Αποτελέσματα live αναζήτησης

Η ποινική ρήτρα λόγω πρόωρης λύσης ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης, δεν αποτελεί εισόδημα και δηλώνεται στους κωδικούς 781 - 782

27 Αύγουστος 2018
Η ποινική ρήτρα λόγω πρόωρης λύσης ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης, δεν αποτελεί εισόδημα και δηλώνεται στους κωδικούς 781 - 782
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης


Σύμφωνα με 3 πρόσφατες αποφάσεις της Δ.Ε.Δ. (για την ίδια υπόθεση), η ποινική ρήτρα λόγω πρόωρης λύσης ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης, δεν αποτελεί εισόδημα και δηλώνεται στους κωδικούς 781 - 782, στο φορολογικό έτος που εισπράττεται.

Τα βασικότερα σκεπτικά των ΔΕΔ 3315/5.7.2018, 3316/5.7.2018, 3317/5.7.2018:

Επειδή, σύμφωνα με την υπ' αριθμ /2015 απόφαση του Εφετείου Αθηνών (7ο Τμήμα) το ποσό της ποινικής ρήτρας που οφείλει η «......... » να καταβάλλει, λόγω πρόωρης λύσης του από 8-3-2001 ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης, ανέρχεται στο ποσό των 251.690,08€.

Επειδή
, σύμφωνα με την υπ' αριθμ /2016 απόδειξη δαπάνης της μισθώτριας « » η οποία εκδόθηκε κατόπιν της υπ' αριθμ. /2008 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου και της υπ' αριθμ /2015 απόφασης του Εφετείου Αθηνών (7ο Τμήμα), ο προσφεύγων το φορολογικό έτος 2016 εισέπραξε ως κεφάλαιο απαιτήσεων από ποινική ρήτρα το ανωτέρω ποσό κατά ποσοστό 33% εξ' αδιαιρέτου, ήτοι ποσό 83.057,72€ (251.690,08€ x 33%).

Επειδή
, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις του ν.4172/2013, η ποινική ρήτρα δεν αποτελεί εισόδημα από ακίνητα. Συνεπώς ορθά ο προσφεύγων δεν δήλωσε το εν λόγω ποσό στον κωδικό 105 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ως εισόδημα από εκμίσθωση ακινήτων.

Επειδή,
σύμφωνα με τον οδηγό συμπλήρωσης φορολογικών δηλώσεων 2017 (φορολογικό έτος 2016): «Στους κωδικούς 781 - 782 συμπληρώνονται τα ποσά που δεν αποτελούν εισόδημα και εμφανίζεται ομοίως πίνακας για την ανάλυσή τους: ... Λοιπές περιπτώσεις (στις περιπτώσεις αυτές συγκαταλέγονται και ποσά που δεν έχουν τα εννοιολογικά γνωρίσματα του εισοδήματος ήτοι δεν υπάρχει περιοδικότητα και μόνιμη πηγή προέλευσης και τέτοια μπορεί να είναι οικονομικές ενισχύσεις - βοηθήματα που καταβάλλονται έκτακτα, σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες).».

Επειδή, το ποσό της ποινικής ρήτρας, ήτοι το ποσό των 83.057,72€ θα έπρεπε να δηλωθεί αυτούσιο και εις ολόκληρον στον κωδικό 781 «Χρηματικά ποσά που προέρχονται από διάθεση περιουσιακών στοιχείων, εισαγωγή χρηματικών κεφαλαίων αλλοδαπής, δάνεια, δωρεές κ.τ.λ.» του εντύπου Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2016 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 4 του ν.4172/2013 και όχι τμηματικά στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των οικονομικών ετών 2006 (14.640,60€), 2007 (58.590,73€) και 2008 (9.829,04€) κατά το μέρος που αντιστοιχούσε το επιδικασθέν κεφάλαιο των 83.057,72€.

Αποφασίζουμε

Την μερική αποδοχή της με αριθμό / 8-3-2018 ενδικοφανούς προσφυγής του με ΑΦΜ και την ακύρωση της με αριθμό /2018 αρνητικής απάντησης του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ΨΥΧΙΚΟΥ στην υπ' αριθμ. /2017 αίτηση υποβολής συμπληρωματικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τα οικονομικά έτη 2006, 2007 και 2008.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης