Αποτελέσματα live αναζήτησης

Προτάσεις του Ε.Β.Ε.Α. για τροποποίηση του εταιρικού δικαίου

12 Νοέμβριος 2008
  • Επιστολή προς τον υπουργό Ανάπτυξης, κ. Χρ. Φώλια, με τις προτάσεις του Ε.Β.Ε.Α. για τροποποίηση του εταιρικού δικαίου, του Νόμου περί ΓΕΜΗ και λειτουργία του ΓΕΜΗ απέστειλε ο πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Α., κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος.
Επιστολή προς τον υπουργό Ανάπτυξης, κ. Χρ. Φώλια, με τις προτάσεις του Ε.Β.Ε.Α. για τροποποίηση του εταιρικού δικαίου, του Νόμου περί ΓΕΜΗ και λειτουργία του ΓΕΜΗ απέστειλε ο πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Α., κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος.

Στην επιστολή αναφέρεται:

         «Το ΕΒΕΑ και κατΆ επέκταση ο επιχειρηματικός κόσμος χαιρετίζει με ικανοποίηση τα νέα μέτρα που, σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα, συζητήθηκαν στην κυβερνητική επιτροπή και που, με την τροποποίηση των νόμων 3190/55 περί ΕΠΕ και 2190/20 περί ΑΕ, “ θα απλοποιήσουν τις διαδικασίες ίδρυσης των νέων ΕΠΕ και ΑΕ επιχειρήσεων και θα καταστήσουν τις υπηρεσίες ΓΕΜΗ των Επιμελητηρίων ως υπηρεσίες μιας στάσης (one stop shop)”
Πάγια θέση του Ε.Β.Ε. Αθηνών είναι ότι, η γραφειοκρατία γενικότερα και η πολυπλοκότητα των διαδικασιών ίδρυσης άλλα και λειτουργίας των επιχειρήσεων ειδικότερα, συνιστούν ένα από τα σοβαρότερα αντικίνητρα για τη διεύρυνση των επενδύσεων, αλλά και την αύξηση της παραγωγής, των εξαγωγών και της απασχόλησης στη χώρα μας.
Θεωρούμε θετική και επικροτούμε τόσο αυτήν όσο και κάθε άλλη Κυβερνητική πρωτοβουλία, που στοχεύει στη βελτίωση της σημερινής κατάστασης, στον τομέα αυτό, ιδιαίτερα μάλιστα, θα θέλαμε αυτή διακρίνεται για την τόλμη και την αποφασιστικότητά της.
Για τους λόγους αυτούς, εκπροσωπώντας τον επιχειρηματικό κόσμο, θα θέλαμε για μια ακόμη φορά να επαναλάβουμε ότι, θεωρούμε επιτακτική ανάγκη να περιληφθούν, στο υπό κατάρτιση Νομοσχέδιο (για το εταιρικό δίκαιο των ΕΠΕ και ΑΕ και στο Νόμο περί ΓΕΜΗ), διατάξεις οι οποίες να ρυθμίζουν και τα εξής:

   1. Ως προς τις ΑΕ :

    * Μείωση του κόστους σύστασης (συμβολαιογραφικού κλπ) με Λιτό - Προτυποποιημένο Καταστατικό χωρίς επαναλήψεις των όσων ρυθμίζονται από το Νόμο (με εξαίρεση για όσους επιθυμούν αναλυτικό καταστατικό ή για περιπτώσεις εισφορά περιουσίας ή συγχωνεύσεων)
    * Κατάργηση του διοικητικού ελέγχου των καταστατικών από Κεντρική Υπηρεσία ΑΕ του Υπουργείου και τις Νομαρχίες και για τις εταιρείες με κεφάλαιο πέραν του ορίου των 3.000.000 Ευρώ.
    * Ρητή πρόβλεψη ότι ο εν λόγω έλεγχος ασκείται από τον συμβολαιογράφο (και τους δικηγόρους) που συντάσσουν το καταστατικό, οι οποίοι θα πρέπει και να ευθύνονται για τα περαιτέρω.
    * Να σταματήσει η αναφορά στην καταστατική έδρα να πρέπει να γίνεται σε δήμο, και να αρκεί η αναφορά σε πόλη.
    * Μεταφορά της αρμοδιότητας για τον, μετά την ίδρυση, έλεγχο της καταβολής μετοχικού κεφαλαίου από την Διοίκηση στις Υπηρεσίες ΓΕΜΗ (των Επιμελητηρίων), με ρητή πρόβλεψη ότι ο εν λόγω έλεγχος συνίσταται μόνο (i) στην διαπίστωση ότι έχει κατατεθεί το ποσό σε μία ελληνική τράπεζα και (ii) στην διαπίστωση ότι έχει πραγματοποιηθεί η λογιστικά ορθή εγγραφή του.
    * Μεταφορά όλων των αρμοδιοτήτων για έκδοση ανακοινώσεων σχετικά με την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων (π.χ., κοινοποίηση των οικονομικών καταστάσεων 20 ημέρες προ της ΓΣ) και των εν γένει τυπικών υποχρεώσεων του Ν 2190, από την Διοίκηση στο ΓΕΜΗ.
    * Να εισαχθεί μία γενική πρόβλεψη ότι όλες οι ενδο-εταιρικές διαφορές εισάγονται στον πρώτο βαθμό υποχρεωτικά σε διαιτησία από το οικείο Επιμελητήριο, του οποίου η απόφαση εφεσιβάλλεται στο αρμόδιο Εφετείο.

 

2.  Ως προς τις ΕΠΕ:

    * Μείωση του κόστους σύστασης (συμβολαιογραφικού κλπ) με Λιτό - Προτυποποιημένο Καταστατικό χωρίς επαναλήψεις των όσων ρυθμίζονται από το Νόμο Μείωση του (συμβολαιογραφικού κλπ) κόστους σύστασης.
    * Ειδικότερα για το καταστατικό :
    * Να σταματήσει η αναφορά στην καταστατική έδρα να πρέπει να γίνεται σε δήμο, και να αρκεί η αναφορά σε πόλη.
    * Κατάργηση της διπλής πλειοψηφίας κεφαλαίου/κεφαλών.
    * Η τροποποίηση του καταστατικού να γίνεται με ιδιωτικό έγγραφο, ως ισχύει και για τις ΑΕ. (ΑΛΛΩΣ: Να μην θεωρείται η μεταβολή έδρας ή η αυξομείωση του εταιρικού κεφαλαίου τροποποίηση που επιβάλλεται να γίνει με συμβολαιογραφικό τύπο).
    * Όλες οι προβλέψεις περί ηλεκτρονικής επικοινωνίας της εταιρίας με τα μέλη της που ισχύουν για τις ΑΕ να μεταφερθούν και στις ΕΠΕ.
    * Να εισαχθεί μία γενική πρόβλεψη ότι όλες οι ενδο-εταιρικές διαφορές εισάγονται στον πρώτο βαθμό υποχρεωτικά σε διαιτησία από το οικείο Επιμελητήριο, του οποίου η απόφαση εφεσιβάλλεται στο αρμόδιο Εφετείο.
    * Να σταματήσει η φορολογική μεταχείριση των ΕΠΕ ως προσωπικών εταιριών, και να εξομοιωθεί με αυτήν της ΑΕ

3.  Ως προς τις Προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε. & Ε.Ε.) :

    * Μείωση του κόστους σύστασης
    * Λιτό προτυποποιημένο καταστατικό (με βάση υποδείγματα των Υπηρεσιών ΓΕΜΗ),
    * Σύσταση στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ και νομιμοποίηση με την καταχώριση στη βάση ΓΕΜΗ (δηλαδή κατάργηση της καταχώρισης στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου).

4.  Ως προς τις Ατομικές Επιχειρήσεις :

    * Για την έναρξη της Εμπορικής δραστηριότητας, να υποβάλλεται σχετική Δήλωση στην Υπηρεσία ΓΕΝΗ, για να δηλώνεται/ κατοχυρώνεται η Επωνυμία και ο Διακριτικός Τίτλος, με τα οποία θα ασκείται η εμπορική δραστηριότητα και για να αποκτάται μαχητό τεκμήριο εμπορικής ιδιότητας.

5.  Γενικές παρατηρήσεις :

    * Παράλληλα με την ικανοποίησή μας, για την εξαγγελία σχετικά με την παρουσία στις Υπηρεσίες ΓΕΜΗ τόσο συμβολαιογράφου όσο και αποσπασμένων υπαλλήλων από τη Δ.Ο.Υ. και από τον ΟΑΕΕ, θα θέλαμε να παρατηρήσουμε ότι :
    * Ο εφοριακός θα πρέπει με on-Line συνδέσεις να χορηγεί ενάρξεις ασκήσεως επιτηδεύματος και ΑΦΜ και
    * Ο υπάλληλος του ΟΑΕΕ θα πρέπει με on-Line συνδέσεις να χορηγεί αριθμούς Ασφαλιστικού Μητρώου, στους ενδιαφερομένους.

Τέλος επειδή ένα τέτοιο εγχείρημα, απαιτεί ικανό σε υπολογιστική ισχύ εξοπλισμό, εφαρμογές, δια-δικτύωση όλων των Επιμελητηρίων, στελεχιακό δυναμικό και δαπάνες, το ΕΒΕΑ δηλώνει, για μια ακόμη φορά, ότι διαθέτει τα μέσα (έχοντας εξοπλισμό, δικό του κόμβο ΙNTERNET και στελεχιακό δυναμικό) και μπορεί να αναλάβει την δαπάνη για την υλοποίηση του έργου αυτού στις εγκαταστάσεις του, άμεσα, για λογαριασμό της Κεντρικής Ένωσης των Επιμελητηρίων".   


Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης