Αποτελέσματα live αναζήτησης

Φορολογικός χειρισμός του κέρδους που προέκυψε κατά την πραγματοποιηθείσα την 5/12/2017 ανταλλαγή των ομολόγων του ελληνικού δημοσίου, στα πλαίσια της αναδιάταξης του ελληνικού χρέους, σύμφωνα με την υ.α. 1332/2017 - ΣΟΛ ΑΕ

24 Σεπτέμβριου 2018 Σχόλια
Φορολογικός χειρισμός του κέρδους που προέκυψε κατά την πραγματοποιηθείσα την 5/12/2017 ανταλλαγή των ομολόγων του ελληνικού δημοσίου, στα πλαίσια της αναδιάταξης του ελληνικού χρέους, σύμφωνα με την υ.α. 1332/2017 - ΣΟΛ ΑΕ
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσηςΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΟΛ α.ε.

Αναδημοσίευση από το Ενημερωτικό Δελτίο Απριλίου - Μαΐου 2018 της ΣΟΛ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.
www.solae.gr

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΤΗΝ 5/12/2017 ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Υ.Α. 1332/2017


ΕΡΩΤΗΜΑ

Η ελεγχόμενη εταιρεία, συμμετείχε στην ανταλλαγή ομολόγων που πραγματοποιήθηκε την 5/12/2017 στα πλαίσια της αναδιάταξης του ελληνικού χρέους, σύμφωνα με την Υ.Α. 1332/15.11.2017.

Η εταιρεία κατείχε την 5/12/2017 ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, που είχαν εκδοθεί με το Ν. 4050/2012 (PSI), τα οποία είχε διακρατήσει καθώς και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου εκδοθέντα σύμφωνα με τον ίδιο νόμο, τα οποία είχε αγοράσει στη δευτερογενή αγορά σε χαμηλότερη τιμή από την ονομαστική τους αξία.

Από την ανταλλαγή έλαβε νέα ομόλογα με βάση τα οριζόμενα στο σχετικό Πληροφοριακό Δελτίο.

Το κέρδος, που προέκυψε από τη διαφορά της αξίας κτήσης των ομολόγων του Ν. 4050/2012, που είχε στην κατοχή της (είτε από διακράτηση των αρχικών τίτλων είτε από απόκτηση στη δευτερογενή αγορά) και της ονομαστικής αξίας των νέων ομολόγων, που έλαβε με την ολοκλήρωση της ανταλλαγής στις 5.12.2017, κατ’ εφαρμογή της Υ.Α. με αριθμ. 1332/15.11.2017, είναι κεφαλαιακό κέρδος απαλλασσόμενο του φόρου, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1174/2017;

ΓΝΩΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η Γνώμη της Φορολογικής Επιτροπής σχετικά με το παραπάνω ερώτημα είναι η εξής:

Στην με αριθμ. 1332/15.11.2017 Υπουργική Απόφαση, για έκδοση ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας 5, 10, 15, 19 και 24 ετών στις 05/12/2017 και λήξης στις 30/01/2023, 30/01/2028, 30/01/2033, 30/01/2037 και 30/01/2042 και συγκεκριμένα στις παρ.10, 14 και 17 ορίζονται τα εξής:
«…

10. Η ανταλλαγή των 20 Προσδιορισμένων Τίτλων (Designated Securities), όπως ορίζονται στο Πληροφοριακό Δελτίο, ήτοι ομολόγων που εκδόθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4050/2012, μέσω της έκδοσης των Ομολόγων, θεωρείται διακράτηση έως την ημερομηνία της λήξης των Προσδιορισμένων Τίτλων η ανταλλαγή των οποίων θα γίνει αποδεκτή από το Ελληνικό Δημόσιο.
……………………………..

14. Το σύνολο της ονομαστικής αξίας των πέντε εκδόσεων Ομολόγων που αποφασίζονται με την παρούσα θα χρησιμοποιηθεί για την ανταλλαγή των Προσδιορισμένων Τίτλων (Designated Securities), όπως ορίζονται στο Πληροφοριακό Δελτίο, ήτοι ομολόγων που εκδόθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4050/2012 και περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα «ΟΜΟΛΟΓΑ ΠΡΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ». Εξουσιοδοτείται ο ΟΔΔΗΧ να διεξάγει τη διαδικασία της ανταλλαγής κατά την οποία καλούνται οι κομιστές των Προσδιορισμένων Τίτλων (Designated Securities) να προσφέρουν τους Προσδιορισμένους Τίτλους για ανταλλαγή σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στο Πληροφοριακό Δελτίο. Το Ελληνικό Δημόσιο θα αποφασίσει την ανταλλαγή των Προσδιορισμένων Τίτλων (Designated Securities).

«ΟΜΟΛΟΓΑ ΠΡΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ»

Ακολουθεί πίνακας με τα στοιχεία των 20 ομολόγων προς ανταλλαγή.
……………………………………………

17. Η παρούσα ανταλλαγή αποτελεί μέρος του προγράμματος συμμετοχής στην αναδιάταξη του ελληνικού δημοσίου χρέους εφαρμοζομένων των διατάξεων του άρθρου 42, παρ. 6 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄/167/2013), όπως ισχύει…».

Στην παρ. 6 του άρθρου 42 του Ν. 4172/2013 ορίζεται ότι: «Τα κεφαλαιακά κέρδη που προκύπτουν από την ανταλλαγή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου ή εταιρικών ομολόγων με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου με άλλους τίτλους κατ΄ εφαρμογή του προγράμματος συμμετοχής στην αναδιάταξη του ελληνικού χρέους απαλλάσσονται από το φόρο».

Στην παρ. 5 του άρθρου 47 του Ν. 4172/2013 ορίζεται ότι: «Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 37 και της παραγράφου 6 του άρθρου 42 εφαρμόζονται και στα νομικά πρόσωπα του άρθρου 45».

Με την παρ. 11 της ΠΟΛ.1032/26.1.2015 διευκρινίστηκε ότι:

«…11. Επιπλέον, με βάση τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013,…., η απαλλαγή που προβλέπεται με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 42 για τα κεφαλαιακά κέρδη που αποκτούν φυσικά πρόσωπα και προκύπτουν από την ανταλλαγή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου με άλλους τίτλους κατ' εφαρμογή του προγράμματος συμμετοχής στην αναδιάταξη του ελληνικού χρέους εφαρμόζεται ανάλογα και για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες του άρθρου 45 του ν.4172/ 2013…».

Στην ΠΟΛ.1174/2017 με θέμα «Φορολογική μεταχείριση της υπεραξίας από μεταβίβαση κρατικών ομολόγων και εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου που προκύπτει κατ’ εφαρμογή της Υ.Α. 1332/15.11.2017 (ΦΕΚ 3995 Β’)» αναφέρονται τα εξής:

«Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 42 του ν.4172/2013 (Α’ 167) ορίζεται ότι τα κεφαλαιακά κέρδη που προκύπτουν από την ανταλλαγή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου ή εταιρικών ομολόγων με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου με άλλους τίτλους κατ’ εφαρμογή του προγράμματος συμμετοχής του ελληνικού χρέους απαλλάσσονται από το φόρο.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 47 του ίδιου νόμου ορίζεται μεταξύ άλλων, ότι οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 42 έχουν εφαρμογή και στα νομικά πρόσωπα του άρθρου 45.

3. Εξάλλου, με την υπ’ αριθμ. 1332/15.11.2017 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 3995 Β’) ορίζεται ότι στο πλαίσιο του προγράμματος διαχείρισης των υποχρεώσεων του Ελληνικού Δημοσίου λαμβάνει χώρα ανταλλαγή τίτλων με βάση τα οριζόμενα στο σχετικό Πληροφοριακό Δελτίο, η οποία αποτελεί μέρος του προγράμματος συμμετοχής στην αναδιάταξη του ελληνικού δημόσιου χρέους κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ.6 του άρθρου 42 του ν.4172/2013.

4. Ενόψει των ανωτέρω και δεδομένου ότι η ανταλλαγή αυτή αποτελεί κατά ρητή διατύπωση της ως άνω Υ.Α. μέρος του προγράμματος συμμετοχής στην αναδιάταξη του ελληνικού δημόσιου χρέους, προκύπτει ότι και στην περίπτωση αυτή έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 42 του ν.4172/2013, αναφορικά με τη φορολογική μεταχείριση του κέρδους (υπεραξίας) που θα αποκτήσουν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες από την ανταλλαγή των τίτλων τους κατ’ εφαρμογή της σχετικής Υ.Α.».

Στην ΠΟΛ.1069/2018 με θέμα: «Οδηγίες για τη συμπλήρωση και την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2017» αναφέρονται μεταξύ των άλλων και τα εξής:

«…ιθ) Στον κωδικό 476 αναγράφονται τα κεφαλαιακά κέρδη που προκύπτουν από την ανταλλαγή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου ή εταιρικών ομολόγων με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου με άλλους τίτλους κατ’ εφαρμογή του προγράμματος συμμετοχής στην αναδιάταξη του ελληνικού χρέους τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 47 του ν.4172/2013. Στον ίδιο κωδικό καταχωρούνται τα κεφαλαιακά κέρδη που έχουν προκύψει στο πλαίσιο του προγράμματος ανταλλαγής τίτλων βάσει της αριθμ. 1332/15.11.2017 Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, καθόσον, όπως διευκρινίσθηκε με την ΠΟΛ.1174/2017 εγκύκλιο, αποτελούν μέρος του προγράμματος συμμετοχής στην αναδιάταξη του ελληνικού δημόσιου χρέους.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση διανομής των ως άνω ποσών έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 47 του ν.4172/2013…».

Στις διατάξεις του άρθρου 573 του Α.Κ. ορίζεται ότι: «Στην ανταλλαγή εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για την πώληση. Ο καθένας από τους συμβαλλόμενους κρίνεται ως πωλητής για την παροχή που τον βαρύνει και ως αγοραστής για την παροχή που απαιτεί».

Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 573 του Α.Κ., κατά την ανταλλαγή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου σύμφωνα με την αριθμ. 1332/15.11.2017 Υπουργική Απόφαση, πραγματοποιήθηκαν δυο πράξεις: α) πώληση αρχικών ομολόγων, από την εκκαθάριση της οποίας προέκυψε κέρδος για την εταιρεία και β) αγορά νέων ομολόγων, ίσης αξίας με το τίμημα πώλησης των αρχικών ομολόγων.

Από τον συνδυασμό των προαναφερομένων προκύπτει ότι, η συμμετοχή στην διαδικασία ανταλλαγής των 20 Προσδιορισμένων Τίτλων ήταν εθελοντική και η Υπουργική Απόφαση με αριθμό 1332/15.11.2017 παρείχε το δικαίωμα συμμετοχής όλων των κομιστών ομολόγων που είχαν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4050/2012, μη κάνοντας διάκριση εάν οι κομιστές είχαν τα ομόλογα ως αρχικοί κάτοχοι ή τα είχαν αποκτήσει στην δευτερογενή αγορά ομολόγων.

Επομένως το κέρδος που καταχώρησε στα βιβλία της η εταιρεία, ως διαφορά της αξίας κτήσης των ομολόγων του Ν. 4050/2012, που είχε στην κατοχή της (είτε από διακράτηση των αρχικών τίτλων, είτε από απόκτηση στη δευτερογενή αγορά) και της ονομαστικής αξίας των νέων ομολόγων, που έλαβε με την ολοκλήρωση της ανταλλαγής στις 5.12.2017, κατ’ εφαρμογή της Υ.Α. με αριθμ. 1332/15.11.2017, είναι κεφαλαιακό κέρδος του φορολογικού έτους 2017, απαλλασσόμενο του φόρου εισοδήματος σύμφωνα με την ΠΟΛ.1174/2017. Στην περίπτωση, όμως, που διανεμηθεί το παραπάνω κέρδος έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 47 του Ν. 4172/2013.


Νομοθεσία - Νομολογία

Υ.Α. με αριθμό 1332/15.11.2017
Άρθρο 42 παρ.6 Ν. 4172/2013
Άρθρο 47 παρ.5 Ν. 4172/2013
ΠΟΛ.1174/2017
ΠΟΛ.1069/2018Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης