ΔΕΝ: Σχετικά με την ασφάλιση καθηγητών φροντιστηρίων και κέντρων ξένων γλωσσών

Εργατικά - Ασφαλιστικά

28 Ιούνιος 2018
Taxheaven.grΔείτε το σχετικό με το θέμα σημείωμα του ΔΕΝ:

Εγγρ. Φ.10141/οικ.33777/878/27.6.2018 Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφαλ. και Κοιν. Αλληλεγγύης «Ασφάλιση καθηγητών εργαζομένων σε Φροντιστήρια και Κέντρα ξένων γλωσσών»

1. Σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 30 του ν.4415/2016, όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει με την παρ.11 του άρθρου 56 του ν.4472/2017, «το εβδομαδιαίο ωράριο πλήρους διδακτικής απασχόλησης στα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών καθορίζεται στις είκοσι μία (21) διδακτικές ώρες κατ' αντιστοιχία με το ωράριο των εκπαιδευτικών της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ως ο μέσος όρος του μέγιστου και του ελάχιστου ωραρίου τους». Επίσης με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου αυτής ορίζεται, ότι «η συμπλήρωση πλήρους εβδομαδιαίου ωραρίου αντιστοιχεί με είκοσι πέντε ημέρες (25) ασφάλισης μηνιαίως, ανεξαρτήτως της κατανομής των διδακτικών ωρών μέσα στην εβδομάδα».
2. Οι διατάξεις της νομοθεσίας τ. ΙΚΑ - ΕΤΑΜ για τον καθορισμό των ημερών ασφάλισης των απασχολούμενων με μερική απασχόληση (μειωμένος αριθμός ημερών ή ωρών απασχόλησης), εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την έναρξη λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.
3. Δεδομένης της ιδιομορφίας της απασχόλησης των καθηγητών φροντιστηρίων και κέντρων ξένων γλωσσών και επειδή με τις ανωτέρω διατάξεις του ν.4415/2016, όπως ισχύουν, καλύπτονται οι περιπτώσεις των καθηγητών που απασχολούνται με το πλήρες εβδομαδιαίο ωράριο των 21 ωρών (25 ημέρες ασφάλισης μηνιαίως), στις περιπτώσεις των καθηγητών με μειωμένο ωράριο διδακτικής απασχόλησης την εβδομάδα, κάτω των 21 ωρών, για τον υπολογισμό των ημερών ασφάλισης αυτών ανά μήνα θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.


Σημείωση ΔΕΝ:

Το ΔΕΛΤΙΟΝ μας έχει δημοσιεύσει την Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 45 της 7.12.2017 «Υπολογισμός ημερών των εργαζομένων σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών» στο ΔΕΝ 2017, τεύχος 1724 σελ. 1513. Σε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Εγκυκλίου αυτής υπάρχουν ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ υπολογισμού του ωρομισθίου καθώς και των ΗΜΕΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ που προκύπτουν από την αντιστοιχία (αναλογία) των 21 ωρών εβδομαδιαίως (πλήρης απασχόληση κατά τον Ν. 4415/2016, όπως έχει αντικατασταθή με τον Ν. 4472/2017 - ΔΕΝ 2017σελ. 643(653) προς τις 25 ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ. Η Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 45 παραπέμπει στην Εγκύκλιο 41919/909/4.11.2016 του Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφαλ. και Κοιν. Αλληλεγγύης (υπολογισμός ωρομισθίου) την οποία έχουμε δημοσιεύσει κάτω από την Εγκύκλιο ΕΦΚΑ, στην σελ. 1515, αλλά και στο ΔΕΝ 2016, τεύχος 1701 σελ. 1437 με ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ σελ. 1438.

Η Εγκύκλιος 45 του ΕΦΚΑ δημιούργησε αντιδράσεις, αφού ο τρόπος εξευρέσεως του αριθμού ημερών ασφαλίσεως εν σχέσει προς την εξεύρεση των Ημερών Ασφαλίσεως κατά τον εφαρμοζόμενο από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ήδη ΕΦΚΑ) γενικό τρόπο υπολογισμού ήταν άδικος για τους μερικώς απασχολουμένους εκπαιδευτικούς.

Το ΔΕΛΤΙΟΝ μας φιλοξένησε ΥΠΟΜΝΗΜΑ του Σωματείου Μισθωτών Εκπαιδευτικών Θεσσαλονίκης (το οποίο απεστάλη στον ΕΦΚΑ) στο τεύχος μας 1726 της 1ης Φεβρουαρίου 2018 σελ. 174. Στο ΥΠΟΜΝΗΜΑ αυτό επισημαίνεται ότι οι μερικώς απασχολούμενοι εκπαιδευτικοί φροντιστηρίων κινδυνεύουν με τον τρόπο αυτό υπολογισμού (και τον αριθμό ενσήμων που προκύπτουν) να μη συμπληρώσουν ούτε τις προϋποθέσεις ασφαλιστικής ικανότητος (για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη), ούτε τις προϋποθέσεις λήψεως επιδόματος ανεργίας κ.λπ.

Κατόπιν των διαμαρτυριών, το Υπ. Εργασίας διορθώνει με το ανωτέρω έγγραφο τον τρόπο υπολογισμού των ημερών ασφαλίσεως κ.λπ. των μερικώς απασχολουμένων εκπαιδευτικών και παραπέμπει, προς εφεξής εφαρμογήν, στους γενικούς κανόνες ασφαλίσεως των μερικώς απασχολουμένων μισθωτών (βλ. ΠΙΝΑΚΕΣ στο ΔΕΝ 2017, τεύχος 1715 σελ. 863-864).

Τους ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αυτούς καταχωρίζουμε αμέσως πιο κάτω:

*

MEPIKH AΠAΣXOΛHΣH

Πώς υπολογίζονται οι Hμέρες Ασφαλίσεως κατά την πρακτική του IKA-ETAM

YΠOΛOΓIΣMOΣ HMEPΩN EPΓAΣIAΣ

(κατά την πρακτική του IKA-ETAM)


Ανάλογα:

1. Mε τον τρόπο αμοιβής (μισθός, ημερομίσθιο κλπ.)

2. Tις ώρες εργασίας (πλήρες ή μειωμένο ωράριο)

3. Tις ημέρες εργασίας (ολόκληρο το μήνα - ωρισμένες ημέρες)

4. Εφαρμογή πενθημέρου ή όχι

ΜΕ ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟ


● 1. ΠΛHPEΣ ΩPAPIO

1A. Όταν απασχολείται ή βρίσκεται στη διάθεση του εργοδότη όλες τις ημέρες του μήνα.

Αναγνωρίζονται 25 H.E. το μήνα.

1.B.  Όταν απασχολείται ωρισμένες ημέρες το μήνα

1.B.α. Εργασία 6 ημέρες την εβδομάδα.

Αναγνωρίζονται όσες ημέρες πραγματικά εργάζεται

1.B.β. Πενθήμερη εβδομάδα

– Εργασία 1 ή 2 ημέρες

 Αναγνωρίζονται 1 ή 2 H.E.

– Εργασία 3 ημέρες και πάνω

Αναγνωρίζονται όσες πραγματοποιεί + 1 ημέρα επιπλέον

Π.χ. 3 πραγματικές + 1 = 4 ημέρες ασφάλισης

● 2.  MEIΩMENO ΩPAPIO

2A. Απασχόληση όλες τις εργάσιμες ημέρες του μήνα·

– Hμερήσιος μισθός ίσος ή μεγαλύτερος του T.H. 1ης ασφαλιστικής κλάση

Aναγνωρίζονται:

25 H.E. για εξαήμερη εβδομάδα

21 ή 22 για πενθήμερη εβδομάδα

– Hμερήσιος μισθός μικρότερος της 1ης ασφαλιστικής κλάσης.

Hμέρες ασφάλισης = Mε το πηλίκο της διαιρέσεως του μηνιαίου μισθού δια του T.H. της 1ης ασφαλιστικής κλάσης

2B. Απασχόληση μόνο ωρισμένες ημέρες το μήνα.

– Hμερήσιος μισθός ίσος ή μεγαλύτερος της 1ης ασφαλιστικής κλάσης.

Αναγνωρίζονται όσες ημέρες πραγματικά εργάζεται.

– Hμερήσιος μισθός μικρότερος του T.H. της 1ης ασφαλιστικής κλάσης.

Hμέρες ασφάλισης = Mε το πηλίκο της διαιρέσεως του μηνιαίου μισθού διά του T.H. της 1ης ασφαλιστικής κλάσης.

ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ

● 1. ΠΛHPEΣ ΩPAPIO

Αναγνωρίζονται: Όσες ημέρες πραγματικά απασχολούνται.

Δηλαδή και πέραν των 25 (26, 27 κλπ.)

Στην πενθήμερη εβδομάδα

H.E. 1 ή 2 = 1 ή 2 ημέρες ασφάλισης

H.E. 3 και πάνω = + 1 ημέρα επιπλέον

3 + 1 = 4

4 + 1 = 5 κλπ.

● 2. MEIΩMENO ΩPAPIO

– Hμερήσιος μισθός ίσος ή μεγαλύτερος του T.H. 1ης ασφαλιστικής κλάσης

Αναγνωρίζονται: Όσες πραγματικά ημέρες απασχολούνται

– Hμερήσιος μισθός μικρότερος του T.H. της 1ης Ασφαλιστικής κλάσης

Hμέρες ασφάλισης = Mε το πηλίκο της διαιρέσεως των μηνιαίων αποδοχών δια του T.H. της 1ης ασφαλιστικής κλάσης.

– Δεν υπολογίζεται ποτέ η προσαύξηση του πενθημέρου.

Παρατήρηση: Η πρώτη ασφαλιστική κλάση αντιστοιχεί σε Τεκμαρτό Ημερομίσθιο 11,06 €. Βλ. ΔΕΝ 2016, τεύχος 1699 σελ. 1294.