Αποτελέσματα live αναζήτησης

Μειώνονται οι παλαιές ληξιπρόθεσμες οφειλές, αυξάνονται οι νέες

3 Ιούλιου 2018 Σχόλια
Μειώνονται οι παλαιές ληξιπρόθεσμες οφειλές, αυξάνονται οι νέες
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης


Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ τα νέα ληξιπρόθεσμα χρέη ανήλθαν τον Μάιο σε 4,129 δισ. ευρώ έναντι 3,665 δισ. ευρώ που ήταν τον Απρίλιο

Οι συνολικές νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές για το 2018 αυξήθηκαν κατά 610 εκατ. ευρώ και έφτασαν τα 4,764 δισ. ευρώ τον Μάιο, Το συνολικό ληξιπρόθεσμο χρέος διαμορφώθηκε στα 101,482 δισ. ευρώ, μειωμένο κατά περίπου 100 εκ ευρώ.

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Α.Α.Δ.Ε.)
 

Παρακολούθηση Φορολογικής Διοίκησης: Είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών

Δείκτες απόδοσης  2017 2018
ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪ
Είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών (Σωρευτικά ποσά σε δις ευρώ)            
Συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο (€ δις) (1) [VI] 99,927 101,332 101,609 101,641 101,584 101,482
Ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο χαρακτηρισμένο ως ανεπίδεκτο είσπραξης(€ δις) (2) 13,492 13,742 14,023 14,110 14,148 15,008
"Πραγματικό" ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο (€ δις) (3)=(1)-(2) [VI] 86,435 87,590 87,586 87,531 87,436 86,474
             
"Παλιό" ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο (€ δις) (4)=(8)+(9)+(10)+(11) [I] 88,924 98,674 98,340 97,885 97,529 97,166
"Παλιό" ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο Φυσικών Προσώπων (δις €) (5)  28,887 32,466 32,267 32,011 31,831 31,666
"Παλιό" ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο Νομικών Προσώπων (δις €) (6)  38,194 41,808 41,632 41,461 41,286 41,179
"Παλιό" ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο Μη χαρακτηρισμένων Α.Φ.Μ. (δις €) (7)  0,000  0,004 0,003 0,000 0,000 0,000
"Παλιό" ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο Φυσικών και Νομικών Προσώπων (€ δις) (8)=(5)+(6)+(7) 67,081 74,278 73,902 73,472 73,117 72,845
Παλιό ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο Δημόσιων Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας, Δημοτικών επιχειρήσεων κ.α (€ δις) (9)  8,927 10,571 10,570 10,567 10,567 10,565
"Παλιό" ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο πτωχευμένων (€ δις)  (10) 12,761 13,671 13,713 13,691 13,691 13,601
Μηδενικοί, προσωρινοί (πλασματικοί) και λοιποί ΑΦΜ που χρησιμοποιήθηκαν στο παρελθόν για συγκεκριμένους λόγους (€ δις) (11)  0,155 0,155 0,154 0,154 0,154 0,154
Εισπράξεις έναντι "παλαιού" ληξιπρόθεσμου χρέους (€ δις) (12) (KPI 1) 2,678 0,350 0,708 0,985 1,295 1,556
Διαγραφές έναντι "παλιού" ληξιπρόθεσμου χρέους (€ δις) (13) 1,049 0,157 0,235 0,392 0,530 0,661
Συνολικό "Νέο" ληξιπρόθεσμο χρέος που προστέθηκε στα βιβλία  έως τον προηγούμενο μήνα από το μήνα αναφοράς (€ δις) (14) [II, III] 12,931 0,766 2,779 3,555 4,154 4,764
Εισπράξεις έναντι συνολικού "νέου" ληξιπρόθεσμου χρέους (€ δις) (15) 2,435 0,093 0,246 0,429 0,595 0,797
Διαγραφές έναντι συνολικού "νέου" ληξιπρόθεσμου χρέους (€ δις) (16) 0,209 0,001 0,016 0,020 0,027 0,060
Ποσοστό (%) είσπραξης έναντι συνολικού "νέου" ληξιπρόθεσμου χρέους, (17)=(15)/(14)-(16) 19,1% 12,2% 8,9% 12,1% 14,4% 16,9%
"Νέο" ληξιπρόθεσμο χρέος που προστέθηκε στα βιβλία  έως τον προηγούμενο μήνα από το μήνα αναφοράς (€ δις) με εξαίρεση των μη φορολογικών κατηγοριών (18) [ΙV] 10,875 0,693 2,601 3,309 3,665 4,219
Εισπράξεις έναντι "νέου" ληξιπρόθεσμου χρέους (€ δις) με εξαίρεση των μη φορολογικών κατηγοριών (19)  2,391 0,092 0,233 0,410 0,566 0,757
Διαγραφές έναντι "νέου" ληξιπρόθεσμου χρέους με εξαίρεση των μη φορολογικών κατηγοριών (€ δις) (20)  0,199 0,001 0,016 0,019 0,025 0,058
Ποσοστό (%) είσπραξης έναντι "νέου" ληξιπρόθεσμου χρέους (21)=(19)/(18)-(20) με εξαίρεση των μη φορολογικών κατηγοριών (KPI 2) (VII) 22,4% 13,2% 9,0% 12,5% 15,5% 18,2%
 

           
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:            
Ι. Ως "Παλαιό Ληξιπρόθεσμο Χρέος" ορίζεται το ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο την 30/11 του προηγούμενου έτους από το έτος αναφοράς (αναγράφεται κατόπιν αφαίρεσης των διενεργούμενων εισπράξεων και διαγραφών).   
ΙΙ. Ως "Νέο Ληξιπρόθεσμο Χρέος" ορίζεται το ληξιπρόθεσμο υπολοιπο που διαμορφώνεται κατά το τρέχον έτος (αναγράφεται προ αφαίρεσης των διενεργούμενων εισπράξεων και διαγραφών).                   
III. Τα στοιχεία του "Νέου Ληξιπροθέσμου Χρέους" υπολογίζονται με χρονική υστέρηση ενός μήνα, σε σχέση με την περίοδο είσπραξης και διαγραφής έναντι αυτού. Σημειώνεται ότι το "Νέο Ληξιπρόθεσμο Χρέος" αφορά το
 ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο έως τον προηγούμενο μήνα από το μήνα αναφοράς ενώ τα στοιχεία του "Παλαιού Ληξιπρόθεσμου Χρέους" αφορούν το "Παλαιό Ληξιπρόθεσμο Κεφάλαιο" όπως διαμορφώνεται το μήνα αναφοράς. 
ΙV. Ως μη φορολογικές κατηγορίες ορίζονται οι εξής: 25 (Λοιπές Εισφορές), 27 (Έμμεσοι Υπέρ Τρίτων), 31 (Μισθώματα), 32 (Υπηρεσίες), 36 (Δάνεια), 37 (Υπέρ Διαφόρων Τρίτων), 38 (Λοιπά Πρόστιμα μη Φορολογικά), 39 (Παράβολα), 41 (Καταλογισμοί) και 49 (Λοιπά μη Φορολογικά).                                
V.  Τα αναφερόμενα στοιχεία για το έτος 2018 είναι σωρευτικά.            
VI. Το "Συνολικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο" περιλαμβάνει τις συσσωρευμένες οφειλές στο τέλος κάθε μήνα αναφοράς. Το "Πραγματικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο" υπολογίζεται αφαιρώντας από το "Συνολικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο" τις οφειλές οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως Ανεπίδεκτες Είσπραξης, μέχρι τον μήνα αναφοράς. 
VII. Το "Νέο" ληξιπρόθεσμο χρέος των 2,601 δισ. € που έχει προστεθεί στα βιβλία έως 31/01/2018 με εξαίρεση των μη φορολογικών κατηγοριών προκύπτει από 1,9 εκ οφειλέτες, εκ των οποίων 26 οφειλέτες μόνο διαμορφώνουν το 1 δισ. €. Οι οφειλέτες με ληξιπρόθεσμα χρέη περιορίζονται σταδιακά το τελευταίο πεντάμηνο και συγκεκριμένα από 4.107.315 τον Ιανουάριο, έφτασαν τον Μάιο σε 3.816.475 φορολογούμενους.
Παρακολούθηση Φορολογικής Διοίκησης: Αναγκαστικά Μέτρα Είσπραξης
Δείκτες Είσπραξης 2015 τέλος έτους 2016 τέλος έτους 2017 τέλος έτους 2018
ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪ
Αναγκαστικά μέτρα είσπραξης
Συνολικός αριθμός οφειλετών 4.305.153 4.146.483 4.068.857 4.107.315 3.964.279 3.907.847 3.865.882 3.816.475
Οφειλέτες στους οποίους δύναται να ληφθούν αναγκαστικά μέτρα είσπραξης 1.553.005 1.647.771 1.744.115 1.757.439 1.739.301 1.720.690 1.717.563 1.708.111
Οφειλέτες υπό αναγκαστικά μέτρα είσπραξης 695.074 839.056 1.050.077 1.067.857 1.088.696 1.109.971 1.117.530 1.128.203
Ποσοστό οφειλετών υπό αναγκαστικά μέτρα είσπραξης (KPI 9) 44,76% 50,92% 60,21% 60,76% 62,59% 64,51% 65,06% 66,05%


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης