gr


10-09-2018

ΑΜΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ 30651/23.6.2014.


Με την έναρξη πλήρους λειτουργίας του ΗΠΜ θα ολοκληρώνονται ηλεκτρονικά όλες οι διαδικασίες έκδοσης, ανανέωσης και τροποποίησης των Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) και σύντομα και των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ) οι αποφάσεις για τις Περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις πλέον θα γίνονται ηλεκτρονικά μέσω του Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο.

Βασικός στόχος της εφαρμογής του ΗΠΜ είναι η βελτιστοποίηση των διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης με τη δημιουργία μίας πλήρως ηλεκτρονική πλατφόρμα διεκπεραίωσης και ροής εργασιών ενώ το συγκεκριμένο πληροφοριακό σύστημα θα συνεισφέρει στην ελαχιστοποίηση του χρόνου έκδοσης των περιβαλλοντικών αδειών, στην ενίσχυση της διαδικασίας δημοσιοποίησης και διαβούλευσης επί των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και κυρίως στην ενίσχυση της διαφάνειας κατά την διάρκεια όλων των σχετικών διαδικασιών.

Η πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΗΠΜ θα επιτρέπεται μόνο σε εγγεγραμμένους χρήστες στη διεύθυνση «https://eprm.ypen.gr/».

Προκειμένου να έχουν πρόσβαση στο ΗΠΜ, οι εμπλεκόμενοι φορείς έργων/δραστηριοτήτων θα πρέπει να εγγραφούν στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του, με πιστοποίηση μέσω TaxisNet, αφού έχουν αποκτήσει ψηφιακή υπογραφή (πληροφορίες: http://www.aped.gov.gr/).

Για τη διευκόλυνση των χρηστών θα λειτουργεί Γραφείο Υποστήριξης (HelpDesk) ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected] και τηλεφωνικά στα τηλέφωνα 210- 6417806 και 210 6417714.

Ψηφιακή υπογραφή, επίσης, θα πρέπει να αποκτήσουν και οι Μελετητές που θα εκπονήσουν και θα υπογράψουν τις αντίστοιχες Μελέτες Περιβάλλοντος καθώς και όλοι οι χρήστες του ΗΠΜ, όπως οι αρμόδιες περιβαλλοντικές υπηρεσίες που διενεργούν την περιβαλλοντική αδειοδότηση και χαρακτηρίζονται ως εσωτερικοί χρήστες, οι γνωμοδοτικές υπηρεσίες και φορείς που συμμετέχουν στην περιβαλλοντική αδειοδότηση, οι πολίτες και οι περιβαλλοντικές οργανώσεις ως φυσικά και νομικά πρόσωπα, οι οποίοι έχουν πλέον τη δυνατότητα να ενημερώνονται και να παρακολουθούν την πορεία οποιασδήποτε περιβαλλοντικής αδειοδότησης και των αποτελεσμάτων της.