Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αυστηρές ποινές και αυτεπάγγελτη δίωξη όσων επιτίθενται σε εφοριακούς υπαλλήλους και νομική κάλυψη των υπαλλήλων της ΑΑΔΕ

Αυστηρές ποινές και αυτεπάγγελτη δίωξη όσων επιτίθενται σε εφοριακούς υπαλλήλους και νομική κάλυψη των υπαλλήλων της ΑΑΔΕ
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης

Ψηφίστηκε στο άρθρο 66 του νόμου "Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/ΕΕ) και άλλες διατάξειςη διάταξη με την οποία η τέλεση των εγκλημάτων των άρθρων 308 έως 311, 333, 361 και 361Α του Ποινικού Κώδικα σε βάρος υπαλλήλου του Υπουργείου Οικονομικών και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του ή για λόγους σχετικούς με την εκτέλεσή της, συνιστά ιδιαίτερα επιβαρυντική περίσταση.
 
Η συγκεκριμένη διάταξη που προβλέπει ότι η τέλεση κάποιον εγκλημάτων προς τους υπαλλήλους της ΑΑΔΕ συνιστά ιδιαίτερα επιβαρυντική περίσταση και η επιβαλλόμενη ποινή μπορεί να ξεπεράσει το ανώτατο όριο που προβλέπεται γι' αυτά στον Ποινικό Κώδικα και να φτάσει στο ανώτατο όριο του είδους της ποινής, προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 66 του ψηφισθέντος νομοσχεδίου:  
 
Άρθρο 66
1. Η τέλεση των εγκλημάτων των άρθρων 308 έως 311, 333, 361 και 361Α του Ποινικού Κώδικα σε βάρος υπαλλήλου του Υπουργείου Οικονομικών και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του ή για λόγους σχετικούς με την εκτέλεσή της, συνιστά ιδιαίτερα επιβαρυντική περίσταση.

 
Τα εγκλήματα που αναφέρονται στα ως άνω άρθρα (308 έως 311,333,361,361Α) του ποινικού κώδικα είναι:
 
 
Άρθρο 308. Σωματικές βλάβες Απλή σωματική βλάβη


1. Όποιος με πρόθεση προξενεί σε άλλον σωματική κάκωση ή βλάβη  της υγείας του τιμωρείται με Φυλάκιση μέχρι τριών ετών. «Αν η κάκωση ή η βλάβη της υγείας που του προξένησε είναι όλως ελαφρά τιμωρείται με κράτηση έως έξι (6) μήνες ή με πρόστιμο έως τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ.»
2.  Η  σωματική  βλάβη  της  παρ.  1  δεν  είναι  άδικη,  όταν  επιχειρείται  με  τη  συναίνεση  του  παθόντος  και δεν προσκρούει στα  χρηστά ήθη.
3.  Ο υπαίτιος της πράξης της παρ. 1 είναι δυνατό να απαλλαγεί  από κάθε ποινή αν παρασύρθηκε στην πράξη από δικαιολογημένη αγανάκτηση εξαιτίας μιας αμέσως προηγούμενης πράξης που τέλεσε ο  παθών  εναντίον  του ή ενώπιόν του και που ήταν ιδιαίτερα σκληρή ή βάναυση.
 


 
Άρθρο  308Α - Απρόκλητη σωματική βλάβη

1.  Με  Φυλάκιση  τουλάχιστον  έξι  μηνών  τιμωρείται  η  απλή σωματική βλάβη (άρθρο 308 παρ.  1, εδ. α) αν έγινε χωρίς πρόκληση  από τον παθόντα.

2.  Αν  η  πράξη της προηγούμενης παραγράφου έχει το χαρακτήρα  επικίνδυνης σωματικής βλάβης (άρθρο 309) ή αν σ` αυτήν συμμετείχαν δύο  ή περισσότεροι, επιβάλλεται Φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους.

 

Άρθρο   309 - Επικίνδυνη σωματική βλάβη

Αν η πράξη του άρθρου 308 τελέστηκε με τρόπο που  μπορούσε  να προκαλέσει  στον  παθόντα  κίνδυνο για τη ζωή του ή βαριά σωματική του βλάβη (άρθρo. 310  παρ.  2),  επιβάλλεται  Φυλάκιση  τουλάχιστον  τριών  μηνών.

 

 

Άρθρο 310  - Βαριά σωματική βλάβη
1. Αν η πράξη του άρθρου 308 είχε επακόλουθο τη βαριά σωματική  ή διανοητική πάθηση του παθόντος, επιβάλλεται Φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών.

2.  Βαριά σωματική ή διανοητική  πάθηση  υπάρχει  ιδίως  αν  η  πράξη  προξένησε  στον  παθόντα  κίνδυνο  ζωής ή βαριά και μακροχρόνια  αρρώστια ή σοβαρό ακρωτηριασμό ή αν τον  εμπόδισε  σημαντικά  και  για  πολύ χρόνο να χρησιμοποιεί το σώμα ή τη διάνοιά του.
3.   Αν  ο  υπαίτιος  επιδίωκε  το  αποτέλεσμα  που προξένησε,  τιμωρείται με Κάθειρξη μέχρι δέκα ετών.

 

Άρθρο 311 -    Θανατηφόρα βλάβη

Αν η σωματική βλάβη είχε επακόλουθο το  θάνατο  του  παθόντος,  επιβάλλεται  Κάθειρξη μέχρι δέκα ετών. Αν ο υπαίτιος επιδίωκε τη βαριά  σωματική βλάβη του παθόντος επιβάλλεται Κάθειρξη.

 

 

Άρθρο 361 - Εγκλήματα κατά της τιμής - Εξύβριση

1. Όποιος, εκτός από τις περιπτώσεις της Δυσφήμησης (άρθρα 367  και  363),  προσβάλλει  την  τιμή  άλλου  με  λόγο  ή  με  έργο  ή  με  οποιονδήποτε  άλλο τρόπο, τιμωρείται με Φυλάκιση μέχρι ενός έτους ή με  χρηματική ποινή.  Η χρηματική ποινή μπορεί να επιβληθεί  και  μαζί  με  την ποινή της Φυλάκισης.

2. Όταν  η προσβολή της τιμής δεν είναι ιδιαίτερα βαριά, αν  ληφθούν  υπόψη  οι  περιστάσεις  και  το  πρόσωπο   του   ατόμου   που  προσβλήθηκε, ο υπαίτιος τιμωρείται με Κράτηση ή με πρόστιμο.

3.   Η διάταξη της παρ.  3 του άρθρου 308 έχει και σ` αυτή την περίπτωση εφαρμογή.
 

 

Άρθρο 361Α -  Απρόκλητη έμπρακτη Εξύβριση

1.Με Φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών  τιμωρείται  η  έμπρακτη Εξύβριση (άρθρο 361 παρ. 1 ), αν έγινε χωρίς πρόκληση από τον παθόντα.
2.   Αν στην πράξη της προηγούμενης παραγράφου συμμετείχαν δύο  ή περισσότεροι, επιβάλλεται Φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών.

 

  -----------

Στην παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την νομική υπεράσπιση του Διοικητή, του Προέδρου, των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης, του Εμπειρογνώμονα και των υπαλλήλων της ΑΑΔΕ, εν ενεργεία και διατελεσάντων, εφόσον εξετάζονται ή διώκονται ή ενάγονται για πράξεις ή παραλείψεις κατά την εκτέλεση ή με αφορμή την εκτέλεση των καθηκόντων τους ενώπιον των ποινικών ή πολιτικών δικαστηρίων.
 

Η διάταξη που ψηφίστηκε στο νομοσχέδιο:


2. Μετά το άρθρο 33 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) εισάγεται νέο άρθρο 33Α, ως εξής:

«Άρθρο 33Α
Νομική Υπεράσπιση - Δικαστικά έξοδα

1. Ο Διοικητής ο Πρόεδρος τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης ο Εμπειρογνώμονας και οι υπάλληλοι της ΑΑΔΕ, εν ενεργεία και διατελέσαντες, εφόσον εξετάζονται ή διώκονται ή ενάγονται για πράξεις ή παραλείψεις κατά την εκτέλεση ή με αφορμή την εκτέλεση των καθηκόντων τους ενώπιον των ποινικών ή πολιτικών δικαστηρίων, παρίστανται και εκπροσωπούνται από μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ύστερα από απόφαση του Προέδρου του, κατόπιν εγγράφου αιτήματος του Διοικητή της ΑΑΔΕ προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. Το εν λόγω αίτημα υποβάλλεται υποχρεωτικά από
τον Διοικητή, εφόσον περιέλθει σε αυτόν έγγραφη αίτηση εξεταζόμενου, διωκόμενου ή εναγόμενου υπαλλήλου, η οποία συνοδεύεται από θετική εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης στην οποία υπάγεται η υπηρεσία που υπηρετεί ή του Προϊσταμένου Διεύθυνσης ή Αυτοτελούς Τμήματος ή του Υπευθύνου Αυτοτελούς Γραφείου, στις περιπτώσεις υπηρεσιών, που υπάγονται απευθείας στον Διοικητή. Στις περιπτώσεις του Διευθυντή Γραφείου του Διοικητή, των Προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης ή Αυτοτελούς Τμήματος ή των Υπευθύνων Αυτοτελών Γραφείων που υπάγονται στον Διοικητή, η έγγραφη αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από θετική εισήγηση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της ΑΑΔΕ, στην περίπτωση δε του τελευταίου, από θετική εισήγηση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου της ΑΑΔΕ.

2. Η εκπροσώπηση του Διοικητή, του Προέδρου, των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης, του Εμπειρογνώμονα και των υπαλλήλων της ΑΑΔΕ από μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους δεν αποκλείει την εκπροσώπησή τους διά ή μετά πληρεξουσίου δικηγόρου της επιλογής τους σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Η εκπροσώπησή τους διά ή μετά πληρεξουσίου δικηγόρου αποκλείει
την εκπροσώπησή τους παράλληλα και από μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

3. Σε περίπτωση εκπροσώπησης του Διοικητή, του Προέδρου, των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης, του Εμπειρογνώμονα και των υπαλλήλων της ΑΑΔΕ, εν ενεργεία ή διατελεσάντων, διά ή μετά πληρεξουσίου δικηγόρου, η ΑΑΔΕ υποχρεούται, με απόφαση του Διοικητή, να καλύψει τα έξοδα στα οποία υποβάλλονται κατά την προκαταρκτική διαδικασία ή με την ιδιότητα του κατηγορουμένου, του εναγόμενου ή του πολιτικώς ενάγοντος, σε δίκες που αφορούν πράξεις ή παραλείψεις που έλαβαν χώρα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και εξ αφορμής αυτών και μέχρι την αμετάκλητη εκδίκαση των σχετικών υποθέσεων, εφόσον υποβληθεί σχετικό
προς τούτο αίτημα, συνοδευόμενο από θετική εισήγηση.

Στην περίπτωση υπάλληλου της ΑΑΔΕ, απαιτείται θετική εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης, στην οποία υπάγεται η υπηρεσία που υπηρετεί ή του Προϊσταμένου Διεύθυνσης ή Αυτοτελούς Τμήματος ή του Υπευθύνου Αυτοτελούς Γραφείου, στις περιπτώσεις υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας στον Διοικητή. Στις περιπτώσεις του Διευθυντή Γραφείου του Διοικητή ΑΑΔΕ, των Προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης ή Αυτοτελούς Τμήματος ή των Υπευθύνων Αυτοτελών Γραφείων που υπάγονται στον Διοικητή, το σχετικό αίτημα απαιτείται να συνοδεύεται από θετική εισήγηση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της ΑΑΔΕ, στην περίπτωση δε του τελευταίου, από θετική εισήγηση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου της ΑΑΔΕ. Στην περίπτωση του Διοικητή, του Προέδρου, των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης και του Εμπειρογνώμονα, για την εκπροσώπησή τους αρκεί μόνο η υποβολή αιτήματός τους προς τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ.
Στις ανωτέρω δίκες, καθώς και σε εκείνες στις οποίες ο Διοικητής, ο Πρόεδρος, τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης, ο Εμπειρογνώμονας και οι υπάλληλοι της ΑΑΔΕ έχουν την ιδιότητα του ενάγοντος και αφορούν την εκτέλεση των καθηκόντων τους ή εξ αφορμής αυτών, έχουν εφαρμογή οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί ατελειών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

4. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει θετική εισήγηση, τα ως άνω έξοδα καταβάλλονται εκ των υστέρων, εφόσον για τις ποινικές υποθέσεις εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση, με την οποία τα ως άνω πρόσωπα κηρύσσονται αθώα ή απαλλάσσονται των κατηγοριών ή τελεσίδικο βούλευμα δικαστικού συμβουλίου με το οποίο παύει οριστικά η ποινική δίωξη εναντίον τους ή τίθεται η υπόθεση στο αρ-
χείο. Για όσους φέρουν την ιδιότητα του πολιτικώς ενάγοντος απαιτείται να έχει εκδοθεί αμετάκλητη δικαστική απόφαση από την οποία να προκύπτει η διάπραξη του σε βάρος τους εγκλήματος κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους ή εξαιτίας αυτών. Για τις αστικές υποθέσεις απαιτείται η έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης, με την οποία απορρίπτεται η σε βάρος τους ασκηθείσα α-
γωγή.

5. Το σχετικό κόστος επιβαρύνει τον προϋπολογισμό της ΑΑΔΕ, στον οποίο εγγράφονται οι σχετικές πιστώσεις. Η καταβολή των ανωτέρω δαπανών γίνεται εφόσον προσκομισθούν τα νόμιμα παραστατικά. Το αιτούμενο ποσό δεν δύναται να υπερβαίνει το τριπλάσιο του ποσού αναφοράς κάθε διαδικαστικής πράξης ή υπηρεσίας, όπως προσδιορίζεται στους πίνακες του Κώδικα Δικηγόρων και των παραρτημάτων αυτού, όπως εκάστοτε ισχύουν.

6. Εάν ο Διοικητής, ο Πρόεδρος, τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης, ο Εμπειρογνώμονας ή υπάλληλος της ΑΑΔΕ καταδικασθούν αμετάκλητα ή γίνει αμετάκλητα δεκτή αγωγή εναντίον τους για πράξεις ή παραλείψεις κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ή απορριφθεί αμετάκλητα αγωγή ή πολιτική αγωγή που άσκησαν για αδικήματα και πράξεις ή παραλείψεις που έλαβαν χώρα σε βάρος τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και εξ αφορμής αυτών, υποχρεούνται να επιστρέψουν στην ΑΑΔΕ τις ως άνω δαπάνες. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση αμετάκλητης αθώωσης του καθ’ ου η πολιτική αγωγή.

7. Με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία παροχής νομικής υπεράσπισης και κάλυψης των παραπάνω εξόδων, το ύψος του ποσού που καταβάλλεται ως δικηγορική αμοιβή, η προθεσμία υποβολής του αιτήματος για την πληρωμή των δαπανών, η διαδικασία επιστροφής των δαπανών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

8. Οι ρυθμίσεις του παρόντος κατισχύουν κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης.»

3. Τα οριζόμενα στις παραγράφους 2 έως και 6 του άρθρου 33Α του ν. 4389/2016 έχουν εφαρμογή και στις κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος εκκρεμείς υποθέσεις για διαδικαστικές πράξεις που ασκούνται ή υπηρεσίες που παρέχονται από 1.1.2018 και μετά.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης