Αποτελέσματα live αναζήτησης

Απαλλαγή υποχρέωσης φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για κατηγορίες δικαιούχων οικονομικού βοηθήματος ή επιδομάτων

12 Ιούλιου 2018 Σχόλια
Απαλλαγή υποχρέωσης φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για κατηγορίες δικαιούχων οικονομικού βοηθήματος ή επιδομάτων
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης


ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου Τοπικής Αυτοδιοίκησης-Εμβάθυνση της Δημοκρατίας- Ενίσχυση της Συμμετοχής- Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ («Πρόγραμμα Κλεισθένης I»)- Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου της οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟ.Δ.Σ.Α- Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση- Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ».


Συμπλήρωση διατάξεων του άρθρου 38 του ν. 4315/2014 που αφορούν απαλλαγή υποχρέωσης φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για κατηγορίες δικαιούχων οικονομικού βοηθήματος ή επιδομάτων.


Με την υπόψη τροπολογία, συμπληρώνονται οι διατάξεις του άρθρου 38 του ν.4315/2014 και προβλέπονται τα εξής:

α. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων οικονομικού βοηθήματος ή επιδομάτων, κατά περίπτωση (πληγέντες από θεομηνίες, πολύτεκνοι, μέλη οικογενειών με ειδικές ανάγκες ή με αναπηρίες, τραυματισμούς ή θανάτους από σεισμό ή άλλα φυσικά φαινόμενα, κ.λπ.).

β. Οι εν λόγω οικονομικές ενισχύσεις δεν κατάσχονται ούτε συμψηφίζονται με οφειλές των δικαιούχων προς τη Φορολογική Διοίκηση, τα Ασφαλιστικά Ταμεία, Πιστωτικά Ιδρύματα ή άλλους Φορείς, καταβάλλονται εξ ολοκλήρου, χωρίς καμία κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και δεν υπόκεινται σε φορολογία.

γ. Οι ανωτέρω ρυθμίσεις εφαρμόζονται και σε τυχόν εκκρεμή αιτήματα για τη χορήγηση των ως άνω οικονομικών βοηθημάτων.

Τυχόν συμψηφισθέντα ή κατασχεθέντα ποσά, δεν αναζητούνται, αλλά αποδίδονται στους δικαιούχους.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την εν λόγω διάταξη, χορηγούνται πρόσθετες διευκολύνσεις, οτο πλαίσιο της όσο το δυνατόν πληρέστερης ανακούφισης των πληγέντων από θεομηνίες,της εξασφάλισης των βασικών τους αναγκών και της αποκατάστασης ή αντικατάστασης της οικοσκευής τους, με σκοπό να αμβλυνθούν όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικά οι επελθούσες σε αυτούς ζημίες. Περαιτέρω, σε εφαρμογή του προστατευτικού πλαισίου των διατάξεων του ν.δ/τος 57/73 (Α'149) και της υπ.αρ.2673/2001 ΚΥΑ (Β'1185), με την παρούσα ρύθμιση επιδιώκεται η χορήγηση διευκολύνσεων και στις ειδικότερες εκείνες περιπτώσεις οικογενειών που υπέστησαν σωματικές αναπηρίες ή απώλεια συγγενούς, σε πολυτέκνους, αλλά και σε οικογένειες που επιβαρύνονται εκ των προτέρων με τη φροντίδα ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Λόγω του κοινωνικού χαρακτήρα της διάταξης, προβλέπεται ότι τα χορηγούμενα με το ως άνω ν.δ. επιδόματα δεν κατάσχονται, ούτε συμψηφίζονται με οφειλές των δικαιούχων προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους Δήμους, τις Περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

Επισημαίνεται ότι η αρμοδιότητα του Υπουργείο Εσωτερικών για τη χορήγηση των οικονομικών ενισχύσεων, στις οποίες αφορά η προτεινόμενη ρύθμιση, προβλέπεται στην παρ.2 του άρθρου 57 του ν.4472/2017 (Α' 74).


ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

Άρθρο    

Στο τέλος του άρθρου 38 του ν. 4315/2014 (Α' 269), όπως ισχύει, προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Οι δικαιούχοι οικονομικού βοηθήματος για την κάλυψη των άμεσων βιοτικών αναγκών τους, οι δικαιούχοι επιδόματος για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών των πληγεισών κατοικιών τους και την αντικατάσταση της οικοσκευής τους, οι πληγέντες δικαιούχοι πρόσθετης οικονομικής ενίσχυσης, λόγω πολυτεκνικής ιδιότητας, οι δικαιούχοι περαιτέρω ενίσχυσης για κάθε μέλος της οικογένειάς τους με ειδικές ανάγκες, που επιδοτείται από την πρόνοια, οι δικαιούχοι επιδόματος συνεπεία τραυματισμού ή αναπηρίας τους από θεομηνία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ/τος 57/73 (ΑΊ49) και της υπ.αρ.2673/2001 ΚΥΑ (ΒΊ185), οι δικαιούχοι έκτακτης οικονομικής βοήθειας, λόγω θανάτου μέλους της οικογένειάς τους, από σεισμό ή άλλα φυσικά φαινόμενα, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου . 18 του ν. 2768/99 (Α' 273), απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, κατά τη διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών για τη χορήγηση εκάστου οικονομικού βοηθήματος. Οι σχετικές οικονομικές ενισχύσεις δεν κατάσχονται ούτε συμψηφίζονται με οφειλές των δικαιούχων προς τη Φορολογική Διοίκηση, τα Ασφαλιστικά Ταμεία, Πιστωτικά Ιδρύματα ή άλλους Φορείς, καταβάλλονται δε εξ ολοκλήρου, χωρίς καμία κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και δεν υπόκεινται σε φορολογία. Οι ρυθμίσεις των δύο (2) προηγούμενων εδαφίων εφαρμόζονται και σε τυχόν εκκρεμή αιτήματα για τη χορήγηση των ως άνω οικονομικών βοηθημάτων. Τυχόν συμψηφισθέντα ή κατασχεθέντα ποσά, δεν αναζητούνται, αλλά αποδίδονται στους δικαιούχους»Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης