Αποτελέσματα live αναζήτησης

Νέα προκήρυξη για το πρόγραμμα «Λογιστική και Έλεγχος Επιχειρήσεων και Δημοσίων Οργανισμών - MSc in Accounting and Control in Businesses and Public Sector»

Νέα προκήρυξη για το πρόγραμμα «Λογιστική και Έλεγχος Επιχειρήσεων και Δημοσίων Οργανισμών - MSc in Accounting and Control in Businesses and Public Sector»
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, ανακοινώνει νέα προκήρυξη υποβολής αιτήσεων για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών:
 
«Λογιστική και Έλεγχος Επιχειρήσεων και Δημοσίων Οργανισμών – MSc in Accounting and Control in Businesses and Public Sector», μερικής φοίτησης, διάρκειας 4 εξαμήνων.

Στα εν λόγω Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών  ανώτατης εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακού & Τεχνολογικού τομέα ) της ημεδαπής, ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με αντικειμενικά προσόντα και προσωπική συνέντευξη από Επιτροπή Επιλογής Υποψηφίων.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν μέχρι 14/9/2018 ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικώς ή στη Γραμματεία του Τμήματος τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Έντυπη αίτηση που χορηγείται από το ΤΟΔΕ.
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
3. Επικυρωμένο Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών.
4. Αναγνώριση από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για όσους έχουν τίτλους από ΑΕΙ ή ΤΕΙ της αλλοδαπής.
5. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας στο οποίο αναγράφεται βαθμός πτυχίου.
6. Αποδεικτικό καλής γνώσης Αγγλικής γλώσσας.
7. Δύο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ ή ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων.
8. Φωτοτυπία 2 όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
9. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες.
10. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές (εάν υπάρχουν)
11. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχει)
12. Αντίγραφό πτυχιακής ή διπλωματικής εργασίας (εάν εκπονήθηκε)

*Η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας αποδεικνύεται από τίτλους γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου που γίνονται αποδεκτοί από τον ΑΣΕΠ, καθώς και από πρώτο πτυχίο από αγγλόφωνο ΑΕΙ της αλλοδαπής. Εναλλακτικά ή συμπληρωματικά μπορεί η επάρκεια της ξένης γλώσσας να διαπιστωθεί από Τριμελή Επιτροπή που ορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης σε εύλογο χρόνο.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στον εγκεκριμένο από την Σύγκλητο κανονισμό σπουδών του ΠΜΣ ΛΕΕΔΟ.

Για έντυπα αιτήσεων και σχετικό πληροφοριακό φυλλάδιο οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στη:
Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών
Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Καραολή και Δημητρίου 80
Πειραιάς 185 34
Τηλ: 210-414 2181,2110


Επίσης, πληροφορίες παρέχονται και στην ιστοσελίδα mscacc.unipi.gr/ στην ιστοσελίδα www.ode.unipi.gr στο σύνδεσμο Μεταπτυχιακά Προγράμματα» αλλά και μέσω email: [email protected]

Ο Πρόεδρος του Τμήματος
Καθηγητής Α. Κουρεμένος

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης