Αποτελέσματα live αναζήτησης

Δ.Ε.Δ.: Μεταφορά φορολογικής κατοικίας στην αλλοδαπή σε φορολογούμενο με ατομική επιχείρηση στην Ελλάδα και συμμετοχή σε νομικά πρόσωπα

8 Σεπτέμβριος 2018
Δ.Ε.Δ.: Μεταφορά φορολογικής κατοικίας στην αλλοδαπή σε φορολογούμενο με ατομική επιχείρηση στην Ελλάδα και συμμετοχή σε νομικά πρόσωπα
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης


Με μια πρόσφατη απόφαση η Δ.Ε.Δ. δικαίωσε φορολογούμενο ο οποίος ήταν φορολογικός κάτοικος Η.Π.Α. από το έτος 1999, ωστόσο το έτος 2011 προέβη σε έναρξη ατομικής επιχείρησης στην Ελλάδα με αντικείμενο την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα και η Δ.Ο.Υ. τον επανέφερε σε καθεστώς φορολογικού κατοίκου Ελλάδος. Μάλιστα, όπως προέκυψε από τα προσκομιζόμενα συμφωνητικά μία εξειδικευμένη εταιρεία είχε αναλάβει τόσο την κατασκευή και εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού πάρκου όσο και την επίβλεψη της μετέπειτα λειτουργίας του και τη συντήρησή του. Στις περιπτώσεις που απαιτούνταν ενέργειες, οι οποίες δεν μπορούσαν να διεκπεραιωθούν από την εταιρεία συντήρησης του έργου, αυτές ενεργούνταν από την αδερφή του προσφεύγοντα βάσει του γενικού πληρεξουσίου.

Να σημειώσουμε στο σημείο αυτό ότι, ο εν λόγω φορολογούμενος εκτός από την έναρξη επαγγέλματος το 2011, στα επόμενα έτη προέβη σε αρκετές επιχειρηματικές κινήσεις αναφορικά με το φωτοβολταϊκό πάρκο (σ.σ. μετατροπή της ατομικής επιχείρησης σε Ε.Π.Ε., μετατροπή της Ε.Π.Ε. σε Α.Ε, ίδρυση άλλης μονοπρόσωπης Ε.Π.Ε η οποία λύθηκε στη συνέχεια), ωστόσο για τις υποχρεώσεις των εταιριών αυτών απέναντι στο δημόσιο, αλλά και για όλες τις συναλλαγές, την εκπροσώπηση, κ.λπ. είχαν επιφορτιστεί για τις διεκπεραίωσή τους με γενικό πληρεξούσιο ο πατέρας του, η μητέρα του και η αδερφή του. Η συμμετοχή του προσφεύγοντα στις ανωτέρω εταιρείες περιορίστηκε στην ιδιότητα του απλού μέλους χωρίς να συμμετέχει με οποιαδήποτε ιδιότητα στη διοίκηση της εταιρείας.

Ο φορολογούμενος άσκησε ενδικοφανή προσφυγή και αιτήθηκε την επαναφορά του από το 2011 ως φορολογικού κατοίκου εξωτερικού, ισχυριζόμενος ότι από το έτος 1999 τυγχάνει φορολογικός κάτοικος.........έχοντας ορίσει ως αντίκλητό του τον πατέρα του .........

Προς επίρρωση των ισχυρισμών του επικαλέστηκε την ΠΟΛ.1142/31.5.2012, την ΠΟΛ.1177/14.7.2014 και την ΠΟΛ.1260/19.12.2014.

Τα βασικά σκεπτικά της απόφασης της Δ.Ε.Δ. που δικαίωσε το φορολογούμενο ήταν τα ακόλουθα:

Επειδή, ο προσφεύγων προσκομίζει :
• Το με ημερομηνία σύνταξης 05-08-2010 και αριθμό......... Γενικό Πληρεξούσιο συνταχθέν ενώπιον της συμβολαιογράφου ......... - ......... με το οποίο διορίζει και καθιστά ειδικούς πληρεξουσίους, αντιπροσώπους και αντικλήτους του
α) τον πατέρα του .........του ......... ,
β) τη μητέρα του ......... σύζυγο .........  και
γ) την αδερφή του  ......... του ......... με την εντολή να παρίστανται και να τον εκπροσωπούν ενώπιον οποιασδήποτε Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας, να υπογράφουν και να υποβάλουν φορολογικές δηλώσεις, να καταβάλλουν φόρους, να εισπράττουν επιστροφές φόρων, να υπογράφουν αντ' αυτού κάθε απαιτούμενο έγγραφο, να εισπράττουν και να καταθέτουν χρήματα σε οποιοδήποτε τραπεζικό λογαριασμό, να τον εκπροσωπούν σε όλες τις Δημόσιες/Δημοτικές Αρχές ή Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας, να προσκομίζουν και να παραλαμβάνουν έγγραφα.
• Την από 13-07-2011 σύμβαση σύνδεσης με το δίκτυο ΧΤ μεταξύ ΔΕΗ ΑΕ και παραγωγού.
Την εν λόγω σύμβαση έχει υπογράψει η ......... (αδερφή του προσφεύγοντα) βάσει του προαναφερθέντος Γενικού Πληρεξουσίου.
• Το με αριθμ     και με ημερομηνία 15-01-2015 πληρεξούσιο της Συμβολαιογράφου ......... - ......... , με το οποίο διορίζει και καθιστά αντίκλητο και φορολογικό του εκπρόσωπο στην Ελλάδα, την αδερφή του .........
Επίσης, με το ως άνω πληρεξούσιο διορίζει την εντολοδόχο, πληρεξουσία του με την ιδιότητα που έχει ο ίδιος ως εκκαθαριστής της εταιρείας με το διακριτικό τίτλο «.........», της οποίας είναι μοναδικός εταίρος και εκκαθαριστής.
• Την από 26-11-2012 σύμβαση μεταξύ του ιδίου και της εταιρείας με την επωνυμία «.........», νομίμως κατατεθείσα, βάσει κατάστασης συμφωνητικών της παραγράφου 16 του άρθρου 8 του ν. 1882/1990, στην αρμόδια ΔΟΥ.
Με την εν λόγω σύμβαση ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τη συντήρηση και λειτουργία του φωτοβολταϊκού σταθμού, τα οποία αναλαμβάνει η ως άνω εταιρεία. Επιπροσθέτως, προσκομίσθηκαν το με αριθμό .../21-01-2013 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών της εταιρείας «.........» και το με αριθμ..../22-01-2014 Τιμολόγιο Πώλησης (για υπηρεσίες) της εταιρείας «.........» (η οποία απορρόφησε την «.........»).
• Την από 04-12-2014 σύμβαση ανάληψης υποχρεώσεων συντήρησης και λειτουργίας μεταξύ της εταιρείας με την επωνυμία «.........» και της εταιρείας με την επωνυμία «.........», με την οποία ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τη συντήρηση και λειτουργία του φωτοβολταϊκού σταθμού.
Επιπλέον, προσκομίσθηκαν τα με αριθμ..../22-01-2015, ..../15-01-2016,     /09-01-2017 και     /29-01-2018 Τιμολόγια Πώλησης (για υπηρεσίες) της εταιρείας «.........» σχετικά με την επίβλεψη του φωτοβολταϊκού πάρκου.

Επειδή, από τα ανωτέρω δικαιολογητικά προκύπτει ότι ο προσφεύγων, για το χρονικό διάστημα λειτουργίας της ατομικής του επιχείρησης στην Ελλάδα (έναρξη 28-02-2011 και διακοπή 05-08-2013 σύμφωνα με το σύστημα TAXIS-Υποσύστημα Μητρώου), δημιούργησε, με το προαναφερθέν Γενικό Πληρεξούσιο, τις απαραίτητες προϋποθέσεις έτσι ώστε η ατομική του επιχείρηση με το συγκεκριμένο αντικείμενο εργασιών (φωτοβολταϊκό πάρκο) να λειτουργεί χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία του.
Επιπλέον, από τα προσκομιζόμενα συμφωνητικά προκύπτει ότι εξειδικευμένη εταιρεία είχε αναλάβει τόσο την κατασκευή και εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού πάρκου όσο και την επίβλεψη της μετέπειτα λειτουργίας του και τη συντήρησή του. Στις περιπτώσεις που απαιτούνταν ενέργειες, οι οποίες δεν μπορούσαν να διεκπεραιωθούν από την εταιρεία συντήρησης του έργου, αυτές ενεργούνταν από τη ......... (αδερφή του προσφεύγοντα) βάσει του προαναφερθέντος Γενικού Πληρεξουσίου.

Επειδή, η ως άνω ατομική επιχείρηση μετατράπηκε σε ΕΠΕ με την επωνυμία «.........», και στη συνέχεια αυτή μετατράπηκε σε ΑΕ με την επωνυμία «.........».

Η συμμετοχή του προσφεύγοντα στις ανωτέρω εταιρείες περιορίστηκε στην ιδιότητα του απλού μέλους χωρίς να συμμετέχει με οποιαδήποτε ιδιότητα στη διοίκηση της εταιρείας.

Επειδή, ο προσφεύγων ίδρυσε την εταιρεία «.........» και διακριτικό τίτλο «.........», της οποίας διαχειρίστρια ορίστηκε η αδερφή του προσφεύγοντα, .........ενώ για τη διαδικασία εκκαθάρισης της εταιρείας ενεργούσε πάλι η ίδια με το σχετικό (υπ' αριθμ ........./ 15-01-2015) πληρεξούσιο.

Επειδή, η ΠΟΛ.1201/2017, με την οποία επικαιροποιήθηκε η διαδικασία μεταβολής της φορολογικής κατοικίας, όπως αυτή είχε καθοριστεί με προγενέστερες αποφάσεις της ΓΓΔΕ, λαμβάνοντας υπόψη τις αποφάσεις ΣτΕ 1445/2016 και ΣτΕ 1215/2017 του Συμβουλίου της Επικρατείας, περιλαμβάνει και ομαδοποιεί τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει ο προσφεύγων προκειμένου να μεταβάλλει τη φορολογική του κατοικία, και τα οποία προσκόμισε.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω

Αποφασίζουμε


Την αποδοχή της
με αριθμό πρωτοκόλλου.... /28-03-2018 ενδικοφανούς προσφυγής του .........του ......... με ΑΦΜ:......... , και τη μεταβολή-επαναφορά της φορολογικής του κατοικίας από την  .........στις......... για τα έτη 2011 έως και 2017.
Σημείωση κόμβου TAXHEAVEN: Δείτε επίσης και σχετικά πρόσφατη ανάρτηση του κόμβου με τίτλο: Γιώργος Χριστόπουλος: Η δικαίωση από την ΔΕΔ για τους κατοίκους εξωτερικού, που αφορά επίσης σε δικαίωση φορολογικού κάτοικου αλλοδαπής.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης