ΔΕΔ - Πρόστιμο για την άρνηση στάθμευσης οχήματος μετά σπό σήμα υπαλλήλων του ΣΔΟΕ | Taxheaven

Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΔΕΔ - Πρόστιμο για την άρνηση στάθμευσης οχήματος μετά σπό σήμα υπαλλήλων του ΣΔΟΕ

20 Ιούνιος 2018 -- Σχόλια


Στην περίπτωση ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 54 του Κ.Φ.Δ. (σ.σ. δεν συνεργαστεί στη διάρκεια φορολογικού ελέγχου) εντάσσεται η άρνηση φορολογούμενου να σταματήσει το όχημά του μετά από σήμα υπαλλήλων του ΣΔΟΕ. Το πρόστιμο της περίπτωσης αυτής σύμφωνα με την περίπτωση ε' της παραγράφου 2 του ιδίου άρθρου ορίζεται σε 2.500,00 ευρώ και επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου.

Μια πρόσφατη απόφαση της ΔΕΔ επικύρωσε σχετικό πρόστιμο το οποίο επιβλήθηκε από την Δ.Ο.Υ., μετά την αποστολή υπηρεσιακού σημειώματος ελέγχου του Σ.Δ.Ο.Ε.

Ιστορικό

Υπάλληλοι του ΣΔΟΕ στο πλαίσιο των ελέγχων που διενεργούν,  έκαναν σήμα σε διερχόμενο όχημα (Φορτηγό)  με το υπηρεσιακό σήμα (STOP) για να κάνουν έλεγχο των αγαθών που μετέφερε με το αυτοκίνητο και ειδικότερα εάν τα αγαθά συνοδεύονταν με τα προβλεπόμενα φορολογικά στοιχεία (Δελτίο Αποστολής, Τιμολόγιο - Δελτίο Αποστολής κ.λ.π.).
Ο οδηγός του αυτοκινήτου αν και αντιλήφθηκε έγκαιρα τα σήματα των υπαλλήλων του ΣΔΟΕ αφού φορούσαν και το υπηρεσιακό γιλέκο, όχι μόνο δεν στάθμευσε αλλά αντίθετα απομακρύνθηκε αναπτύσσοντας ταχύτητα και έτσι δεν διευκόλυνε τον έλεγχο όπως είχε την υποχρέωση αλλά αντιθέτως τον ματαίωσε τελείως.

Επειδή το αυτοκίνητο δεν σταμάτησε, οι υπάλληλοι του ΣΔΟΕ δεν μπόρεσαν να εξακριβώσουν, εάν κατά την ώρα του ελέγχου οδηγός του αυτοκινήτου ήταν ο ιδιοκτήτης ή άλλο πρόσωπο, γι' αυτό ο έλεγχος περιορίστηκε στον καταλογισμό της παράβασης στον ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου.
Από έρευνα που διενήργησαν οι ελεγκτές με την επιστροφή στην Υπηρεσία τους, διαπίστωσαν ότι ιδιοκτήτης του φορτηγού αυτοκινήτου είναι μια συγκεκριμένη επιχείρηση η οποία ανήκει στην αρμοδιότητα της Δ.Ο.Υ. Μυτιλήνης.
Εν συνεχεία, για την παραπάνω παράβαση συντάχθηκε υπηρεσιακό σημεία ελέγχου  το οποίο κοινοποιήθηκε στην επιχείρηση με συστημένη επιστολή  προκειμένου να γνωστοποιηθεί η εν λόγω παράβαση και η ελεγχόμενη επιχείρηση εντός προθεσμίας είκοσι ημερών να υποβάλλει τις απόψεις της σχετικά με τα αναγραφόμενα στο υπηρεσιακό σημείωμα. Ακολούθησε ο καταλογισμός του προστίμου από την Δ.Ο.Υ. ύψους ποσό 2.500, 00 ευρώ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 παρ. 1 περ. ε, και παρ. 2 περ. ε' του ν.4174/2013, λόγω παράβασης των διατάξεων του άρθρου 5 παρ. 8 του ν.4308/2014, του άρθρου 25 παρ 6 του ν.4174/2013 και του άρθρου 30 του ν. 3296/2004.

Η επιχείρηση κατέφυγε στην ΔΕΔ για την διαγραφή του προστίμου η οποία όμως απέρριψε την προσφυγή με βάση τα ακόλουθα σκεπτικά:

Επειδή, στο άρθρο 23 του Ν. 4174/2013 ορίζεται ότι: «1. Η Φορολογική Διοίκηση έχει την εξουσία να επαληθεύει, να ελέγχει και να διασταυρώνει την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων εκ μέρους του φορολογούμενου, την ακρίβεια των φορολογικών δηλώσεων που υποβάλλονται σε αυτήν και να επιβεβαιώνει τον υπολογισμό και την καταβολή του οφειλόμενου φόρου, διενεργώντας έλεγχο σε έγγραφα, λογιστικά στοιχεία και στοιχεία γνωστοποιήσεων και παρόμοιες πληροφορίες, θέτοντας ερωτήσεις στον φορολογούμενο και σε τρίτα πρόσωπα, ερευνώντας εγκαταστάσεις και μέσα μεταφοράς που χρησιμοποιούνται για τη διενέργεια επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τις διαδικασίες και χρησιμοποιώντας μεθόδους που προβλέπονται στον Κώδικα. 2. Ο έλεγχος εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων του φορολογούμενου που διενεργείται από τη Φορολογική Διοίκηση είναι δυνατόν να έχει τη μορφή φορολογικού ελέγχου από τα γραφεία της Φορολογικής Διοίκησης ή επιτόπιου φορολογικού ελέγχου. α)[ ] β)[ Κάθε άλλος επιτόπιος φορολογικός έλεγχος είναι δυνατόν να διενεργείται χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ..... ].»

Επειδή, στο άρθρο 25 του ίδιου ως άνω Νόμου προβλέπεται: «1.0 οριζόμενος από τη Φορολογική Διοίκηση, για τη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου υπάλληλος φέρει έγγραφη εντολή διενέργειας επιτόπιου φορολογικού ελέγχου, η οποία έχει εκδοθεί από τον Γενικό Γραμματέα και η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής: α) .. β) ... γ) .. δ) ... ε) ... στ) ... Η εντολή διενέργειας φορολογικού ελέγχου δεν δημοσιεύεται. 2. Ο οριζόμενος από τη Φορολογική Διοίκηση, για τη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου, υπάλληλος πρέπει να επιδεικνύει το δελτίο ταυτότητάς του και την εντολή φορολογικού ελέγχου πριν την έναρξη του φορολογικού ελέγχου. 3[. . .] 4.[. ... ] 5[. ... ] 6. Ο φορολογούμενος υποχρεούται να συνεργάζεται πλήρως και να διευκολύνει το έργο του οριζόμενου για τη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου υπαλλήλου της Φορολογικής Διοίκησης. . . . . ... 7. Ο αρμόδιος υπάλληλος της Φορολογικής Διοίκησης μπορεί, οποτεδήποτε, εφόσον το κρίνει απαραίτητο, να ζητήσει τη συνδρομή των οργάνων της Ελληνικής Αστυνομίας για τη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου και τα όργανα της Ελληνικής Αστυνομίας υποχρεούνται να παρέχουν αυτή τη συνδρομή, κατά το χρόνο και στον τόπο που ζητείται.»

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 παρ. 1 περ. ε' του Ν. 4174/2013: «1. Για καθεμία από τις παρακάτω παραβάσεις επιβάλλεται πρόστιμο στον φορολογούμενο ή οποιοδήποτε πρόσωπο, εφόσον υπέχει αντίστοιχη υποχρέωση από τον Κώδικα ή τη φορολογική νομοθεσία που αναφέρεται στο πεδίο εφαρμογής του:
ε) δεν συνεργαστεί στη διάρκεια φορολογικού ελέγχου, ......... »

Επειδή, στην παρ. 2 περ. ε' του ως άνω άρθρου του ιδίου νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υποπαρ.Δ.2 περ.9 (στοιχ.ε') του άρθρου 1 του Ν.4254/2014 προβλέπεται ότι:« 2. Τα πρόστιμα για τις παραβάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καθορίζονται ως  εξής: ε) δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ στις περιπτώσεις ε· και ζ και η· της παραγράφου 1 »

Επειδή, στο Κεφ. 11 άρθρο 2 παρ. δ' της ΠΟΛ.1252/20.11.2015, με την οποία δόθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Δέκατου Κεφαλαίου του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν.4174/2013, άρθρα 53-62) διευκρινίζεται ότι:

« δ) Άρνηση συνεργασίας στη διάρκεια φορολογικού ελέγχου (παρ. 1 περ. ε ') Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια του φορολογικού ελέγχου ο φορολογούμενος αρνείται να συνεργαστεί, π.χ. παρεμποδίζει το φορολογικό έλεγχο με θετικές ενέργειες ή τους υπαλλήλους που διενεργούν το φορολογικό έλεγχο να κατάσχουν, εφόσον το θεωρούν αναγκαίο, οποιαδήποτε βιβλία, έγγραφα, αρχεία ή στοιχεία, ακόμη και ανεπίσημα, επιβάλλεται πρόστιμο δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ (άρθρο 54 παρ. 2 περ. ε ') »

Επειδή οι ελεγκτές της ΔΟΥ ζήτησαν από τον οδηγό, κάνοντας αλλεπάλληλα σήματα, με το υπηρεσιακό σήμα STOP να σταματήσει προς έλεγχο, αυτός απομακρύνθηκε αυξάνοντας ταχύτητα. Όσο για το σημείο ελέγχου επειδή ακριβώς ήταν σε πολυσύχναστος όπως αναφέρει η ελεγχόμενη και τα οχήματα κινούνται με μικρή ταχύτητα, δεν υπήρχε περίπτωση το σήμα των ελεγκτών να μην γίνει αντιληπτό λόγω της μικρής ταχύτητας.

Επειδή κατόπιν των ανωτέρω, οι διαπιστώσεις του ελέγχου, όπως αυτές καταγράφονται στην προαναφερόμενη Έκθεση Ελέγχου, επί της οποίας εδράζεται η προσβαλλόμενη απόφαση, κρίνονται βάσιμες, αποδεκτές και πλήρως αιτιολογημένες, επομένως οι περί του αντιθέτου ισχυρισμοί της προσφεύγουσας τυγχάνουν απορριπτέοι και η υπό κρίση ενδικοφανής προσφυγή πρέπει να απορριφθεί.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκηςPrint word

printer word version

Add to library

click this to add to library

Clippy Clip

clip this

Email

email this to someone