Δεν αποτελεί συμπληρωματικό στοιχείο η έκθεση ΣΔΟΕ για ανακρίβεια συγκεντρωτικών

Κ.Φ.Δ. - Πρόστιμα - Δ.Ε.Δ.

14 Αύγουστος 2018
Taxheaven.gr


Σε μια πρόσφατη απόφασή της η ΔΕΔ αναφέρεται σχετικά με την παράταση της παραγραφής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2238/1994 (ΚΦΕ) για υποθέσεις μέχρι την 31η/12/2013.


Εκτός από την επέκταση της παραγραφής σε 15 έτη, στην περίπτωση της εκπρόθεσμης υποβολής φορολογικής δήλωσης, (η οποία δεν αφορά την εκπρόθεσμη υποβολή αλλά μόνο την μη υποβολή φορολογικής δήλωσης σύμφωνα με την γνωμοδότηση ΝΣΚ 147/2018  η οποία έγινε δεκτή από την ΑΑΔΕ με την ΠΟΛ.1165/2018), η ΔΕΔ αναφέρει σε πρόσφατη απόφασή της σχετικά με την επέκταση της παραγραφής σε Δεκαετή λόγω συμπληρωματικών στοιχείων τα εξής:

"Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, ο έλεγχος της Δ.Ο.Υ διενεργήθηκε σε εκτέλεση της υπ' αρ -11-2016 εντολής ελέγχου κατόπιν του υπ' αρ. πρωτ -10-2015 εγγράφου του Σ.Δ.Ο.Ε , συνημμένης της με αριθμό υπόθεσης /2014 πληροφοριακής έκθεσης Κ.Β.Σ. - Εισοδήματος και λοιπών φορολογιών, σύμφωνα με την οποία διαπιστώθηκε -μεταξύ άλλων- η μη υποβολή ή υποβολή ανακριβών συγκεντρωτικών καταστάσεων του άρθρου 20 του Π.Δ. 186/1992 για τη διαχειριστική περίοδο 01/01 - 31/12/2010 από διάφορα φυσικά πρόσωπα, μεταξύ αυτών και από την προσφεύγουσα.

Επειδή, τα ανωτέρω στοιχεία αναφορικά με τη διαχειριστική περίοδο 01/01 - 31/12/2010 που περιήλθαν σε γνώση του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ στις 13/11/2015, ήτοι εντός πενταετίας και ελλείψει αρχικού φύλλου ελέγχου, σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν συμπληρωματικά στοιχεία υπό την έννοια των διατάξεων του άρθρου 68 παρ. 2 του Ν. 2238/1994 και 72 παρ. 6 του Ν. 4174/2013 και δεν τίθεται θέμα δεκαετούς παραγραφής του άρθρου 84 παρ. 4 του Ν. 2238/1994 σε συνδυασμό με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 2523/1997."


Δείτε την απόφαση της ΔΕΔ στο φορολογικό αρχείο του κόμβου.