Αποτελέσματα live αναζήτησης

Πως θα γίνει η εφαρμογή του μέτρου «Μεταφορικό Ισοδύναμο» (Μ.Ι.) - Όλες οι λεπτομέρειες

Πως θα γίνει η εφαρμογή του μέτρου «Μεταφορικό Ισοδύναμο» (Μ.Ι.) - Όλες οι λεπτομέρειες
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης
 


Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση με αρ. 2475, με όλες τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή ου μέτρου «Μεταφορικό Ισοδύναμο» (Μ.Ι.) στις ωφελούμενες μονάδες (επιβάτες).

Μεταφορικό Ισοδύναμο

1. Το Μεταφορικό Ισοδύναμο (Μ.Ι.) συνιστά θετικό μέ­τρο ενίσχυσης της ανάπτυξης στη νησιωτική Ελλάδα, με το οποίο επιδιώκεται η εξίσωση του κόστους μετακίνησης, που αντιστοιχεί σε επιβάτες και εμπορεύματα με μέσα θαλάσσιας μαζικής μεταφοράς, με το κόστος που θα ίσχυε στα μέσα χερσαίας μαζικής μεταφοράς για την ίδια απόσταση.

2. Ο δικαιούχος λαμβάνει, για συγκεκριμένο αριθμό ακτοπλοϊκών εισιτηρίων και για μετακινήσεις από και προς το νησί κατοικίας το Αντιστάθμισμα του Νησιωτικού Κόστους (Α.ΝΗ.ΚΟ.), το οποίο είναι το ποσό που προκύπτει ως η διαφορά του πραγματικού μεταφορικού κόστους της ωφελούμενης μονάδας από το ποσό που θα κατέβαλε η ίδια ωφελούμενη μονάδα εάν μετακινούνταν στην ηπειρωτική Ελλάδα σε αντίστοιχες αποστάσεις.

Άρθρο 2 Εμπλεκόμενοι φορείς

Για την υλοποίηση της παρούσας, η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυ­τιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής συνεργάζεται:

α) με τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και τα νησιωτικά επιμελητήρια, για την παρακολούθηση της επίδρασης του Μ.Ι. στις τιμές των προϊόντων και τον ανασχεδιασμό του μέτρου,

β) με τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και

Ενημέρωσης, για την υλοποίηση και τη διαχείριση του πλη­ροφοριακού συστήματος εξυπηρέτησης δικαιούχων Μ.Ι.,

γ) με τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων (Γ.Γ.Δ.Ε.) και Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανά­πτυξης (Ε.Σ.Π.Α.) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανά­πτυξης, για κάθε ζήτημα εξασφάλισης πιστώσεων για την υλοποίηση του Μ.Ι.,

δ) με τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και το Υπουργείο Υγείας, για τη πιστοποίηση δικαιούχων που εντάσσονται στο εποχικού χαρακτήρα εκπαιδευτικό και υγειονομικό προσωπικό,

ε) με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του Υπουργεί­ου Πολιτισμού και Αθλητισμού, για την πιστοποίηση των δικαιούχων αθλητών.


Δικαιούχοι

1. Δικαιούχοι του Α.ΝΗ.ΚΟ. είναι νοικοκυριά, δηλαδή ενήλικοι χωρίς εξαρτώμενα άτομα, και οικογένειες, που απαρτίζονται από ένα άτομο ή από έγγαμο ζευγάρι ή ζεύγος το οποίο έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, με ή χωρίς εξαρτώμενα μέλη. Ως εξαρτώμενοι θεωρούνται αυτοί που ορίζονται στο άρθρο 11 του ν. 4172/2013 (Α' 167). Εφόσον οι παραπάνω έχουν ως μόνιμη κατοικία νησιά, είναι δυνατό να πιστοποιούνται ως ωφελούμενες μονάδες με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 5 της παρούσας.

2. Ειδικά για την πιλοτική φάση υλοποίησης του μέ­τρου του Μ.Ι., από τον Ιούλιο του 2018 έως τις 31 Δεκεμ­βρίου 2018, δικαιούχοι του Α.ΝΗ.ΚΟ. είναι οι κάτοικοι των νησιών: Αγαθονήσι, Άγιος Ευστράτιος, Άγιος Μηνάς, Αλιμία, Ανάφη, Αντίψαρα, Αρκιοί, Αρμάθια, Αστυπάλαια, Γυαλί, Δονούσα, Ερεικούσα, Ηράκλεια, Θύμαινα, Ικαρία, Κάλυμνος, Κάρπαθος, Κάσος, Καστελόριζο, Κίναρος, Κου­φονήσια, Κως, Λέβιθα, Λειψοί, Λέρος, Λέσβος, Λήμνος, Μαθράκι, Μάραθος, Νίμος, Νίσυρος, Οθωνοί, Οινούσσες, Πάτμος, Σάμος, Σαμοθράκη, Σαρία, Στρογγύλη, Σύμη, Σύρνα, Σχοινούσα, Τέλενδος, Τήλος, Φαρμακονήσι, Φούρνοι, Χάλκη, Χίος, Ψαρά και Ψέριμος.

3. Από την 1 η Ιανουαρίου 2019, το μέτρο του Μ.Ι. επεκτείνεται σε όλα τα νησιά της επικράτειας, πλην των νήσων Κρήτης, Εύβοιας και Λευκάδας.

4. Με τροποποίηση της παρούσας, προσδιορίζονται οι απαραίτητες λεπτομέρειες για την υλοποίηση του μέ­τρου του Μ.Ι., μετά το πέρας της πιλοτικής εφαρμογής.


Ειδικές Κατηγορίες Κατοίκων

1. Η πληροφορία για τον τόπο κατοικίας του αιτούντος λαμβάνεται αποκλειστικά από τα στοιχεία του Μητρώου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), όπως δηλώνεται από τον φορολογούμενο. Ως μόνιμη κατοικία της ωφελούμενης μονάδας, θεωρείται η μόνι­μη κατοικία του κύριου δικαιούχου, ο οποίος υποβάλλει τη φορολογική δήλωση. Στις περιπτώσεις και μόνο που η μόνιμη κατοικία του κύριου δικαιούχου τον καθιστά μη επιλέξιμο, αλλά η μόνιμη κατοικία της συζύγου/ μέ­λους συμφώνου συμβίωσης τον καθιστά επιλέξιμο στο πλαίσιο του μέτρου του Μ.Ι., αυτή θεωρείται ως μόνιμη κατοικία της ωφελούμενης μονάδας.

2. Μόνιμοι κάτοικοι νησιού, για τους σκοπούς και την εφαρμογή του μέτρου του Μ.Ι., θεωρούνται οι παρα­κάτω κατηγορίες υπαλλήλων, εφόσον έχουν αναλάβει υπηρεσία σε νησί, στο οποίο εφαρμόζεται το μέτρο, και για όσο χρόνο υπηρετούν εκεί πραγματικά:

α) Προσωρινοί αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαιδευ­τικοί, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 22 και την παρ. 4 του άρθρου 23 του ν. 3699/2008 (Α' 199) καθώς και την παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3848/201 Ο (Α' 71 ), και εκπαιδευτικοί συνεργάτες- επισκέπτες καθη­γητές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.), σύμ­φωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14 του ν. 2638/1998 (Α' 204),

β) ιατροί, υπόχρεοι της κατά το άρθρο 1 του ν.δ. 67 / 1968 (Α' 303) υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου, όπως η χρονική διάρκεια αυτής ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 3580/2007 (Α' 262) και στην παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4025/2011 (Α' 228),

γ) ιατροί που υπηρετούν επί θητεία σε θέσεις ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου, με σύμβαση διάρκειας ενός (1) έτους, σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 2071/1992 (Α' 123),

δ) ιατροί υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου ή επί θητεία, που υπηρετούν σε θέσεις ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου με παρά­ταση της σύμβασής τους, μέχρι δώδεκα (12) μήνες, σύμφω­να με την παρ. 6 του άρθρου 26 του ν. 2519/1997 (Α' 165),

ε) ιατροί που τοποθετούνται προς απόκτηση ειδικό­τητας σε νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 123/1975 (Α' 172),

στ) επικουρικοί ιατροί που προσλαμβάνονται σε δη­μόσιους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας με συμβά­σεις ορισμένου χρόνου με διάρκεια από ένα (1) έως τρία (3) έτη, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 3580/2007 και την παρ. 2 του άρθρου 103 του ν. 4461 / 2017 (Α' 38) και

ζ) το επικουρικό προσωπικό των δημόσιων φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας, που προσλαμβάνεται με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με το άρθρο 1 Ο του ν. 3329/201 Ο (Α' 81 ).

3. Η πληροφορία για την ένταξη ενός προσώπου στις κατηγορίες της παρ. 2 προκύπτει από στοιχεία που χορη­γούνται στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής από το αρμόδια Υπουργεία Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Υγείας.

4. Στις περιπτώσεις της παρ. 2, δικαιούχος χρήσης των εισιτηρίων, για τα οποία καταβάλλεται το Α.ΝΗ.ΚΟ. είναι αποκλειστικά το πρόσωπο που φέρει τις εν λόγω ιδιότη­τες και όχι τα λοιπά μέλη της οικογένειάς του. Το Α.ΝΗ.ΚΟ. δεν αφορά σε υπηρεσιακές μετακινήσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. Δ9 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α' 94).


Διαδικασία πιστοποίησης ωφελούμενης μονάδας

1.Η διαδικασία της πιστοποίησης για την κατα­βολή του Α.ΝΗ.ΚΟ. του άρθρου 5 του ν. 4551/2018 (Α' 116) είναι ηλεκτρονική και απαιτεί τη συμπλήρωση και υποβολή αίτησης στο διαδικτυακό τόπο http://metaforikoisodynamo.gr/ της Γενικής Γραμματείας Αι­γαίου και Νησιωτικής Πολιτικής από το πρόσωπο που είναι υπόχρεο προς υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος της ωφελούμενης μονάδας. Σε περίπτωση που οι σύζυγοι ή τα μέρη του συμφώνου συμβίωσης υποβάλλουν χωριστά φορολογική δήλωση, η παραπάνω αίτηση πιστοποίησης υποβάλλεται από καθέναν/καθε­μία χωριστά και για τα τυχόν εξαρτώμενα μέλη του/της.

2. Για την πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο http://metaforikoisodynamo.gr/ της Γενικής Γραμματείας Αι­γαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, απαιτείται πιστοποίη­ση του δικαιούχου μέσω του Open Authentication της Α.Α.Δ.Ε., με τα διαπιστευτήρια που έχει ο δικαιούχος στο TaxisNet. Προκειμένου να εξεταστεί η βασιμότητα του αιτήματος, η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής λαμβάνει με τη μορφή Web Services τις ακό­λουθες πληροφορίες από τα στοιχεία που τηρεί η Α.Α.Δ.Ε. στο Μητρώο και στο Εισόδημα Φυσικών προσώπων:

α) όνομα και επώνυμο, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) του αιτούντος, αύξων αριθμός (ΑΑ) φορολο­γικής δήλωσης,

β) στοιχεία μελών ωφελούμενης μονάδας του αιτούντος (σύζυγος και εξαρτώμενα μέλη): όνομα, επώνυμο, Α.Φ.Μ., Α.Μ.Κ.Α. και τύπος εξαρτώμενου μέλους (τέκνο, ανιών, κ.λπ.). Δεν περιλαμβάνονται οι φιλοξενούμενοι, οι οποίοι έχουν δικό τους αυτοτελές δικαίωμα χορήγησης Α.ΝΗ.ΚΟ.,

γ) στοιχεία μόνιμης κατοικίας (Ταχυδρομικός Κώδικας­, Νομός - Πόλη ή και Δημοτική Ενότητα/Οδός},

δ) φορολογικό έτος αναφοράς των παραπάνω.

Τα παραπάνω στοιχεία εμφανίζονται προσυμπληρω­μένα και χωρίς δικαίωμα επεξεργασίας σε ηλεκτρονική αίτηση που έχει τη δυνατότητα να προεπισκοπήσει ο αιτών/η αιτούσα. Προκειμένου να συλλεχθούν τα πα­ραπάνω στοιχεία, ο αιτών/ η αιτούσα πρέπει να έχει υποβάλει φορολογική δήλωση για τα εισοδήματα του προηγούμενου οικονομικού έτους, η οποία πρέπει να έχει εκκαθαριστεί.

3. Ο δικαιούχος συμπληρώνει επιπλέον:

α) τον αριθμό ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού, στον οποίο ο αιτών/ η αιτούσα είναι ο πρώτος δικαιούχος, και την Τράπεζα, στην οποία έχει εκδοθεί ο λογαριασμός, β) τα στοιχεία επικοινωνίας του αιτούντος/ της αιτούσας, πέραν του στοιχείου της κατοικίας και συγκεκριμένα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και τον αριθμό κινητού τηλεφώνου.

4. Σε περίπτωση που ο αιτών/ η αιτούσα ανήκει σε ειδική κατηγορία της παρ. 2 του άρθρου 4:

α) Κατά την υποβολή της αίτησης δεν εμφανίζονται τα λοιπά μέλη (εξαρτώμενα ή μη) της ωφελούμενης μονά­δας, εφόσον αυτά δεν προσμετρώνται στον υπολογισμό του αριθμού εισιτηρίων, για τα οποία δικαιούται Α.ΝΗ.ΚΟ.

β) Τα στοιχεία που τακτοποιούν την ένταξή του στην ει­δική κατηγορία κοινοποιούνται από το αρμόδιο Υπουρ­γείο στο διαδικτυακό τόπο http://metaforikoisodynamo. gr/ της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πο­λιτικής.

5. Απαραίτητη προϋπόθεση για την οριστική υποβολή της αίτησης πιστοποίησης αποτελεί η συμπλήρωση όλων των υποχρεωτικών πεδίων της. Μετά την ολοκλήρωση της συμπλήρωσης της αίτησης και σε περίπτωση που ο αιτών/ η αιτούσα ελέγξει και αποδεχτεί την ακρίβεια των στοιχείων, αυτός/ή μπορεί να υποβάλλει οριστικά την αίτηση. Σε περίπτωση που τα στοιχεία της αίτησης είναι ανακριβή, ο αιτών/ η αιτούσα οφείλει προηγουμένως να προβεί σε ενημέρωση των στοιχείων που τηρούνται στο Μητρώο της Α.Α.Δ.Ε., από την οποία και αντλούνται τα στοιχεία αυτά, καθώς και των στοιχείων που κατα­χωρεί ο ίδιος και έπειτα να προχωρεί σε υποβολή της αίτησης. Η οριστική υποβολή της αίτησης επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης ότι τα δηλωθέντα στοιχεία είναι αληθή και ορθά.

Πριν από την οριστικοποίηση της αίτησης, ο αιτών δηλώνει υπεύθυνα εκ μέρους όλων των μελών της ωφε­λούμενης μονάδας ότι έχει λάβει πλήρη γνώση των προ­ϋποθέσεων συμμετοχής στο μέτρο του Μ.Ι., όπως αυτό περιγράφεται στον. 4551 /2018 και στην παρούσα.

6. Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης, ο αιτών/ η αιτούσα λαμβάνει άμεσα ηλεκτρονικό μήνυμα ή μήνυμα κειμένου της υπηρεσίας σύντομων μηνυμάτων (Short Message Service/ SMS), με το οποίο πληροφορείται:

α) εάν έχει πιστοποιηθεί ως ωφελούμενη μονάδα, για την οποία έχει υποβάλει αίτηση, για τη λήψη του Α.ΝΗ.ΚΟ., β) τον Μοναδικό Αριθμό Νησιώτη (Μ.Α.Ν.) για κάθε μέλος της ωφελούμενης μονάδας,

γ) το συνολικό αριθμό των εισιτηρίων που δικαιούται η ωφελούμενη μονάδα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8.

7. Ο Μ.Α.Ν. κάθε μέλους της ωφελούμενης μο­νάδας παράγεται από το διαδικτυακό τόπο http:// metaforikoisodynamo.gr/ της Γενικής Γραμματείας Αι­γαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτι­λίας και Νησιωτικής Πολιτικής σε μορφή εκτυπώσιμης κάρτας, με ενσωματωμένο barcode ή/και QR code, προς διευκόλυνση των δικαιούχων.

8. Στις περιπτώσεις που ο αιτών/ η αιτούσα έχει ήδη απαλλαγεί από την υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής της φορολογικής του/της δήλωσης, η αίτηση πιστοποί­ησης για το Μ.Ι. μπορεί να υποβάλλεται μέσω Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.). Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου, ο αιτών προσκομίζει στον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο, συμπληρωμένο και υπο­γεγραμμένο το σχετικό έντυπο που χορηγείται από τα Κ.Ε.Π. καθώς και σχετική βεβαίωση περί απαλλαγής από την υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής φορολογικής δήλωσης από την αρμόδια Δ.0.Υ. Επίσης, προσκομίζει εκτυπωμένο το εκκαθαριστικό σημείωμα του προηγού­μενου της χορήγησης του Μ.Ι. έτους και το έντυπο El της δήλωσης, ώστε να προκύπτουν τα απαραίτητα στοιχεία. Τα Κ.Ε.Π. διαβιβάζουν τα αιτήματα στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, από όπου τα στοι­χεία της αίτησης καταχωρούνται στο διαδικτυακό τόπο http://metaforikoisodynamo.gr/ της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Ο αιτών/ η αιτούσα παραλαμβάνει τον Μ.Α.Ν. από τα Κ.Ε.Π.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

1. Με αποκλειστικό σκοπό την υλοποίηση του μέτρου του Μ.Ι., συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας, εκτός από τα παραπάνω αναφερόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 5, και δεδομένα που σχετίζονται με τις μετακι­νήσεις των μελών της ωφελούμενης μονάδας από και προς το νησί κατοικίας.

2. Τα πρόσθετα δεδομένα συνίστανται σε: ονοματε­πώνυμο του επιβάτη, Κωδικό Κράτησης, ημερομηνία έκδοσης, λιμάνι αναχώρησης, λιμάνι προορισμού, ώρα αναχώρησης, θέση, πλοίο διαδρομής, σχετική ναυτιλιακή εταιρεία, ημερομηνία αναχώρησης, αριθμό εισιτηρίου, ακύρωση ή μη του εισιτηρίου, Κωδικό Απόδειξης Μεταφο­ράς Επιβάτη, καθαρό ναύλος εισιτηρίου, ποσοστό έκπτω­σης του εισιτηρίου, Μοναδικό Αριθμό Νησιώτη (Μ.Α.Ν.), φύλο του επιβάτη και κατηγορία του ως προς την ηλικία.

3. Τα δεδομένα των παρ. 1 και 2 χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τον μελλοντικό ανασχεδιασμό του μέ­τρου του Μ.Ι. και την επεξεργασία των αιτήσεων καταβο­λής του Α.ΝΗ.ΚΟ., και διατηρούνται στο πληροφοριακό σύστημα της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου για πέντε (5) έτη από την ολοκλήρωση του έργου. Για τη συλλογή, τη διατήρηση και την επεξεργασία τους, τηρούνται οι όροι του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων. Πριν από την οριστική υποβολή της αίτησης, ο δικαι­ούχος αποδέχεται τη σύμβαση ιδιωτικότητας, που είναι αναρτημένη στην πληροφοριακό σύστημα του Μ.Ι., η οποία, μεταξύ άλλων, περιέχει το είδος των συλλεγέντων δεδομένων, τον τρόπο και το σκοπό επεξεργασίας τους, τις μεθόδους που εφαρμόζονται για τη διασφάλιση της ασφάλειας τους και το χρόνο διατήρησής τους.

Άρθρο 7


Πληροφόρηση-Ένσταση

1. Για την πληρέστερη πληροφόρηση των ενδιαφερό­μενων πολιτών και την επίλυση τεχνικών προβλημάτων κατά την υποβολή της αίτησης πιστοποίησης, λειτουργεί Γραφείο Αρωγής Χρηστών.

2. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη γνωστοποίηση της απόφασης για την πιστοποίηση της ωφελούμενης μονάδας καθώς και για τον αριθμό των εισιτηρίων που δικαιούται, ο αιτών μπορεί να υποβάλει ενδικοφανή προ­σφυγή ενώπιον της τριμελούς Επιτροπής του άρθρου 5 του ν. 4551 /2018 (Α' 116).

Διαδικασία υπολογισμού Α.ΝΗ.ΚΟ.

1. Το Α.ΝΗ.ΚΟ. προκύπτει από τη διαφορά του πραγ­ματικού μεταφορικού κόστους της ωφελούμενης μο­νάδας από το Κατώφλι Μεταφορικού Ισοδύναμου. Σε κάθε ωφελούμενη μονάδα αντιστοιχεί συγκεκριμένος αριθμός εισιτηρίων- διαδρομών, για τα οποία λαμβάνει Α.ΝΗ.ΚΟ., από τα δρομολόγια, προς ή από το νησί, στο οποίο έχει τη μόνιμη κατοικία της, όπως αναλυτικά απο­τυπώνεται στο Παράρτημα 1.

2. Στην περίπτωση που για τους σκοπούς της παραπά­νω μετακίνησης απαιτείται ενδιάμεσος σταθμός είτε σε άλλο νησί είτε στην ηπειρωτική Ελλάδα, η διαδρομή λογίζεται ως μία, εφόσον πραγματοποιείται εντός είκοσι τεσ­σάρων (24) ωρών από την αναχώρηση, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που αναγράφονται στα εισιτήριά του.

3. Ο αριθμός τον εισιτηρίων-διαδρομών για τα οποία η ωφελούμενη μονάδα λαμβάνει Α.ΝΗ.ΚΟ. εξαρτάται από τον αριθμό των κατοίκων του νησιού, την ύπαρξη διοικητικού κέντρου και τις βασικές υποδομές στο νησί στο οποίο εφαρμόζεται το μέτρο του Μ.Ι., παράγοντες, οι οποίοι καθορίζουν και την εκτιμώμενη ανάγκη μετακινή­σεων των κατοίκων των νησιών στην ηπειρωτική Ελλάδα, σύμφωνα με το Παράρτημα 2 που συνιστά αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Για την πιλοτική εφαρμογή του μέτρου του Μ.Ι., ο αριθμός εισιτηρίων-διαδρομών που δικαιούται κάθε ωφελούμενη μονάδα σε κάθε νησί ορίζεται κατά τους παρακάτω πίνακες.

Νησί Αριθμός εισιτηρίων-διαδρομών/Ωφελούμενη Μονάδα
   
ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ 14 χ Αριθμός Μελών Ωφελούμενης μονάδας
ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 14 χ Αριθμός Μελών Ωφελούμενης μονάδας
ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ 14 χ Αριθμός Μελών Ωφελούμενης μονάδας
ΑΛΙΜΙΑ 14 χ Αριθμός Μελών Ωφελούμενης μονάδας
ΑΝΑΦΗ 14 χ Αριθμός Μελών Ωφελούμενης μονάδας
ΑΝΤΙΨΑΡΑ 14 χ Αριθμός Μελών Ωφελούμενης μονάδας
ΑΡΚΙΟΙ 14 χ Αριθμός Μελών Ωφελούμενης μονάδας
ΑΡΜΑΘΙΑ 14 χ Αριθμός Μελών Ωφελούμενης μονάδας
ΓΥΑΛΙ 14 χ Αριθμός Μελών Ωφελούμενης μονάδας
ΔΟΝΟΥΣΑ 14 χ Αριθμός Μελών Ωφελούμενης μονάδας
ΕΡΡΙΚΟΥΣΑ 14 χ Αριθμός Μελών Ωφελούμενης μονάδας
ΗΡΑΚΛΕΙΑ 14 χ Αριθμός Μελών Ωφελούμενης μονάδας
ΘΥΜΑΙΝΑ 14 χ Αριθμός Μελών Ωφελούμενης μονάδας
ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ 14 χ Αριθμός Μελών Ωφελούμενης μονάδας
ΚΙΝΑΡΟΣ 14 χ Αριθμός Μελών Ωφελούμενης μονάδας
ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΑ 14 χ Αριθμός Μελών Ωφελούμενης μονάδας
ΛΕΒΙΘΑ 14 χ Αριθμός Μελών Ωφελούμενης μονάδας
ΛΕΙΨΟΙ 14 χ Αριθμός Μελών Ωφελούμενης μονάδας
ΜΑΘΡΑΚΙ 14 χ Αριθμός Μελών Ωφελούμενης μονάδας
ΜΑΡΑΘΟΣ 14 χ Αριθμός Μελών Ωφελούμενης μονάδας
ΝΙΜΟΣ 14 χ Αριθμός Μελών Ωφελούμενης μονάδας
ΝΙΣΥΡΟΣ 14 χ Αριθμός Μελών Ωφελούμενης μονάδας
ΟΘΩΝΟΙ 14 χ Αριθμός Μελών Ωφελούμενης μονάδας
ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ 14 χ Αριθμός Μελών Ωφελούμενης μονάδας
ΣΑΡΙΑ 14 χ Αριθμός Μελών Ωφελούμενης μονάδας
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 14 χ Αριθμός Μελών Ωφελούμενης μονάδας
ΣΥΡΝΑ 14 χ Αριθμός Μελών Ωφελούμενης μονάδας
ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ 14 χ Αριθμός Μελών Ωφελούμενης μονάδας
ΤΕΛΕΝΔΟΣ 14 χ Αριθμός Μελών Ωφελούμενης μονάδας
ΤΗΛΟΣ 14 χ Αριθμός Μελών Ωφελούμενης μονάδας
ΦΑΡΜΑΚΟΝΗΣΙ 14 χ Αριθμός Μελών Ωφελούμενης μονάδας
ΧΑΛΚΗ 14 χ Αριθμός Μελών Ωφελούμενης μονάδας
ΨΑΡΑ 14 χ Αριθμός Μελών Ωφελούμενης μονάδας
ΨΕΡΙΜΟΣ 14 χ Αριθμός Μελών Ωφελούμενης μονάδας
ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ 12 χ Αριθμός Μελών Ωφελούμενης μονάδας
ΚΑΣΟΣ 12 χ Αριθμός Μελών Ωφελούμενης μονάδας
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ 12 χ Αριθμός Μελών Ωφελούμενης μονάδας
ΣΥΜΗ 12 χ Αριθμός Μελών Ωφελούμενης μονάδας
ΦΟΥΡΝΟΙ 12 χ Αριθμός Μελών Ωφελούμενης μονάδας
ΙΚΑΡΙΑ 10 χ Αριθμός Μελών Ωφελούμενης μονάδας
ΚΑΡΠΑΘΟΣ 10 χ Αριθμός Μελών Ωφελούμενης μονάδας
ΛΕΡΟΣ 10 χ Αριθμός Μελών Ωφελούμενης μονάδας
ΠΑΤΜΟΣ 10 χ Αριθμός Μελών Ωφελούμενης μονάδας
ΛΗΜΝΟΣ 8 χ Αριθμός Μελών Ωφελούμενης μονάδας
ΚΑΛΥΜΝΟΣ 8 χ Αριθμός Μελών Ωφελούμενης μονάδας
ΛΕΣΒΟΣ 6 χ Αριθμός Μελών Ωφελούμενης μονάδας
ΚΩΣ 6 χ Αριθμός Μελών Ωφελούμενης μονάδας
ΣΑΜΟΣ 6 χ Αριθμός Μελών Ωφελούμενης μονάδας
ΧΙΟΣ 6 χ Αριθμός Μελών Ωφελούμενης μονάδας

4. Ο συνολικός αριθμός εισιτηρίων, για τα οποία κατα­βάλλεται Α.ΝΗ.ΚΟ. αφορούν όλα τα μέλη της ωφελούμε­νης μονάδας και μπορούν να διανεμηθούν ελεύθερα από αυτά, σύμφωνα με τη χρονική σειρά της εκτέλεσης του ταξιδιού. Η εξάντληση των εισιτηρίων από κάποια από τα μέλη της ωφελούμενης μονάδας δεν παρέχει δικαίωμα αποζημίωσης κατά του Δημοσίου των μελών που δεν έκαναν χρήση του μέτρου.

5. Σε περίπτωση που μέλος ή μέλη της ωφελούμενης μονάδας είναι ερασιτέχνης/ες αθλητής/ές εγγεγραμμέ­νος/οι σε αθλητικό σωματείο με έδρα νησί, ο αριθμός εισιτηρίων που αντιστοιχεί σε κάθε ωφελούμενη μονάδα επαυξάνεται κατά μία (1) διαδρομή με επιστροφή ανά αθλητή. Τα στοιχεία των αθλητών που μετακινούνται προκύπτουν από καταλόγους που χορηγεί για το σκοπό αυτό η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού στη Γενική Γραμ­ματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.


Διαδικασία Καταβολής Α.ΝΗ.ΚΟ.

1. Κατά την αγορά του εισιτηρίου, ο επιβάτης- δικαιού­χος του Α.ΝΗ.ΚΟ. γνωστοποιεί στον υπεύθυνο έκδοσης εισιτηρίων τον Μ.Α.Ν., ο οποίος στη συνέχεια καταγρά­φεται στο εισιτήριο. Ο δικαιούχος επιμελείται, ώστε τα προσωπικά του στοιχεία να αναγράφονται στο εισιτή­ριο, όπως είναι καταγεγραμμένα στο διαδικτυακό τόπο http://metaforikoisodynamo.gr/της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και στην εκτυπώσιμη μορφή του Μ.Α.Ν. Το αργότερο μέχρι την 12:00 ώρα της επόμενης εργάσιμης ημέρας από τον απόπλου του πλοίου από κάθε λιμένα προσέγγισης, ο κατάλογος με τους δικαιούχους Α.ΝΗ.ΚΟ., οι οποίοι πραγματοποίησαν ταξίδι, διαβιβάζεται από την εκάστοτε ακτοπλοϊκή εται­ρεία στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Επικοινωνιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής - Τμήμα Β' Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α., η οποία ενημερώ­νει σχετικά τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτι­κής Πολιτικής μέσα από το διαδικτυακό τόπο http:// metaforikoisodynamo.gr/.

2. Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολι­τικής, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολι­τικής, το πρώτο 10 ήμερο του μήνα εκδίδει την πράξη

έγκρισης της πίστωσης για την καταβολή του Α.ΝΗ.ΚΟ. στους δικαιούχους του προηγούμενου μήνα, από την αντίστοιχη Σ.Α.Ε./ έργο του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.). και αιτείται τη χρηματοδότηση του έργου «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ­ΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ, ΤΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΟΧΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ», σύμφωνα με τις διατά­ξεις που διέπουν το Π.Δ.Ε.

Μετά την έκδοση της πράξης έγκρισης της πίστωσης για την καταβολή του Α.ΝΗ.ΚΟ. στους δικαιούχους του προηγούμενου μήνα, υποβάλλεται μέσω του πληροφο­ριακού συστήματος του Π.Δ.Ε. αίτημα χρηματοδότησης της Συλλογικής Απόφασης προς τη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και εκδίδεται η εντολή κατανομής της χρηματοδότησης στο εν λόγω έργο προς την Τράπεζα της Ελλάδας.

3. Το Α.ΝΗ.ΚΟ. για κάθε μέλος της ωφελούμενης μο­νάδας καταβάλλεται σε τραπεζικό λογαριασμό του αι­τούντος, ο οποίος τηρείται υποχρεωτικά σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί την Ελλάδα, στον Αριθμό ΙΒΑΝ που έχει δηλώσει κατά την αίτησή του/της ο αιτών η αιτούσα. Η μεταφορά του ποσού γίνεται, επίσης, μέσω του πληροφοριακού συστήματος του Π.Δ.Ε. με εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδας.

Ο κατάλογος με τους δικαιούχους Α.ΝΗ.ΚΟ. ανά μήνα αναφοράς, αποτελεί το δικαιολογητικό για την έκδοση εντολής πληρωμής και την εκκαθάριση της δαπάνης.

Ο δικαιούχος μπορεί να ενημερώνεται σε κάθε φάση της καταβολής, μέσω του πληροφοριακού συστήματος, για το στάδιο που βρίσκεται η καταβολή, κάνοντας χρή­ση των κωδικών πιστοποίησης του Taxisnet.

4. Ειδικά για τα ταξίδια που πραγματοποιούνται για την περίοδο από 1η έως 10η Ιουλίου 2018, κατά την οποία δε βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία το πληροφοριακό σύστημα του Μ.Ι., οι κάτοικοι των νησιών μπορούν να λάβουν το Α.ΝΗ.ΚΟ. εφόσον:

α) πιστοποιούνται ως δικαιούχοι και λαμβάνουν τον Μ.Α.Ν. από το πληροφοριακό σύστημα της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου που τίθεται σε λειτουργία από τις 10 Ιουλίου 2018 και

β) υποβάλλουν στη Διεύθυνση Νησιωτικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτι­κής σχετικό αίτημα, αναγράφοντας τον Μ.Α.Ν και προ­σκομίζοντας ακέραια τα αποκόμματα των εισιτηρίων τους για διαδρομές από ή προς τα νησιά της πιλοτικής εφαρμογής, στα οποία πρέπει να αναγράφεται το ονο­ματεπώνυμό τους, όπως αναγράφεται στην πιστοποίηση τους ως δικαιούχων Μ.Α.Ν.

Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτι­κής ελέγχει τη συνδρομή των περιπτώσεων α' και β' και εντάσσει τους δικαιούχους στον κατάλογο δικαιούχων του σχετικού μήνα αναφοράς, ακολουθώντας τη δια­δικασία καταβολής Α.ΝΗ.ΚΟ., όπως περιγράφεται στο παρόν άρθρο.

Διακοπή καταβολής του Α.ΝΗ.ΚΟ.

1. Η αλλαγή της κατοικίας της ωφελούμενης μονάδας σε άλλο νησί, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης, και κατά τη διάρκεια του έτους για το οποίο κρίθηκε δικαιούχος του Α.ΝΗ.ΚΟ. δεν επηρεάζει τον τρόπο και την έκταση καταβολής του.

2. Σε περίπτωση που η ωφελούμενη μονάδα μετοική­σει εκτός νησιού για χρόνο μεγαλύτερο του τετραμήνου μέσα στο ίδιο έτος, με την επιφύλαξη των περιπτώσεων του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 8 του v. 4551/2018 (Α' 116), τα μέλη της δεν δικαιούνται να κάνουν χρήση του Μ.Α.Ν, ενώ ο δικαιούχος του Α.ΝΗ. ΚΟ. υποχρεούται να ανακοινώσει αυτή την αλλαγή στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, μέσω του πληροφοριακού συστήματος του Μ.Ι.


Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης