Αποτελέσματα live αναζήτησης

Εμπρόθεσμη θεωρείται η καταβολή ΦΠΑ στην τράπεζα έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα της περιόδου, ασχέτως της ημερομηνίας εκτέλεσης εντολής της τράπεζας

31 Αύγουστος 2018
Εμπρόθεσμη θεωρείται η καταβολή ΦΠΑ στην τράπεζα έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα της περιόδου, ασχέτως της ημερομηνίας εκτέλεσης εντολής της τράπεζας
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης


Με μια πρόσφατη απόφασή της η Δ.Ε.Δ. δέχθηκε την προσφυγή εταιρίας, ακύρωσε το επιβληθέν πρόστιμο και έκρινε ότι, δεν είναι δυνατόν να επιβληθεί τόκος εκπροθέσμου για ποσό Φ.Π.Α. το οποίο εξοφλήθηκε μεν εμπρόθεσμα την τελευταία εργάσιμη ημέρα μέσω τραπέζης (web banking), όμως η τελευταία μετέφερε το ποσό αυτό στο Δημόσιο την επόμενη εργάσιμη ημέρα (δηλαδή μετά την καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης καταβολής).

Ιστορικό

Η προσφεύγουσα εταιρεία υπέβαλε ηλεκτρονικά στο taxisnet, στις 31/1/2018 περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. της φορολογικής περιόδου 1/12/2017 - 31/12/2017, με χρεωστικό υπόλοιπο συνολικού ποσού ύψους 506.407,52 €, το οποίο καταχωρήθηκε στα βιβλία της Δ.Ο.Υ. ως απαίτηση με Α.Τ.Β.: ............  /31-1-2018, (Α.Χ.Κ ............  /31-1-2018, γραμμή χ.κ ............ ), σε δύο ισόποσες δόσεις, ύψους 253.203,76 € έκαστη, με ημερομηνία λήξης η α' δόση κατά την 31/1/2018 και η β' δόση κατά την 28/2/2018. Προκειμένου να εξοφλήσει το ποσό της α' δόσης, η προσφεύγουσα στις 31/01/2018, προέβη σε τρεις διαδοχικές τραπεζικές «μεταφορές» ποσών μέσω internert (web) banking, χρησιμοποιώντας την ταυτότητα οφειλής του ως άνω προσδιοριζόμενου ποσού οφειλής. Πιο συγκεκριμένα, στις 6:40:39 μ.μ. «μετέφερε» από τον υπ' αριθ    λογαριασμό όψεως που τηρεί στην .............. το ποσό των 85.000,00€, στις 18:50 «μετέφερε» από τον υπ' αριθ. λογαριασμό     που τηρεί στην ................... το ποσό των 17.203,76€ και στις 18:46:04 «μετέφερε» από τον με αριθ. IBAN GR ............ λογαριασμό όψεως που τηρεί στην ............ το ποσό των 151.000,00 €. Οι δύο πρώτες «μεταφορές» ποσών πιστώθηκαν στο οφειλόμενο χρέος με ημερομηνία την 31/01/2018, αλλά η τρίτη «μεταφορά» της .................. πιστώθηκε στο οφειλόμενο χρέος με ημερομηνία 01/02/2018, γεγονός που επέφερε την επιβολή τόκων εκπρόθεσμης καταβολής του άρθρου 53 του Ν. 4174/2013 ύψους 1.102,30 €, για το ως άνω ποσό των 151.000,00 €.

Τα σκεπτικά της ΔΕΔ:

Επειδή, περαιτέρω με την υπ' αριθ. ΠΟΛ.1108/14.4.2014 (ΦΕΚ Β' 937/15-04-2014) εγκύκλιο της ΓΓΔΕ, με θέμα (Χρόνος υποβολής της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α.) ορίζεται ότι:
«Άρθρο 1
Χρόνος υποβολής της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ.
1. Η περιοδική δήλωση υποβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη της φορολογικής περιόδου στην οποία αφορά η δήλωση.
2. Ως φορολογική περίοδος ορίζεται ο ημερολογιακός μήνας για τους υποκείμενους στο φόρο που τηρούν διπλογραφικά βιβλία και το ελληνικό δημόσιο και το ημερολογιακό τρίμηνο για του υποκείμενους που τηρούν απλογραφικά βιβλία ή δεν είναι υπόχρεοι σε τήρηση βιβλίων    
Άρθρο 2
Χρόνος καταβολής του φόρου
Η υποχρέωση καταβολής του οφειλόμενου φόρου λήγει την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα της εμπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης. Στην περίπτωση εμπρόθεσμης περιοδικής δήλωσης που επιλέγεται η καταβολή του φόρου σε δόσεις, το ποσό της πρώτης δόσης καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα υποβολής της δήλωσης και το ποσό της δεύτερης δόσης μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα.
Η υποχρέωση καταβολής του οφειλόμενου φόρου των έκτακτων περιοδικών δηλώσεων λήγει την καταληκτική προθεσμία υποβολής των δηλώσεων αυτών.
Άρθρο 3
Αφετηρία για την επιβολή του προστίμου και τον υπολογισμό του πρόσθετου φόρου.
1. Ως αφετηρία για το χρόνο επιβολής του προστίμου στην περίπτωση της εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής περιοδικής δήλωσης, πιστωτικής ή μηδενικής βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179/Α/11.9.1997) για φορολογικές περιόδους που λήγουν έως και 31.12.2013 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 66 παρ. 19 του Ν. 4174/2013, καθώς και χρεωστικής, πιστωτικής ή μηδενικής για φορολογικές περιόδους από 1.1.2014 σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 54 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν. 4174/2013), όπως ισχύουν, λαμβάνεται η επόμενη ημέρα της καταληκτικής προθεσμίας για την εμπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης.
2. Ως αφετηρία για τον υπολογισμό του πρόσθετου φόρου στην περίπτωση εκπρόθεσμης, ανακριβούς ή μη υποβολής χρεωστικής περιοδικής δήλωσης, για τις οποίες προκύπτει ποσό φόρου για καταβολή, βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 του Ν. 2523/1997 για φορολογικές περιόδους που λήγουν έως και 31.12.2013 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 66 παρ. 18 του Ν. 4174/2013, λαμβάνεται η επόμενη ημέρα της τελευταίας εργάσιμης ημέρας του μήνα της καταληκτικής προθεσμίας υποβολής της δήλωσης».

Επειδή, με την υπ’ αρ. Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Γ 1107473 ΕΞ 2017 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ Β' 2435/17.07.2017), με θέμα (Ανάθεση είσπραξης δημοσίων εσόδων σε Φορείς Είσπραξης), ανατέθηκε η είσπραξη δημοσίων εσόδων σε Φορείς Είσπραξης, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα πιστωτικά ιδρύματα: 1. ..................... Α.Ε. 2. ................... Α.Ε. 3. .................... BANK. Με βάση τα οριζόμενα στην παρ 1 και 2 του άρθρου 3 της ως άνω απόφασης οι οριζόμενοι φορείς είσπραξης, υποχρεούνται να αποδίδουν τα εισπραττόμενα ποσά στο ελληνικό δημόσιο μέχρι την επομένη εργάσιμη της είσπραξης ημέρα. Η απόδοση των εισπραττομένων ποσών γίνεται, με εντολή της ΔΙΑ.Σ. Α.Ε. στην Τράπεζα της Ελλάδος προκειμένου να χρεωθούν οι τρεχούμενοι λογαριασμοί των φορέων είσπραξης και να πιστωθεί με το συνολικό ποσό των εισπράξεων o λογαριασμός Ελληνικό Δημόσιο -Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών.

Επειδή στις παρ 2 και 5 του άρθρου 9 του Ν. 4174/2013 ορίζεται ότι: «2. Οι ερμηνευτικές εγκύκλιοι είναι δεσμευτικές για τη Φορολογική Διοίκηση, έως ότου ανακληθούν ρητά ή έως ότου τροποποιηθεί η νομοθεσία την οποία ερμηνεύουν. Η τυχόν μεταβολή της ερμηνευτικής θέσης της Φορολογικής Διοίκησης δεν ισχύει αναδρομικά σε περίπτωση που συνεπάγεται τη χειροτέρευση της θέσης των φορολογουμένων. 5. Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος ακολούθησε τις εγκυκλίους της Φορολογικής Διοίκησης αναφορικά με τη φορολογική του υποχρέωση, η δήλωσή του δεν θεωρείται ανακριβής ή δεν θεωρείται ότι παρέλειψε να υποβάλει δήλωση, κατά περίπτωση».

Επειδή, η δημόσια διοίκηση δεσμεύεται από την αρχή της νομιμότητας, όπως αυτή καθιερώνεται με τις διατάξεις των άρθρων 26 παρ. 2, 43, 50, 82, 83 και 95 & 1 του Συντάγματος (ΣτΕ 8721/1992, 2987/1994), και η οποία συνεπάγεται ότι η διοίκηση οφείλει ή μπορεί να προβαίνει μόνο σε ενέργειες που προβλέπονται και επιβάλλονται ή επιτρέπονται από τους κανόνες που θεσπίζουν το Σύνταγμα, οι νομοθετικές πράξεις, οι διοικητικές κανονιστικές πράξεις, που έχουν εκδοθεί βάσει νομοθετικής εξουσιοδότησης, καθώς και από κάθε κανόνα ανώτερης ή ισοδύναμης προς αυτούς τυπικής ισχύος.

Επειδή, η αρχή της χρηστής και καλόπιστης διοίκησης επιβάλλει πράγματι στα διοικητικά όργανα να ασκούν τις αρμοδιότητές τους σύμφωνα με το αίσθημα δικαίου που επικρατεί, ώστε κατά την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων να αποφεύγονται οι ανεπιεικείς και απλώς δογματικές ερμηνευτικές εκδοχές.

Επειδή σε κάθε περίπτωση, ένα νομοθετικό μέτρο προσκρούει στην αρχή της αναλογικότητας μόνο αν δεν είναι πρόσφορο για την επιδίωξη και επίτευξη του σκοπού που επιδιώκει ο νόμος, είτε υπερακοντίζει, προφανώς, το σκοπό αυτό (ΣτΕ 3177/2008, η οποία παραπέμπει στις ΣτΕ 3882/2007, 1006/2002) και συγχρόνως είναι υπέρμετρα επαχθές εν σχέσει με τον επιδιωκόμενο σκοπό.

Επειδή, σύμφωνα με τη θεωρία, η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικούμενου προς τη Διοίκηση προστατεύει την εύλογη πεποίθηση του μέσου, καλόπιστου και εχέφρονα διοικούμενου ότι μια συγκεκριμένη κατάσταση ευμενής για τον ίδιο, που έχει δημιουργηθεί είτε από θεσμικό πλαίσιο είτε από διοικητική πρακτική συνεχή, ομοιόμορφη και με χρονική διάρκεια, δεν πρόκειται να μεταβληθεί ή αν μεταβληθεί θα ληφθεί υπόψη η βλάβη που ο διοικούμενος θα υποστεί.

Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, η προσφεύγουσα εταιρεία υπέβαλε την υπ' αριθ. καταχώρησης taxisnet ............ περιοδική δήλωση Φ.Π.Α μηνός Δεκεμβρίου 2017 εμπρόθεσμα, εντός της νόμιμης προθεσμίας, ήτοι κατά την 31/1/2018, με χρεωστικό υπόλοιπο ποσού 506.407,52€, βεβαιωθέν σε δύο ισόποσες δόσεις ύψους 253.203,76 έκαστη και με ημερομηνία λήξης η α' δόση στις 31/1/2018 και η β' δόση στις 28/2/2018.

Επειδή, η προσφεύγουσα επιχείρηση προκειμένου εξοφλήσει το σύνολο του χρεωστικού υπολοίπου της α' δόσης της προαναφερόμενης δήλωσης Φ.Π.Α., προέβη την ίδια ημέρα, ήτοι κατά την 31/1/2018, σε τρεις «μεταφορές» ποσών μέσω τραπεζικού συστήματος. Πιο συγκεκριμένα, στις 6:40:39 μ.μ. «μετέφερε» 85.000,00€ από λογαριασμό της .............., μέσω internet banking, στις 18:50 μ.μ. «μετέφερε» ποσό 17.203,76€ από λογαριασμό της ................... και στις 18:46:04 μ.μ. «μετέφερε» ποσό 151.000,00€ από λογαριασμό της ....................

Επειδή, για λόγους που αφορούν στη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος, οι δύο εκ των τριών (3) φορέων είσπραξης (τραπεζών) «εκτέλεσαν» την εντολή μεταφοράς την ίδια μέρα, ενώ η τρίτη «εκτέλεσε» την εντολή την επόμενη ημέρα με αποτέλεσμα την επιβολή τόκων εκπροθέσμου ποσού 1.102,30 €.

Κατόπιν των ανωτέρω, δεν είναι δυνατόν, υπό το φως των αρχών της χρηστής διοίκησης και της νομιμότητας, να επιβληθεί στην προσφεύγουσα τόκος εκπροθέσμου για μέρος χρέους, το οποίο δημιουργήθηκε από την εμπρόθεσμη υποβολή περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. και το οποίο εξοφλήθηκε στο σύνολό του την ίδια ημερομηνία, μέσω τραπεζικού συστήματος, όπως υποχρεούται.

Αποφασίζουμε

Την αποδοχή της από ../../2018 και με αριθμό πρωτοκόλλου  ............ ενδικοφανούς προσφυγής

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης