Αποτελέσματα live αναζήτησης

Υπηρεσίες μιας στάσης για τη σύσταση εταιριών: Όλη η απόφαση για την εφαρμογή

Υπηρεσίες μιας στάσης για τη σύσταση εταιριών: Όλη η απόφαση για την εφαρμογή
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης


Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η κ.υ.α. 63577/13.6.2018 «Καθορισμός διαδικασιών, Προϋποθέσεων, Τεχνικών Λεπτομερειών και λοιπών θεμάτων σχετικά με τη λειτουργία των υπηρεσιών μιας στάσης για τη σύσταση εταιριών.»

Ως «Υπηρεσία Μίας Στάσης» ορίζεται το ένα και μοναδικό σημείο στο οποίο μπορεί να απευθυνθεί ο ενδιαφερόμενος προκειμένου να πραγματοποιήσει πρωτότυπη σύσταση εταιρείας οποιασδήποτε νομικής μορφής.

Οι εκ του νόμου ορισμένες «Υπηρεσίες Μίας Στάσης» (εφεξής ΥΜΣ) είναι:
α) Οι Υπηρεσίες Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) των Επιμελητηρίων.
β) Οι Συμβολαιογράφοι ΥΜΣ.
γ) Η Ηλεκτρονική Υπηρεσία Μίας Στάσης (εφεξής e-ΥΜΣ).

Τα κριτήρια επιλογής της αρμόδιας ΥΜΣ από τον ενδιαφερόμενο να συστήσει εταιρεία προκύπτουν από τον συνδυασμό της νομικής μορφής της υπό σύστασης εταιρείας και του συστατικού τύπου που θα επιλεγεί, ανεξαρτήτως της έδρας της υπό σύσταση εταιρείας. Ειδικότερα, οι επιλογές που δίδονται είναι οι κάτωθι:
α) Σε περίπτωση που επιλεγεί η χρήση του πρότυπου καταστατικού της υπ' αριθμ. 31637/2017 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (Β΄928), τότε μπορεί να γίνει σύσταση οποιασδήποτε νομικής μορφής σε οποιαδήποτε από τις ΥΜΣ της παρ. 2.
β) Σε περίπτωση που δεν επιλεγεί το πρότυπο καταστατικό, τότε η σύσταση των Α.Ε. και ΕΠΕ γίνεται υποχρεωτικά από τον Συμβολαιογράφο ΥΜΣ, ενώ η σύσταση των Προσωπικών Εταιρειών και των IKE μπορεί να γίνει είτε στην Υ.Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου είτε στον Συμβολαιογράφο ΥΜΣ.
γ) Σε περίπτωση που από ειδικές διατάξεις απαιτείται συμβολαιογραφικός τύπος είτε για την άσκηση συγκεκριμένης δραστηριότητας είτε για τη μεταβίβαση εισφερόμενου είδους, τότε ανεξαρτήτως της νομικής μορφής της υπό σύσταση εταιρείας, η σύσταση γίνεται υποχρεωτικά στον Συμβολαιογράφο ΥΜΣ.

Ο χρόνος σύστασης μιας εταιρείας, υπό κανονικές συνθήκες, ορίζεται στις δύο εργάσιμες ημέρες. Με την υποβολή της αίτησης σύστασης η ΥΜΣ οφείλει αυθημερόν ή το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα να προβεί σε έλεγχο των υποβαλλομένων εγγράφων, δικαιολογητικών και στοιχείων και εφόσον δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις να ολοκληρώσει τη διαδικασία σύστασης.

Το κόστος σύστασης εταιρείας περιλαμβάνει τα εξής:

α) Το Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 του ν. 4441/2016.
β) Το τέλος υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού, το οποίο αφορά μόνο την σύσταση Α.Ε. και το ύψος της ορίζεται στο 1% επί του εταιρικού κεφαλαίου.

Οι συμβολαιογράφοι οι οποίοι είναι ήδη χρήστες του πληροφοριακού συστήματος της ΥΜΣ πιστοποιημένοι από την Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. εξακολουθούν να λειτουργούν ως ΥΜΣ μέχρι την υλοποίηση των προβλεπομένων στα άρθρα 15-17 της απόφασης. Ομοίως ισχύει και για τους χρήστες ΥΜΣ ΥΓ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων.

Η e-ΥΜΣ τίθεται στη διάθεση των χρηστών σταδιακά ανάλογα με τη νομική μορφή της υπό σύσταση εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση θα είναι διαθέσιμη για όλες τις νομικές μορφές που υπάγονται στις διατάξεις της παρούσας μέχρι το τέλος του επομένου έτους από την έναρξη ισχύος της απόφασης.

Η ισχύς της απόφασης αρχίζει αρχίζει έναν μήνα μετά τη δημοσίευσή της στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β' 2380/21-06-2018), με εξαίρεση την παρ. 3 του άρθρου 10, η οποία τίθεται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2019.

Δείτε την κ.υ.α. 63577/13.6.2018 από το φορολογικό αρχείο του κόμβου


Δείτε τα παραρτήματα της απόφασης ή κατεβάστε τα από εδώ.


O browser δεν υποστηρίζει pdf viewεr. κατεβάστε την απόφαση από εδώ: Download PDF.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης