Αποτελέσματα live αναζήτησης

Φοροδοξίες: Γνωρίζετε τις φορολογικές πτυχές του πολυνομοσχεδίου…

21 Ιούνιου 2018 Σχόλια
Φοροδοξίες: Γνωρίζετε τις φορολογικές πτυχές του πολυνομοσχεδίου…
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης


17.06.2018

New Page 1Γνωρίζετε τις φορολογικές πτυχές του πολυνομοσχεδίου…

Τροποποιείται αναδρομικά από 1/1/2014 η διάταξη που προέβλεπε ότι κατά την μεταβολή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος μιας επιχείρησης σε ποσοστό μεγαλύτερο του 33% χάνεται το δικαίωμα μεταφοράς των ζημιών εκτός εάν ο φορολογούμενος αποδείξει ότι η μεταβολή έγινε για επιχειρηματικούς λόγους και όχι με σκοπό την φοροαποφυγή. Πλέον, λαμβάνεται υπόψη και η ενδεχόμενη αλλαγή δραστηριότητας της εταιρείας μετά την μεταβολή της ιδιοκτησίας και μόνο όταν ο κύκλος εργασιών της νέας δραστηριότητας υπερβαίνει το 50% του κύκλου εργασιών της εταιρείας πριν τη μεταβολή θα χάνεται το δικαίωμα μεταφοράς των ζημιών. Απαλείφθηκε ωστόσο, η δυνατότητα του φορολογουμένου να ανταποδείξει ότι η αλλαγή ιδιοκτησίας ή δραστηριότητας δεν έγινε για φορολογικούς λόγους. Σε κάθε περίπτωση, εκλογικεύεται μία διάταξη που είχε δημιουργήσει πολλά προβλήματα στους φορολογούμενους.

Ως αξία κτήσης τίτλων (μετοχών, μεριδίων, ομολόγων κ.α.) που έχουν αποκτηθεί από κληρονομιά, δωρεά ή γονική παροχή, θεωρείται η αξία των τίτλων επί της οποίας επιβλήθηκε ο φόρος κληρονομιάς ή δωρεάς. Μέχρι σήμερα, ως αξία κτήσης θεωρείτο το ποσό του φόρου δωρεάς, κληρονομίας ή γονικής παροχής που είχε καταβάλει ο φορολογούμενος όταν τους απέκτησε. Η διάταξη αυτή επηρεάζει θετικά τους φορολογούμενους για τον υπολογισμό της υπεραξίας σε περίπτωση μεταγενέστερης μεταβίβασης των τίτλων, αφού αυξάνεται το κόστος απόκτησης τους.

Θα φορολογούνται με συντελεστή 15% τα μη διανεμηθέντα κέρδη νομικού προσώπου όταν αλλάζει κατηγορία βιβλίων από διπλογραφικά σε απλογραφικά ή όταν ανώνυμη εταιρεία, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης ή ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία μετατρέπεται σε προσωπική εταιρεία με αποτέλεσμα να αλλάζει κατηγορία βιβλίων από διπλογραφικά σε απλογραφικά.

Στα μερίσματα που εισπράττει ελληνικό νομικό πρόσωπο και δεν απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος βάσει της Οδηγίας Μητρικών/Θυγατρικών, θα εκπίπτει τόσο το ποσό του παρακρατηθέντος φόρου, όσο και η αναλογία του εταιρικού φόρου της εταιρείας που διένειμε το μέρισμα, αλλά δεν θα επιστρέφεται πλέον η διαφορά σε περίπτωση που το ποσό του φόρου προκαταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε είναι μεγαλύτερο από τον οφειλόμενο φόρο.

Αναδιατυπώνεται η έννοια του κέντρου των ζωτικών συμφερόντων σχετικά με τη φορολογική κατοικία, έτσι ώστε να ευθυγραμμίζεται τόσο με τα ερμηνευτικά σχόλια της Πρότυπης Σύμβασης του ΟΟΣΑ για την αποφυγή της Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος, όσο και με τη πρόσφατη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Σε περίπτωση πρόσληψης νέων έως 30 ετών ή μακροχρόνια ανέργων που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ θα εκπίπτεται από τον εργοδότη (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) το 150% των εργοδοτικών εισφορών, με πλαφόν το 14πλάσιο του κατώτατου μισθού ανά θέση εργασίας. Προϋπόθεση για τη λήψη του ευεργετήματος είναι η αύξηση του αριθμού των απασχολούμενων όπως και η μισθολογική δαπάνη σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Το ευεργέτημα θα εφαρμόζεται και σε περίπτωση μετατροπής συμβάσεων μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης ή συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή έργου σε συμβάσεις εξηρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης.

Προστίθενται στα τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων και οι καταβολές που πραγματοποιούνται για τα ασφαλιστικά επενδυτικά συμβόλαια, κατά το μέρος που αποτελούν επενδυτικό προϊόν.

Δεν φορολογείται ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, η πώληση περιουσιακού στοιχείου που έχει αποκτηθεί από κληρονομιά ή δωρεά από συγγενή μέχρι δευτέρου βαθμού ή έχει διακρατηθεί για διάστημα μεγαλύτερο των 5 ετών. Η διάταξη εφαρμόζεται από το 2018 και εξής.

Απαλλάσσεται από τον φόρο το τεκμαρτό εισόδημα που προκύπτει από τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης ακινήτων προς το Ελληνικό Δημόσιο ή σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Η νέα διάταξη θα ισχύσει από το φορολογικό έτος 2018.

Απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης το τεκμαρτό εισόδημα που προκύπτει από την δωρεάν παραχώρηση κατοικίας μέχρι 200 τ.μ. προς ανιόντες ή κατιόντες προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία και από δωρεάν παραχώρηση της χρήσης ακινήτων στο Ελληνικό Δημόσιο ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

Τα φυσικά πρόσωπα που αποκτούν για πρώτη φορά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, καταβάλλουν προκαταβολή φόρου εισοδήματος μειωμένη στο μισό, ανεξάρτητα αν έχουν κάνει έναρξη για άλλες κατηγορίες εισοδημάτων.

Καθίσταται διαρκούς ισχύος η υφιστάμενη έως και το φορολογικό έτος 2017 ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία για τα εισοδήματα που αποκτούν οι περιστασιακά απασχολούμενοι (άνεργοι, νοικοκυρές, φοιτητές, συμμετέχοντες σε προγράμματα εργασιακής εμπειρίας κ.λπ.) εφόσον δεν ασκούν επιχειρηματική ή ατομική αγροτική δραστηριότητα, εφαρμόζεται η ενιαία κλίμακα των μισθωτών, εφόσον το πραγματικό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ και το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ. Εάν το πραγματικό εισόδημα υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ, το υπερβάλλον ποσό φορολογείται σύμφωνα με τους φορολογικούς συντελεστές που ισχύουν για τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φορολογικά θέματα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα Tax & Outsourcing της Grant Thornton στο email: [email protected]Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης